Financieel kader 2021-2024

Financiële uitgangspositie

Op 7 november 2019 heeft uw raad de Programmabegroting 2020 inclusief meerjarenbegroting vastgesteld. Na het vaststellen van deze begroting hebben zich een aantal negatieve en positieve mutaties voorgedaan. Deze mutaties zijn via diverse begrotingswijzigingen in uw raad vastgesteld. In de raadsvergadering van 25 juni 2020 wordt tevens de 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 behandeld. De eindstand van deze bijstelling is de beginstand van de Kadernota 2020, te weten:

 

2021

2022

2023

2024

Meerjarenperspectief 1e algemene begrotingsbijstelling 2020

+634.224

+608.472

+588.403

+588.403

Ombuigingen en bijstellingen

Ombuigingen en bijstellingen

Bij het opstellen van de Richtlijnen Planning & Controlcyclus 2020 hebben wij ons voor de Kadernota 2020 een opdracht opgelegd wederom een sluitend meerjarenperspectief te presenteren. Voor de bijstellingen hebben wij tevens de uitkomsten van de jaarrekening 2019 kritisch bekeken en op basis daarvan op een aantal terreinen de ingezette lijn doorgetrokken.

-/- = nadeel

2021

2022

2023

2024

Programma 0 Bestuur en Ondersteuning

 

 

 

 

Interne dienstverlening

-33.000

-33.000

-33.000

-33.000

Automatisering

-155.000

-155.000

-155.000

-155.000

Salarissen

-320.000

-320.000

-320.000

-320.000

BHIC

-2.700

-2.700

-2.700

-2.700

Gebouwen

+10.000

+10.000

+10.000

+10.000

Programma 1 Veiligheid

 

 

 

 

Veiligheidsregio

-39.655

-39.655

-39.655

-39.655

RIEC

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

Overige veiligheid

-14.800

-14.800

-14.800

-14.800

Programma 2 Openbare werken

 

 

 

 

Werk in uitvoering

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

Programma 3 Economische en ruimtelijke ontwikkeling

 

 

 

 

Geografisch basisbeheer

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

Recreatie en toerisme

 

-592

-1.193

-1.796

Programma 4 Financiën

 

 

 

 

Algemene Uitkering

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Belastingen

+70.000

+70.000

+70.000

+70.000

Ruimte investeringsprogramma

 

+50.000

+250.000

+450.000

Programma 5 Leefbaarheid

 

 

 

 

Regionaal Bureau Leerplicht

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Biblioplus

-11.800

-11.800

-11.800

-11.800

Sport

-52.500

-52.500

-52.500

-52.500

Programma 6 Sociale zaken en werkgelegenheid

 

 

 

 

GGD

-34.500

-34.500

-34.500

-34.500

WMO

+50.000

+50.000

+50.000

+50.000

BUIG

+150.000

+150.000

+150.000

+150.000

Programma 7 Duurzaamheid en klimaatadaptatie

 

 

 

 

-

-

-

-

-

Programma 8 Vergunningen, toezicht en handhaving

 

 

 

 

ODBN

-34.072

-34.072

-34.072

-34.072

Totaal ombuigingen en bijstellingen

-487.027

-437.619

-238.220

-38.823

 

Toelichting ombuigingen en bijstellingen

Programma 0 Bestuur en Ondersteuning

Interne dienstverlening
Het betreft met name prijsverhogingen, areaaluitbreidingen apparatuur en bijstelling onderhoudskosten installaties.

Automatisering
Het betreft met name de meerkosten als gevolg van omzetting licentiekosten Microsoft in een verplicht abonnement en toename onderhoudslasten software.

Salarissen
Rekening moet worden gehouden met een cao percentage en de autonome salarisgroei. Indien beide op 1% worden gesteld is de toename circa €320.000.

BHIC
Op basis van de Kadernota BHIC moet rekening worden gehouden met een indexering.

Gebouwen
De sloop van Burgemeester Verkuijlstraat 60 leidt tot aframing van de exploitatiekosten.

Programma 1 Veiligheid

Het betreft hier met name verhoging van kosten van gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio, RIEC en Veiligheidshuis op basis van de ingediende begrotingen 2021.

Programma 2 Openbare Werken

Het betreft hier aanpassing van enkele budgetten in verband met areaaluitbreiding en aanpassing onderhoudsplannen om zodoende aan de wettelijke onderhoudsplicht te kunnen voldoen.

Programma 3 Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling

Voor actualisatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) zijn extra middelen nodig om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Programma 4 Financiën

Algemene uitkering
Zodra de meicirculaire is ontvangen en verwerkt zullen wij u via de gebruikelijke weg informeren over de meerjarige gevolgen.

Belastingen
Conform het coalitieprogramma wordt de maximale verhoging bepaald aan de hand van het cpi-cijfer juli van het CBS. In maart is de cpi 1,4% = een verhoging van € 70.000.

Ruimte investeringsprogramma
De gemeente Boxmeer neemt jaarlijks een stelpost Investeringsprogramma op van € 200.000, waarbij het eerste jaar 25% wordt geraamd vanwege onderuitputting. Om gelijkwaardig met de andere partners over te gaan naar de nieuwe gemeente, wordt deze post vanaf 2022 niet meer geraamd. Het is aan de nieuwe gemeente hiervoor het beleid te bepalen.

Programma 5 Leefbaarheid

Regionaal Bureau Leerplicht en Biblioplus
Het betreft hier de afgesproken indexering ten opzichte van de bedragen 2020.

Sport
Het betreft hier een nog nader uit te werken voornemen om de exploitatie van de sporthallen te verbeteren.

Programma 6 Sociale Zaken en werkgelegenheid

GGD
Op basis van de begroting 2021 van de GGD dient de bijdrage verhoogd te worden in verband met indexering en verhoging van het aantal inwoners.

WMO
OP basis van de rekeningcijfers 2018 en 2019 wordt de post WMO innovatie verlaagd met € 50.000.

BUIG
Op basis van de rekeningcijfers 2019 en de daling van het aantal klanten wordt een overschot op de Gebundelde uitkering verwacht van € 150.000.

Programma 7 Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Op dit programma worden geen wijzigingen verwacht.

Programma 8 Vergunningen, toezicht en handhaving

ODBN
Op basis van de begroting 2021 van ODBN wordt een stijging van het uurtarief verwacht van 3,94%.

Conclusie

 

2021

2022

2023

2024

Meerjarenperspectief 1e algemene begrotingsbijstelling 2020

+634.224

+608.472

+588.403

+588.403

Totaal ombuigingen en bijstellingen

-487.027

-437.619

-238.220

-38.823

Meerkosten Investeringsprogramma

-139.200

-139.200

-139.200

-139.200

Totaal

+7.997

+31.653

+210.983

+410.380

Geconcludeerd kan worden dat op basis van deze gegevens de begroting 2021 inclusief meerjarenbegroting reëel en structureel sluitend is.

Risicoparagraaf

Risicoparagraaf

  1. De begroting 2021 is de laatste begroting van de gemeente Boxmeer. Wettelijk gezien moet er toch een meerjarenbegroting gemaakt worden. De begroting 2021 dient verplicht reëel en structureel sluitend te zijn om voor goedkeuring door de toezichtzichthouder in aanmerking te komen. De toezichthouder heeft reeds aangegeven daar extra aandacht aan te besteden. U dient er rekening mee te houden dat u als raad geen zeggenschap meer heeft over de investeringen 2022 en verdere jaren. Tevens dient u er rekening mee te houden dat de begroting 2022 van de nieuwe gemeente Land van Cuijk in principe beleidsarm opgesteld zal worden en waarschijnlijk pas in de loop van 2022 afhankelijk van de financiële positie van de nieuwe gemeente gekeken gaat worden naar mogelijke investeringen en nieuw beleid in 2022 voor de nieuwe gemeente.
  2. De herverdeling van het gemeentefonds is verschoven van 2021 naar 2022. Op basis van de eerste uitkomsten zouden plattelandsgemeenten er gemiddeld € 100 per inwoner op achteruitgaan. December 2020 wordt meer duidelijkheid verwacht. Geadviseerd wordt om voorlopig in de Kadernota uit te gaan van een nadeel in 2022 van € 25 per inwoner en vanaf 2023 € 50 per inwoner. Gezien de grote onzekerheid hebben wij in overleg met onze herindelingspartners in het land van Cuijk afgesproken dit risico in de risicoparagraaf op te nemen.
  3. De coronacrisis kan meerjarig gevolgen hebben voor meerdere kostenposten en inkomsten in onze begroting. Te denken valt hierbij aan kosten sociaal domein, inkomensvoorzieningen, bijzondere bijstand, overeind houden maatschappelijk middenveld, toeristenbelasting, ozb-opbrengst etc.