Concept Investeringsprogramma

Concept investeringsprogramma 2021-2024

In het bijgaande overzicht treft u het investeringsprogramma 2021-2024 aan. Op basis van de notitie Materiële activa van de commissie BBV dienen de salariskosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan een actief geactiveerd te worden. In bijgaande investeringsprogramma is dan ook rekening gehouden met een opslagpercentage voor salariskosten gerelateerd aan de ingeschatte arbeidsintensiviteit. Het voorgestelde investeringsprogramma 2021-2024 laat de volgende kapitaallasten zien:

2021: € 392.733

2022: € 270.333

2023: € 162.301

2024: € 230.361

Voor de Kadernota 2020 is alleen het programma 2021 van belang. Bij de Kadernota 2021 volgt een nieuwe afweging.

Het college van Burgemeester en wethouders is zich er van bewust dat in het begrotingsjaar 2021 een hoger investeringsniveau wordt gevraagd. Dit wordt ingegeven door onze wens de gemeente Boxmeer met een goed voorzieningenniveau over te laten gaan naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Wij gaan er hierbij van uit dat de begroting 2022 van de gemeente Land van Cuijk een beleidsarme begroting zal zijn. Wij hechten er echter aan dat een aantal noodzakelijke projecten doorgang kunnen vinden. Tegelijkertijd willen wij de gemeente Boxmeer als een financieel gezonde gemeente overdragen aan de nieuwe gemeente. Wij zijn er dan ook in geslaagd om ondanks het hogere investeringsniveau een sluitend meerjarenperspectief aan te bieden.

De beschikbare ruimte voor dekking van investeringen bedraagt voor 2021 € 200.000 structureel. Daarnaast wordt uw Raad in het voorstel Bestedingsvoorstel jaarrekening 2019 voorgesteld een bedrag van € 1.103.143 te storten in een bestemmingsreserve Dekking kapitaallasten IVS. Hiermee kunnen kapitaallasten tot een bedrag van € 53.533 worden gedekt. Resteert voor 2021 een tekort van € 139.200. Dit tekort kan gedekt worden uit de exploitatieruimte in de begroting 2021.

Investeringsschema 2021

Omschrijving Jaar Investering Investering incl. loonkosten Dekking IVS / KPL Bijdrage / Dekking VRZ/RES Omschrijving dekking/bijdrage Investeringsbedrag tbv loonkosten % uren Loonkosten Inv. incl. loonkst, dekking en bijdrage Afschr.-
term 
Kapitaal-lasten 100% Kapitaal-lasten 25%
Hoogkoor (Boxmeer) scheidingswanden 2021        200.000        202.000               200.000 1%           2.000     202.000 25 10.100 2.525
Zevensprong (Maashees) isolatie muren 2021          75.000          75.750                 75.000 1%             750        75.750 25 3.788 947
Morgenster (Boxmeer) vernieuwing dak (met isolatie) / zonnepanelen 2021          90.000          90.900                 90.000 1%             900        90.900 25 4.545 1.136
Scouting (Boxmeer) zonnepanelen 2021          15.000          15.150                 15.000 1%             150        15.150 25 758 190
Poel (Rijkevoort) luchtbehandeling 2021          30.000          30.300                 30.000 1%             300        30.300 15 2.323 581
Elsenhof (Sambeek) Nieuwbouw / integratie  2021        600.000        606.000               600.000 1%           6.000     606.000 40 21.210 5.303
Joffershof (Vierlingsbeek) MFA uitbreiding 2021        350.000        353.500               350.000 1%           3.500     353.500 25 17.675 4.419
CC de Weyer (inclusief bibliotheek): zonwering 2021        100.000        101.000               100.000 1%           1.000     101.000 15 7.743 1.936
Martinus Molen Beugen restauratie o.a. wieken 2021        100.000        101.000          70.000 subsidiabel deel          100.000 1%           1.000       31.000 40 1.085 271
Vooruitgang Oeffelt restauratie o.a. wieken 2021        200.000        202.000       140.000 subsidiabel deel          200.000 1%           2.000       62.000 40 2.170 543
Voetbalvereniging De Zwaluw Oeffelt kleedlokalen / asbestsanering 2021        150.000        151.500               150.000 1%           1.500     151.500 25 7.575 1.894
Voetbalvereniging Olympia Boxmeer kleedlokalen 2021        150.000        151.500               150.000 1%           1.500    151.500 25 7.575 1.894
Aanschaf werkprocessoftware  2021          59.000          61.950                 59.000 5%           2.950       61.950 5 13.010 3.253
Doorontwikkeling  zaaksysteem, documentmanagement systeem en KCC- systeem 2021          70.000          73.500                 70.000 5%           3.500       73.500 5 15.435 3.859
Vervangen drycooler 2021          89.000          89.890                 89.000 1%             890       89.890 15 6.892 1.723
Samenhangende objectenregistratie (SOR) 2021          50.000          52.500                 50.000 5%           2.500       52.500 5 11.025 2.756
IMGeo 2.2. 2021          30.000          31.500                 30.000 5%           1.500       31.500 5 6.615 1.654
Ontwikkelingen in het UNESCO Maasheggengebied  2021        100.000        105.000               100.000 5%           5.000     105.000 25 5.250 1.313
Ontwikkeling Overloon en 75 jaar bestaan Oorlogsmuseum 2021        100.000        105.000               100.000 5%           5.000     105.000 25 5.250 1.313
Boombeheer 2021        120.000        132.000               120.000 10%         12.000    132.000 25 6.600 1.650
Tegengaan hittestress om te komen tot klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte 2021        330.000        346.500               330.000 5%         16.500     346.500 40 12.128 3.032
Rehabilitatie openbare ruimte 2021        600.000        630.000               600.000 5%         30.000       630.000 40 22.050 5.513
Reconstructie wegen 2021        485.000        509.250               485.000 5%         24.250       509.250 25 25.463 6.366
Riolering 2021    3.900.000    3.939.000    3.939.000 Voorziening riolering        3.900.000 1%         39.000                 - 40 0 0
Tractie gemeente Boxmeer 2021          50.000          50.500                 50.000 1%             500       50.500 8 6.818 1.705
Verkeersveiligheid 2021          75.000          75.750                 75.000 1%             750      75.750 25 3.788 947
Verstevigen wegbermen 2021        100.000        101.000               100.000 1%           1.000     101.000 25 5.050 1.263
Vervangen speeltoestellen 2021          50.000          50.500                 50.000 1%             500       50.500 15 3.872 968
Onderhoud Civieltechnische kunstwerken 2021          25.000          25.250                 25.000 1%             250       25.250 25 1.263 316
Openbare Verlichting 2021          75.000          78.750                 75.000 5%           3.750       78.750 25 3.938 985
Maatregelen uit Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO), fietsstraat R. v. Rijnstraat 2021    2.959.110    2.988.701    2.219.332 Subsidie Rijk 50% en Provincie 25% van totale projectkosten LVO €2.959.110        2.959.110 1%         29.591     769.369 25 38.468 9.617
Reconstructie Burgemeester Verkuijlstraat incl. Rotonde Koorstraat 2021   2.152.000    2.173.520           645.600 Subsidie provincie 30%.        2.152.000 1%         21.520     1.527.920 25 76.396 19.099
Gebiedsontwikkeling Bakelgeert e/o (o.a fietsstraat aansluiting op rotonde) 2021        300.000        315.000           50.000 Kosten infrastructuur die niet aan grondexploitatie kunnen worden toegerekend. Mogelijk subsidie provincie Verkeer en Vervoer.          300.000 5%         15.000     265.000 25 13.250 3.313
Reconstructie Sint Cornelisstraat (in 2 fases) 2021        360.000        375.000    60.000   T.l.v. IVS reconstructie wegen €60.000          300.000 5%         15.000    315.000 25 15.750 3.938
Entrees dorpen verfraaien (25 locaties) 2021        150.000        157.500               150.000 5%           7.500     157.500 25 7.875 1.969
Totaal   14.289.110  14.548.161    60.000  7.063.932      14.229.110         259.051  7.424.229     392.733     98.191

Investeringsschema 2022

Omschrijving Jaar Investering Investering incl. loonkosten Dekking IVS / KPL Bijdrage / Dekking VRZ/RES Omschrijving dekking/bijdrage Investeringsbedrag tbv loonkosten % uren Loonkosten Inv. incl. loonkst, dekking en bijdrage Afschr.-
term 
Kapitaal-lasten 100% Kapitaal-lasten 25%
Realisatie dashboards (D6) 2022          20.000          21.000                 20.000 5%           1.000        21.000 5 4.410 1.103
Realisatie Business Warehouse (D5) 2022          20.000          21.000                 20.000 5%           1.000        21.000 5 4.410 1.103
Aanschaf werkprocessoftware  2022          59.000          61.950                 59.000 5%           2.950        61.950 5 13.010 3.253
Samenhangende objectenregistratie (SOR) 2022          50.000          52.500                 50.000 5%           2.500        52.500 5 11.025 2.756
Ontwikkeling 3D informatie COOK 2022          30.000          31.500                 30.000 5%           1.500        31.500 5 6.615 1.654
IMGeo 2.2. 2022          30.000          31.500                 30.000 5%           1.500        31.500 5 6.615 1.654
Ontwikkelingen in het UNESCO Maasheggengebied  2022        100.000        105.000               100.000 5%           5.000     105.000 25 5.250 1.313
Ontwikkeling Overloon en 75 jaar bestaan Oorlogsmuseum 2022        100.000        105.000               100.000 5%           5.000     105.000 25 5.250 1.313
Boombeheer 2022        120.000        132.000               120.000 10%         12.000     132.000 25 6.600 1.650
Tegengaan hittestress om te komen tot klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte 2022        330.000        346.500               330.000 5%         16.500     346.500 40 12.128 3.032
Rehabilitatie openbare ruimte 2022        600.000        630.000               600.000 5%         30.000     630.000 40 22.050 5.513
Reconstructie wegen 2022        420.000        441.000               420.000 5%         21.000     441.000 25 22.050 5.513
Riolering 2022   4.180.000   4.221.800   4.221.800 Voorziening riolering        4.180.000 1%         41.800                 - 40 0 0
Tractie gemeente Boxmeer 2022        100.000        101.000               100.000 1%           1.000    101.000 8 13.635 3.409
Verkeersveiligheid 2022        100.000        101.000               100.000 1%           1.000    101.000 25 5.050 1.263
Verstevigen wegbermen 2022        100.000        101.000               100.000 1%           1.000     101.000 25 5.050 1.263
Vervangen speeltoestellen 2022          50.000          50.500                 50.000 1%             500       50.500 15 3.872 968
Onderhoud Civieltechnische kunstwerken 2022          25.000          25.250                 25.000 1%             250       25.250 25 1.263 316
Openbare Verlichting 2022        100.000        105.000               100.000 5%           5.000    105.000 25 5.250 1.313
Verkeersveiligheid Bocstraat 2022        300.000        303.000               300.000 1%           3.000    303.000 25 15.150 3.788
Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups 2022        150.000        157.500               150.000 5%           7.500    157.500 15 12.075 3.019
Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups 2022        150.000        157.500               150.000 5%           7.500     157.500 15 12.075 3.019
Reconstructie Sint Cornelisstraat (in 2 fases) 2022        300.000        330.000               300.000 10%         30.000    330.000 25 16.500 4.125
Reconstructie 2 parkeerpleinen Hema/Action 2022   1.000.000  1.037.500  250.000   VGRP €250.000 afkoppelen. Dekking is opgenomen in IVS Riolering          750.000 5%         37.500    787.500 25 39.375 9.844
Reconstructie Raaijweg Overloon 2022        250.000        275.000               250.000 10%         25.000   275.000 25 13.750 3.438
Entrees dorpen verfraaien (25 locaties) 2022        150.000        157.500               150.000 5%           7.500    157.500 25 7.875 1.969
Totaal    8.834.000  9.102.500  250.000  4.221.800        8.584.000         268.500  4.630.700     270.333      67.591

Investeringsschema 2023

Omschrijving Jaar Investering Investering incl. loonkosten Dekking IVS / KPL Bijdrage / Dekking VRZ/RES Omschrijving dekking/bijdrage Investeringsbedrag tbv loonkosten % uren Loonkosten Inv. incl. loonkst, dekking en bijdrage Afschr.-
term 
Kapitaal-lasten 100% Kapitaal-lasten 25%
Aanschaf werkprocessoftware  2023      59.000          61.950                 59.000 5%           2.950        61.950 5 13.010 3.253
Samenhangende objectenregistratie (SOR) 2023          50.000          52.500                 50.000 5%           2.500        52.500 5 11.025 2.756
Boombeheer 2023        120.000        132.000               120.000 10%         12.000     132.000 25 6.600 1.650
Tegengaan hittestress om te komen tot klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte 2023        330.000        346.500               330.000 5%         16.500     346.500 40 12.128 3.032
Rehabilitatie openbare ruimte 2023        600.000        630.000               600.000 5%         30.000     630.000 40 22.050 5.513
Reconstructie wegen 2023 420.000        441.000               420.000 5%         21.000     441.000 25 22.050 5.513
Riolering 2023 2.211.000   2.233.110   2.233.110 Voorziening riolering        2.211.000 1%         22.110                 - 40 0 0
Tractie gemeente Boxmeer 2023        100.000        101.000               100.000 1%           1.000    101.000 8 13.635 3.409
Verkeersveiligheid 2023        100.000        101.000               100.000 1%           1.000    101.000 25 5.050 1.263
Verstevigen wegbermen 2023        100.000        101.000               100.000 1%           1.000     101.000 25 5.050 1.263
Vervangen speeltoestellen 2023          50.000          50.500                 50.000 1%             500       50.500 15 3.872 968
Onderhoud Civieltechnische kunstwerken 2023          25.000          25.250                 25.000 1%             250       25.250 25 1.263 316
Openbare Verlichting 2023        100.000        105.000               100.000 5%           5.000    105.000 25 5.250 1.313
Parkeerverwijssysteem 2023          85.000          85.850                 85.000 1%             850       85.850 25 4.293 1.073
Sint Jozefstraat 2023        250.000        275.000               250.000 10%         25.000     275.000 25 13.750 3.438
Entrees dorpen verfraaien (25 locaties) 2023        150.000        157.500               150.000 5%           7.500     157.500 25 7.875 1.969
Reconstructie Irenestraat Overloon 2023        100.000        110.000               100.000 10%         10.000    110.000 25 5.500 1.375
Aanpassen Bilderbeekstraat 2023        180.000        198.000               180.000 10%         18.000    198.000 25 9.900 2.475
Totaal     5.030.000  5.207.160                  -  2.233.110        5.030.000         177.160 2.974.050     162.301     40.579

Investeringsschema 2024

Omschrijving Jaar Investering Investering incl. loonkosten Dekking IVS / KPL Bijdrage / Dekking VRZ/RES Omschrijving dekking/bijdrage Investeringsbedrag tbv loonkosten % uren Loonkosten Inv. incl. loonkst, dekking en bijdrage Afschr.-
term 
Kapitaal-lasten 100% Kapitaal-lasten 25%
Samenhangende objectenregistratie (SOR) 2024          50.000          52.500                 50.000 5%           2.500        52.500 5 11.025 2.756
Boombeheer 2024        120.000        132.000               120.000 10%         12.000    132.000 25 6.600 1.650
Tegengaan hittestress om te komen tot klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte 2024        330.000        346.500               330.000 5%         16.500    346.500 40 12.128 3.032
Rehabilitatie openbare ruimte 2024        600.000        630.000               600.000 5%         30.000     630.000 40 22.050 5.513
Reconstructie wegen 2024        420.000        441.000               420.000 5%         21.000     441.000 25 22.050 5.513
Riolering 2024   2.707.000   2.734.070   2.734.070 Voorziening riolering        2.707.000 1%         27.070                 - 40 0 0
Tractie gemeente Boxmeer 2024        100.000        101.000               100.000 1%           1.000     101.000 8 13.635 3.409
Verkeersveiligheid 2024        100.000        101.000               100.000 1%           1.000     101.000 25 5.050 1.263
Verstevigen wegbermen 2024        100.000        101.000               100.000 1%           1.000     101.000 25 5.050 1.263
Vervangen speeltoestellen 2024          50.000          50.500                 50.000 1%             500       50.500 15 3.872 968
Onderhoud Civieltechnische kunstwerken 2024          25.000          25.250                 25.000 1%             250       25.250 25 1.263 316
Openbare Verlichting 2024        100.000        105.000               100.000 5%           5.000     105.000 25 5.250 1.313
Fietsstraat Oeffeltseweg 2024        350.000        385.000      100.000 Mogelijk subsidie provincie Verkeer en Vervoer          350.000 10%         35.000     285.000 25 14.250 3.563
Herinrichting Raadhuisplein 2024        750.000        825.000               750.000 10%         75.000     825.000 25 41.250 10.313
Entrees dorpen verfraaien (25 locaties) 2024        150.000        157.500               150.000 5%           7.500     157.500 25 7.875 1.969
Voetpad Sambeekseweg / Grotestraat Boxmeer naar Sambeek 2024        500.000        525.000               500.000 5%         25.000     525.000 25 26.250 6.563
Verlichting fietspad Maashees - Vierlingsbeek 2024        180.000        189.000               180.000 5%           9.000     189.000 25 9.450 2.363
Verlichting fietspad Maashees - Venray 2024        100.000        105.000               100.000 5%           5.000    105.000 25 5.250 1.313
Verlichting Rieterweg Maashees - Holthees 2024          25.000          26.250                 25.000 5%           1.250       26.250 25 1.313 328
Reconstructie aansluiting Hazewinkel Beugen  2024        350.000        385.000         50.000           350.000 10%         35.000    335.000 25 16.750 4.188
Totaal   7.107.000 7.417.570                 - 2.884.070        7.107.000         310.570 4.533.500     230.361     57.596