Financieel kader 2020-2023

Financiële uitgangspositie

Op 8 november 2018 heeft uw raad de Programmabegroting 2019 inclusief meerjarenbegroting vastgesteld. Na het vaststellen van deze begroting hebben zich een aantal negatieve en positieve mutaties voorgedaan. Deze mutaties zijn in de 2e algemene begrotingsbijstelling 2018 verwerkt. In de raadsvergadering van 13 december 2018 heeft u hiermee ingestemd. In de  raadsvergadering van 27 juni 2019 wordt tevens de 1e algemene begrotingsbijstelling 2019 behandeld. De eindstand van deze bijstelling is de beginstand van de Kadernota 2019, te weten:

  2020 2021 2022 2023
Meerjarenperspectief 1e algemene begrotingsbijstelling 2019 917.262 1.170.097 1.474.735 1.474.735

Ombuigingen en bijstellingen

Bij het opstellen van de Richtlijnen Planning & Controlcyclus 2019 hebben wij ons voor de Kadernota 2019 een opdracht opgelegd wederom een sluitend meerjarenperspectief te presenteren. Voor de bijstellingen hebben wij tevens de uitkomsten van de jaarrekening 2018 kritisch bekeken en op basis daarvan op een aantal terreinen de ingezette lijn doorgetrokken.

- = nadeel 2020 2021 2022 2023
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning        
Automatisering  -35.800 -65.300 -63.300 -63.300
Repro en porti -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
BHIC       -31.750
Kantine 10.000 10.000 10.000 10.000
Flexibele schil -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
         
Programma 1 Veiligheid        
Bijdrage Veiligheidsregio -135.000 -135.000 -193.000 -193.000
         
Programma 2 Openbare Werken        
Vergoeding overwegen -1.000 -1.500 -2.000 -2.500
Uitbreiding en vervanging wagenpark -5.800 -7.300 -7.300 -7.300
Onderhoud duikers 0 0 0 0
Groenonderhoud -26.000 -26.000 -26.000 -26.000
Natuurterrein -3.600 -3.000 -3.000 -3.000
Onderhoud Maasheggen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Procesgeld Maasheggen  Unesco -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
         
Programma 3 Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling        
Externe veiligheid ruimtelijke plannen -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Omgevingswet -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Kermis -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
Centrummanagement -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
         
Programma 4 Financiën        
Algemene uitkering 287.000 287.000 287.000 287.000
OZB  100.000 100.000 100.000 100.000
Rente 160.000 160.000 160.000 160.000
Dividend BNG 25.000 25.000 25.000 25.000
Invordering belastingen 5.000 5.000 5.000 5.000
Lasten Investeringsschema -5.205 -20.807 -20.807 -20.807
         
Programma 5 Leefbaarheid        
Bibliotheek -14.500 -14.500 -14.500 -14.500
Beheer Morgenster -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
GGD -28.769 -28.769 -28.769 -28.769
Leerlingenvervoer 60.000 60.000 60.000 60.000
Onderwijsachterstandenbeleid 33.000 33.000 33.000 33.000
Jeugdzorg -1.260.000 -1.260.000 -1.260.000 -1.260.000
Onderhoud accommodaties -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
         
Programma 6 Sociale Zaken en werkgelegenheid        
WWB normuitkering 367.000 367.000 367.000 367.000
Sociale recherche (handhaving) 10.000 10.000 10.000 10.000
Participatie re-integratie 125.000 125.000 125.000 125.000
         
Programma 7 Duurzaamheid en klimaatadaptatie        
Bijdrage BCA (Bestuurscommissie afvalinzameling) 0 0 0 0
         
Programma 8 Vergunningen, toezicht en handhaving        
Omgevingsdienst Brabant Noord -22.500 -23.500 -23.500 -23.500
Handhaving -8.460 -12.380 -12.380 -12.380
         
Totaal ombuigingen en mutaties -900.634 -952.056 -1.008.556 -1.040.806

Toelichting ombuigingen en bijstellingen

Programma 0 Bestuur en Ondersteuning

Automatisering

Als gevolg van diverse investeringen op het gebied van automatisering nemen ook de onderhouds- en licentiekosten toe.

Repro en porti

Gelet op de jaarrekeningcijfers van de afgelopen jaren kan het budget met € 10.000 worden verhoogd.

BHIC

Door de ingebruikname van het e-Depot (wettelijke verplichting) zal, naar verwachting de bijdrage aan BHIC toenemen. Het is nog onzeker hoeveel dat bedraagt en vanaf welk jaar dit wordt geïntroduceerd.

Kantine

Gelet op de jaarrekeningcijfers van de afgelopen jaren kan het budget met € 10.000 worden verlaagd.

Flexibele schil

Gelet op de investeringslijst, het raadsprogramma en economische impulsen is er een formatie behoefte ontstaan van ruim 5,5 fte. Echter gezien de ontwikkelingen, m.b.t. een mogelijke herindeling wordt er vooralsnog voorgesteld om de formatie niet structureel uit te breiden maar de voortgang van de werkzaamheden via de flexibele schil op te lossen.

Programma 1 Veiligheid

Bijdrage Veiligheidsregio

De bijdrage is gebaseerd op de concept begroting 2020 van de Veiligheidsregio.

Programma 2 Openbare Werken

Vergoeding overwegen

De bijdrage die we moeten afdragen voor het in stand houden van de beveiligde overwegen neemt jaarlijks toe

Uitbreiding en vervanging wagenpark

Als gevolg van de uitbreiding en vervanging van het wagenpark voor toezicht VTH, wijkteam GW en verreiker o.a. t.b.v. gladheidbestrijding komen er structureel meer kosten voor onderhoud, belasting, verzekering en brandstof.

Onderhoud duikers

De gemeentelijke watergangen maken onderdeel uit van het totale afwateringssysteem in het buitengebied. Daarbij is het van belang dat de duikers onder de wegen en inritten naar behoren functioneren. Hier is een extra budget benodigd van €10.000. De kosten komen t.l.v. VGRP.

Groenonderhoud

De Japanse duizendknoop zorgt voor zowel economische als ecologische schade. Daarom is het van belang dat deze plant wordt bestreden. Aangezien de kosten voor bestrijding met €100.000 erg hoog zijn, is ervoor gekozen om de plant te  beheersen zodat deze zich niet vermeerdert binnen gemeente Boxmeer.

Natuurterrein

Het betreft digitaal toezicht houden ten behoeve van toezicht buitengebied/groene Boa. Er wordt een applicatie op de i-pad geïnstalleerd waardoor de groene Boa effectief wordt ondersteund in hun dagelijkse werk. Ook de bijbehorende administratie wordt hierdoor tot een minimum gereduceerd. Voor dit pakket zijn er eenmalige kosten zoals de trainingskosten en de jaarlijkse abonnementskosten. Dit is een efficiency- en professionaliseringslag.

Onderhoud Maasheggen

Met het huidige budget kan het gewenste beheerniveau niet worden gehaald. Verder hebben we extra kosten voor de controle van bacterievuur. Zonder extra budget kan goed beheer niet meer worden verricht waardoor overwoekering van hagen kan gaan ontstaan en zullen gaten in de hagen gaan vallen.

Procesgeld Maasheggen Unesco

Na toekenning UNESCO wordt het procesgeld structureel. Boxmeer is één van de partners die structureel bijdragen aan het proces. In Cuijk is er een vergelijkbaar bedrag opgenomen.

Programma 3 Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling

Externe veiligheid ruimtelijke plannen

In 2019 is er voor de Brabantse omgevingsdiensten minder geld ter beschikking voor ondersteuning van gemeenten en de provincie bij de uitvoering van externe veiligheidstaken. Dit betekent dat de gemeente zelf budget op dient te nemen voor advisering inzake externe veiligheid voor  ruimtelijke plannen. 

Omgevingswet

Vanwege de update van het huidige pakket i.v.m. de nieuwe Omgevingswet dient rekening te worden gehouden met extra jaarlijkse kosten.

Kermis

De verhoging wordt veroorzaakt door het plaatsen van kermisattracties met een goede kwaliteit en een hogere stroomverbruik. Bovendien stijgt het tarief van de  energiekosten (belasting). De kwaliteitsverbetering van de kermis zit daarnaast in hogere kosten voor de watervoorziening, het riool, afval, schoonmaak en hygiëne.

Centrummanagement

In het 2e kwartaal van 2019 wordt het ‘Koersdocument centrummanagement Boxmeer’ aangeboden aan ons college. Dit product is op initiatief van de stichting Centrummanagement Boxmeer (CMB) opgesteld en geeft richting aan het toekomstbestendig houden en maken van het centrum van Boxmeer. Belangrijke aandachtspunten zijn het oprichten van een BIZ-vastgoed (bijdrage pandeigenaren) per 1 januari 2020 en een structurele bijdrage van de gemeente aan het centrummanagement mits er voldoende draagvlak is voor een BIZ. Hierdoor ontstaat er een begroting waar de ondernemers €70.000/€80.000 euro inleggen, de vastgoedeigenaren ruim € 40.000 inleggen en de gemeente ook €40.000 inlegt. De financiële bijdrage van de gemeente is voorwaardelijk gekoppeld aan het oprichten van een BIZ-vastgoed en in de loop van 2019 wordt gekeken of dit gerealiseerd kan worden. Uiteindelijk moeten 50% van de vastgoedeigenaren binnen het heffingsgebied gaan stemmen en 2/3 van de stemmers moet ‘ja’ zeggen. Tot slot dienen de voorstemmers een hogere WOZ-object bijdrage te  vertegenwoordigen dan de tegenstemmers. Mocht er geen BIZ-vastgoed komen, en dus ook geen gemeentelijke bijdrage, dan is het voorstel om ook voor wat betreft centrummanagement af te schalen. De BIZ-vastgoed wordt voor 5 jaar vastgesteld, waarna er opnieuw gekeken wordt naar het draagvlak. De gemeente wil ook haar bijdrage hieraan koppelen en dus voorlopig voor 5 jaar middelen hiervoor reserveren.

Programma 4 Financiën

Algemene Uitkering

In 2020 verwachten wij een compensatie voor loon/prijsstijgingen van €757.000. Rekening houdende met een cao-loonstijgingsaanname van 6% voor de periode 2019/2020 is nog beschikbaar een bedrag van €287.000.

OZB

Voor de maximale OZB stijging wordt het inflatiepercentage CPI-jaarmutatie juli van het CBS gehanteerd. De CPI-inflatie maart bedraagt 2,83%. In deze Kadernota zijn wij uitgegaan van een OZB-verhoging van 2%. Dit betekent een meeropbrengst van €100.000.

Rente

In de begroting 2019 wordt in de renteomslag een percentage voor kort geld gehanteerd van 1%. Gezien de huidige tarieven op de geldmarkt en uitgaande van een actief liquiditeitsbeheer kan dit percentage verlaagd worden naar 0,5%. Dit levert op begrotingsbasis een voordeel op van €160.000.

Dividend BNG

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft in 2019 besloten het winstuitkeringspercentage te verhogen van 37,5% naar 50%. Op basis van de behaalde winst in afgelopen jaren en het verhoogde uitkeringspercentage kan de raming 2020 winstuitkering BNG met €25.000 verhoogd worden.

Invordering belastingen

De kosten van de (dwang)invordering gemeentelijke belastingen zijn de afgelopen jaren sterk afgenomen door een gunstiger contract met het deurwaarderskantoor enerzijds en een beter betalingsgedrag van de debiteuren anderzijds. De lagere kosten worden ingeschat op €5.000.

Lasten Investeringsschema

In de begroting wordt per jaar rekening gehouden met een ruimte van €200.000 voor dekking van de kapitaallasten uit het investeringsschema. Het investeringsschema 2020, zoals opgenomen in deze Kadernota, kent een kapitaallast van €220.807. Aangezien in het jaar van investeren rekening wordt gehouden met 25% van de kapitaallasten, zijn de meerkosten 2020 €5.205 en de volgende jaren het volledige bedrag van €20.807.

Programma 5 Leefbaarheid

Bibliotheek

Conform de overeenkomst met Biblioplus wordt de subsidie jaarlijks geïndexeerd. De indexering voor 2020 bedraagt €14.500.

Beheer Morgenster

Conform de overeenkomst met de beheerder van de Morgenster dient het budget verhoogd te worden met €8.000.

GGD

De bijdrage aan de GGD voor 2020 is verhoogd met een bedrag van €28.769 voor indexering.

Leerlingenvervoer

Gelet op de rekeningcijfers van de afgelopen jaren kan het budget voor 2020 worden afgeraamd.

Onderwijsachterstandenbeleid

Gelet op de rekeningcijfers van de afgelopen jaren kan het budget voor 2020 worden afgeraamd.

Jeugdzorg

Conform de berekeningen van de verwachte kosten van de Jeugdzorg in de toekomst zal er structureel €1.260.000 bijgeraamd moeten worden.

Onderhoud accommodaties

In de reguliere begroting is er een budget van €270.000 op genomen voor het onderhoud van de gemeentelijke accommodaties. Gezien het feit dat het gemiddelde onderhoud de komende jaren ver boven de beschikbare middelen ligt en er sinds 2010 geen indexering van het budget heeft plaatsgevonden, wordt voorgesteld m.i.v. 2020 structureel €150.000,- toe te voegen aan het onderhoudsbudget.

Programma 6 Sociale Zaken en werkgelegenheid

WWB normuitkering

Voor de bijstandsuitkeringen is in de begroting een kostenpost opgenomen van €367.400 (het verschil tussen het BUIG budget van het rijk en de uitkeringen). Dit bedrag was in het verleden het eigen risico van 10% van het budget. In 2018 was het resultaat op het BUIG budget positief €472.000. Met de 1e algemene begrotingswijziging 2019 is reeds €367.000 incidenteel afgeraamd. Voor 2020 en volgende jaren wordt verwacht dat de kosten door de Buiguitkering worden gedekt en kan er derhalve €367.400 worden afgeraamd.

Sociale recherche (handhaving)

Gelet op de rekeningcijfers van de afgelopen jaren kan het budget voor 2020 worden afgeraamd.

Participatie re-integratie

Gelet op de rekeningcijfers van de afgelopen jaren kan het budget voor 2020 worden afgeraamd.

Programma 7 Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Bijdrage BCA (Bestuurscommissie afvalinzameling)

De bijdrage is conform begroting 2019 BCA en Beleidsvoornemens 2020. De verhoging van €181.942 wordt gedekt door het verhogen van het tarief afvalstoffenheffing. Voor de volledigheid dient dit te worden vermeld in de kadernota.

Programma 8 Vergunningen, toezicht en handhaving

Omgevingsdienst Brabant Noord

O.b.v. de kadernota van de ODBN dienen de budgetten te worden geïndexeerd.

Toezicht en handhaving

Er wordt een applicatie op de i-pad geïnstalleerd waardoor de Bouw- en Woningtoezichthouders en de BOA’s effectief worden ondersteund in hun dagelijkse werk. Regionaal wordt door elke gemeente al digitaal gehandhaafd en in dat opzicht willen wij ook deze professionaliseringslag maken. Ook eventueel bij samenwerking in de regio wordt het werken hierdoor vergemakkelijkt. Het gaat hier om aanschaf applicatie, onderhoudskosten, trainingskosten en abonnementskosten.

Conclusie

De Kadernota 2019 laat hiermee het volgende meerjarenperspectief zien:

 

2020

2021

2022

2023

Meerjarenperspectief 1e algemene begrotingsbijstelling 2019

917.262 1.170.097 1.474.735 1.474.735

Ombuigingen en bijstellingen

-900.634 -952.056 -1.008.556 -1.040.806

Totaal

16.628 218.041 466.179 433.929

Geconcludeerd kan worden dat op basis van deze gegevens de begroting 2020 inclusief meerjarenbegroting reëel en structureel sluitend is.