Concept Investeringsprogramma

Meerjarenplannen in relatie tot investeringsprogramma

In uw gemeenteraad worden met enige regelmaat meerjarige plannen vastgesteld, waarbij een beroep wordt gedaan op de financiële investeringsruimte van meerdere jaren. Ons college heeft aangegeven dat het beschikbaar stellen van deze ruimte mede afhankelijk is van de beschikbare ruimte in de jaarlijkse Kadernota en daar de afweging moet worden gemaakt of en tot welke hoogte uitvoering kan worden gegeven aan de plannen.

Voor de inzichtelijkheid hebben wij de vastgestelde plannen en de daarin gevraagde investeringsruimte voor u op een rijtje gezet.

Raad

Naam

2020

2021

2022

2023

26-10-2017

Actualisatie VGRP

3.093.000

2.734.000

2.954.000

2.905.000

30-06-2016

Verkeersveiligheidsplan

100.000

100.000

100.000

100.000

23-03-2017

Openbare verlichting

150.000

150.000

150.000

150.000

19-05-2016

Bomenplan

115.000

115.000

115.000

115.000

In het concept-investeringsprogramma 2020-2023 kunt u zien dat op diverse onderdelen voor de jaarschijf 2020 lagere investeringsbedragen zijn opgenomen. Dit heeft niet alleen te maken met de beschikbare financiële ruimte, maar ook met onze doelstelling de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau te brengen. Voor de uitvoering van de plannen betekent dit dat er keuzes gemaakt moeten worden wat wel en wat niet uitgevoerd kan worden en dat sommige projecten naar achteren zullen schuiven.

Concept- investeringsprogramma 2020-2023

In onderstaande overzichten treft u het investeringsprogramma 2020-2023 (per jaar) aan.

Op basis van de notitie Materiële activa van de commissie BBV dienen de salariskosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan een actief geactiveerd te worden. In bijgaande investeringsprogramma is dan ook rekening gehouden met een opslagpercentage voor salariskosten gerelateerd aan de ingeschatte arbeidsintensiviteit. Hierdoor hebben wij dan ook de beschikbare ruimte voor de investeringsprogramma’s 2021-2013 verhoogd naar €200.000 per jaar.

Op basis van de beschikbare ruimte kapitaallasten investeringsprogramma van 2020 ad. €200.000 heeft het college keuzes moeten maken en een aantal investeringen verschoven naar 2021. Hiermee blijven alle investeringen in beeld, maar moeten in de Kadernota 2020 opnieuw keuzes gemaakt worden. Uiteindelijk bedragen de kapitaallasten van het concept-investeringsprogramma 2020 €220.807.

* onder de knop "Meer" vind u per investeringsnummer het  betreffende formulier en het amendement behorende bij de investeringsschema's 2020/2021.

Investeringsschema 2020

Omschrijving Nr *
Bruto-investering Dekking IVS / KPL Bijdrage / Dekking VRZ/RES Investeringsbedrag tbv loonkosten % uren Loonkosten Investering totaal Afschr.-
term 
Kapitaal-lasten 100% Kapitaal-lasten 25%
Boombeheer 1       100.000             100.000 10%         10.000       110.000 25 6.050 1.513
Fietspad Stationsweg Boxmeer 5          80.000               80.000 10%           8.000         88.000 25 4.840 1.210
Klimaatadaptatie omgeving de Weijer 10   2.390.000  1.965.000     125.000         425.000 10%         42.500       342.500 25 18.838 4.710
Klimaatbestendige inrichting openbare ruimte 12       500.000             500.000 5%         25.000       525.000 25 28.875 7.219
Onderhoud Civieltechnische kunstwerken 18          25.000               25.000 1%             250         25.250 25 1.389 347
Openbare Verlichting 22          75.000               75.000 5%           3.750         78.750 25 4.331 1.083
Reconstructie Urlingsestraat Oeffelt 31        250.000             250.000 10%         25.000       275.000 25 15.125 3.781
Reconstructie wegen 32      485.000             485.000 5%         24.250       509.250 25 28.009 7.002
Riolering 36   3.093.000    3.123.930       3.093.000 1%         30.930                 - 40 0 0
* Tractie  40      100.000             100.000 1%           1.000       101.000 8 14.140 3.535
Verkeersveiligheid 44          50.000               50.000 1%             500         50.500 25 2.778 695
Verstevigen wegbermen 48      100.000             100.000 1%           1.000       101.000 25 5.555 1.389
Vervangen speeltoestellen 52          50.000               50.000 1%             500         50.500 15 4.124 1.031
Ontwikkeling UNESCO Maasheggen 56      100.000             100.000 5%           5.000       105.000 25 5.775 1.444
Uitvoering Duurzaamheidsplan 58                        -                   -                 - 0 0 0
MFC Sambeek 64      250.000             250.000 1%           2.500       252.500 25 13.888 3.472
Renovatie sporthal de Meercamp Oeffelt 65      350.000             350.000 1%           3.500       353.500 25 19.443 4.861
Toegankelijkheid accommodaties 68      100.000             100.000 1%           1.000       101.000 10 11.615 2.904
Restauratie monumenten 69      100.000             100.000 1%           1.000       101.000 25 5.555 1.389
Automatisering burgerzaken 72          46.000               46.000 5%           2.300         48.300 5 10.385 2.596
Doorontwikkeling  zaaksysteem, documentmanagement systeem en KCC- systeem 75          40.000               40.000 5%           2.000         42.000 5 9.030 2.258
Aanschaf werkprocessensoftware 77          49.000               49.000 5%           2.450         51.450 5 11.062 2.766

 

   8.333.000 1.965.000  3.248.930      6.368.000         192.430  3.311.500    220.807     55.205

* zie Amendement (Investeringsschema's 2020/2021)

Investeringsschema 2021

Omschrijving Nr Bruto-investering Dekking IVS / KPL Bijdrage / Dekking VRZ/RES Investeringsbedrag tbv loonkosten % uren Loonkosten Investering totaal Afschr.-
term 
Boombeheer 2        100.000             100.000 10%         10.000       110.000 25
* Fietsvoorzieningen en verlichting Maasstraat 6        120.000             120.000 10%         12.000       132.000 25
Herinrichting St. Jozefstraat 7        250.000     55.000           195.000 10%         19.500       214.500 25
Herinrichting Titus Brandsmaplein e.o 8        800.000  800.000                    - 10%                 -                 - 25
Klimaatbestendige inrichting openbare ruimte 13     1.000.000           1.000.000 5%         50.000    1.050.000 25
Maatregelen uit Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) 17     2.400.000      1.800.000       2.400.000 1%         24.000       624.000 25
Onderhoud Civieltechnische kunstwerken 19          25.000               25.000 1%             250         25.250 25
Openbare Verlichting 23        150.000             150.000 5%           7.500       157.500 25
Reconstructie Burgemeester Verkuijlstraat incl. Rotonde Koorstraat 27      1.300.000           480.000       1.300.000 10%       130.000       950.000 25
Reconstructie Sint Cornelisstraat (in 2 fases) 29        360.000     60.000           300.000 10%         30.000       330.000 25
Reconstructie wegen 33        420.000             420.000 5%         21.000       441.000 25
Riolering 37    2.734.000      2.761.340       2.734.000 1%         27.340                 - 40
Tractie  41        100.000             100.000 1%           1.000       101.000 8
Verkeersveiligheid 45        100.000             100.000 1%           1.000       101.000 25
Verstevigen wegbermen 49        100.000             100.000 1%           1.000       101.000 25
Vervangen speeltoestellen 53          50.000               50.000 1%             500         50.500 15
Ontwikkeling UNESCO Maasheggen 57        100.000             100.000 5%           5.000       105.000 25
Uitvoering Duurzaamheidsplan 59                        -                   -                 - 0
Koploperproject Oeffelt (rood-met-groen) 62        500.000             500.000 5%         25.000       525.000 25
Joffershof V'beek, uitbreiding grote zaal 63        350.000             350.000 10%         35.000       385.000 25
Restauratie monumenten 70          50.000               50.000 1%             500         50.500 25
Noodstroomgenerator 73          45.000               45.000 5%           2.250         47.250 15
Contractmanagement en changemanagement 74          10.000               10.000 5%             500         10.500 5
Doorontwikkeling  zaaksysteem, documentmanagement systeem en KCC- systeem 76          70.000               70.000 5%           3.500         73.500 5
Aanschaf werkprocessensoftware 78          59.000               59.000 5%           2.950         61.950 5
Realisatie dashboards 79          20.000               20.000 5%           1.000         21.000 5
Aanschaf en implementatie projectenbeheer tool 81          30.000               30.000 5%           1.500         31.500 5
Realisatie Business Warehouse 82          20.000               20.000 5%           1.000         21.000 5
    11.263.000 915.000   5.041.340    10.348.000         413.290    5.719.950  

* zie Amendement (Investeringsschema's 2020/2021)

Investeringsschema 2022

Omschrijving Nr Bruto-investering Dekking IVS / KPL Bijdrage / Dekking VRZ/RES Investeringsbedrag tbv loonkosten % uren Loonkosten Investering totaal Afschr.-
term 
Boombeheer 3        115.000             115.000 10%         11.500       126.500 25
Klimaatbestendige inrichting openbare ruimte 14    1.000.000           1.000.000 5%         50.000     1.050.000 25
Onderhoud Civieltechnische kunstwerken 20          25.000               25.000 1%             250         25.250 25
Openbare Verlichting 24        150.000             150.000 5%           7.500       157.500 25
Reconstructie Burgemeester Verkuijlstraat incl. Rotonde Koorstraat 28   1.300.000           480.000       1.300.000 10%       130.000       950.000 25
Reconstructie Sint Cornelisstraat (in 2 fases) 30        300.000             300.000 10%         30.000       330.000 25
Reconstructie wegen 34        420.000             420.000 5%         21.000       441.000 25
Riolering 38    2.954.000      2.983.540       2.954.000 1%         29.540                 - 40
Tractie  42        100.000             100.000 1%           1.000       101.000 8
Verkeersveiligheid 46        100.000             100.000 1%           1.000       101.000 25
Verstevigen wegbermen 50        100.000             100.000 1%           1.000       101.000 25
Vervangen speeltoestellen 54          50.000               50.000 1%             500         50.500 15
Ontwikkeling UNESCO Maasheggen 57a        100.000             100.000 5%           5.000       105.000 25
Uitvoering Duurzaamheidsplan 60                        -                   -                 - 0
Restauratie monumenten 71          50.000               50.000 1%             500         50.500 25
Realisatie dashboards 80          20.000               20.000 5%           1.000         21.000 5
Realisatie Business Warehouse 83          20.000               20.000 5%           1.000         21.000 5
      6.804.000                   -    3.463.540      6.804.000         290.790    3.631.250  

Investeringsschema 2023

Omschrijving Nr Bruto-investering Dekking IVS / KPL Bijdrage / Dekking VRZ/RES Investeringsbedrag tbv loonkosten % uren Loonkosten Investering totaal Afschr.-
term 
Boombeheer 4        115.000             115.000 10%         11.500       126.500 25
Klimaatbestendige inrichting openbare ruimte 15    1.000.000           1.000.000 5%         50.000     1.050.000 25
Onderhoud Civieltechnische kunstwerken 21          25.000               25.000 1%             250         25.250 25
Openbare Verlichting 25        150.000             150.000 5%           7.500       157.500 25
Reconstructie wegen 35        420.000             420.000 5%         21.000       441.000 25
Riolering 39    2.905.000        2.934.050       2.905.000 1%         29.050                 - 40
Tractie  43        100.000             100.000 1%           1.000       101.000 8
Verkeersveiligheid 47        100.000             100.000 1%           1.000       101.000 25
Verstevigen wegbermen 51        100.000             100.000 1%           1.000       101.000 25
Vervangen speeltoestellen 55          50.000               50.000 1%             500         50.500 15
Uitvoering Duurzaamheidsplan 61                        -                   -                 - 0
        4.965.000                     -      2.934.050      4.965.000         122.800    2.153.750