Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1
Jaarstukken 2020 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Rekening in één oogopslag Blz. 4
RIO Blz. 5
Voorwoord Blz. 6
Cijfers Blz. 7
Rekening 2020 Blz. 8
Rekening 2020 Blz. 9
Overzicht Programma's en Thema's 2020 Blz. 10
Raadsprogramma 2018-2022 Blz. 11
Aanleiding en nadere toelichting Blz. 12
Leefbaarheid Blz. 13
Wonen Blz. 14
Kernendemocratie Blz. 15
Toezicht en handhaving Blz. 16
Duurzaamheid Blz. 17
Verkeersveiligheid Blz. 18
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 19
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 20
Thema Bestuurszaken Blz. 21
Wat willen we bereiken? Blz. 22
Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Blz. 23
Diverse (raads)werkgroepen zijn opgestart om het proces naar herindeling soepel te laten verlopen. Blz. 24
In samenspraak met de samenleving, de dorps- en wijkraden zullen er stappen gezet worden naar innovatieve vormen van kernendemocratie. Blz. 25
Verder participeert de gemeente in regionale samenwerkingsverbanden zoals Land van Cuijk, Regio Noordoost Brabant en Euregio waar gezamenlijk projecten worden opgepakt die van belang zijn voor de leefbaarheid van onze samenleving en haar omgeving. Blz. 26
Wat heeft het gekost? Blz. 27
Thema Burgerzaken en Verkiezingen Blz. 28
Wat willen we bereiken? Blz. 29
Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen. Blz. 30
Correcte en passende beantwoording en behandeling van vragen van klanten. Blz. 31
Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen Blz. 32
Organisatie van de benodigde verkiezingen / uitvoering geven aan het draaiboek verkiezingen. Blz. 33
Wat heeft het gekost? Blz. 34
Thema Bedrijfsvoering Blz. 35
Wat willen we bereiken? Blz. 36
Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer. Blz. 37
We gaan verder op de reeds ingeslagen weg, waarbij volgens de laatste inzichten werkprocessen, afspraken, controle-momenten en planning en control ingezet worden om het totaal te kunnen sturen en beheersen. Blz. 38
Wat heeft het gekost? Blz. 39
Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie Blz. 40
Wat willen we bereiken? Blz. 41
Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën. Blz. 42
Wij gaan naar de inwoners toe en inventariseren waar de inwoners van wijken en dorpen behoefte aan hebben. Blz. 43
Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering. Blz. 44
Wij geven ruimte aan inwoners om mee te doen. Blz. 45
Wij kiezen voor een thematische benadering. Blz. 46
Wat heeft het gekost? Blz. 47
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 48
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 49
Verbonden partijen Blz. 50
AgriFood Capital / Regio Noord Oost Brabant (RNOB) Blz. 51
Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Blz. 52
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Blz. 53
Euregio Rijn-Waal Blz. 54
Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) Blz. 55
Beleidsindicatoren Blz. 56
Beleidsindicatoren Blz. 57
Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 0 Blz. 58
Wat heeft het gekost? Blz. 59
Programma 1 - Veiligheid Blz. 60
Programma 1 - Veiligheid Blz. 61
Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning Blz. 62
Wat willen we bereiken? Blz. 63
Een veilige en gezonde omgeving voor iedereen Blz. 64
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 65
Keurmerk Veilig Ondernemen Blz. 66
Toepassing van de wet BIBOB, daar waar dit wenselijk is. Blz. 67
Wat heeft het gekost? Blz. 68
Thema Brandweer en crisisbestrijding Blz. 69
Wat willen we bereiken? Blz. 70
Een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van hulpverlening in de gemeente. Blz. 71
De crisisorganisatie regionaal als lokaal op peil houden, zodat er bij eventuele calamiteiten adequaat gehandeld kan worden. Blz. 72
Wat heeft het gekost? Blz. 73
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 74
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 75
Verbonden partijen Blz. 76
Veiligheidsregio Brabant-Noord Blz. 77
Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost Blz. 78
Beleidsindicatoren Blz. 79
Beleidsindicatoren Blz. 80
Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 1 Blz. 81
Wat heeft het gekost? Blz. 82
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 83
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 84
Thema Werk in uitvoering Blz. 85
Wat willen we bereiken? Blz. 86
De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. Blz. 87
Aandacht voor toegankelijke en levensloopbestendige openbare ruimte. Blz. 88
Burgerparticipatie/wijk- en dorpsraden structureel inbedden in WIU-proces gekoppeld aan de P&C-cyclus. Blz. 89
De inwoner merkt dat er op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt gewerkt en dat de kwaliteit en veiligheid van de wegen en groen verbetert. Blz. 90
De openbare ruimte wordt onderhouden op beeldkwaliteit B. Blz. 91
Fietsveiligheid maasbrug Oeffelt-Gennep. Betreft lobby naar provincies Limburg en Noord-Brabant. Blz. 92
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Maatregelen overweg St. Anthonisweg deels spoorverdubbeling en omleggen fietsroute Schilderspad. Blz. 93
Optimaliseren verkeersveiligheid waarbij extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Daarbij te denken aan projecten zoals fietsvoorzieningen en rotonde Burg. Verkuijlstraat. Blz. 94
Realisatie maatregelen in de openbare ruimte om invulling te geven aan de veranderde klimaatomstandigheden. Blz. 95
Revitalisering openbare ruimte. Groot deel van de openbare ruimte is zo oud dat deze versleten is en niet meer aansluit op de gebruiksbehoefte. Blz. 96
Speelruimtebeleidsplan actualiseren. Blz. 97
Uitvoering geven aan verkeersveiligheidsmaatregelen. Blz. 98
Uitvoering projecten Toerisme en Recreatie gekoppeld aan o.a. natuur en bosbeheer. Blz. 99
Verder verduurzamen wagenpark van de gehele gemeente. Blz. 100
Wat heeft het gekost? Blz. 101
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 102
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 103
Beleidsindicatoren Blz. 104
Beleidsindicatoren Blz. 105
Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 2 Blz. 106
Wat heeft het gekost? Blz. 107
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 108
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 109
Thema Economie en Vestigingsklimaat Blz. 110
Wat willen we bereiken? Blz. 111
Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen. Blz. 112
Centrummanagement Blz. 113
Contacten bedrijven en bedrijfsacquisitie Blz. 114
Innovatieve hotspot Land van Cuijk Blz. 115
Provinciaal beleid bedrijventerreinen Blz. 116
Participatie in economische structuurversterkende projecten. Blz. 117
Deelname Ruimte in diverse projecten Land van Cuijk, Regio Noord-Oost Brabant, Agrifood Capital, Euregio en Interreg Blz. 118
Wat heeft het gekost? Blz. 119
Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Blz. 120
Wat willen we bereiken? Blz. 121
De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod. Blz. 122
Implementatie Omgevingswet Blz. 123
Interbestuurlijke Programma (IBP) Blz. 124
Klimaatbestendig Blz. 125
Regionale woningmarktstrategie Blz. 126
Wat heeft het gekost? Blz. 127
Thema Recreatie en Toerisme Blz. 128
Wat willen we bereiken? Blz. 129
Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon. Blz. 130
Deltaprogramma Maas Blz. 131
Koploper Blz. 132
Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei Blz. 133
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie Blz. 134
Unesco Maasheggen Blz. 135
Wat heeft het gekost? Blz. 136
Beleidskaders/richtlijnen Blz. 137
Beleidskaders/richtlijnen Blz. 138
Beleidsindicatoren Blz. 139
Beleidsindicatoren Blz. 140
Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 3 Blz. 141
Wat heeft het gekost? Blz. 142
Programma 4 - Financiën Blz. 143
Programma 4 - Financiën Blz. 144
Thema Planning en Control Blz. 145
Wat willen we bereiken? Blz. 146
Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief. Blz. 147
Het optimaliseren en het verder doorontwikkelen van de planning & controlcyclus in overleg met de Auditcommissie. Blz. 148
Instemmen met de Grondnota. We voeren een actieve grondpolitiek met een verantwoorde risicoafweging. Blz. 149
Wij gaan de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau brengen door de verkoop van bouwgrond. Blz. 150
Wij willen de reservepositie stabiliseren en zo nodig versterken door in de begroting ruimte vrij te maken voor sparen en mogelijke rekeningoverschotten te reserveren. Blz. 151
Wat heeft het gekost? Blz. 152
Thema WOZ/Belastingen Blz. 153
Wat willen we bereiken? Blz. 154
De belastingdruk a.g.v. de OZB blijft in lijn met het inflatiepercentage. Blz. 155
We maken een kritische analyse van de kostendekkendheid van leges en tarieven. Blz. 156
We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit Blz. 157
Een juiste WOZ-waardebepaling Blz. 158
We geven op een adequate wijze uitvoering aan de heffing van de gemeentelijke belastingen Blz. 159
We geven op een adequate wijze uitvoering aan de invordering van de gemeentelijke belastingen Blz. 160
Wat heeft het gekost? Blz. 161
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 162
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 163
Beleidsindicatoren Blz. 164
Beleidsindicatoren Blz. 165
Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 4 Blz. 166
Wat heeft het gekost? Blz. 167
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 168
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 169
Thema Onderwijs Blz. 170
Wat willen we bereiken? Blz. 171
Een doorlopende leerlijn voor alle (leerplichtige) inwoners die passend en bereikbaar is. Blz. 172
Goed georganiseerd leerlingenvervoer Blz. 173
Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen Blz. 174
Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk Blz. 175
Voorkomen van voortijdig schoolverlaten Blz. 176
Wat heeft het gekost? Blz. 177
Thema Welzijn Blz. 178
Wat willen we bereiken? Blz. 179
Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties. Blz. 180
Het toekomstbestendig maken van de MFA's en het bijstellen en actualiseren van het meerjarig onderhoudsplan (MOP) voor alle gemeentelijk accommodaties. Blz. 181
Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren Blz. 182
De gemeente schept goede randvoorwaarden om mensen te stimuleren zich vrijwillig in te zetten en onbetaald actief te zijn voor de samenleving. Blz. 183
Instandhouden vrijwilligerssteunpunt en het bieden van een goede vrijwilligersverzekering. Blz. 184
Integrale samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties, maatjesprojecten en zorgaanbieders. Blz. 185
Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger. Blz. 186
Het geactualiseerde mantelzorgbeleid Land van Cuijk zal in 2020 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Blz. 187
Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren waarbij “wederkerigheid” een belangrijker begrip zal worden. Blz. 188
Er zullen meer buurtverbinders worden geworven waarbij het uitgangspunt is twee per dorpskern. Blz. 189
Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen. Blz. 190
Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en daar waar nodig gefaciliteerd. Blz. 191
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 192
Sociom is werkzaam in dorpskernen. In het kader van wijkgericht werken, werkt Sociom samen met andere maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties, zoals Ons Thuus. Blz. 193
Wat heeft het gekost? Blz. 194
Thema Sport Blz. 195
Wat willen we bereiken? Blz. 196
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen. Blz. 197
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met sportverenigingen. Blz. 198
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (sport). Blz. 199
Instandhouden van binnen- en buitensportaccommodaties conform beleidskaders instandhouding binnensportaccommodaties en instandhouding buitensportaccommodaties gemeente Boxmeer Blz. 200
Wat heeft het gekost? Blz. 201
Thema Kunst en Cultuur Blz. 202
Wat willen we bereiken? Blz. 203
Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners. Blz. 204
Met BiblioPlus zijn voor de periode 2017-2020 afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk in de gemeente Boxmeer, Blz. 205
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven. Blz. 206
Deelname aan het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit. Blz. 207
Ondersteunen Stichting Omroep Land van Cuijk. Blz. 208
Ontsluiten van Boxmeers verleden via een openbare museale voorziening. Blz. 209
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met cultuurverenigingen. Blz. 210
Uitvoering geven aan de Nota CultuurRijk Boxmeer. Blz. 211
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (kunst en cultuur). Blz. 212
Waarderings- en incidentele subsidies kunst en cultuur. Blz. 213
Wat heeft het gekost? Blz. 214
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 215
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 216
Verbonden partijen Blz. 217
Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs Blz. 218
GGD Hart voor Brabant Blz. 219
Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Noordoost Brabant Blz. 220
Beleidsindicatoren Blz. 221
Beleidsindicatoren Blz. 222
Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 5 Blz. 223
Wat heeft het gekost? Blz. 224
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 225
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 226
Thema Jeugd Blz. 227
Wat willen we bereiken? Blz. 228
Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen. Blz. 229
Jeugdhulp realiseren door het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk. Blz. 230
Project Jong in de Buurt, intensief overleg met jongerenwerk, politie, jeugdpreventiewerk en gemeente. Blz. 231
Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving. Blz. 232
Het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk biedt daar waar nodig passende hulp aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben en kan daartoe doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp. Blz. 233
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 234
Het Basisteam Jeugd en Gezin en het gebiedsteam van Sociom werken samen met andere maatschappelijke organisaties en bieden daar waar nodig hulp zo nodig via doorverwijzing naar een 2e lijnsvoorziening. Blz. 235
Wat heeft het gekost? Blz. 236
Thema Inkomensvoorzieningen Blz. 237
Wat willen we bereiken? Blz. 238
Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid. Blz. 239
Bij effectieve inkomensondersteuning hoort goede voorlichting over het beleid. We informeren structureel via het blad NieuwsZaken en de folder Ken uw rechten. Blz. 240
De koopkracht van de meest kwetsbare burgers op peil houden via de bijzondere bijstand, individuele toeslagen, minimaregelingen, schuldhulpverlening en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Blz. 241
Schuldhulpverlening is goed bereikbaar en aanmeldingen kunnen onder andere digitaal via de website plaatsvinden. Blz. 242
Ter voorkoming van armoede en maatschappelijk isolement bij kinderen zetten we middelen in via Stichting Leergeld en Stichting DoeJeMee. Blz. 243
We betrekken de maatschappelijke organisaties (inclusief georganiseerde vrijwilligers) bij het voorkomen van schulden (preventie) en richten ons op vroegsignalering van (geld)problemen. Blz. 244
Wat heeft het gekost? Blz. 245
Thema Participatie Blz. 246
Wat willen we bereiken? Blz. 247
Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft. Blz. 248
Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname. Blz. 249
Het bieden van een passende werkomgeving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. Blz. 250
Social Return intensief inzetten als arbeidsmarktinstrument zodat opdrachtnemers worden gestimuleerd om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Blz. 251
Uitstroom d.m.v. re-integratie oftewel een persoon weer laten functioneren met inzet van maatregelen zodat hij weer kan terugkeren in het arbeidsproces. Blz. 252
Uitvoering geven aan de pilot ‘Lerend Werken’ door de mogelijkheden van de deelnemers aan te spreken om op deze wijze uit dagbesteding door te stromen naar een beschutte werkplek of loonvormende arbeid. Blz. 253
Zelfstandig verwerven van inkomen bevorderen zodat men in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Blz. 254
Wat heeft het gekost? Blz. 255
Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Blz. 256
Wat willen we bereiken? Blz. 257
In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 258
Afstemmen van het Wmo-beleid met de regiogemeenten. Blz. 259
Burgers kunnen een beroep (blijven) doen op de in augustus 2018 vastgestelde Verordening Blijverslening. Blz. 260
De Centrumgemeente heeft in afstemming met de regiogemeenten een inkoopplan voor Wmo-ondersteuning vastgesteld. Blz. 261
De cliënt heeft de keuzevrijheid uit minimaal 3 leveranciers bij een beroep op hulpmiddelen en voorzieningen. Ook zijn er soms mogelijkheden voor hulpmiddelen via het lokale midden- en kleinbedrijf. Blz. 262
De gemeente faciliteert kwetsbare burgers door het bieden van een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke verzorging. Blz. 263
De gemeenteraad wordt periodiek (via kwartaalnieuwsbrieven) geïnformeerd over actuele zaken, aantallen en financiën in de Wmo. Blz. 264
De overeenkomsten met zorgaanbieders worden voor HV getoetst aan de AMvB (reële kostprijs Wmo-diensten) en zonodig worden hiervoor passende contractafspraken gemaakt. Blz. 265
Er wordt uitvoering gegeven aan het Wmo doelgroepenvervoer middels het Regiotaxivervoer. Blz. 266
Er zal een verdere doorontwikkeling plaatsvinden op het gebied van Wmo-begeleiding. Hierbij is aandacht voor integraliteit met Jeugd en de Participatiewet. Blz. 267
Het iWmo-berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders is verder ontwikkeld en zorgt voor een optimale communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met relatief weinig administratieve lasten. Blz. 268
Het optimaal uitvoering geven aan de uitgangspunten van de nieuwe Wmo op basis van de visie waarbij de ondersteuning gericht is op zelfredzaamheid en participatie. Blz. 269
Het Wmo-beleid wordt getoetst aan de uitgangspunten in het nieuw vastgestelde beleidskader. Blz. 270
Het zorgloket optimaal inzetten. Eventueel aansluitend op de inzet van een wijk-netwerk. Blz. 271
Uitvoering geven (via centrumgemeente Oss) aan het uitvoeringsplan beschermd wonen, het bevorderen van doorstroom en het beperken van instroom door middel van preventie in samenwerking met sociale partners. Blz. 272
We hebben door ervaringen in pilots meer kennis van mogelijke combinaties van (arbeidsmatige) dagbesteding en re-integratie-trajecten gericht op (beschut) werk. Blz. 273
Welzijn, zorg en wonen in de ondersteuningsbehoefte optimaal combineren en organiseren. De Wmo op een gekantelde manier uitvoeren. Blz. 274
Wmo-burgerinitiatieven worden gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde Wmo-beleid en een heldere toetsingshandreiking. Blz. 275
In 2020 hebben we uitvoering gegeven aan de implementatie van het abonnementstarief, de standaard administratieprotocollen en de Wmo-verordening hierop aangepast. Blz. 276
Uitvoering gegeven aan de(verlengde) Centrumregeling via de Centrumgemeente Oss voor de periode 2020-2023. Tevens wordt het tweejarig inkoopplan (2020 -2021) uitgevoerd. Blz. 277
Uitvoering geven aan de uitvoeringsafspraken voor een meldpunt. Wanneer er sprake is van een acute crisis dan zorgen we er ook voor dat de betrokkene wordt gehoord. Blz. 278
Wat heeft het gekost? Blz. 279
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 280
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 281
Verbonden partijen Blz. 282
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost (Regiotaxi) Blz. 283
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Blz. 284
Centrumregeling Wmo Wvggz Brabant Noordoost-oost Blz. 285
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant Blz. 286
Beleidsindicatoren Blz. 287
Beleidsindicatoren Blz. 288
Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 6 Blz. 289
Wat heeft het gekost? Blz. 290
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 291
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 292
Thema Duurzaamheid en Milieu Blz. 293
Wat willen we bereiken? Blz. 294
Duurzaam en energieneutraal Blz. 295
Duurzaamheidsplan Projecten 2019-2021 Blz. 296
Energieneutraal in 2045 Blz. 297
Wat heeft het gekost? Blz. 298
Thema Klimaat en Riolering Blz. 299
Wat willen we bereiken? Blz. 300
Klimaatbestendig Blz. 301
Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 Blz. 302
Masterplan Water Blz. 303
Samenwerking waterketen en klimaat in de regio/Land van Cuijk Blz. 304
Uitvoering geven aan VGRP en klimaatbestendige openbare ruimte binnen de beleidskaders wateroverlast label B en hittestress label B. Blz. 305
Wat heeft het gekost? Blz. 306
Thema Afval en Circulaire economie Blz. 307
Wat willen we bereiken? Blz. 308
Nederland Circulair in 2050 Blz. 309
Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel met o.a. het aansluiten op Rijksbrede programma Circulaire Economie Blz. 310
Wat heeft het gekost? Blz. 311
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 312
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 313
Verbonden partijen Blz. 314
Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Blz. 315
Beleidsindicatoren Blz. 316
Beleidsindicatoren Blz. 317
Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 7 Blz. 318
Wat heeft het gekost? Blz. 319
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 320
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 321
Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht Blz. 322
Wat willen we bereiken? Blz. 323
De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen. Blz. 324
Adequaat in behandeling nemen van aanvragen omgevingsvergunningen/ ontheffingen, verzoeken om quickscan, inclusief informatie verstrekken en voorlichting geven. Blz. 325
Wat heeft het gekost? Blz. 326
Thema Implementatie Omgevingswet Blz. 327
Wat willen we bereiken? Blz. 328
Implementatie Omgevingswet Blz. 329
Het inzichtelijk maken van de gevolgen m.b.t. de invoering van de Omgevingswet en starten met implementatie daar waar nodig/mogelijk. (Invoerdatum 01-01-22). Blz. 330
Wat heeft het gekost? Blz. 331
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 332
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 333
Verbonden partijen Blz. 334
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) Blz. 335
Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 8 Blz. 336
Wat heeft het gekost? Blz. 337
Programmaverantwoording Blz. 338
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 339
Overzicht overhead Blz. 340
Bedrag heffing vennootschapsbelasting Blz. 341
Onvoorzien Blz. 342
Paragrafen Blz. 343
Overzicht lokale heffingen Blz. 344
Algemeen Blz. 345
Ongebonden Lokale Heffingen Blz. 346
Gebonden Lokale Heffingen Blz. 347
Leges en overige Heffingen Blz. 348
Beleid Blz. 349
Tarieven en Leges Blz. 350
Ongebonden Lokale Heffingen Blz. 351
Gebonden Lokale Heffingen Blz. 352
Leges Blz. 353
Belastingdruk Blz. 354
Kwijtschelding Blz. 355
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 356
Aanwezige risico's Blz. 357
1 Financiële gevolgen Decentralisaties in het Sociale domein 2020 Blz. 358
WMO Blz. 359
Jeugdzorg Blz. 360
Participatiewet Blz. 361
2. Klimaatadaptatie Blz. 362
3. Informatievoorziening Blz. 363
4. Lagere Algemene Uitkering Blz. 364
5. Personeel Blz. 365
6. Rampenbestrijding, crisisbeheersing Blz. 366
7. Contractenbeheer Blz. 367
8. Treasury Blz. 368
9. Grondvoorraad Blz. 369
10. Juridische Claims Blz. 370
Totaal van de top 10 risico's Blz. 371
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 372
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 373
Kengetallen financiële positie Blz. 374
Beoordeling financiële positie Blz. 375
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 376
Algemeen Blz. 377
Wegen Blz. 378
Openbare verlichting Blz. 379
Groen Blz. 380
Riolering / Water Blz. 381
Gebouwen Blz. 382
Financiering Blz. 383
Algemeen Blz. 384
Financieringsbeleid Blz. 385
Schatkistbankieren Blz. 386
Rente ontwikkelingen Blz. 387
Risicobeheer Blz. 388
Koersrisico's Blz. 389
Kredietrisico Blz. 390
Renterisico’s Blz. 391
Renteschema Blz. 392
Kasgeldlimiet Blz. 393
Verstrekte geldleningen Blz. 394
Opgenomen geldleningen Blz. 395
Relatiebeheer Blz. 396
Bedrijfsvoering Blz. 397
Algemeen Blz. 398
Personeel Blz. 399
Dienstverlening Blz. 400
Taakveld 0.4 Overhead Blz. 401
Verbonden partijen Blz. 402
Algemeen Blz. 403
Overzicht verbonden partijen Blz. 404
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) Blz. 405
Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Blz. 406
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Blz. 407
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Blz. 408
GGD Hart voor Brabant Blz. 409
Euregio Rijn-Waal Blz. 410
Veiligheidsregio Brabant-Noord Blz. 411
Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost Blz. 412
Bank Nederlandse Gemeenten Blz. 413
Brabant Water N.V. Blz. 414
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost Blz. 415
Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs Blz. 416
Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Blz. 417
Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Blz. 418
AgriFood Capital Blz. 419
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant Blz. 420
Centrumregeling Wmo Wvggz Brabant Noordoost- oost Blz. 421
Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) Blz. 422
Grondbeleid Blz. 423
Algemeen Blz. 424
Grondnota Blz. 425
Financiële positie Blz. 426
Bedrijfsresultaat Blz. 427
Winstneming Blz. 428
Voorzieningen Blz. 429
Risicoafdekking Blz. 430
Worst-case scenario’s Blz. 431
Grondprijzen Blz. 432
COVID -19 Blz. 433
COVID -19 Blz. 434
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 435
Programma 1 - Veiligheid Blz. 436
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 437
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 438
Programma 4 - Financiën Blz. 439
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 440
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 441
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 442
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 443
Jaarrekening 2020 Blz. 444
Balans Blz. 445
Balans per 31 december 2020 Blz. 446
Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 447
Gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 448
Grondslagen waardering resultaatbepaling Blz. 449
Inleiding Blz. 450
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 451
Grondslagen balans Blz. 452
Vaste activa Blz. 453
Vlottende activa Blz. 454
Vaste passiva Blz. 455
Vlottende passiva Blz. 456
Borg- en garantstellingen Blz. 457
Toelichting op de balans Blz. 458
Vaste activa Blz. 459
Immateriële vaste activa Blz. 460
Verloopoverzicht immateriële vaste activa Blz. 461
Belangrijkste investeringen immateriële vaste activa Blz. 462
Materiële vaste activa Blz. 463
Investeringen met een economisch nut Blz. 464
Verloopoverzicht Investeringen met een economisch nut Blz. 465
Belangrijkste investeringen met een economisch nut Blz. 466
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Blz. 467
Verloopoverzicht Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Blz. 468
Belangrijkste Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Blz. 469
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Blz. 470
Verloopoverzicht Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Blz. 471
Belangrijkste Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Blz. 472
Financiële vaste activa Blz. 473
Verloopoverzicht Financiële vaste activa Blz. 474
Vlottende activa Blz. 475
Voorraden Blz. 476
Voorraden, overzicht grond- en opstalexploitaties Blz. 477
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar Blz. 478
Schatkistbankieren Blz. 479
Specificatie Overige vorderingen Blz. 480
Specificatie Rekening-courant met niet-financiële instellingen Blz. 481
Liquide middelen Blz. 482
Overlopende activa Blz. 483
Overlopende activa - uitsplitsing Blz. 484
Eigen vermogen en voorzieningen Blz. 485
Eigen vermogen Blz. 486
Verloopoverzicht Reserves Blz. 487
Toelichting Reserves Blz. 488
Voorzieningen Blz. 489
Verloopoverzicht Voorzieningen Blz. 490
Toelichting Voorzieningen Blz. 491
Gerealiseerd resultaat Blz. 492
Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan één jaar Blz. 493
Toelichting Vaste schulden Blz. 494
Vlottende passiva Blz. 495
Overlopende passiva Blz. 496
Overlopende passiva - uitsplitsing Blz. 497
Toelichting niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten Blz. 498
Meerjarige contracten Blz. 499
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2020 Blz. 500
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2020 Blz. 501
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 502
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 503
Mutaties onvoorzien Blz. 504
Mutaties onvoorzien 2020 Blz. 505
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 506
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 507
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan en van reserves per programma Blz. 508
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan en van reserves per programma Blz. 509
Informatie WNT Blz. 510
Informatie WNT Blz. 511
Analyse begrotingsrechtmatigheid Blz. 512
Analyse begrotingsrechtmatigheid exploitatie Blz. 513
Analyse begrotingsrechtmatigheid investeringen Blz. 514
Bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen SISA Blz. 515
Single Information Single Audit (SISA) Blz. 516
Overig Blz. 517
Rapporten Rekenkamercommissie Blz. 518
Stand van zaken rapporten Rekenkamer Blz. 519
Bijlagenboek Blz. 520
Staat van langlopende leningen Blz. 521
EMU Saldo Blz. 522
Berekening Algemene Uitkering 2020 Blz. 523
Overzicht personele sterkte Blz. 524
Overzicht personeelslasten Blz. 525
Staat van Subsidies Blz. 526
Financiële tabellen o.b.v. Thema's (gespecificeerd) Blz. 527
Staat van gewaarborgde geldleningen Blz. 528
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap