Rekening in één oogopslag

RIO

Voorwoord

Hierbij presenteren wij u de jaarrekening 2020 online van de gemeente Boxmeer.

Jeu Verstraaten

De uitbraak van COVID-19 eind februari 2020 heeft grote impact gehad op ons allemaal. De wereldwijde pandemie heeft tot ongekende omstandigheden geleid in 2020 en deze duren nog voort in 2021. Ook voor de uitvoering van de gemeentelijke taken in 2020 en het resultaat van de jaarrekening 2020 heeft de pandemie grote impact gehad. Tot op heden is het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie nog steeds gericht op beheersing van de schade die de coronapandemie lokaal aanricht. We hebben de lokale maatregelen  zo adequaat mogelijk uitgevoerd zowel wat betreft de ondersteuning van de ondernemers als ondersteuning van sport, cultuur en collectief welzijn. Wij hebben in deze jaarrekening een extra paragraaf opgenomen onder het hoofdstuk “Paragrafen” over de gevolgen van COVID-19 op de jaarrekening 2020. Daarnaast hebben ook andere ‘acute’ kwesties zoals herindeling, de uitgaven op het sociaal domein, de woonopgave, de klimaatopgave en de Omgevingswet om aandacht gevraagd in 2020.

De Nederlandse economie daalde in 2020 met 3,7% ten opzichte van 2019. De krimp in 2020 is vooral veroorzaakt door de lagere consumpties door huishoudens, maar ook de investeringen en het handelssaldo droegen bij aan de krimp. De overheidsconsumptie groeide wel licht. In 2020 waren er gemiddeld 48 duizend banen van werknemers en zelfstandigen minder dan in 2019. De werkloosheid steeg eind 2020 naar 3,9% (eind 2019 3,2%).

Het herindelingsadvies voor de samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert is vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 24 juni 2020. Inmiddels hebben de gemeenteraden op 7 april 2021 besloten te opteren voor deelname van de gemeente Grave aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk per 1 januari 2022.

Andere in het oog lopende besluiten uit 2020 zijn de vaststelling van het VGRP 2020-2024 (30 april 2020), Klimaatadaptatie omgeving de Weijer en krediet bouw Jozefschool Overloon (11 juni 2020) en aankoop de Pit Overloon (10 december 2020).

Het beeld over de financiële positie van de gemeente Boxmeer in de begroting 2020 was positief en stabiel. De jaarstukken 2020 bevestigen dit beeld. De jaarrekening 2020 sluit met een positief resultaat van € 6.054.919. In een apart voorstel wordt de gemeenteraad geadviseerd over de besteding van het resultaat 2020. Het weerstandsvermogen was op 31 december 2020 4,76 en is uitstekend te noemen. De netto schuldquote daalde in 2020 met 7 punten van 1,01 naar 0,94. De atlas van de lokale lasten 2020 (bron: www.coelo.nl) laat voor meerpersoonshuishouden een belastingdruk zien van € 739 per jaar. Dit is een stijging van 3% ten opzichte van 2019. Het landelijke gemiddelde bedroeg in 2020 € 776 per jaar. Daarmee ligt de belastingdruk in Boxmeer nog steeds ruim onder het landelijke gemiddelde. De investeringen bedroegen in 2020 ruim € 14,7 miljoen, onder andere voor riolering € 5,9 miljoen, wegen € 2,6 miljoen, bouw gymzaal Metameer € 1,7 miljoen, aankoop Sportlaan 1 € 1 miljoen en leningen € 1,8 miljoen.

 

Cijfers

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Thema Bedrijfsvoering 9.591.450 9.253.978 8.649.204 604.774
Thema Bestuurszaken 2.958.392 2.842.973 2.395.218 447.754
Thema Bestuurlijke vern en Kernendem 8.618 0 0 0
Thema Burgerzaken en Verkiezingen 874.443 903.171 715.400 187.772
Totaal Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning 13.432.904 13.000.122 11.759.822 1.240.300
Programma 1 - Veiligheid
Thema Brandweer en crisisbestrijding 1.317.852 1.754.082 1.746.735 7.347
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. 250.492 381.752 355.756 25.996
Totaal Programma 1 - Veiligheid 1.568.344 2.135.834 2.102.491 33.343
Programma 2 - Openbare Werken
Thema Werk in uitvoering 4.438.848 5.215.420 5.069.077 146.343
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.
Thema Economie en Vestigingsklimaat -284.939 -468.986 -684.841 215.855
Thema Recreatie en Toerisme 183.767 282.719 274.818 7.901
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. 1.259.758 1.939.767 1.974.579 -34.812
Totaal Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. 1.158.586 1.753.500 1.564.556 188.943
Programma 4 - Financiën
Thema Planning en Control -46.014.077 -49.425.699 -49.988.919 563.220
Thema WOZ en Belastingen -5.864.021 -5.899.971 -5.970.803 70.832
Totaal Programma 4 - Financiën -51.878.098 -55.325.670 -55.959.722 634.052
Programma 5 - Leefbaarheid
Thema Kunst en Cultuur 1.348.069 1.825.283 1.686.633 138.650
Thema Onderwijs 2.436.578 3.138.754 2.971.157 167.596
Thema Sport 1.592.949 1.668.702 1.633.060 35.643
Thema Welzijn 1.972.755 2.283.015 1.964.578 318.437
Totaal Programma 5 - Leefbaarheid 7.350.351 8.915.754 8.255.428 660.326
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.
Thema Inkomensvoorzieningen 516.157 701.104 48.868 652.236
Thema Jeugd 6.863.417 7.522.955 7.237.806 285.149
Thema Participatie 5.355.592 5.635.593 5.575.910 59.683
Thema WMO 6.983.359 8.123.313 7.835.417 287.896
Totaal Programma 6 - Sociale zaken en werkgel. 19.718.525 21.982.965 20.698.000 1.284.965
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.
Thema Afval en Circulaire economie -741.806 -700.873 -718.292 17.419
Thema Duurzaamheid en Milieu 319.657 668.700 227.974 440.726
Thema Klimaat en Riolering -726.287 -1.061.281 -1.043.346 -17.935
Totaal Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad. -1.148.436 -1.093.454 -1.533.663 440.209
Programma 8 - VTH
Thema Implementatie Omgevingswet 0 0 50.100 -50.100
Thema VTH Omgevingsrecht 1.696.005 2.229.560 1.938.990 290.570
Totaal Programma 8 - VTH 1.696.005 2.229.560 1.989.090 240.470