Raadsprogramma 2018-2022

Aanleiding en nadere toelichting

Aanleiding

De Raad van Boxmeer heeft een raadsprogramma opgesteld om vanuit een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor de inwoners aan de slag te gaan en zoveel als mogelijk gezamenlijk op te trekken. Op 25 en 26 oktober 2018 is door de raadsleden tijdens een interactieve werkconferentie hiermee een start gemaakt. Tijdens deze bijeenkomst zijn onderstaande thema’s door de groep als geheel geselecteerd. Basis daarvoor vormden de verkiezingsprogramma’s van de verschillende in de Raad vertegenwoordigde partijen, het coalitieakkoord van mei 2018 en de handreiking global goals van de VNG 2018.

Nadere toelichting

In de werkconferentie zijn zes thema’s als speerpunt benoemd waarover uniform een standpunt is bepaald en waar ook overeenstemming is, om in deze raadsperiode tot verwezenlijking van onderdelen daarvan te komen. De bijbehorende stippen op de horizon zijn door ter plekke samengestelde groepjes geformuleerd. Per stip is een aantal acties geformuleerd waarmee uitvoering gegeven wordt aan het benoemde streven. De acties zijn geprioriteerd, belangrijkste acties staan bovenaan. Aan het college is een reactie gevraagd en op basis daarvan zijn de thema’s en acties nader uitgewerkt. Waar mogelijk is door het college een voorstel van tijdstip en wijze van oppakken toegevoegd per actiepunt.

Natuurlijk komt een Raadsprogramma niet in een vacuüm tot stand. Bij sommige thema’s is er sprake van al langer lopend beleid, soms heeft het college al een voorstel over benoemde thema’s in voorbereiding en soms worden zaken vanuit de landelijke overheid verplicht, waar dat eerder nog niet het geval was. Met dit Raadsprogramma spreekt de Raad van Boxmeer uit welke thema’s hij de komende jaren zo belangrijk vindt dat hij die nauwgezet gaat volgen.

In de commissievergadering d.d. 20 juni 2019 is aangegeven een verdieping te doen per onderdeel en aan te geven of en wanneer uitvoering plaatsvindt dan wel dat het een permanent proces is.

Leefbaarheid

1. Demografische opbouw

1. Streven naar evenwichtige demografische opbouw.

1.1. De gemeente kijkt wat een evenwichtige verdeling van demografische opbouw is en houdt hierbij de realiteit voor ogen

Het college ondersteunt en stimuleert initiatieven om jongeren meer te betrekken en een goed woonklimaat te behouden. Voorbeelden hiervan zijn de initiatieven vanuit de industriële kring om onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar te laten aansluiten en het stagebureau Land van Cuijk, onderdeel van de innovatieve hotspot Land van Cuijk. Ook de starters- en blijvers lening moet het mensen mogelijk maken zich te vestigen dan wel te blijven in onze gemeente. De gemeente is in gesprek met jongeren om te onderzoeken wat voor hen belangrijk is zodat zij in onze gemeente willen blijven of zich er vestigen. De gemeente is continue bezig om voldoende bouwgrond voor huizenbouw beschikbaar te hebben in alle kernen en kent een flexibel beleid om tijdelijke zorgwoningen te kunnen realiseren. De gemeenschapsaccommodaties zijn grotendeels op orde, gewerkt wordt aan een optimale toegankelijkheid. Er zijn veelvuldig contacten met ons bloeiende verenigingsleven. Initiatieven vanuit verenigingen worden waar mogelijk gefaciliteerd, en waar dat niet mogelijk is wordt er samen met de verenigingen naar een oplossing gezocht. Door de COVID -19 perikelen is e.e.a. afgelopen periode op een lager pitje komen te staan en is er vooral gekeken naar hoe we gedupeerden konden helpen.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

 

 

 

 

X = zit in reguliere formatie.

1.2. De gemeente straalt gastvrijheid in haar dienstverlening uit

In deze raadsperiode heeft het college het initiatief genomen om een zogenaamde “nieuwe inwoners bijeenkomst” te organiseren. In het jaar 2020 heeft er geen nieuwe inwonersdag plaatsgevonden als gevolg van Corona.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

€ 5.000

 

 

 

X = zit in reguliere formatie.

2. Burgerinitiatieven toejuichen, stimuleren en faciliteren.

2.1. De gemeente stelt een convenant op met inwoners

De wijk- en dorpsraden behartigen de belangen op het gebied van leefbaarheid van haar inwoners. De afspraken over de samenwerking met de gemeente zijn vastgelegd in een convenant.
Daarnaast loopt in het kader van de aanstaande herindeling het proces om te komen tot kernendemocratie. Hier worden de inwoners en dorps- en wijkraden de komende jaren heel nadrukkelijk bij betrokken en ook de burgerinitiatieven maken hier deel van uit.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

O

O

O

O

X = zit in reguliere formatie.
O=is onderdeel van het herindelingsbudget.

2.2. Wijkconsulenten maken knelpunten zichtbaar

Door de inzet van buurtverbinders conform de “ons thuus” systematiek is er een netwerk ontstaan zodat onze inwoners in hun kracht blijven of geholpen worden. Daarnaast is sinds 1 april 2019 ons zorgloket operationeel, waar alle vragen rondom zorg gesteld kunnen worden en van waaruit onze inwoners geholpen worden. De ontwikkeling van het zorgloket heeft voortdurend de aandacht. Bereikbaarheid van zorg voor die mensen die dat nodig hebben is het speerpunt. Uiteraard binnen de kaders van de door ons uitgevoerde wetten.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

X

X

X

X

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

2.3. De gemeente deelt haar kennis en zorgt ervoor dat inwoners bij de gemeente terecht kunnen met initiatieven en dat zij ook initiatieven zullen initiëren

Zie 2.1

2.4. De gemeente probeert altijd met mensen mee te werken

Burgerinitiatieven worden te allen tijde omarmd en waar mogelijk gefaciliteerd. De houding van onze mensen is: Ja, tenzij.. zoals gezegd wij willen een gastvrije gemeente zijn. Dit speerpunt is meegenomen in het dienstverleningsconcept van de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk. Betrouwbaar, wendbaar en innovatief zijn de sleutelwoorden. Burger centraal het uitgangspunt.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

 

 

 

 

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

2.5. De gemeente brengt verenigingen met elkaar in contact

Het college werkt graag mee om verenigingen voor dorpen te behouden en ziet zichzelf als helpend daar waar verenigingen met elkaar in gesprek gaan om meer samen te werken of te fuseren. Het college zal dit niet initiëren omdat zij samenwerking of fusie nooit van bovenaf wil opleggen. Dit is aan de verenigingen zelf. Hier heeft COVID -19 ook wat roet in het eten gegooid. Het college heeft er veel aan gedaan om verenigingen te informeren en te ondersteunen, zodat het voortbestaan niet in gevaar komt. Hier is veel tijd en energie in gestopt.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

 

 

 

 

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

2.6. Bij burgerinitiatieven wordt de Raad betrokken

Als gevolg van Corona zijn er geen initiatieven bezocht.

 

Wonen

1. Meer huurwoningen in alle kernen.

1.1. Er moet meer gebouwd worden, zowel op het gebied van huur als koop

In de periode 2017 tot 2021 zijn er in totaal 663 woningen gerealiseerd in de gemeente Boxmeer. Dit komt neer op een gemiddelde toevoeging van circa 165 woningen per jaar. Daarmee zijn er feitelijk beduidend meer woningen gerealiseerd dan uit de raming van de woningvoorraadprognose van de provincie Noord-Brabant (2017) naar voren kwam. In de periode 2017 tot 2021 was de groei namelijk geraamd tussen de +320 (scenario laag, 80 per jaar) en +405 (scenario hoog, 100 per jaar) woningen.

Op dit moment is er een groot aantal projecten waar momenteel concreet aan gewerkt wordt. Hard, zacht en potentiële locaties. Dit betreft zowel gemeentelijke alsmede locaties van derden. Gelet op de wens van de gemeenteraad om toch tot een versnelling te komen, is een Taskforce ingesteld. De taskforce heeft de volgende opdracht:

  1. Versneld uitvoering geven aan geprioriteerde projecten uit het woningbouwprogramma, waarbij bestaande kwaliteit behouden blijft.
  2. Frequent overleg voeren met woningcorporaties teneinde actief een bijdrage leveren aan hun ontwikkelopgaven.
  3. Actief faciliteren van wijk- en dorpsraden om de woningbouw in deze kernen te versnellen.
  4. Marktpartijen/initiatiefnemers van reeds bekende plannen in beweging brengen om stappen te zetten naar realisatie van hun plannen. Hierbij krijgen kansrijke projecten voor versnelling de prioriteit van de Taskforce.
  5. Frequent overleg met de provincie Noord-Brabant teneinde eventuele knelpunten m.b.t. bijvoorbeeld het aansnijden van ontwikkellocaties buiten het stedelijk gebied mogelijk te maken.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

 

 

€200.000

 

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

1.2. De afspraken met de woningbouwvereniging moeten beter nageleefd worden en strenger gecontroleerd worden (ook door de Raad)

De voortgang van de woonontwikkelingen wordt tweemaal per jaar aan de Raad gecommuniceerd, waarbij aansluiting is gezocht bij het regionale voor- en najaarsoverleg. Via de P&C-cyclus wordt u op de hoogte gesteld.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

 

 

 

 

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

2. Bouwen in alle kernen met alternatieve woonvormen (voor jong en oud) en kwalitatief goede woonomgeving.

2.1. De gemeente geeft ruimte aan verschillende woonvormen. Hierbij moet gedacht worden aan Tiny Houses, hofjes, pre-mantelzorgwoningen, ouderproof wonen

De gemeente Boxmeer staat open voor initiatieven van derden voor het bouwen van betaalbare (tijdelijke) woonvormen. De samenwerking tussen de portefeuillehouders/afdelingen ruimtelijke ontwikkeling en welzijn is uitstekend.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

2.2. De gemeente onderzoekt op welke manieren zij soepeler om kan gaan met procedures in bestemmingsplannen en hierbij buiten de kaders durft te denken

De bestemmingsplannen in Boxmeer zijn over het algemeen flexibel en ‘makkelijk’ aan te passen bij een veranderende vraag. Als iets toch niet direct binnen de kaders past heeft de gemeente een quickscan-traject op basis waarvan wordt gekeken of een ontwikkeling in te passen is. Belangrijk bij flexibiliteit is dat er concreet wordt gekeken naar de haalbaarheid van plannen en dat er afspraken worden gemaakt met initiatiefnemers om ook daadwerkelijk te realiseren. Met het intrekkingsbeleid van planologische mogelijkheden en vergunningen is het mogelijk om strakker te sturen op de realisatie doordat we ontwikkelingen die niet van de grond komen plaatsmaken voor wel realistische initiatieven.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

 

 

 

 

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

 

Kernendemocratie

1. Lokaal doen wat kan, bovenlokaal wat moet.

1.1. De gemeente krijgt één centraal aanspreekpunt in de persoon van de coördinator dorps- en wijkraden

De gemeente heeft een coördinator dorps- en wijkraden.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

 

 

 

 

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

1.2. Er wordt een wegwijzer gemaakt waarin de verschillende procedures voor burgerparticipatie helder worden weergegeven

Er is een burgerparticipatieladder en een inspraakverordening waarin de burgerparticipatie helder staat uitgelegd. Daarnaast is er een convenant dorps- en wijkraden welk in 2018 is geëvalueerd en akkoord is bevonden. Er wordt op gestuurd om conform vastgesteld beleid te werken en de inwoners op de juiste momenten te betrekken bij de plannen.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

 

 

 

 

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

1.3. Inwoners worden vroegtijdig in een proces ingelicht over de gang van zaken

Zie beantwoording vorige punt.

1.4. Er wordt bij inwoners gepeild op welke manier en waarover zij inspraak willen hebben in de gemeente

Er wordt op diverse momenten en diverse manieren pro-actief contact gezocht met de inwoners enerzijds vanuit het sociaal domein anderzijds via de digitale weg. 

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

 

 

 

 

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

1.5. Bij initiatieven van inwoners wordt ook de representativiteit ervan meegenomen

Zoals reeds elders aangegeven worden (burger)initiatieven omarmd en daar waar mogelijk gefaciliteerd. Uiteraard wordt de representativiteit daarin meegenomen.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat er op grond van de herindeling in 2020 hard gewerkt is om met alle inwoners, kernen en dorps- en wijkraden te komen tot een vorm van kernendemocratie die past bij de samenleving. Dit proces is a.g.v. Corona anders verlopen als wij zelf gehoopt hadden. In 2021 zijn er per kern "bouwteams / ateliers" bestaande uit inwoners van de kern, welke moet leiden tot een kernen CV.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

 

 

 

 

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

2. Meer vraaggericht (van onder naar boven) dan aanbodgericht

2.1. Er wordt een jongerenforum opgericht

Movas functioneert als jongerenforum. Door corona heeft e.e.a. in 2020 weinig opgeleverd.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

2.2. Ook binnen de gemeentelijke organisatie wordt de omslag gemaakt om meer vraaggericht te werken dan aanbodgericht

De gemeentelijke organisatie is voor het overgrote deel vraaggericht. Vragen van de burger worden voor zover mogelijk binnen wet- en regelgeving positief beantwoord. Wanneer het niet past in het wettelijk kader wordt met de inwoner meegedacht over hoe het dan wel gerealiseerd kan worden.

2.3. Er wordt een prijsvraag voor het beste burgerinitiatief georganiseerd

De door de raad gevraagde prijsvraag voor het “beste burgerinitiatief” vraagt om een nadere uitwerking. Dit zal samen met de raad gebeuren. Hierbij is vooral van belang dat er aandacht is voor een goed verwachtigingenmanagement, zodat de inzenders niet teleurgesteld gaan worden. Is nog niet opgestart en er ligt nog geen planning onder.

2.4. Er moet een evenwichtige vertegenwoordiging van de dorpen zijn. Dit kan onder andere door bijvoorbeeld het democratisch legitiem maken van dorpsraden

Samen met de wijk- en dorpsraden en in het kader van de kernendemocratie, wordt onderzocht of de dorps- en wijkraden een democratische legitimiteit kunnen krijgen.
Met de inwoners wordt onderzocht of hier behoefte aan is, of dat de kernendemocratie op een andere manier vorm kan krijgen. Belangrijk punt is de evenwichtige vertegenwoordiging uit alle dorpen en kernen. Per kern is er een "bouwteam / atelier" dat zich bezig houdt met een kernen CV.

 

Toezicht en handhaving

1. Toezicht beter berusten.

1.1. Zorg voor goed opgeleide, professionele toezichthouders en houd de expertise up to date

Ook in 2020 vond een incompany training plaats voor toezichthouders / boa’s. Op individueel niveau wordt er ieder jaar bekeken of er opleidingen benodigd zijn. Voor 2020 is geadviseerd om een budget op te nemen teneinde te voldoen aan de VTH kwaliteitseisen. Hiervoor is het ‘advies kwaliteitsmeting VTH Gemeente Boxmeer (10 november 2020)’ opgesteld. Hieruit blijkt dat het toezicht voldoet aan de kwaliteitseisen VTH 2.2. Het volledige advies is ter kennisname aan de raad voorgelegd bij het Uitvoeringsprogramma VTH 2021.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

 

€ 11.000

 

 

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

1.2. De gehele buitendienst moet ingezet worden voor toezicht: iedereen kan dienen als ogen & oren voor handhaving. Het is niet alleen de taak van de BOA’s

De mening van de raad dat de gehele buitendienst kan worden ingezet als ogen & oren voor handhaving, wordt door het college gedeeld. Het daadwerkelijk handhaven kan niet bij iedere medewerker worden neergelegd, omdat dit specifieke kennis en vaardigheden c.q. competenties vraagt.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

 

 

 

 

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

1.3. Zorg voor stevige handhaving, dat werkt ook preventief

Er wordt gewerkt conform uw vastgesteld VTH Beleidsplan en –uitvoeringsprogramma. Per handhavingszaak wordt bekeken welk handhavingsinstrumentarium wordt toegepast en, uiteraard indien wettelijk mogelijk, wordt gewerkt met korte termijnen.
Daarbij worden overtreders eerst uitgenodigd voor een gesprek teneinde te voorkomen dat het komt tot een juridische handhavingszaak en de overtreding direct wordt beëindigd.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

 

 

 

 

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

1.4. Toezicht wordt qua menskracht uitgebreid

In de vastgestelde kadernota 2019 (raadsvergadering 4 juli 2019) is op grond van financiële keuzes geen extra formatie opgenomen voor meer toezicht.

De toezicht en handhaving op de maatregelen Corona COVID-19 (genoemd in de noodverordeningen van de Veiligheidsregio en later in de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19) is een taak van de toezichthouders en Boa’s van de afdeling VTH. Dit heeft een grote impact gehad op de ureninzet van de Boa’s. Besloten is om toezicht en handhaving op deze maatregelen als hoogste prioriteit te behandelen, waardoor andere taken niet of in mindere mate konden worden uitgevoerd. Door de reguliere beperkte capaciteit van de Boa’s konden zij namelijk de toezicht en handhaving op de maatregelen COVID-19 niet oppakken naast hun reguliere VTH-taken.

Gezien de beperkte urencapaciteit is in het laatste kwartaal van 2020 besloten om 2 extra Boa’s in te huren ter ondersteuning van de toezicht en handhaving op de maatregelen COVID-19.
Ook in het Uitvoeringsprogramma VTH 2021 is rekening gehouden met de toezicht en handhaving op de maatregelen COVID-19 en is besloten om in 2021 extra capaciteit in te huren.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

 

 

 

 

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

1.5. Bij inzet van externen voor toezicht moet wel gewerkt worden vanuit de gemeentelijke visie

Daar waar het college externe inzetten werken deze altijd vanuit de visie van de gemeente.

1.6. Zorg voor meer voorlichting

Dit is meegenomen in het nieuwe VTH uitvoeringsprogramma.

2. Flexibeler prioriteren en zorgen voor maatwerk

2.1. Er wordt een roadmap handhaving opgesteld en besproken in de Raad, zodat de Raad vanuit een visie keuzes kan maken ten aanzien van handhaving. Hierbij is horeca in het buitengebied een expliciet aandachtspunt

In het kader van een eventuele herindeling gaan wij alsdan onderzoeken of wij met de andere gemeenten samen op kunnen trekken, zodat dezelfde regels gehandhaafd worden met dezelfde prioriteit.

2.2. Veel voorkomende overtredingen (excessen) worden duidelijk zichtbaar gemaakt in rapportages, zodat er sneller op geacteerd kan worden

In de kadernota is geadviseerd om conform onze regionale partners onze toezichthouders en boa’s buiten te voorzien van de juiste digitale voorzieningen zodat het bovenstaande eenvoudig gerealiseerd kan worden. Op grond van financiële argumenten is destijds niet ingestemd met dat voorstel. In het kader van de nieuwe gemeente Land van Cuijk wordt bekeken hoe hiermee om te gaan.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

 

 

€ 20.960

€ 13.880

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

2.3. Het uitvoeringsprogramma wordt met de Raad gedeeld en geëvalueerd

Het VTH uitvoeringsprogramma wordt conform wet- en regelgeving ieder jaar naar uw raad gezonden en wij doen ieder jaar verslag uit brengen.

2.4. Ga met bewoners in gesprek over de benodigde prioriteiten voordat een roadmap wordt opgesteld

Zie de beantwoording bij 2.1. inzake de roadmap.

 

Duurzaamheid

1. Meer duurzaamheid is hard nodig

1.1. Stimuleren en faciliteiten van duurzaamheidsmaatregelen door inwoners en verenigingen.

Hierbij kan het gaan om opwekken van zonne-energie, realiseren van groene daken, installeren van warmtepompen etc. Hiertoe zetten we in op:
- Creëren van financieringsfaciliteiten voor inwoners en verenigingen, eventueel op wijkniveau
- Faciliteiten van informatieoverdracht en –uitwisseling tussen bewoners/collectieven/bedrijven
- Begeleidende communicatie

De projecten uit het geactualiseerde duurzaamheidsplan 2019-2021 lopen.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

€ 102.875

€ 203.225

€ 149.525

€ 82.525

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

Met ingang van 1 maart 2019 kunnen inwoners en verenigingen een duurzaamheidslening aanvragen, waarmee de gemeente duurzaamheidsmaatregelen stimuleert voor huizen en verenigingsgebouwen. Zie project 6 Duurzaamheidsplan. Deze duurzaamheidslening is een groot succes gebleken en de beschikbare budgetten zijn dan ook al vergroot. Tevens is door de gemeenteraad besloten tot verhoging van het beschikbare budget voor de duurzaamheidslening.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

€ 25.600

€ 8.400

€ 8.400

€ 8.400

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

1.2. De gemeente richt een informatiecentrum in

Vanuit de woningmarktstrategie Land van Cuijk is er ook behoefte aan een woonwinkel. Inzet is dan ook om te kijken naar een combinatie van een woon- en duurzaamheidswinkel. Zie project 12 vanuit het Duurzaamheidsplan.

1.3. Duurzaamheidsplannen van innovatieve bedrijven worden ter inspiratie opgehaald en gepresenteerd

De gemeente laat zich continu adviseren door innovatieve bedrijven. Tevens wordt door middel van project 9 uit het duurzaamheidsplan energiebesparing bij bedrijven gestimuleerd.

1.4. De gemeente maakt zich hard voor beter openbaar vervoer en stimuleert het gebruik hiervan

Openbaar vervoer (1.4): Het is voor het college niet duidelijk welk beeld de Raad hier van openbaar vervoer heeft: De Maaslijn? Die kent zo zijn eigen dynamiek. Waarbij de gemeente Boxmeer zich inderdaad hard maakt en de verantwoordelijke instanties aanspreekt voor het oplossen van knelpunten c.a. De rol van de gemeente om het gebruik te stimuleren is beperkt. Wat hier binnen wel past is het vergroten van de P&R-capaciteit bij het station. We zouden verder nog kunnen nadenken over het verder verbeteren van fietsroutes naar de stations. We gaan er vanuit dat er voorlopig voldoende stallingsplaatsen voor fietsen zijn.

Of gaat het de Raad om het busvervoer? Hierbij moet worden gewaakt voor overdreven verwachtingen. De provincie heeft in samenspraak met deskundigen en reizigers een nieuwe OV-visie opgesteld, die in december 2018 door Provinciale Staten is vastgesteld. Deze visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’ speelt in op de opkomst van mobiliteit als dienst en de nieuwe technieken die het mogelijk maken om eenvoudiger, anders en flexibel te reizen. Het delen van voertuigen wordt meer gemeengoed, e-bikes zijn in toenemende mate een alternatief voor vervoer naar werk of school en gebruik van data maakt dat vervoer steeds meer op maat verzorgd kan worden.
In de nieuwe visie zet de provincie de kaders uiteen voor de ontwikkeling van gedeelde mobiliteit. Dit is het huidig openbaar vervoer, maar ook nieuwe vormen zoals deelsystemen, flexconcepten, meerijden, enzovoorts. Slimme oplossingen in de dunner bevolkte gebieden. Het OV in die gebieden staat onder druk.
https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-vervoer/openbaar-vervoer/vernieuwing-ov

Als de gemeente Boxmeer het gebruik van het OV echt wil stimuleren, kan ook worden gedacht aan push-maatregelen om het autogebruik te ontmoedigen.
Het college ziet nog meer kansen bij de uitwerking van het aspect mobiliteit vanuit duurzaamheid. In principe valt hier meer te halen, vanuit de 4 V’s: voorkomen (van verplaatsingen), verkorten, vervangen (auto door fiets bijv.), verschonen (van de auto).
Wat kan de gemeente als werkgever zelf doen (voorbeeldgedrag voor een werkgeversaanpak)?

1.5. Er komt een plan Verduurzaming Buitengebied

De verduurzaming van het buitengebied komt niet als apart onderdeel aan bod. Aankomende jaren wordt kritisch gekeken naar het buitengebied in het kader van de opwek van duurzame energie, de energiemix. Deze opwekking gaat onder andere plaatsvinden in het buitengebied. Hiervoor ontwikkelt de gemeente Boxmeer kaders.

1.6. De gemeente stelt een lange termijnagenda duurzaamheid op

De lange termijn duurzaamheidsagenda komt samen in de actualisatie van het duurzaamheidsplan, de Regionale Energie Strategie (RES) en de ontwikkeling van het gemeentelijk warmteplan. Het betreft hier project 1, 2 en 3 uit het duurzaamheidsplan.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

€ 38.000

€ 35.000

 

 

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

1.7. Oprichten van een energiecoöperatie naar Overloons model

Het betreft project 4 “Energiebesparing bij particulieren”. Collectieve energie opzetten in samenwerking met wijk- en dorpsraden. Met verschillende dorpsraden zijn wij in overleg om zulke projecten op te zetten en zijn ook al zulke projecten opgezet. Tevens zijn verschillende avonden georganiseerd om inwoners van verschillende kernen te enthousiasmeren om gezamenlijk duurzaamheidsprojecten op te zetten.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

 

€ 15.000

€ 20.000

 

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

1.8. Mogelijk maken van toiletten met regenwatervoorziening

Het mogelijk van toiletten met regenwatervoorziening is niet opgenomen in het duurzaamheidsplan.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

 

X

 

 

Geld

 

 

 

 

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

1.9. Inrichten van een warmtekrachtcentrale

Mogelijkheden voor duurzame energieopwekking worden meegenomen in de RES. Indien een warmtekrachtcentrale een realistische optie is wordt deze meegenomen in de onderzoeken. Projecten van deze schaalgrootte worden regionaal opgepakt.

1.10. Plaatsen van zonnecellen op platte bedrijfsdaken

Grootschalig plaatsen van zonnepanelen op platte daken is vanwege transportschaarste op het electriciteitsnet vooralsnog niet mogelijk. Ontwikkelingen hieromtrent worden in de gaten gehouden. Nog actiever gaan we ons richten op het plaatsen van zonnecellen bij particulieren en kleine ondernemers, bijvoorbeeld door middel van collectieve inkoop.

2. Duurzaamheid wordt integraal in beleid opgenomen en daaraan wordt getoetst

2.1. In alle Raadsvoorstellen wordt een duurzaamheidsparagraaf opgenomen

2.2. Aan elk hoofdstuk van de begroting wordt een paragraaf duurzaamheid toegevoegd

Inmiddels is gerealiseerd dat in de raadsvoorstellen en begrotingshoofdstukken waar dat relevant is, een duurzaamheidsparagraaf is opgenomen.

 

Verkeersveiligheid

1. Afstemming en inrichting beleid is primair gericht op fietsers en voetgangers

1.1. Fiets- en voetpaden worden zoveel mogelijk gescheiden

Bij de herinrichting van openbare ruimte wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Concrete projecten zijn: fietspad Stationsweg (2020) en de reconstructie Burgemeester Verkuijlstraat (2021/2022).

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

 

€ 80.000

€ 1.300.000

€ 1.300.000

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

1.2. Zorg voor goede verlichting

Zie hiervoor het beleidsplan Openbare Verlichting. De ingezette strategie is om het totale areaal de komende jaren om te vormen naar LED. Schoolroutes moeten goed verlicht zijn. Bij projecten wordt de verlichting integraal meegenomen. In het buitengebied is het beleid erop gericht om terughoudend te zijn met verlichting. Slechts beperkt accentverlichting op kruisingen en T-splitsingen te plaatsen. Vanuit veiligheidsoverwegingen kan extra verlichting worden overwogen. Indien geen OV-kabel aanwezig is kan verlichting met zonnepanelen een optie zijn.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

€ 400.000

€ 75.000

€ 150.000

€ 150.000

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

1.3. Kwetsbare deelnemers/langzaam verkeer heeft altijd voorrang

We nemen aan dat bedoeld wordt dat de gemeente veel aandacht heeft voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. Dit is vanzelfsprekend een belangrijk uitgangspunt bij beheer en inrichting openbare ruimte. Als het letterlijk is bedoeld, dan moet worden opgemerkt dat langzaam verkeer, juist vanwege de eigen veiligheid, niet altijd voorrang heeft. Ook hier wordt zoveel mogelijk de CROW-richtlijnen gevolgd en het is bijna altijd maatwerk op de locatie.

1.4. Bij verkeersplannen moet onderscheid gemaakt worden naar verschillende verkeersstromen: scholen/recreatie/fietsroutes

Eind 2018 een enquête uitgevoerd onder het Burgerpanel-plus en onder de middelbare scholieren. De Raad is over de resultaten met een memo geïnformeerd (RIS 2019-M-459). Ook bij de uitwerking van de motie ´veilige fietsroutes´ is daar al verder invulling
aan gegeven.

Binnen het uitvoeringsplan Toerisme en Recreatie is de afgelopen periode veel
geïnvesteerd in de recreatieve fietsroutes. De raad is regelmatig hierover geïnformeerd. Als laatste middels memo 2019-M-590 over het opnieuw in het recreatieve netwerk opnemen van de route van de Oploseweg naar Boertel d’n Twist in Overloon (1.110 m1) en het groot onderhoud hieraan.

1.5. Onwenselijke verkeerssituaties worden niet alleen door dorpsraden geïnventariseerd, maar ook door inwoners. Hiertoe wordt jaarlijks een oproep aan inwoners gedaan

Om aan deze wens van de Raad invulling te geven en inderdaad proactief te handelen en niet te wachten tot er ongevallen gebeuren, heeft het college de enquête verkeersveiligheid 2018-2019 uitgevoerd. Bij de jaarlijkse inventarisatieronde voor het Werk in Uitvoering (WIU) is aan de wijk/ en dorpsraden extra gevraagd aandacht te hebben voor verkeersveiligheid en eventuele wensen en-of knelpunten aan te geven.

1.6. Er worden meer snelheid beperkende maatregelen genomen. We wachten niet tot er sprake is van excessen

Dit betreft altijd maatwerk. Naast onze eigen waarnemingen ontvangen we ook regelmatig meldingen van o.a. inwoners. Kleine aanpassingen pakken we snel op. Gaat het over grotere investeringen dan moet dit gestructureerd een plaats krijgen binnen onze P&C-cyclus. Daarbij zal altijd een afweging van prioriteiten plaatsvinden. Hieraan is invulling geven door het WIU-proces gekoppeld aan onze P&C-cyclus.

1.7. Bij aanpak van verkeerssituaties wordt ook rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen op en nabij de betreffende locatie

Hiervoor is mede het WIU-proces ontwikkeld.

1.8. De Raad ontvangt ieder kwartaal een rapportage

De terugkoppeling naar de Raad is opgenomen in de WIU-proces die is gekoppeld aan de P&C-cyclus.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

€ 100.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 100.000

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

2. Knelpunten direct aanpakken

2.1. Eenvoudige maatregelen worden direct uitgevoerd. Hiervoor wordt een specifiek budget in de begroting gereserveerd

Er is een extra structureel budget opgenomen

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

2.2. Algemeen erkende knelpunten worden zo snel mogelijk opgepakt, ook zonder dat er ongevallen hebben plaatsgevonden. Hiertoe wordt een knelpuntenlijst opgesteld

Algemeen erkende knelpunten worden zo snel mogelijk opgepakt, ook zonder dat er ongevallen hebben plaatsgevonden. Hiertoe wordt een knelpuntenlijst opgesteld. Landelijk loopt het proces Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 dat inzet op een meer
risico gestuurde aanpak. We volgen de landelijke ontwikkelingen rondom het SPV en liften mee met het Brabantse verkeersveiligheidsplan en zullen ons gemeentelijk-beleid daarop afstemmen. De portefeuillehouder verkeer is vanuit de regionale samenwerking verkeersveiligheidsambassadeur.

2.3. Er wordt zo snel mogelijk gezorgd voor fietspadverlichting op de Molenweg

Dit is opgenomen in de begroting 2019 en inmiddels gerealiseerd.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

 

 

Geld

€ 120.000

 

 

 

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.

2.4. De gemeente onderzoekt of de mogelijkheden voor ‘mijngemeente-app’ kunnen worden uitgebreid, zodanig dat onveilige situaties of knelpunten laagdrempelig kunnen worden gemeld

Momenteel wordt onderzocht hoe de applicatie ´Melddesk´ hierop wordt aangepast.

2.5. Bij het uitvoeren van eenvoudige maatregelen worden inwoners betrokken

Het college is van mening dat dit nu al gebeurt. Vaak ontstaan er een soort van ´keukentafel gesprekken´ met aanwonenden, wijk- en dorpsraden en/of andere belanghebbenden. Dit gebeurt dus al structureel en zit in het regulier werken opgesloten.

 

2019

2020

2021

2022

Uren

X

X

X

X

Geld

€ 120.000

 

 

 

X = zit in reguliere formatie / reguliere begroting.