Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving

Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving

Portefeuillehouder: P.I.M.H. Stevens

Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht

Wat willen we bereiken?

De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Juridische handhaving

In verband met Corona zijn er minder zaken behandeld in de rechtbank in 2020 waardoor minder proceskosten zijn gemaakt (voordeel van € 14.732).

Wet Milieubeheer: vergunningverlening

Bij de 2e bestuursrapportage 2020 was extra budget gevraagd voor verwachte extra vergunningen. Deze extra vraag heeft zich echter niet volledig voorgedaan, zodat er een voordeel ontstaat van € 47.596. Een deel van het extra budget is bestemd voor het proces van vergunningverlening voor MSD. Dit proces loopt nog door in 2021 en hiervoor is een budget nodig van € 13.500. Dit is meegenomen als een bestedingsvoorstel.

Bodemadvisering

Omdat 2 digitaliseringsprojecten niet zijn doorgegaan door nieuwe AVG regels, zijn de uitgaven lager geweest. Deze projecten worden nu in 2021 uitgevoerd. De kosten hiervan zijn totaal  € 20.000 nodig (per project € 10.000). Dit is meegenomen als bestedingsvoorstel bij de jaarrekening 2020. 

Bouw- en woningtoezicht

De kosten zijn in 2020 ruim € 8.000 lager dan begroot. Deze kosten fluctueren jaarlijks en zijn daardoor  moeilijk in te schatten.

Omgevingsvergunningen; lasten

Voor de invoering van de Omgevingswet (voorzien per 01-01-2022) is vorig jaar bij de jaarrekening een bedrag van € 25.000 overgeheveld naar 2020. Voorgesteld wordt de restant middelen uit 2020 van € 25.000 te hevelen naar 2021. In het projectplan en raadsvoorstel is ook rekening gehouden met deze middelen.

In 2020 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het kunnen uitbesteden van de werkzaamheden voor het intrekken van omgevingsvergunningen en oude bouw- en milieuvergunningen.  In het laatste kwartaal van 2020 is hiermee gestart. Omdat de afdeling VTH  de procedure tot intrekkingen zelf uitvoert, is het beschikbare budget niet nodig (voordeel van € 21.628). 

Omgevingsvergunning; leges

In 2020 zijn € 26.894 meer leges voor omgevingsvergunningen ontvangen dan geraamd. Deze inkomsten zijn niet te beïnvloeden  en moeilijk in te schatten omdat ze afhankelijk zijn van het aantal aanvragen en het bouwwerk waarvoor de vergunning wordt aangevraagd.  

 

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten 2.286.134 2.882.814 2.617.580 265.234
Baten 590.129 653.254 678.590 -25.336

Thema Implementatie Omgevingswet

Wat willen we bereiken?

Implementatie Omgevingswet

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Implementatie Omgevingswet

In oktober 2020 heeft de raad een budget (€ 231.000) vastgesteld voor de implementatie van de Omgevingswet. Vanuit het Programma Implementatie Omgevingswet (PIO) werkt gemeente Boxmeer samen met Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis aan de tijdige implementatie van deze nieuwe wet. De kosten hiervoor worden gezamenlijk gedeeld. De raming van € 231.000 is opgenomen in de begroting 2021, in 2020 zijn kosten door CGM in rekening gebracht, € 50.100. 

 

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten 0 0 50.100 -50.100

Verbonden partijen

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Doel:      

De ODBN zorgt, samen met de deelnemers, voor een schone, veilige en gezonde leefomgeving voor mensen, dieren en planten, nu en in de toekomst.

Realisatie doel:

Het doel van de ODBN wordt bereikt door als professionele dienstverlener gebruik te maken van de instrumenten vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit binnen de kaders van de wetten van milieu, natuurbescherming, bouwen en wonen. Als omgevingsexpert signaleert en anticipeert de ODBN op voortdurende veranderingen in de samenleving. Dit betekent een doorlopende ontwikkeling en vernieuwing van het werk om zo de deelnemers professioneel en met kennis van zaken te adviseren.

Ontwikkelingen:

De belangrijkste ontwikkelingen in 2020 voor de ODBN waren:

  • Voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet per 1-1-2022: in 2020 zijn de benodigde aanpassingen voor de interne werkprocessen in kaart gebracht;
  • Transitie Zorgvuldige Veehouderij: in 2020 is gewerkt aan de uitwerking van de acht maatregelen vanuit het rapport ‘Meer dan de som der delen’ van de Taskforce Veehouderij;
  • Ontwikkelingen in de veehouderij: de warme sanering varkenshouderij is inmiddels in uitvoering en de eerste aanvragen warme sanering varkenshouderij zijn bij de ODBN binnengekomen;
  • Corona en veehouderijen: door corona is door het Kabinet besloten om de datum voor het stoppen van het houden van nertsen te vervroegen naar 8 januari 2021. In Noord-Brabant was dit bij 44 bedrijven het geval. De getroffen bedrijven zijn in 2020 geruimd.
  • Informatiegestuurd werken: in 2020 zijn diverse producten ontwikkeld waarmee de effectiviteit en kwaliteit van de informatie wordt verbeterd. Zo is er dashboard energiebesparing ontwikkeld ter ondersteuning van risicogerichte toezicht op energiebesparing bij bedrijven. Verder is een keuzetool veehouderij ontwikkeld die snel en eenvoudig toegang geeft tot alle relevante informatie over een veehouderij en die ondersteunt bij het risicogericht toezicht op veehouderijen.
  • Sanering Verkeerslawaai: in 2020 is voor de sanering van het restant van de saneringsvoorraad wegverkeerslawaai van een aantal gemeenten, waaronder Boxmeer, subsidie aangevraagd en ontvangen. Eind 2020 is gestart met het opstellen van de Saneringsprogramma’s voor de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert. Hierbij worden ook de woningen met een te hoge geluidbelasting die in het verleden ten onrechte niet op de Saneringslijst zijn geplaatst (de zogenaamde Vergeten Woningen) meegenomen.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 8

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten
Thema Implementatie Omgevingswet 0 0 50.100 -50.100
Thema VTH Omgevingsrecht 2.286.134 2.882.814 2.617.580 265.234
Totaal Lasten 2.286.134 2.882.814 2.667.680 215.134
Baten
Thema VTH Omgevingsrecht 590.129 653.254 678.590 -25.336