Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Portefeuillehouders: B.A.M. de Bruin - van Vught en M.W.G. Verstraaten

Thema Duurzaamheid en Milieu

Wat heeft het gekost?

Uitvoering duurzaamheidsplan 2019-2021

De uitvoering van het duurzaamheidsplan 2019 - 2021 is in volle gang. Niet alle vooraf begrote budgetten zijn in 2020 geheel benut, het restant bedrag van € 277.021 uitvoering duurzaamheidsplan wordt via een bestedingsvoorstel naar 2021 overgebracht. 

Transitievisie Warmte

Voor de transitievisie warmte is via de algemene uitkering aan iedere gemeente een budget toegekend, hiervan is in € 27.888 besteed in 2020 aan de eerste stap, het opstellen van de TVW (Transitie Visie Warmte). Dit project loop nog door in 2021 en volgende jaren, het restant van € 174.212 wordt via een bestedingsvoorstel naar 2021 overgebracht.

Wijkaanpak en energieloket

Er zijn geen uitgaven gedaan in 2020 t.l.v. het budget wijkaanpak, voor het energieloket  ('loket' waar inwoners geïnformeerd worden over duurzaamheidsmaatregelen) is € 19.267 uitgegeven. Deze projecten lopen nog door in 2021 en volgende jaren, het restant budget wordt via een bestedingsvoorstel naar 2021 overgebracht. 

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten 319.666 1.447.451 975.126 472.324
Baten 10 778.751 747.152 31.599

Thema Klimaat en Riolering

Wat willen we bereiken?

Klimaatbestendig

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Riolen: periodiek en correctief  onderhoud

Door extra kosten voor het reinigen en inspecteren van niet regulier bereikbare riolen uit het inspectieprogramma 2018-2019 zijn de kosten voor het periodiek onderhoud € 5.587 hoger dan begroot. 

De kosten voor correctief onderhoud zijn hoger dan begroot omdat er meer rioolaansluitingen zijn aangelegd. Hier staan ook inkomsten tegenover.  

Gemalen en drukriolering: energie 

Het voordeel op de energiekosten wordt ingezet als dekking van de kapitaallasten voor investeringen in het opwekken van duurzame energie.

Stedelijk waterbeheer

Voor stedelijk waterbeheer wordt jaarlijks € 5.000 geraamd, de uitgaven t.l.v. dit budget fluctueren, in 2020 zijn er geen uitgaven.

Onderzoek Land van Cuijk

Boxmeer verzorgt de betaling van de bijdrage van de Land van Cuijk gemeenten aan regionale klimaatprojecten in het kader van de watersamenwerking. De uitgaven zijn hoger, maar hier staat een (niet-begrote) bijdrage van de Land van Cuijk gemeenten.  

Onderhoud gemalen

Door niet tijdige vervanging zijn de onderhoudskosten van de gemalen iets hoger uitgevallen. Er wordt bezien of het budget de komende jaren toereikend is. 

Kolken en putten: werken in het kader wegonderhoud

Waarschijnlijk door afname verkeersintensiteit zijn er in 2020 minder schades geweest.

Plankosten

Overschrijding door eenmalige kosten bestek onderhoud verhardingen.

 

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten 2.343.356 1.977.092 2.264.285 -287.194
Baten 3.069.643 3.038.372 3.307.631 -269.259

Thema Afval en Circulaire economie

Wat heeft het gekost?

Afval en Circulaire Economie

De jaarlijkse lasten en baten van afval fluctueren jaarlijks. De kosten van de vuilverwijdering zijn € 62.835 lager dan geraamd. De kosten voor oud papier (€ 26.585 en € 22.351) en zwerfvuil (€ 10.465) zijn in 2020 hoger dan geraamd. In totaal sluit de exploitatie met een saldo van € 17.419. 

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten 2.272.041 2.112.820 2.073.591 39.228
Baten 3.013.847 2.813.693 2.791.883 21.810

Verbonden partijen

Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

Doel:      

De Gemeenschappelijke Regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (GR) zorgt voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval, inclusief het kunststof verpakkingsmateriaal en verzorgt de communicatie voor de gemeenten Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. Verder adviseert de GR de deelnemende gemeenten aangaande te voeren beleid. Doelstellingen zijn verdergaande afvalscheiding en servicegerichte dienstverlening met handhaving van een zo laag mogelijk kostenniveau.

Realisatie doel:

We behoren al jaren tot de top van Nederland als het gaat om afvalscheiding. Hierdoor is het aanbod aan herbruikbare afvalfracties hoog en het aanbod van te verbranden restafval laag. In 2020 is deelgenomen aan de benchmark huishoudelijk afval (peiljaar 2019). Hierin was de GR best practice: uitstekende scheidingsresultaten bij een goede dienstverlening tegen lage kosten. Boxmeer  staat met de andere aan de GR deelnemende gemeenten in de top 10 van best inzamelende gemeenten wat betreft GFT.

Ontwikkelingen:

Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe GR in werking getreden. Boxmeer werkt hierin samen met de gemeenten Boekel, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis aan alle afvaltaken. Per 1 april 2020 is de taakuitvoering voor deze GR overgegaan van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) naar Werkorganisatie CGM.

2020 was als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19 een afwijkend jaar. Waar voorgaande jaren sprake was van een dalende tendens, is de hoeveelheid restafval in 2020 enigszins toegenomen. De toename kan als volgt verklaard worden:

  • Inwoners werken meer vanuit huis, waardoor er een verschuiving was van kantoorafval naar huishoudelijk afval.
  • Meer internetbestellingen en meer afhaalmenu’s met thuisconsumptie leiden tot meer restafval.
  • Door het verplicht thuis zijn, zijn inwoners in en rondom huis meer gaan klussen. Dit heeft geleid tot meer afval. Ook is er meer opgeruimd.

Landelijk gezien vertonen vrijwel alle gemeenten dit beeld.

Door overaanbod en geringere afzetmogelijkheden daalden de opbrengsten van oud papier en textiel flink.

In de tweede helft van 2020 is ook een aantal opdrachten (Europees) aanbesteed, zodat de continuering van de gescheiden inzameling ervan per 1 januari 2021 geborgd was. Dit betreft de textielinzameling en de huis-aan-huis inzameling van restafval, GFT en PMD. De meeste afvalovereenkomsten worden in 2021 opnieuw Europees aanbesteed.

In oktober 2020 heeft een digitale themabijeenkomst voor de raden plaatsgevonden in het kader van de circulaire economie bij huishoudelijk afvalbeheer. Dit was de eerste stap in de transitie naar een circulair huishoudelijk afvalbeheer. In 2021 wordt hier verder invulling aangegeven.

In 2020 waren de lasten lager dan begroot door lagere kosten voor personele inzet en externe advisering en doordat minder toezichthoudend personeel van IBN nodig was op met name de milieustraat in Haps. De lasten voor het ophalen en verwerken van afval waren hoger. De baten waren hoger dan begroot door hogere opbrengsten van de poorttarieven op de milieustraten, hogere opbrengsten voor de inzameling van kunststof en drankkartons en ontvangen eindafrekeningen hiervan. Het saldo per 1 januari 2021 bedroeg € 524.453.

Beleidsvoornemens:

De ambitie blijft om inwoners nog meer te stimuleren om afval zoveel mogelijk te scheiden in herbruikbare fracties. In 2020 is verder gewerkt aan de doelstelling om in 2030 100% afvalscheiding te realiseren. Naast beleid ten aanzien van de preventie en het scheiden van verschillende afvalstromen, wordt aandacht besteed aan het flankerend beleid: voorlichting en zwerfafval. Het principe “de vervuiler betaalt” blijft gehanteerd worden en uit zich o.a. in tariefzakken voor restafval, het gratis kunnen aanbieden van de meeste recyclebare grondstoffen (zoals een 0-tarief voor GFT-afval) en het tegen betaling afvoeren van stromen als grofvuil, dakleer en houtsoorten.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren

Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 7

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten
Thema Afval en Circulaire economie 2.272.041 2.112.820 2.073.591 39.228
Thema Duurzaamheid en Milieu 319.666 1.447.451 975.126 472.324
Thema Klimaat en Riolering 2.343.356 1.977.092 2.264.285 -287.194
Totaal Lasten 4.935.063 5.537.362 5.313.003 224.359
Baten
Thema Afval en Circulaire economie 3.013.847 2.813.693 2.791.883 21.810
Thema Duurzaamheid en Milieu 10 778.751 747.152 31.599
Thema Klimaat en Riolering 3.069.643 3.038.372 3.307.631 -269.259
Totaal Baten 6.083.500 6.630.816 6.846.666 -215.850