Programma 5 - Leefbaarheid

Programma 5 - Leefbaarheid

Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks - van Haren

Thema Onderwijs

Wat heeft het gekost?

Metameer

De kosten  van de tijdelijke huisvesting bewegingsonderwijs Metameer zijn afgerond € 64.000 lager dan begroot doordat  de kosten van de terreininrichting  lager zijn dan aanvankelijk verwacht.  De schadevergoeding van de verzekering is € 13.000 hoger dan begroot.

Leerlingenvervoer

Op de begroting van het Leerlingenvervoer resteert € 21.690. De totale kosten voor het leerlingenvervoer inclusief de eigen bijdragen zijn € 438.310. In 2019 waren de kosten € 440.150. In 2020 was de NEA index 6,7%.  Tijdens de sluiting van de scholen als gevolg van COVID-19 is het leerlingenvervoer gedaald tot een minimum. Volgens de richtlijnen van de VNG is 80% van de niet gereden ritten doorbetaald en is er 100% gefactureerd van de gereden ritten. Hierdoor waren de kosten over de maanden half maart t/m juni 20% lager, namelijk een bedrag van € 18.384 waarvan € 4.564 een btw voordeel. Er is een bedrag van € 1.709 aan eigen bijdragen leerlingenvervoer terug betaald.

OAB

Voor het Onderwijs achterstanden beleid (OAB) heeft de gemeente € 388.581 ontvangen. Hiervan is besteed € 202.574. De niet bestede middelen ad € 186.007 zijn geboekt naar de post "vooruit ontvangen middelen" en blijven op deze wijze behouden voor de uitgaven van OAB in de toekomst. In de begroting was voor de kosten en de opbrengsten een bedrag opgenomen van € 166.000, samengeteld € 0. De kosten zijn € 32.323 hoger dan begroot. De rijksbijdrage wordt aangepast aan de kosten en is eveneens € 36.574 hoger dan begroot. De verschillen in de lasten en baten vallen nagenoeg tegen elkaar weg.  

Huisvesting Onderwijs

De totale kosten van Huisvesting Onderwijs in 2020 zijn € 2.365.614. In de Algemene Uitkering is hiervoor € 2.363.847 ontvangen. Het verschil van € 1.767 is onttrokken aan de reserve Huisvesting Onderwijs.  

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten 3.479.143 3.555.258 3.453.455 101.803
Baten 1.042.565 416.504 482.298 -65.794

Thema Welzijn

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren waarbij “wederkerigheid” een belangrijker begrip zal worden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Gemeenschapshuis de Pit te Overloon

Voor het onderhoud van het gemeenschapshuis de Pit te Overloon een bedrag in de begroting opgenomen van € 274.970. Het onderhoud vindt plaats in 2021. Het totale bedrag resteert. Er zal verzocht wordt de middelen over te hevelen naar 2021.

Compensatieregeling peuterspeelzaalwerk

Een deel van de kosten van de compensatieregeling peuterspeelzaalwerk kon verantwoord worden bij het Onderwijs Achterstanden Beleid. Hierdoor resteert een bedrag van € 14.523.

Subsidies Wmo Zorg en Welzijn

De subsidies Wmo Zorg en Welzijn waren € 12.309 lager dan begroot. De aantallen en het soort aanvragen verschillen jaarlijks. Op het overzicht van de subsidies is terug te vinden welke subsidies er verantwoord worden op dit deze post. 

Sociom

De kosten van de begeleiding door Sociom zijn € 12.278 lager dan begroot omdat de taakstelling huisvesting vergunninghouders in 2020 laag was.

 

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten 2.207.891 2.516.629 2.197.333 319.296
Baten 235.136 233.614 232.755 859

Thema Sport

Wat willen we bereiken?

Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Spuk

De specifieke uitkering sport (Spuk sport), een vergoeding van de kosten van btw met betrekking tot sport, is voor 2020 groot €  61.080.

 

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten 1.688.078 1.743.070 1.766.199 -23.129
Baten 95.129 74.368 133.140 -58.772

Thema Kunst en Cultuur

Wat willen we bereiken?

Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Onderhoud monumenten

Voor het onderhoud van monumenten werd €300.000 beschikbaar gesteld eind 2020. In de jaarrekening resteert een bedrag voor het onderhoud van monumenten van € 200.000. Verzocht zal worden de middelen in 2021 te kunnen besteden.

Instandhouding molens

Voor de instandhouding van de molens is er € 30.280 meer subsidie ontvangen dan begroot.

 

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten 1.429.740 1.869.511 1.771.502 98.009
Baten 81.671 44.228 84.869 -40.641

Beleidskaders / richtlijnen

Beleidskaders / richtlijnen

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs

Doel:

Het gemeenschappelijk orgaan coördineert en oefent de bevoegdheden uit als bedoeld in artikel 48 Wet primair onderwijs en in de statuten van de stichting, met uitzondering van de opheffing van de scholen.  

Ontwikkelingen:

Vanaf 2016 fungeert de gemeente Cuijk als centrumgemeente binnen de gemeenschappelijke regeling, waarbij de overige gemeenten een adviserende rol hebben. De adviesrol is georganiseerd in een Overlegorgaan toezicht openbaar onderwijs waar de portefeuillehouders onderwijs zitting in hebben. Het Overlegorgaan brengt een advies uit aan de centrumgemeente over begroting, jaarrekening en de staat van het openbaar onderwijs, waarna de centrumgemeente de formele taken op grond van de Wet op het Primair Onderwijs (artikel 48) uitvoert.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

 

GGD Hart voor Brabant

Doel

De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de openbare gezondheidszorg.

Realisatie doel:

De activiteiten van de GGD bestaan uit de wettelijk verplichte taken uit de Wet publieke gezondheid en uit taken die iedere gemeente lokaal af kan stemmen met de GGD. Taken uit het basispakket behoren tot de reguliere taken en vallen binnen het reguliere budget. Daarnaast kunnen extra plustaken worden afgenomen, zijnde diensten die een gemeente afneemt boven het basispakket. De Inspectie voor de Gezondheidszorg toetst het beleid van de gemeenten en GGD en het aanbod en bereik van hun interventies. Daarnaast kijkt zij naar de adviesrol van de GGD bij gemeentelijke besluiten en het gezondheidsbeleid.
De definitie van gezondheid van Machteld Huber (2012) is hierbij leidend. Zij omschrijft gezondheid als: “Het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven”.

Ontwikkelingen:

De coronapandemie is een grote onvoorziene ontwikkeling die een grote impact had en heeft op de GGD als organisatie en op de werkwijze. De coronapandemie leidt ook tot grote maatschappelijke zorgen over de negatieve impact van de coronamaatregelen op de leefstijl van de Nederlanders. Op basis van inzichten uit monitoringsinstrumenten, ontwikkelt de GGD aanvullende interventies en beleidsadvisering als daar een noodzaak toe blijkt.
In 2021 stellen de vijf gemeenten van het Land van Cuijk gezamenlijk een Regionaal Preventieakkoord op en werken samen aan het nieuwe Gezondheidsbeleid Land van Cuijk. De GGD zal hier nauw bij betrokken zijn.

Beleidsvoornemens:

De speerpunten voor 2021 blijven: de klant centraal, verbinden met het veld en vernieuwen. Meer concreet werkt de GGD aan de volgende doelen en resultaten voor 2021:

Preventie

  • De focus komt meer te liggen bij kennis over gezondheid en het stimuleren van een gezonde leefstijl. 
  • Vernieuwen van het basispakket jeugdgezondheidszorg en maatwerk in monitor- en contactmomenten.

Gezonde omgeving

  • Speciale aandacht voor de Omgevingswet. Hoe neem je gezondheid vanaf het begin mee in ruimtelijke plannen en hoe betrek je daarbij de bewoner en gebruiker van die omgeving.
  • Actueel blijft de gezondheidsbescherming. Denk hierbij aan zoönosen of nieuwe infectieziekten.

Inzicht

  • Iedere inwoner is regisseur van zijn eigen gezondheid en welzijn. Daarom worden inwoners meer betrokken bij onderzoeken en krijgen terugkoppeling van de resultaten.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

 

Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Noordoost Brabant

Doel:

Uitvoering van de Leerplichtwet en de wettelijke aanpak van voortijdige schoolverlaten. Vanaf 1 augustus 2016 heeft het RBL BNO ook een signalerende taak voor jongeren die niet in staat zijn een startkwalificatie te halen.

Realisatie doel:

Het RBL BNO heeft in de afgelopen jaren goede resultaten bereikt. Landelijk gezien behoort RBL BNO tot de regio’s met het laagste percentage voortijdig schoolverlaters. Dit komt mede door de geïntegreerde aanpak van leerplicht en voortijdig schoolverlaten, de systematische aandacht voor professionalisering en scholing van medewerkers en de goede samenwerking met scholen en andere ketenpartners.

Ontwikkelingen:

Tot voor kort was de belangrijkste taak van het RBL BNO het voorkomen van voortijdig schoolverlaten zonder startkwalificatie (=diploma op minimaal niveau MBO-2). Voor sommige jongeren is het behalen van een startkwalificatie echter niet haalbaar; dit geldt vooral voor leerlingen van VSO-scholen en van praktijkonderwijs. Met ingang van 1 augustus 2016 omvat de doelgroep van het RBL BNO ook deze kwetsbare jongeren. Taak is het monitoren van deze jongeren en door samenwerking met ketenpartners te bevorderen dat zij op een passende plek in arbeidsmarkt of dagbesteding terecht komen. Landelijk, en ook in onze gemeente, is de afgelopen jaren het aantal voortijdig schoolverlaters toegenomen. Belangrijkste oorzaak hiervan was de aantrekkende economie en krapte op de arbeidsmarkt. Ook jongeren zonder startkwalificatie vonden op dat moment makkelijk werk. Als gevolg van de COVID-19 periode en de impact daarvan op onderwijs en arbeidsmarkt, zijn veel jongeren in de problemen gekomen. Stages, leerbanen en bijbanen zijn afgebroken. Jongeren hebben zich niet goed kunnen oriënteren op hun vervolgopleiding of hun diploma sneller behaald dan verwacht. Dit kan leiden tot een groter aantal voortijdig schoolverlaters. RBL BNO probeert deze jongeren te bereiken en te verleiden om weer naar school te gaan, eventueel in combinatie met werk. Het RBL BNO gaat voort op de ingeslagen weg. Preventie blijft een belangrijk onderdeel van de aanpak van het RBL BNO. Vooral de ouders en het onderwijs moeten zorgdragen voor een klimaat waarin schoolverzuim en schooluitval wordt voorkomen. Het RBL BNO spreekt hen waar nodig aan op deze verantwoordelijkheid.

Beleidsvoornemens:

In het Beleidsplan 2017-2020 is de missie van het RBL BNO vertaald in drie hoofdlijnen:

  1. Regio heeft landelijk gezien het laagste percentage nieuwe schoolverlaters;
  2. Geen enkel leerplichtig kind zit langer dan drie maanden thuis zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg;
  3. Alle jongeren die niet in staat zijn een startkwalificatie te behalen zijn in beeld en hebben een werkplek, dagbesteding of volgen traject naar werk of zorg.

Het RBL BNO wil vroegtijdig oorzaken van verzuim signaleren en vertalen naar verbeterpunten voor zichzelf, het onderwijs en andere ketenpartners.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

 

Beleidsindicatoren

Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 5

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten
Thema Kunst en Cultuur 1.429.740 1.869.511 1.771.502 98.009
Thema Onderwijs 3.479.143 3.555.258 3.453.455 101.803
Thema Sport 1.688.078 1.743.070 1.766.199 -23.129
Thema Welzijn 2.207.891 2.516.629 2.197.333 319.296
Totaal Lasten 8.804.853 9.684.468 9.188.490 495.979
Baten
Thema Kunst en Cultuur 81.671 44.228 84.869 -40.641
Thema Onderwijs 1.042.565 416.504 482.298 -65.794
Thema Sport 95.129 74.368 133.140 -58.772
Thema Welzijn 235.136 233.614 232.755 859
Totaal Baten 1.454.502 768.714 933.062 -164.348