Programma 4 - Financiën

Programma 4 - Financiën

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Thema Planning en Control

Wat willen we bereiken?

Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Inhuur personeel

Diverse stelposten

Bij diverse circulaires van het MInisterie van BZK zijn  in 2020 gelden beschikbaar gesteld door het Rijk voor coronacompensatie. Nog niet alle gelden zijn besteed. In het bestedingsvoorstel wordt voorgesteld deze over te hevelen naar het jaar 2021.

Mutaties reserves

De mutaties in de reserves leiden tot een nadeel van  € 385.178.

Algemene Uitkering

De algemene uitkering wordt jaarlijks bij de 1e en 2e algemene begrotingsbijstelling bijgesteld als gevolg van diverse circulaires (mei en september) die wij ontvangen van het Rijk. In de memo van 6 januari jl. hebben wij u als gevolg van de decembercirculaire 2020 als laatste geïnformeerd. Hierin hebben we aangegeven dat de algemene uitkering 2020 (= inclusief sociaal domein) uit zou komen op een bedrag van € 46.402.277. Dit bedrag is uiteindelijk ook opgenomen in de jaarrekening 2020. Als gevolg van BBV voorschriften mag de hogere algemene uitkering uit de decembercirculaire 2020 in de begroting niet meer worden aangepast.

Algemene Uitkering 2020  

Algemene uitkering (functie 921)

   40.881.914
Sociaal domein (functie 923)     5.520.363
Totaal algemene uitkering 2020    46.402.277
   
Functie 921  
Algemene uitkering 2020  40.881.914
Correctie jaar 2019         31.123
Correctie jaar 2018         22.149
Total geboekt op 921    40.935.186

 

 

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten 1.725.789 1.526.199 946.902 579.297
Baten 47.739.866 50.951.898 50.935.821 16.077

Thema WOZ/Belastingen

Wat willen we bereiken?

De belastingdruk a.g.v. de OZB blijft in lijn met het inflatiepercentage.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

WOZ

In het verleden is als gevolg van van het verplicht taxeren op gebruikersoppervlakte een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden vinden grotendeels plaats in 2020 en 2021. Het resterende budget  2020 van € 20.000 zal worden meegenomen in het bestedingsvoorstel.

OZB

De OZB opbrengst 2020 is bij de 1e en 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 regelmatig bijgesteld. Uiteindelijk valt de totale OZB opbrengst in 2020 ongeveer € 17.000 hoger uit. 

 

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten 452.988 559.608 498.889 60.720
Baten 6.317.009 6.459.579 6.469.691 -10.112

Beleidskaders / richtlijnen

Beleidskaders / richtlijnen

 

Verordeningen / beleid

Wettelijke grondslag

Beleidsindicatoren

Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 4

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten
Thema Planning en Control 1.725.789 1.526.199 946.902 579.297
Thema WOZ en Belastingen 452.988 559.608 498.889 60.720
Totaal Lasten 2.178.777 2.085.808 1.445.791 640.017
Baten
Thema Planning en Control 47.739.866 50.951.898 50.935.821 16.077
Thema WOZ en Belastingen 6.317.009 6.459.579 6.469.691 -10.112
Totaal Baten 54.056.875 57.411.477 57.405.512 5.965