Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouders: P.I.M.H. Stevens, W.A.G.M. van Hendriks - van Haren en M.W.G. Verstraaten

Thema Economie en Vestigingsklimaat

Wat willen we bereiken?

Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Participatie in economische structuurversterkende projecten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

 

Economisch beleid, uitvoeringsprogramma (lasten)

Dit budget is bestemd voor onderzoek, in 2020 werden de volgende onderzoeken uitgevoerd: Woonwensenonderzoek, Woningbouwlocaties en Organisatie van het centrummanagement. Het budget is niet volledig benut, er resteert € 8.953. 

Landbouwgronden

Door actief deel te nemen aan het kavelruilproces in de Maasheggen is er veel grond geruild, zonder hiervoor veel kosten te maken voor bijvoorbeeld taxaties. Hierdoor vallen de kosten lager uit. 

Terrassen en standplaatsen

In verband met Corona is besloten dat voor terrassen in 2020 geen huur wordt gerekend. Per abuis is het begrote bedrag verminderd naar € 0. Omdat er wel inkomsten zijn ontvangen van de huur voor standplaatsen, resulteert dit in een voordeel van € 6.325.

Inkomsten pachten (korte termijn)

Meer grond geliberaliseerd verpacht waardoor een hogere opbrengst is gerealiseerd.

Economisch beleid, uitvoeringsprogramma (baten)

In de voorgaande jaren heeft op het krediet Project Breedband ten onrechte afschrijving plaatsgevonden. Tegenover de uitgaven (verstrekte lening en te verrekenen kosten) staan aflossingen, rentevergoeding en vergoeding ambtelijke kosten. Deze zijn in 2020 verwerkt, en dit resulteert in een voordeel van € 128.130.

 

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten 508.631 985.934 945.249 40.685
Baten 793.570 1.454.920 1.630.090 -175.170

Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

Wat willen we bereiken?

De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Geografisch basisbeheer

Sinds de overgang van het beheer van de GBKN door de Stichting GBKN-Zuid naar het beheer van de BGT door de gemeente, is de gemeente zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van een mutatiesignalering en kartering voor deze kaart. Deze kosten zijn in 2020 € 7.212 hoger dan geraamd. 

Planschades (art. 49 WRO)

Jaarlijks is er een budget beschikbaar voor inhuur van expertise rondom planschades. In 2020 is dit budget niet volledig benut (saldo € 9.256).

Bestemmingsplan (bestaand gebied advies)

De uitgaven fluctueren per jaar. In 2020 zijn geen uitgaven gedaan t.l.v. dit budget, er resteert een budget van € 11.003.

Bestemmingsplannen (wijzigingen)

De uitgaven voor 'bestemmingsplannen bij de tijd' fluctueren, in 2020 is € 5.020 meer uitgegeven dan geraamd. In 2020 zijn meer verzoeken voor wijzigingen bestemmingsplannen ingediend, daardoor zijn de legesinkomsten € 28.497 hoger.

Bestemmingsplan (buitengebied)

De werkzaamheden rond het bestemmingsplan Buitengebied zijn nog niet afgerond. Het restant budget van € 48.411 gaat via een bestedingsvoorstel over naar 2020 via de reserve bestemmingsplan buitengebied. Wanneer het bestemmingsplan buitengebied onherroepelijk is, kan het resterende budget en het restant uit de reserve terugvloeien naar de reserve Reconstructie.

Faciliterend Grondbeleid

In de begroting is voor de uitvoering van faciliterend grondbeleid een bedrag van € 100.000 aan inkomsten opgenomen en een bedrag voor € 20.000 voor het kunnen doen van uitgaven. Werkelijk zijn er voor een bedrag van € 73.000 aan inkomsten verantwoord. In 2020 zijn 12 anterieure overeenkomsten afgesloten waarbij € 118.000 in rekening is gebracht. Een deel van de werkzaamheden die betrekking hebben op deze overeenkomsten vindt plaats in 2021. Conform de voorschriften is dit deel verantwoord op de post vooruit ontvangen. Tegenover de werkelijke inkomsten staat een bedrag van € 11.000 aan werkelijke uitgaven. Per saldo is er ten opzichte van de begroting een nadeel € 18.000.

Bij de Grondnota is voor projecten van derden waarbij de gemeente bouw- en woonrijp maakt een bedrag van € 137.000 aan zowel inkomsten als uitgaven opgenomen. Aan inkomsten is een bedrag van € 126.000 verantwoord en aan uitgaven een bedrag van € 133.000. Een deel van de uitgaven waren niet verhaalbaar wegens nieuwe eisen aan de openbare ruimte die ten tijde van het in het verleden opgestelde overeenkomst niet van toepassing waren.

Grond- en opstalexploitatie

Bij de tussentijdse analyse grond- en opstalexploitatie (zie 2e algemene begrotingsbijstelling 2019) is er een tussentijdse winstneming behoudend geprognosticeerd van € 53.000. Op basis van de resultaten van de geactualiseerde exploitaties, de gerealiseerde en nog te realiseren kosten en opbrengsten is er in 2020 een tussentijdse winstneming van werkelijk € 259.000. Dit is een voordeel van € 206.000.

Bij het vaststellen van de grondexploitatie Lange Heggen-Moerkamp en de tussentijdse analyse grond- en opstalexploitatie zijn er vanwege gecalculeerde verliezen voor in totaal € 239.000 extra aan voorzieningen gevormd. Op basis van de geactualiseerde exploitaties zijn er extra voorzieningen gevormd voor een bedrag € 372.000.

In 2020 zijn er drietal exploitaties afgesloten. Deze zijn Steenstraat Zuid, Steenstraat Noord Opstal en Pilot de Kraai.
Het resultaat van Steenstraat-Zuid was gecalculeerd op € 74.000 nadelig. Het werkelijk resultaat is €136.000 nadelig. De voornaamste reden van het verschil is dat er abusievelijk geen rekening was gehouden met de kosten vanwege de herinrichting van de naastgelegen weg.
Het resultaat van Steenstraat-Noord Opstal was gecalculeerd op € 768.000 nadelig. Het werkelijk resultaat is € 767.000 nadelig. Gezien het geringe verschil is er geen toelichting.
Bij de Pilot de Kraai (Wonen met ondersteuning) was een resultaat gecalculeerd van € 56.000 nadelig. Het werkelijk resultaat is € 39.000. De voornaamste redenen van het verschil zijn lagere kosten bouw- en woonrijp maken en minder ambtelijke inzet. Bij het vaststellen van de grondexploitatie is destijds aangegeven dat bij de definitieve afwikkeling wordt bekeken wat het werkelijk tekort is en dat het restant wat dan resteert wordt/blijft ingezet/gereserveerd voor de Wmo. Middels het bestedingsvoorstel wordt voorgesteld om het voordeel van € 22.274 over te hevelen naar 2021 ten gunste van het innovatiebudget Wmo.

Ten opzichte van de begroting is er voor € 44.000 meer (voordeel) aan directe loonkosten toegerekend aan de grond- en opstalexploitaties. De toerekening van directe loonkosten is voornamelijk afhankelijk van de tijdsbesteding.

Voor een uitgebreidere toelichting inzake grondbeleid zie de paragraaf Grondbeleid.

De afrekening van de grond- en opstalexploitaties naar de balans vindt plaats via de exploitatie en is voor de exploitatieneutraal. Bij de begroting en de 2e algemene begrotingsbijstelling is er een inschatting gemaakt welke kosten en opbrengsten in het jaarschijf 2020 worden gerealiseerd. Ten opzichte van de ramingen zijn er in het jaarschijf 2020 € 1.679.000 minder kosten gemaakt en € 1.189.000 meer inkomsten. Per saldo is er € 490.000 meer afgerekend naar de balans.

 

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten 7.990.271 7.305.652 5.964.252 1.341.400
Baten 6.730.513 5.365.885 3.989.673 1.376.212

Thema Recreatie en Toerisme

Wat willen we bereiken?

Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Procesgeld Maasheggen UNESCO

Aan het beheer van de Maasheggen betalen diverse partijen mee. Het restant budget 'Procesgeld Maasheggen Unesco' van €10.218 dient te worden gereserveerd t.b.v. opdrachten die hiervoor in 2020 al wel zijn verleend. Hiervoor is bij de jaarrekening 2020 een bestedingsvoorstel gedaan. 

Kermis

De exploitatie van de kermis bestaat uit diverse lasten en baten (water, energie, containerhuur, promotie). In 2020 zijn er, op een enkele kleine kermis na, geen kermissen doorgegaan vanwege de Corona Pandemie. Daardoor is de inkomst voor vergoeding van water en stroom lager (€10.050), en de inkomst standplaatsvergoeding lager dan geraamd (€27.450). Daartegenover staan ook lagere uitgaven. Een aantal vaste uitgaven lopen wel door, zoals promotie (budget €3.700 over), staanplaatsvergoeding (€15.000 over) en water en stroom (€11.988 over). Voor containerhuur (€5.300 over) en vegen (€3.700 over) zijn geen uitgaven gedaan.

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten 255.505 348.281 301.365 46.916
Baten 71.738 65.562 26.547 39.015

Beleidsindicatoren

Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 3

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten
Thema Economie en Vestigingsklimaat 508.631 985.934 945.249 40.685
Thema Recreatie en Toerisme 255.505 348.281 301.365 46.916
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. 7.990.271 7.305.652 5.964.252 1.341.400
Totaal Lasten 8.754.408 8.639.867 7.210.866 1.429.001
Baten
Thema Economie en Vestigingsklimaat 793.570 1.454.920 1.630.090 -175.170
Thema Recreatie en Toerisme 71.738 65.562 26.547 39.015
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. 6.730.513 5.365.885 3.989.673 1.376.212
Totaal Baten 7.595.822 6.886.367 5.646.310 1.240.057