Programma 2 - Openbare Werken

Programma 2 - Openbare Werken

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Thema Werk in uitvoering

Wat willen we bereiken?

De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

 

De uitgaven in het Thema Werk in uitvoering hebben betrekking op, wegen, openbare verlichting, plantsoenen, natuurterreinen, bossen, riolering/water en de gemeentewerf. Er wordt klein en groot onderhoud uitgevoerd, schades worden hersteld en calamiteiten opgelost.

Onderhoud wegen

Door indexering en door een andere verdeling waren de waterschapslasten hoger dan begroot.  Deze hogere uitgaven worden voor een deel gecompenseerd door ontvangen vergoedingen.

Verkeersmaatregelen

Voor diverse acties in het kader van verkeersveiligheid is een subsidie ontvangen van de provincie. Door Corona is een aantal geplande activiteiten zoals de fietstraining voor senioren en een auto-opfriscursus niet doorgegaan. Deze activiteiten worden nu naar 2021 verschoven. Voor het restant van € 5.562  is een bestedingsvoorstel opgesteld.

Verkeersveiligheid

De uitvoering van enkele voorgenomen maatregelen is vertraagd o.a. vanwege Covid19. Deze worden nu in 2021 uitgevoerd.

Bosverjonging (volgens uitvoeringsplan)

In het najaar 2020 is gestart met bosverjonging, maar door een kort plantseizoen (als gevolg van de droogte) zijn de werkzaamheden niet afgerond. Door de warme zomer is veel nieuwe aanplant ook verdroogd.  

Maasheggen onderhoud en beheer

In 2020 zijn er door omstandigheden een aantal werkzaamheden niet uitgevoerd, deze worden in 2021 gepland. 

Stika gelden

In 2020 is het oude gebiedscontract afgerekend (saldo € 51.975) en is een nieuw gebiedscontract aangegaan voor vier jaar. De jaarlijkse bijdrage voor het nieuwe gebiedscontract is € 11.250 (2021-2024). Voor het saldo op dit budget (€ 40.609) wordt een bestedingsvoorstel gedaan, om deze middelen beschikbaar te houden in 2021 t/m 2024. 

Herstratingen - glasvezel  (lasten)

In de begroting was rekening gehouden met de kosten voor het toezicht op de aanleg van het glasvezelnetwerk. en met herstelwerkzaamheden die nodig zijn na graafwerkzaamheden. Dit project is nog niet afgerond en in 2020 is een voordeel ontstaan van € 125.000. Hiervoor is een bestedingsvoorstel opgesteld.

Onkruidbestrijding verhardingen en vegen

In 2020 is dit bestek opnieuw Europees aanbesteed, terwijl het oude contract nog liep. De kosten op basis van het nieuwe contract zijn € 44.467 (saldo van - € 66.565 en + € 22.089) hoger dan geraamd.  

Gladheidsbestrijding en ijsbestrijding

In het jaar 2020 zijn er niet veel sneeuw- en ijsdagen geweest. De kosten hiervoor waren dan ook lager dan begroot (€ 11.317 en € 9.232).

Openbare verlichting

Door een afrekening (nabetaling) over het jaar 2019 is er een incidentele overschrijding van het energiekosten budget. Daarnaast zijn er door stormschade en spoedreparaties meer storingen geweest dan gebruikelijk en is het beschikbare budget overschreden met ruim € 17.000. Tenslotte  zijn de kosten voor het herstellen van vernielingen,  die bijvoorbeeld een gevolg zijn van aanrijdingen met lichtmasten,  hoger dan begroot. Deels worden deze kosten gedekt door een verzekeringsuitkering, maar deze dekken niet alle kosten.

Ongediertebestrijding

De uitgaven voor ongediertebestrijding zijn afhankelijk van de omstandigheden. In 2020 zijn de kosten € 5.425 lager dan geraamd.

Groenonderhoud bestrijding exoten

Door de droogte en positieve gevolgen van de bestrijding van exoten in voorgaande twee jaren is er in 2020 minder budget besteed aan de bestrijding van de Japanse duizendknoop. De groei van de Prunus Serotina is daarentegen toegenomen. De werkzaamheden zijn deels niet uitgevoerd, onder andere veroorzaakt door corona maatregelen en quarantaine van personeel van de aannemer.  

Groenonderhoud 

In de droge en warme zomer van 2020 zijn de kosten voor onderhoud van groen gestegen, deze zijn € 16.557 hoger dan geraamd (€ 12.174 en € 4.383). Onder andere doordat groenstroken meer water nodig hadden, ondanks dat viel het blad eerder, daardoor zijn tevens de kosten van het ruimen van bladafval hoger.  Ook zijn enkele groenstroken voorzien van nieuwe planten, ook hierdoor zijn de kosten hoger dan geraamd (€ 58.198 Klimatologische omstandigheden). In de 2e begrotingsrapportage 2020 is over deze ontwikkeling al gerapporteerd. Omdat de kosten op dat moment nog niet bekend waren, is de begroting 2020 destijds nog niet aangepast.  

Boombeheer

Naast het extra water voor groenstroken, zijn ook de bomen deze zomer voorzien van extra water, om te voorkomen dat ze verdrogen, dit brengt hogere kosten met zich mee (€ 16.924). Een aantal bomen hebben we niet kunnen redden, deze zijn vervangen. In de gemeenteraad van 20 december 2020 is een krediet van € 202.000 vastgesteld om in 2021 verder te werken aan vervanging van bomen (200) en beplanting in groenstroken (3.600 m2).

Bermsloten

De onderhoudswerkzaamheden werden door de aannemer in 2020 niet in zijn geheel afgerond. Het overige wordt in 2021 uitgevoerd. 

Herstratingsvergoeding

Wanneer een straat wordt opengebroken door derden voor werkzaamheden aan kabels en leidingen wordt een degeneratievergoeding en legeskosten betaald. In 2020 zijn deze  baten hoger dan begroot (incidenteel voordeel van € 82.000). De aantallen aanvragen en meldingen fluctueren jaarlijks en zijn daardoor lastig in te schatten. 

Houthak-, oogst- en exploitatiebaten

Bij de houtoogst 2020 is meer hout vrijgekomen dan voorzien was. Hierdoor zijn de inkomsten hoger dan geraamd (€ 12.834).

Begrafenisrechten

In 2020 zijn er minder aanvragen ontvangen voor toestemmingen in het kader van begraven en cremeren. Opvallend is dat rechthebbenden eerder kiezen voor een verlenging van 5 jaar van de grafrechten dan voor een verlenging van 10 jaar. Hierdoor zijn er minder legesinkomsten. De verwachting is dat dit een structurele trend is.

Openbare verlichting (baten)

Er zijn bijdragen van derden ontvangen voor het verplaatsen van lichtmasten. Deze waren niet begroot. Hierdoor is er een voordeel ontstaan van € 6.530.

 

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten 5.310.743 5.692.670 5.635.922 56.748
Baten 871.895 477.250 566.845 -89.595

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator

 

Bron

Eenheid

Periode

Gemeente Boxmeer

Nederland

Gewenste beeldkwaliteit openbare ruimte

CROW

-

2011-Open

B

B

Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 2

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten
Thema Werk in uitvoering 5.310.743 5.692.670 5.635.922 56.748
Baten
Thema Werk in uitvoering 871.895 477.250 566.845 -89.595