Programma 1 - Veiligheid

Programma 1 - Veiligheid

Portefeuillehouder: K.W.T. van Soest

Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning

Wat heeft het gekost?

Veiligheidsgevoel Overloon

Bij de meicirculaire 2020 is een bedrag van € 50.000 gereserveerd om het algemeen veiligheidsgevoel in- en rondom Overloon met betrekking tot het AZC te bevorderen. Dit is niet gebeurd.

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten 257.357 581.752 357.971 223.781
Baten 6.865 200.000 2.215 197.785

Thema Brandweer en crisisbestrijding

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten 1.870.580 1.754.082 1.749.873 4.209
Baten 552.728 0 3.137 -3.137

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Doel:

De Veiligheidsregio Brabant-Noord werkt samen aan een veilige Brabantse leefomgeving. Met andere partners werkt de veiligheidsregio aan het succesvol voorkomen, voorbereiden, bestrijden en leren van crises, rampen en incidenten. Toekomstige veiligheidsthema’s worden in kaart gebracht en de afzonderlijke partners worden met elkaar verbonden.

Realisatie doel:

In 2020 is het Beleidsplan “Samen Veiliger” met daarin de beleidsuitgangspunten voor 2020-2023 vastgesteld. Door middel van opgaven en ambities op hoofdlijnen wordt richting gegeven aan de organisatie.

Beleidsmatige ontwikkelingen:

 1. Gezamenlijke bestrijding van risico’s met de partner. In de beleidsperiode 2020-2023 richt de veiligheidsregio zich op de programma’s en risico’s uit het Beleidskader 2019 en uit het geactualiseerde risicoprofiel. Dit zijn de programma’s Industriële Veiligheid, Evenementenveiligheid en Terrorismegevolgbestrijding / Extreem geweld. En de risico’s op overstroming, ongeval spoorvervoer en gevolgbestrijding klimaatverandering / extreem weer.
 2. Versterken van de continuïteit van de samenleving met vitale partners. Het beperken en bestrijden van de effecten van verstoringen als uitval van nutsvoorzieningen of ict-systemen vragen om sectoroverstijgende samenwerking. De veiligheidsregio bevordert deze samenwerking.
 3. Zelfredzaamheid en weerbaarheid van de samenleving. De veiligheidsregio wil een rol spelen om partijen (inwoners, scholen, bedrijven en instellingen) bewust te maken van de risico’s in hun werk- en leefomgeving.
 4. Gezamenlijke crisisorganisatie flexibeler inzetbaar maken. De veiligheidsregio gaat ervoor zorgdragen dat de ondersteuning meer flexibeler en behoeftegestuurd wordt geleverd.
 5. Veiligheidsinformatie samenbrengen en delen. Het doel is om meer ‘informatiegestuurd’ te gaan werken. Dit om meer zichtbaar te maken welke veiligheidsrisico’s er zijn en hoe deze zich ontwikkelen. Vroegtijdig signaleren van risico’s en voorspellen daarvan moet ertoe leiden te risico’s kunnen worden beperkt en beheersbaar te maken.
 6. Verbetering samenspel met gemeenten. Gebouwd gaat worden aan het verbeteren van het delen van informatie, het bevorderen van de nabijheid en betrokkenheid van raden, het vaststellen en invullen van de gemeentelijke rollen en het stroomlijnen van besluitvormingsprocessen en procedures.
 7. Bouwen van sterke kolommen brandweer, GHOR en bevolkingszorg.
 8. Investeren in (brandweer)vrijwilligers.
 9. Invulling geven aan de Omgevingswet.
 10. Doorontwikkeling van de organisatie.

Verder zal er een visie op huisvesting worden ontwikkeld en zal de veiligheidsregio, als verlengstuk van het lokaal bestuur, investeren op duurzaamheid. Denk daarbij aan energietransitie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er zal hiervoor een plan van aanpak worden opgesteld met realistische en concrete acties en maatregelen.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

 

Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost

Doel:

Het doel van de samenwerking (ZVH) is om een bijdrage te leveren aan de algemene veiligheid, het verbeteren van de persoonlijke situatie, het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en/of maatschappelijke uitval.

Realisatie doel:

Om dit doel te bereiken heeft het ZVH drie taken:
 1. Regiefunctie: het faciliteren en regisseren van casusoverleggen waar complexe casuïstiek wordt besproken;
 2. Adviesfunctie: het functioneren als expertisecentrum voor multidisciplinaire zorg- en veiligheidsproblematiek en vraagbaak voor ketenpartners en professionals;
 3. Signaalfunctie: het signaleren van relevante trends en ontwikkelingen en (strategisch) adviseren van bestuurders en sleutelpartners.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren

Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 1

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten
Thema Brandweer en crisisbestrijding 1.870.580 1.754.082 1.749.873 4.209
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. 257.357 581.752 357.971 223.781
Totaal Lasten 2.127.937 2.335.834 2.107.844 227.990
Baten
Thema Brandweer en crisisbestrijding 552.728 0 3.137 -3.137
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. 6.865 200.000 2.215 197.785
Totaal Baten 559.593 200.000 5.352 194.648