Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Portefeuillehouders: K.W.T. van Soest, M.W.G. Verstraaten en B.A.M. de Bruin - van Vught

Thema Bestuurszaken

Wat willen we bereiken?

Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Herindeling/Kernendemocratie

Uw raad heeft op 9 april 2020 en 24 juni 2020, als voorschot, gelden beschikbaar gesteld ter voorbereiding op het herindelingsproces Land van Cuijk. Deze gelden zijn in 2020 niet geheel benodigd geweest. In 2021 krijgen we van het Rijk een frictiekostenvergoeding voor de herindelingskosten die zal worden doorbetaald aan de Projectorganisatie Land van Cuijk.

Land van Cuijk

Er heeft in 2020 geen inhuur plaatsgevonden voor de bedrijfscontactfunctionaris Land van Cuijk.

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten 3.090.441 4.329.765 3.885.716 444.049
Baten 132.049 1.486.792 1.490.498 -3.705

Thema Burgerzaken en Verkiezingen

Wat willen we bereiken?

Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

De totale leges ontvangsten  van € 321.742 zijn lager dan begroot maar ook de afdracht ad € 94.842 aan het rijk is lager dan begroot. Het saldo van de opbrengsten en kosten ad € 226.900 is nagenoeg gelijk aan het begrote saldo van € 227.000. In 2020 heeft de gemeente met de septembercirculaire een Decentralisatie-uitkering ontvangen van € 67.821 voor de extra kosten voor 2020 en 2021 voor de Tweede kamer verkiezingen 2021. In 2020 is er € 8.211 besteed. De kosten voor de Tweede kamer verkiezingen worden hoofdzakelijk in 2021 gemaakt. Middels een bestedingsvoorstel zal verzocht worden het restant bedrag van € 59.610 over te hevelen naar 2021. De personeelskosten zijn € 69.729 lager dan begroot door minder inhuur.

 

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten 1.301.474 1.274.171 1.037.141 237.030
Baten 427.031 371.000 321.742 49.258

Thema Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Personeelslasten sociale zaken

Vanwege de coronacrisis  en vanwege veel personeelswisselingen op de afdeling sociale zaken heeft er in 2020 veel inhuur plaatsgevonden. Met de gemeente Sint Anthonis is de afspraak gemaakt dat, naast de gebruikelijke personeelslasten, een gedeelte van deze inhuur bij hun kan worden gedeclareerd. Dit leidt tot een hogere bijdrage van € 111.000.

Grondexploitatie

Ten opzichte van de begroting is er voor € 23.000 meer (voordeel) aan overhead toegerekend aan de grond- en opstalexploitaties. De toerekening van overhead is voornamelijk afhankelijk van de tijdsbesteding.

Facilitaire dienstverlening en inkoop

FDI heeft een positieve afwijking aangezien er in 2020 minder reparaties en minder onderhoud uitgevoerd is en er is minder uitgegeven aan reprokosten (i.v.m. corona). Ook zijn er minder modules afgenomen bij Kluwer en er zijn minder inkooptrajecten uitgevoerd en begeleid door Bizob. Er is er een bedrag van €12.000 gecrediteerd aangezien dit in 2018 en 2019 ten onrechte in rekening gebracht is voor de lease van de printers. Voor de locatie Steenstraat zijn de voorschotten gasverbruik te hoog berekend, dit is gecorrigeerd voor 2021.

Informatie Communicatie Technologie

ICT heeft een positieve afwijking aangezien in 2020 de leasekosten onderhoud computerapparatuur omlaag is gegaan omdat er sprake is van een getrapte herinvestering. Het volledige bedrag is in 2020 niet geherinvesteerd, in 2021 wel. Er is minder uitgegeven aan onderhoud programmatuur aangezien een aantal applicaties niet meer in gebruik zijn en niet alle investeringen in software zijn gedaan. Hierdoor komt het onderhoud hiervoor vrij. De Generieke digitale infrastructuur (GDI/VNG) is nog in ontwikkeling, dit jaar zijn niet alle middelen besteed. Ook is er meer zelf uitgevoerd en is er minder uitgegeven aan externe consultancy.

Documentaire Informatie Voorziening

DIV heeft een (kleine) positieve afwijking omdat een aantal werkzaamheden niet zijn uitgevoerd. Dit betrof werkzaamheden die alleen op kantoor kunnen worden uitgevoerd en konden niet worden uitgevoerd i.v.m. corona.

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten 10.953.673 10.543.380 10.174.315 369.065
Baten 1.362.223 1.289.402 1.525.110 -235.708

Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie

Wat willen we bereiken?

Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten 8.618 0 0 0

Beleidskaders / richtlijnen

Beleidskaders / richtlijnen

Verordeningen / beleid

Wettelijke grondslag

Verbonden partijen

AgriFood Capital / Regio Noord Oost Brabant (RNOB)

Doel:

Noordoost-Brabant laten excelleren als dé topregio in agri & food. Dat is de missie van AgriFood Capital. In AgriFood Capital werken ondernemers, overheden en kennisinstellingen op innovatieve manier samen aan een slim en duurzaam voedselproductiesysteem. In de gehele keten van boer tot bord én in verbinding met andere sterke sectoren zoals high-tech, data, ICT en Logistiek. Binnen de regio en ver daarbuiten. Samen maken wij het voedsel van vandaag en morgen.

Realisatie doel:

We hebben die opdracht in het Jaarplan 2020 van AgriFood Capital, dat u in januari 2020 hebt ontvangen, vertaald naar een vijftal opgaven die ook centraal staan in de Strategische Agenda 2030.

 1. Human Capital: om duurzame, slimme en waardevolle voedselketens te maken is menselijk kapitaal een cruciale factor. We ontwikkelen projecten met de focus gericht op talentontwikkeling specifiek in de agrifoodketen. Daarmee zijn we aanvullend op de activiteiten vanuit het arbeidsmarktprogramma Noordoost Brabant Werkt.
 2. Ondernemerschap: ondernemerschap is de basis voor bedrijvigheid. We ondersteunen innovatieve beginnende ondernemers en stimuleren duurzame groei van MKB-bedrijven door samenwerking met kennisinstellingen en andere ondernemingen, met begeleiding en financiering.
 3. Kennis & Innovatie: duurzame, slimme en waardevolle agrifoodketens ontstaan door innovatie. We ontwikkelen programma’s en projecten waarin kennisinstellingen, van Universiteiten tot en met MBO’s, samenwerken met bedrijven en instellingen. In proeftuinen en andere innovatiefaciliteiten wordt kennis tot waarde gebracht.
 4. Netwerk- & Clusterontwikkeling: Samen-Werken begint met elkaar ontmoeten en leren kennen. Binnen de regio, maar zeker ook daarbuiten. Juist over de grenzen van de bestaande netwerken in eigen gemeente, branche of beroepsgroep heen. We organiseren activiteiten gericht op het samenbrengen AgriFood Capital Activiteitenverslag 2020 | pagina 5 van 10 van mensen, die willen werken aan de toekomst van ons voedselsysteem en daarmee aan perspectief voor mensen in de regio.
 5. Communicatie en Positionering: we vertellen verhalen over mensen en initiatieven in de regio die werken de toekomst van ons voedsel. En wat er voor nodig is. Dat is van belang voor het aantrekken van talent en innovatieve bedrijven, maar ook voor een sterk en aantrekkelijk verhaal naar politiek en onze samenwerkingspartners. Het inspireert ons om nog meer werk te maken van het voedselsysteem van de toekomst.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens:

AgriFood is één van de economische motoren van de regio Noordoost-Brabant. In onze regio is een complete en hoogwaardige agrifood-keten van boer tot bord. Ruim 1 op 6 werkenden is direct werkzaam in de agrifoodsector. Er is veel aan gelegen om deze bedrijvigheid in de toekomst niet alleen een bron van werk en inkomen te laten zijn en met oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Daarvoor is transitie en vernieuwing nodig in de wijze waarop we ons voedsel maken en consumeren. Daarvoor zetten we ons in.

Omdat die transitie en vernieuwing niet vanzelf gaat, is een extra impuls vanuit een samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven en instellingen nodig. Samen met andere sectoren zoals de maakindustrie, logistiek en ICT/Data. De opdracht van AgriFood Capital is het versterken van het economische ecosysteem in Noordoost-Brabant. Met de agrifoodketen als katalysator voor een bredere economische ontwikkeling, die ook bijdraagt aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in de regio en daarbuiten. Die opgave is in 2020 alleen maar urgenter geworden. Bijvoorbeeld door de stikstofproblematiek en door COVID-19, waardoor er meer aandacht komt voor gezonde voeding, veilig, betaalbaar, goed verkrijgbaar en bij voorkeur uit de eigen omgeving. Dat kan in een regio - een ecosysteem – waarin de productie en consumptie van ons voedsel op een duurzame, slimme, en waardevolle wijze plaatsvindt. Waarin aandacht is voor bewustwording (bijv. verspilling), talentontwikkeling en ondernemerschap in de regio. Die omgeving willen we in Noordoost-Brabant met elkaar ontwikkelen.

Regiodeal:

Goed leven, fijn wonen en anders werken. De partners van de Regio Deal Noordoost Brabant zijn Regio Noordoost Brabant, AgriFood Capital, Noordoost Brabant Werkt, de provincie Noord-Brabant en het Rijk. Voor de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk 10 miljoen euro beschikbaar. Gemeenten, waterschappen en de provincie leggen zelf zo’n 18 miljoen euro in. Samen met de bijdrage van bedrijfsleven wordt er ruim 40 miljoen euro extra in de toekomst van de regio geïnvesteerd. Binnen de drie pijlers ‘Goed leven, fijn wonen en anders werken’ werken overheden, ondernemers, kennisinstellingen en inwoners samen in 17 projecten aan de verbetering van de leefbaarheid, verduurzamen van de leefomgeving en meer innovatie en ondernemerschap.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

 

Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Doel:

Deze regeling geeft uitvoering aan de ambtelijke samenwerking tussen beide gemeenten met als doel vermindering kwetsbaarheid, verhoging professionalisering / kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing en waar mogelijk besparing.

Ontwikkelingen:

In de memo aan de gemeenteraad d.d. 16 december 2020 (Z/20/722135 – D/20/982173) wordt aangegeven dat de samenwerking in verband met de herindeling met ingang van 1 januari 2022 wordt beëindigd.

Beleidsvoornemens:

De samenwerking blijft vooralsnog beperkt tot de aangewezen samenwerkingsverbanden Personeel & Organisatie, Informatie- en Communicatie Technologie, Sociale Zaken en de Adviescommissie voor Bezwaarschriften. De Gemeente Boxmeer fungeert hierin als centrumgemeente.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

 

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

Doel:

Het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden opgenomen in de rijksarchiefbewaarplaats in de Provincie Noord-Brabant en de archiefbewaarplaatsen van de deelnemende gemeenten en waterschappen.

Realisatie doel:

Het BHIC voert voor de gemeente Boxmeer de archief wettelijke taken uit. De gemeente Boxmeer is op orde met de overdracht van archieven ouder dan 20 jaar.

Ontwikkelingen:

In de beleidsnotitie “Waarheen leidt de weg? 2019-2022” worden de ambities voor de komende jaren geformuleerd. Bij het herijken van de missie en de positionering van het BHIC tonen zich twee gezichten. Enerzijds is het BHIC een archief dat de wettelijke taken uitvoert, anderzijds is het een publieksinstelling die inhoud geeft aan de maatschappelijke opgave. In de archieffunctie bewaart en beheert het BHIC ‘op goede, geordende en toegankelijke wijze’ zo’n 40 strekkende kilometer papieren archief, alsook een groeiend aantal terabyte aan digitale bestanden. In de publieksfunctie bewerkt, verrijkt, redigeert en presenteert het BHIC de historische informatie en beleving op dusdanige wijze dat een zo groot mogelijk, een zo divers mogelijk en zo tevreden mogelijk publiek wordt bereikt.

Beleidsvoornemens:

Bij het realiseren van de maatschappelijke opgave zijn er - naast de reguliere activiteiten - drie majeure projecten gepland die allemaal een voortzetting zijn van projecten die eerder zijn gestart. Ze hebben geen uitzetting van de begroting tot gevolg.
 • voor de historisch onderzoekers zullen er steeds meer scans op internet beschikbaar komen. Het gaat hier om digitale kopieën van originele aktes van Burgerlijke Stand, Bevolkingsregisters, maar ook notariële akten, gevangenisregisters e.d. Het BHIC groeit verder uit tot het genealogisch platform van Brabant.
 • voor de lokaal geïnteresseerden zullen de bestaande digitale geschiedenisboekjes (de zgn. ‘lokale pagina’s’) verder worden uitgebreid. De nadruk zal daarbij vooral liggen op acquisitie en digitale beschikbaarstelling van foto’s en films.
 • voor de thematisch geïnteresseerden zullen relevante provinciebrede onderwerpen digitaal worden gepresenteerd. Eerder werden o.a. websites gelanceerd over het autobezit in Brabant (1906-1951), over het rijke roomse leven in Brabant (1900-1970), over het Brabantse dorpsleven (1900-1925), over de Brabantse gesneuvelden (1940-heden) en over de Brabantse industrie. Ook in 2022 zal deze reeks worden voortgezet.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

 

Euregio Rijn-Waal

Doel:

De Euregio Rijn-Waal is een Nederlands-Duits openbaar lichaam, waarbij ca. 55 gemeenten en regionale overheden zijn aangesloten. De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren. In het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal bestaan veel mogelijkheden voor een sterke economische en maatschappelijke ontwikkeling. De Euregio Rijn-Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten.

Realisatie doel:

In het kader van het programma “Sport, sociaal-culturele mini-projecten” worden door de Euregio Rijn- Waal grensoverschrijdend bijvoorbeeld scholierenuitwisselingen, sporttoernooien, muziekevenementen, tentoonstellingen, seniorenuitwisselingen of gezamenlijke activiteiten van bijv. brandweer en politie ondersteund.

Ontwikkelingen:

De Euregio Rijn-Waal ziet het als haar primaire taak om de grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren. Voor een succesvolle regionale ontwikkeling is de grensoverschrijdende samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven de motor voor een succesvolle positionering in de mondiale concurrentiestrijd. Of het nu gaat om agro-food, design, toerisme of logistiek, elke regio heeft zijn eigen sterke punten.

Beleidsvoornemens:

Strategische Agenda 2025: 

 1. Economie en klimaat
 2. Arbeidsmarkt en onderwijs
 3. Leefbaarheid
 4. Euregionale identiteit

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

 

Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob)

Doel:

Het doel van het inkoopbureau is om financiële, kwalitatieve en procesmatige inkoopvoordelen te behalen.  Uitvoeren van de Aanbestedingswet 2012, herzien in 2016 en de Gidsproportionaliteit.

Realisatie doel:

Dit wordt bereikt door professionele inkopers aan te stellen, door een politieke bestuurlijke vertaling te maken van het gemeentelijke inkoopbeleid in een handboek inkoop en door inkoopwerkzaamheden van gemeenten in de regio te combineren (gezamenlijke inkooptrajecten, massa is kassa). Deze samenwerking heeft geen uitvoerend of beleidsmatig doel. Het is uitvoerend; feitelijk koopt de gemeente bij Bizob diensten in.

Ontwikkelingen:

Het inkoop en aanbestedingsproces verder ontwikkelen en actualiseren van de gemeentelijke inkoopvoorwaarden. Het uitvoeren van inkoop en aanbestedingstrajecten en adviseren van door de gemeente zelf uit te voeren inkoop en aanbestedingstrajecten. Het betrekken van het lokale bedrijfsleven bij gemeentelijke inkoop en aanbestedingstrajecten.

Verankeren van informatie veiligheid en privacy in het gemeentelijk inkoopproces (AVG)

Beleidsvoornemens:

ln 2O20 blijven we u vakkundig begeleiden binnen uw inkoop- en contractmanagementprocessen en zullen we onze dienstverlening verder optimaliseren. Concreet zijn er zes actiepunten geformuleerd waar in 2O21 extra aandacht naartoe gaat:
 1. Collectieve inkoop
 2. Circulair inkopen
 3. Van passief naar innovatief contractmanagement sociaal domein
 4. Expertise en aanpak
 5. Investeren in kennis
 6. Kennis heeft pas waarde als je het deelt.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator

Bron

Eenheid

Periode

Gemeente Boxmeer

Formatie

Eigen gegevens

Fte per 1.000 inwoners

2020

6,9

Bezetting

Eigen gegevens

Fte per 1.000 inwoners

2020

6,3

Apparaatskosten

Eigen gegevens

Kosten per inwoner

2020

€602

Externe inhuur

Eigen gegevens

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2020

13,1%

Overhead

Eigen gegevens

% van totale lasten

2020

11,2%

Recapitulatie Rekening 2020 - Programma 0

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten
Thema Bedrijfsvoering 10.953.673 10.543.380 10.174.315 369.065
Thema Bestuurszaken 3.090.441 4.329.765 3.885.716 444.049
Thema Bestuurlijke vern en Kernendem 8.618 0 0 0
Thema Burgerzaken en Verkiezingen 1.301.474 1.274.171 1.037.141 237.030
Totaal Lasten 15.354.207 16.147.316 15.097.172 1.050.144
Baten
Thema Bedrijfsvoering 1.362.223 1.289.402 1.525.110 -235.708
Thema Bestuurszaken 132.049 1.486.792 1.490.498 -3.705
Thema Burgerzaken en Verkiezingen 427.031 371.000 321.742 49.258
Totaal Baten 1.921.303 3.147.194 3.337.350 -190.155