Overig

Rapporten Rekenkamercommissie

Bijlagenboek

Staat van langlopende leningen

Nr. Oorspronkelijk bedrag lening   Datum raads/B&W-besluit Laatste jaar aflossing Rente% Restantbedrag geldlening begin dienstjaar In dienstjaar opgenomen Bedrag van rente Bedrag van aflossing Restantbedrag geldlening einde dienstjaar
183 680.670,32 12-12-91 2032 3,300 2.268.901,08   74.873,74 0,00 2.268.901,08
188 1.815.120,86 02-01-96 2021 6,790 145.209,75   4.943,57 72.604,83 72.604,92
206 2.722.681,30 02-11-98 2023 4,870 435.629,05   20.257,50 108.907,25 326.721,80
208 1.815.120,86 09-02-99 2024 4,460 363.024,25   13.285,51 72.604,83 290.419,42
210 2.268.901,08 28-04-99 2024 4,580 453.780,27   17.977,41 90.756,04 363.024,23
211 2.722.681,30 06-02-01 2026 5,600 762.350,82   37.101,08 108.907,25 653.443,57
212 5.000.000,00 23-12-02 2022 4,630 750.000,00   34.725,00 250.000,00 500.000,00
213 4.000.000,00 27-05-04 2029 4,770 1.600.000,00   71.783,20 160.000,00 1.440.000,00
214 5.500.000,00 01-02-05 2030 3,945 2.420.000,00   87.440,93 220.000,00 2.200.000,00
215 6.800.000,00 08-02-06 2031 3,845 3.264.000,00   116.117,29 272.000,00 2.992.000,00
217 6.000.000,00 09-03-10 2020 3,465 3.840.000,00   31.046,40 3.840.000,00 0,00
218 6.000.000,00 09-03-10 2025 3,830 3.840.000,00   140.024,80 240.000,00 3.600.000,00
219 6.500.000,00 09-03-10 2030 3,980 4.160.000,00   157.634,53 260.000,00 3.900.000,00
220 6.500.000,00 09-03-10 2030 4,020 4.160.000,00   159.218,80 260.000,00 3.900.000,00
221 5.000.000,00 09-03-10 2020 var. 5.000.000,00   -155,28 5.000.000,00 0,00
222 5.000.000,00 09-03-10 2022 var. 5.000.000,00   2.481,11 0,00 5.000.000,00
223 15.000.000,00 28-02-12 2022 2,550 4.500.000,00   82.682,88 1.500.000,00 3.000.000,00
226 10.000.000,00 21-05-14 2024 1,505 5.000.000,00   66.052,78 1.000.000,00 4.000.000,00
227 10.000.000,00 21-05-14 2029 1,995 6.666.666,65   124.872,22 666.666,67 5.999.999,98
228 5.000.000,00 01-07-15 2025 0,904 3.000.000,00   24.860,00 500.000,00 2.500.000,00
229 7.500.000,00 10-05-16 2036 1,200 6.375.000,00   73.400,00 375.000,00 6.000.000,00
230 10.000.000,00 21-01-19 2039 1,217 10.000.000,00   115.953,05 500.000,00 9.500.000,00
231 10.000.000,00 18-07-19 2039 0,448 10.000.000,00   43.792,00 500.000,00 9.500.000,00
Totaal 135.825.175,72       84.004.561,87 0,00 1.500.368,52 15.997.446,87 68.007.115,00

EMU Saldo

      Vragenlijst
  Centraal Bureau voor de Statistiek   Berekening EMU-saldo
  www.cbs.nl/kredo   Gemeente Boxmeer (0756)
  Algemene gegevens:            
  Overheidslaag: Gemeente
  Berichtgevernaam: Boxmeer        
  Berichtgevernummer: 0756
  Jaar: 2020
      2020   2020   2021
  Omschrijving   x € 1000,-   x € 1000,-   x € 1000,-
    Volgens realisatie tot en met sept. 2020, aangevuld met raming resterende periode   Volgens begroting 2020   Volgens meerjarenraming in begroting 2020
     
     
     
     
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)   1.784   336   312
             
2. Mutatie (im)materiële vaste activa   6.685   5.291   -4.693
3. Mutatie voorzieningen   1.018   -61   -44
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)   -5.370   -1.625   -2.908
             
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa            
             
             
Berekend EMU-saldo   1.487   -3.391   7.869

Berekening Algemene Uitkering 2020

Zie knop "Meer".

Overzicht personele sterkte

B1 Geraamde en vastgestelde formatie Werkelijke bezetting
  Begroting 2020 31-12-2020
Organisatie onderdeel    
  full-time full-time
     
Bestuur  4,65 4,65
Griffie  2,78 1,56
Managementteam 4,00 3,00
     
Sector Ondersteuning    
Interne Dienstverlening   19,00 18,50
Financiën 15,81 13,67
Bestuursondersteuning en Communicatie 12,43 12,11
Personeel en Organisatie 5,39 5,11
     
Sector Ruimte    
Vergunningen, Toezicht en Handhaving 25,44 23,50
Ruimte en Economie 14,91 12,51
Openbare werken 28,51 28,00
Bedrijfsbureau 12,14 8,92
     
Sector Inwoners    
Welzijn en Leefbaarheid 7,24 7,23
Sociale Zaken 25,18 22,08
Burgerzaken en Receptie 18,26 16,36
Bedrijfsbureau 7,95 8,84
     
Totaal Generaal 203,69 186,04

Overzicht personeelslasten

 

B2 Salarissen inclusief soc. lasten  Salarissen inclusief soc. lasten 
  Begroting 2020 Jaarrekening 2020
Raad en Commissies 334.190 337.396
College van Burgemeester en Wethouders 649.210 645.757
Griffie 185.834 189.144
Burgerzaken (trouwambtenaren) 21.000 16.995
Managementteam 392.824 390.524
     
Sector Ondersteuning    
Interne Dienstverlening 1.369.594 1.367.796
Financiën 1.129.087 1.115.149
Bestuursondersteuning en Communicatie 1.070.551 1.062.424
Personeel en Organisatie 427.867 426.135
     
Sector Ruimte    
Vergunningen, Toezicht en Handhaving 1.849.777 1.846.770
Ruimte en Economie 1.414.079 1.382.527
Openbare Werken 1.269.459 1.248.652
Buitendienst 699.650 691.457
Bedrijfsbureau 832.146 831.117
     
Sector Inwoners    
Welzijn en Leefbaarheid 566.810 565.085
Sociale Zaken 1.929.506 1.914.966
Burgerzaken en Receptie  1.174.207 1.179.350
Bedrijfsbureau 653.234 658.148
     
Totaal 15.969.026 15.869.391

Staat van Subsidies

Subsidiëring Maatschappelijk-, Sociaal-Cultureel-, Welzijnswerk en Sport    
             
Kostenplaats nummer Kostensoortnummer Type subsidie Naam instelling Werkelijk 2019 Begroting 2020 Werkelijk 2020 
             
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid        
             
Regionale jeugdzorg          
6.140.45.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting Slachtofferhulp Brabant Noord 6.685,54 7.460,00 6.755,33
6.140.45.10 4.4.3.8.99 Budgetsubsidie Halt  5.204,00 5.608,00 5.440,00
      Regionale jeugdzorg 11.889,54 13.068,00 12.195,33
             
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering        
             
Sportsubsidies,  binnensport        
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie BBC Hoogkoor 520,00 1.000,00 585,00
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie BC De Raaymeppers 455,00 700,00 552,50
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie BCB Akros 4.060,00 4.100,00 3.835,00
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie BC "Veerkracht" Oeffelt 130,00 200,00 162,50
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie BZPC, Boxmeerse Zwem en Poloclub 4.900,29 5.100,00 4.572,50
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Gymnastiekvereniging de Meere 5.952,74 6.100,00 6.537,50
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Judovereniging Randori 1.487,50 2.000,00 1.232,50
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Korfbalvereniging DES 3.517,00 4.000,00 3.640,00
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Taekwondo "Chang-Hun"/ Taekyon 2.736,70 3.000,00 2.560,38
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Volleybalvereniging Avance 6.370,00 7.500,00 6.045,00
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VC Achilles 1.625,00    
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VC Argos 3.338,40    
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VC Luctor 3.185,00    
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vocala: Volleybal Combinatie Achilles Luctor Argos   10.500,00 6.240,00
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VC Volleybalvereniging Sportivo 0,00 300,00  
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Partisans Athletics 1.438,50 2.000,00 905,00
      Sportsubsidies,  binnensport 39.716,13 46.500,00 36.867,88
             
             
Subsidies buitensport, Sportakkoord        
65301020 4.3.8.3.99 Subsidies COVID-19 0,00 22.500,00 22.500,00
      Subsidies buitensport, Sportakkoord 0,00 22.500,00 22.500,00
             
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties        
             
Instandhoudingssubsidies binnensport        
5.530.05.80 4.4.2.1.20 Instandhoudingssubsidie Optisport Boxmeer 208.965,40 211.750,00 219.143,38
5.530.05.80 4.4.2.1.20 Instandhoudingssubsidie Optisport 2e begr.wijz. 2020   2.000,00  
5.530.10.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Warandahal: conform beheerscontract 4.839,83 4.975,00 4.977,29
5.530.10.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Warandahal COVID-19   8.500,00 8.000,00
5.530.20.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Raayhal: conform beheerscontract 7.146,02 7.350,00 7.348,96
5.530.20.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Raayhal COVID-19   12.000,00 12.000,00
5.530.20.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Slaterthal: conform beheerscontract 964,17   2.379,72
      Slaterthal: 2e alg. wijziging   2.380,00  
5.530.20.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Slaterthal COVID-19   4.000,00 4.000,00
5.530.25.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Zevensprong: conform beheerscontract 7.751,93 5.130,00 5.127,23
5.530.25.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Zevensprong COVID-19   8.000,00 8.000,00
5.530.30.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Rijkevoort: conform beheerscontract 2.382,00 2.450,00 2.449,65
5.530.30.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Rijkevoort COVID-19   4.000,00 4.000,00
5.530.35.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Meercamp: conform beheerscontract 7.390,97 7.600,00 7.600,88
5.530.35.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Meercamp COVID-19   12.000,00 12.000,00
      Instandhoudingssubsidies binnensport 239.440,32 292.135,00 297.027,11
             
Waarderingssubsidies buitensport        
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Mixed Hockey Club Boxmeer 6.793,85 8.000,00 5.745,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Landelijke Rijvereniging St. Joris (De Bosruiterkes) 680,00 900,00 892,50
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie PC De Vrolijke Dravers (Oeffelt) 255,00 300,00 170,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie PPV Boxmeer 340,00 600,00 297,50
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie AV Sporting 951,20 1.000,00 2.024,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie TC Loonse Duinen 997,50 1.000,00 896,80
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie TC Tennisvereniging Oeffelt 840,00 900,00 560,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie TC Tennisvereniging Sambeek 665,00 800,00 735,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie TC Tennisvereniging TeVeR 542,50 600,00 542,50
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie TC Tennisvereniging Top-Spin 735,00 1.300,00 315,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie TC Tennisverening Vierlingsbeek 245,00 500,00 245,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VV BSV Olympia 1918 12.090,00 12.500,00 9.840,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VV de Zwaluw 4.200,00 4.500,00 4.260,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VV Holthees 900,00 900,00 780,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VV Sambeek 3.030,00 3.800,00 2.880,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VV SSS'18 5.843,60 6.000,00 5.055,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VV Toxandria 2.910,00 3.000,00 2.670,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VV Vios '38 4.347,20 4.500,00 3.240,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VV Volharding 6.510,00 7.500,00 6.670,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Watersportver.Boxmeer 360,00 350,00 180,00
      Waarderingssubsidies buitensport 53.235,85 58.950,00 47.998,30
             
Instandhoudingssubsidies buitensport        
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie HC MHC: uitkering privatisering  15.520,00 15.520,00 16.460,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie HC MHC: 2e kunstgrasveld 24.830,00 24.830,00 24.830,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie TV Beugen,  De Geer: uitkering privatisering 11.460,00 12.990,00 12.330,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie TV Beugen,  De Geer: uitkering privatisering,    -1.530,00 -1.530,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie TV Oeffelt: uitkering privatisering 14.470,00 14.470,00 14.470,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie TV Overloon, Loonse Duinen: uitk.priv. 20.940,00 20.940,00 20.940,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie TV Rijkevoort: uitkering privatisering 8.400,00 8.400,00 8.910,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie TV Sambeek: uitkering privatisering 10.620,00 10.620,00 10.080,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie TV Vierlingsbeek: uitkering privatisering 12.710,00 12.710,00 12.710,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie VV Boxmeer, Olympia: uitkering privatisering  44.500,00 44.500,00 47.180,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie VV Beugen, VIOS ´38: uitkering privatisering  23.820,00 23.820,00 25.260,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie VV Holthees: uitkering privatisering 16.780,00 16.780,00 16.780,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie VV Oeffelt: uitkering privatisering 26.930,00 26.930,00 26.930,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie VV Overloon, SSS'18: uitkering privatisering  -3.920,00 -3.920,00 -3.920,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Stichting Beheer Sportpark De Raay 39.110,00 39.110,00 39.110,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie VV Rijkevoort, Toxandria: uitk.priv. 29.550,00 29.550,00 31.330,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie VV Sambeek: uitkering privatisering  27.600,00 27.600,00 27.600,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie VV Vierlingsbeek, Volharding: uitk.priv. 76.560,00 76.560,00 81.160,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie VV Vierlingsbeek, Volharding: extra speelveld raadsbesluit 31-03-2011 12.010,00 12.010,00 12.010,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie VV Vierlingsbeek, Volharding: 1e begr.wijz. 2017 10.970,00 10.970,00 11.630,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Korfbalver. DES: uitkering privatisering 16.930,00 16.930,00 17.950,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Sportpark De Brest 9.300,00 10.800,00 11.360,00
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Sportpark De Brest 13.574,25    
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Indexering privatiseringsuitkeringen   13.760,00  
6.531.10.10 4.3.8.3.99 Subsidie COVID-19   27.500,00 27.500,00
      Instandhoudingssubsidies buitensport 462.664,25 491.850,00 491.080,00
             
Privatiseringsbijdragen, compensatie OZB        
6.531.10.10     Privatiseringsbijdragen, compensatie OZB, buitensport 49.395,92 52.000,00 49.959,50
             
      Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 804.736,34 894.935,00 886.064,91
             
             
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -particip.      
             
Combinatiefuncties          
6.480.40.80 4.4.3.8.99 Budgetsubsidie Combinatiefuncties 156.770,00 161.020,00 161.520,00
      Combinatiefuncties 156.770,00 161.020,00 161.520,00
             
Subsidies volksontwikkeling        
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie CV De Leemknèjers Oeff. 266,80 270,00 266,80
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie CV De Plekkers Vortum-Mullem 186,76 190,00 186,76
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie CV De Bliekers Maashees 186,76 190,00 186,76
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie CV De Keieschieters Vierlingsbeek 266,80 270,00 266,80
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie CV De Keavers Holthees 186,76 190,00 186,76
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie CV De Knoepers Sambeek 186,76 190,00 186,76
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie CV De Geitenbok Boxmeer 533,60 550,00 533,60
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie CV De Huibuuke Overloon 266,80 270,00 266,80
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie CV De beelebloazers van Blubberda 186,76 200,00 186,76
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie CV De Verkeskop  Beugen 186,76 200,00 186,76
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Muziekver. Were Di, Beugen 3.186,87 3.500,00 3.233,29
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Boxmeersche Harmonie 13.782,36 18.100,00 13.285,37
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Muziekvereniging O.L. Vrouwe Gilde, Holthees 6.068,46 6.500,00 5.971,96
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Fanfare St. Cecilia, Maashees 10.935,65 12.000,00 11.398,96
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Fanfare-Tamb. Vriendenkr. Oeffelt 20.826,86 21.000,00 20.231,84
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Drum- en showband St.Theobaldus, Overloon 3.923,08 4.400,00 3.984,24
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Fanfare Vriendenkring, Overloon 21.317,84 23.000,00 21.557,94
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Fanfare-drumband St.Rochus, Rijkevoort 6.767,24 10.000,00 5.989,83
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Harmonie Semper Unitas, Sambeek 17.085,66 22.000,00 14.801,50
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vierlingsbeek, Harmonie de Herleving 13.234,00 14.500,00 11.919,51
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Fanfare St.Cornelius, Vortem Mullem 17.502,54 21.240,00 17.526,60
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Toneelvereniging "Kom op" Holthees 879,30 900,00  
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Toneelvereniging Beugen 1.037,22 1.100,00 1.096,62
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Toneelvereniging "Speelgroep Boxmeer" 320,17 400,00 320,17
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Toneelvereniging Overloons Toneel 534,83 1.100,00 1.228,01
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Toneelvereniging Rijkevoort "ToVeRij" 1.171,64 1.500,00 738,28
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Toneelvereniging Vortums en Sambeeks Toneel (V.E.S.T) 1.156,29 1.300,00 1.183,10
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Dansgarde "de Bekse Klinkertjes" 1.629,80 1.800,00 1.932,00
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Dansgarde Purple Rain 665,17 800,00 627,67
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Volksdansgroep 'De Marije' 181,56 200,00 181,56
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Volksdansgroep 'Rond de Linde' 149,52 200,00 128,16
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Actieve vrouwen Beugen  360,00 400,00 376,00
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vrouwen Vereniging Boxmeer 216,00 300,00 288,00
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vrouw Actief Rijkevoort 568,00 700,00 544,00
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie K.V.B. Sambeek 384,00 400,00 392,00
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie K.V.B. Beugen  280,00 350,00 280,00
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vrouwen van NU Boxmeer  576,00 600,00 576,00
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vrouwenorganisatie Maashees 304,00 300,00 392,00
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Overloonse Vrouwenorganisatie 1.840,00 1.900,00 1.808,00
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vrouwen Organisatie Vierlingsbeek-Groeningen 1.032,00 1.100,00 880,00
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vrouwenorganisatie Holthees-Smakt 240,00 280,00 240,00
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Zangvereniging Denna Sang, Beugen 1.199,87 1.300,00 1.078,67
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Boxmeers Vocaal Ensemble 3.824,43 4.500,00 4.747,86
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Weijerkoor, Boxmeer 4.989,49 5.200,00 5.293,73
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Gemengde zangver.Groeningen 2.530,42 2.800,00 2.486,16
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie De 4e Hoedanigheid 160,07 170,00 160,07
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Smartlappenkoor Vur Sles 248,00 400,00 240,00
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Theaterkoor Leedvermaak, Oeffelt 1.150,07 1.300,00 1.150,07
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Smartlappenkoor Van Heure Zingen, Vierlingsbeek 616,00 800,00 640,00
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting Hart-koor 1.246,07 1.300,00 1.186,87
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Zangkoor St. Cecilia Oeffelt 620,00 630,00 556,00
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vocalgroup Voix La 2.575,52 2.700,00 2.501,72
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Zangvereniging Logeko, Overloon 2.749,04 3.000,00 3.266,29
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Overloon, zang- en theatergroep "Oker" 2.645,51 3.000,00 2.136,46
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Cantamus, Rijkevoort 2.101,75 2.500,00 2.107,04
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie "Evergreen", Vierlingsbeek 3.094,59 4.000,00 2.917,52
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vondel gemengde zangver., Vierlingsbeek 2.240,27 2.500,00 2.325,09
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vomuzi, Vortum Mullem 1.240,00 1.500,00 1.537,40
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Smartlappenkoor De Harde kern 656,00 700,00 624,00
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Zangroep Joyful 600,82 900,00 828,36
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting Cantamosa   500,00  
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Dweilorkest de Joekels 176,00 190,00 176,00
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Joekskapel Kuulvoer 160,07 200,00 160,07
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Rechtswinkel Boxmeer 748,60 750,00 790,52
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Werkgroep koninginnendag (Boxmeer en Sambeek) 720,36 720,00 720,36
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stg. Leefbaarheid Vierlingsbeek en Groeningen, Koningsdag 266,80 270,00 266,80
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Oranje C. Vortum-Mullem 186,76 190,00 186,76
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Oranje C. Overloon 266,80 270,00  
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Oranje C. Maashees 186,75 190,00 186,76
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Oranje C. Holthees 186,76 190,00 186,76
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stg. Boxmeer De Vaart, cultuurnota 538,15 540,00 538,15
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stg. Het Kloosterhuis, cultuurnota 1.076,30 1.075,00 1.076,30
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stg. Mariakapel Holthees, cultuurnota 1.076,30 1.075,00 1.076,30
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie De Kunst van het geloven (1 x per 2 jaar) 750,00 0,00 750,00
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Kunstroute Holthees-Smakt (1x per twee jaar) 500,00 0,00 0,00
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Kunstkolk 250,00 250,00 250,00
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Op de Toffel, Vierlingsbeek 2.152,60 2.150,00 2.152,60
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Muziekpark (vh Feestje aan de Gracht) 0,00 1.075,00 0,00
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting Openluchttheater Victoriaklef Overloon 1.000,00 1.000,00 1.000,00
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stg. Koningskerkje, cultuurnota 1.076,30 1.075,00 1.076,30
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vereniging De Metworst, cultuurnota 807,23 810,00 807,23
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting Nederlands Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum  26.000,00 26.000,00 26.000,00
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Sinterklaas 1.627,47 2.000,00 1.627,48
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Heemkundeverenigingen   1.250,00 500,00
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Sambeekse Motoren-Tractorenvereniging 250,00 250,00 250,00
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Budgetsubsidie Stichting Omroep Land van Cuijk 14.783,52 16.000,00 15.002,40
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Budgetsubsidie subsidies 1 x per twee jaren   1.250,00  
      2e alg.begr.wijz. 2019   -15.000,00  
      2e alg.begr.wijz. 2020   -18.000,00  
      Subsidies volksontwikkeling 239.885,31 239.860,00 236.131,27
             
Sociaal-culturele activiteiten        
6.580.20.10 4.4.3.8.99 Projectsubsidie Incidenteel sociaal Culturele subsidies 7.476,95 8.540,00 7.000,00
      Sociaal-culturele activiteiten 7.476,95 8.540,00 7.000,00
             
5.542.10.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Weijer, sportzaal  2.222,75 2.300,00 2.285,88
5.542.10.80 4.4.3.8.99 Subsidie Weijer, sportzaal COVID-19   4.000,00 4.000,00
5.542.10.80 4.4.3.8.99   Weijer Theater, 2e alg. begr.wijz.   18.000,00 18.000,00
      De Weijer 2.222,75 24.300,00 24.285,88
             
      Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -particip. 406.355,01 433.720,00 428.937,15
             
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed        
             
Waarderingssubsidies molens        
5.555.05.80 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Molenstichting Noord-Brabant 250,00   250,00
5.555.05.80 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Martinusmolen 500,00 500,00 500,00
5.555.10.80 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Luctor et Emergo 500,00 500,00 500,00
5.555.15.80 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie De Vooruitgang 500,00 500,00 500,00
      Waarderingssubsidies molens 1.750,00 1.500,00 1.750,00
             
Oudheidkunde en kunst          
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Beugen, St.Anthonius-,St.Sebastianusgilde 3.652,18 4.050,00 3.193,75
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Boxmeer, Heilig Bloedsgilde 2.950,77 4.000,00 2.728,63
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Groeningen, St.Anthonius- en St.Nicolaasgilde 4.069,07 6.150,00 3.949,02
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Holthees, O.L. Vrouwe gilde 480,23 750,00 480,23
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Maashees, St.Joris- en St.Anthoniusgilde 1.104,46 1.300,00 912,38
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Oeffelt, Gilde Salvator Mundi 1.447,85 1.500,00 1.450,29
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Overloon, St. Theobaldusgilde 1.480,23 2.000,00 1.480,23
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Sambeek, St. Anthoniusgilde 2.196,90 2.500,00 2.232,93
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting Sambeeks Heem 250,00    
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting De oude schoenendoos 250,00    
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vlaggen vervangen oorlogsmonument 153,95    
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Museum Boxmeer 4.825,00 4.900,00 4.825,00
      Oudheidkunde en kunst 22.860,64 27.150,00 21.252,46
             
      Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed 24.610,64 28.650,00 23.002,46
Taakveld 5.6 Media           
             
Bibliotheek            
6.510.10.10 4.4.3.6.99 Budgetsubsidie BiblioPlus basis 579.559,00 595.768,00 591.149,00
6.510.10.10 4.4.3.6.99 Budgetsubsidie BiblioPlus taalhuis 19.500,00 19.500,00 19.500,00
6.510.10.10 4.4.3.6.99 Budgetsubsidie BiblioPlus frictiekosten      
6.510.10.10 4.4.3.6.99 Budgetsubsidie BiblioPlus voorleesexpres 4.350,00 4.350,00 4.350,00
6.510.10.10 4.4.3.6.99 Budgetsubsidie BiblioPlus Geheugenhuis 5.000,00 5.000,00 5.000,00
6.510.10.10 4.4.3.8.99 Budgetsubsidie Servicepunten  15.480,00 15.480,00 15.480,00
6.510.10.10 4.4.3.8.99 Budgetsubsidie Huisvestingskosten Oeffelt   1.000,00  
      Bibliotheek 623.889,00 641.098,00 635.479,00
             
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie      
             
Natuur- en milieuverenigingen        
6.550.25.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie IVN: de Maasvallei 1.687,17 1.700,00 1.799,10
6.550.25.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Milieuvereniging Land van Cuijk 364,17 370,00 324,82
6.550.25.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Brabants Landschap 290,68 300,00 293,71
6.550.25.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Imkersvereniging Ambrosius 125,63 150,00 128,44
6.550.25.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Imkersvereniging Oeffelt e.o. 106,73 110,00 106,73
      Natuur- en milieuverenigingen 2.574,38 2.630,00 2.652,80
             
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie      
             
Instandhoudingssubsidies wijkaccommodaties         
en waarderingssubsidie Mannekino        
5.540.05.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Buurthuis Sambeek, De Elsenhof 2.722,68 2.750,00 2.722,68
5.540.10.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Beugen, jeugdhuis Bougheim 20.088,64 20.380,00 20.348,00
5.540.15.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Gemeenschapshuis Beugen 't Kruispunt 66.677,04 68.550,00 68.440,98
5.540.25.80 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Jeugdhuis Mannekino 3.980,00 3.980,00 3.980,00
5.540.30.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Dorpshuis Rijkevoort, de Poel 76.072,11 78.200,00 78.084,60
5.540.45.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Joffershof Vierlingsbeek  9.075,60 9.100,00 9.075,60
5.540.50.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Blokhut Holthees 2.234,66 2.300,00 2.293,78
5.540.72.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Stg. Wijkacc.Boxmeer Noord, De Driewiek 4.972,85 5.120,00 5.104,41
      Instandhoudingssubsidies wijkaccommodaties  185.823,58 190.380,00 190.050,05
             
Minderheden            
6.621.10.30 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer 7.500,00 7.500,00 7.500,00
      Minderheden 7.500,00 7.500,00 7.500,00
             
Jeugd en jongerenwerk          
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting jeugdwerk Boxmeer 3.056,44 3.200,00 1.619,29
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Holthees, Open ontmoetingscentrum 1.161,00 1.200,00 1.065,00
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting Jeugdhuis Overloon 3.616,00 3.600,00 3.472,00
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Rijkevoort, Zonnepitjes  925,47 1.000,00 852,70
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vierlingsbeek, JOC 3.051,58 4.500,00 3.713,57
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Open jongerenwerk Gryphus (voorheen samen met JOC) 3.980,00 4.000,00 3.980,00
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Overloon, Scouting 1.456,00 1.450,00 2.392,00
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Rijkevoort, Open Jeugdwerk 1.420,96 1.500,00 1.420,96
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Stichting Jeugdwerk Sam-Sam 1.420,96 1.500,00 1.420,96
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vierlingsbeek, Kindervakantiewerk 568,00 700,00 512,00
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Maashees, Kindervakantiewerk 400,00 500,00 464,00
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting Jeugdhuis Vortum-Mullum 2.393,34 2.435,00 2.393,34
      Jeugd en jongerenwerk 23.449,75 25.585,00 23.305,82
             
Jeugd en jongerenwerk          
6.670.10.10 4.4.3.8.99 Budgetsubsidie Sociom: jongerenactiviteiten The Unit 19.000,00 19.000,00 19.000,00
6.670.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Technopromo 8.720,40 8.800,00 8.811,30
      Jeugd en jongerenwerk 27.720,40 27.800,00 27.811,30
             
Sociom             
6.670.70.10 4.4.3.6.99 Budgetsubsidie Sociom  903.358,00 905.985,00 901.693,00
6.670.70.10 4.4.3.6.99   Sociom 1e berap 2016 44.192,91 75.000,00 42.013,67
      Sociom  947.550,91 980.985,00 943.706,67
             
Wijk- en Dorpsraden          
6.670.35.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Wijk- en dorpsraden, leefbaarheidsbudget 37.042,00 34.120,00 37.185,50
6.670.35.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Wijk- en dorpsraden, organisatiekosten 32.450,40 37.120,00 32.622,60
      Wijk- en Dorpsraden 69.492,40 71.240,00 69.808,10
             
Zelfstandige organisaties welzijnswerk         
6.670.70.30 4.4.3.8.99 Afr. Gasverbruik Internationaal Vrouwen Centrum Boxmeer Dunya 7.900,00 7.900,00 2.010,08
6.670.70.30 4.4.3.8.99 Project/incidentele subsidie algemene integratieactiviteiten 3.500,00 3.651,00 0,00
      Zelfstandige organisaties welzijnswerk  11.400,00 11.551,00 2.010,08
             
Maatschappelijke zorg          
6.670.70.50 4.4.3.8.99   Wmo subsidies Zorg en Welzijn   27.980,00  
6.670.70.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Zonnenbloem/Zonnengroet 1.707,52   1.440,72
6.670.70.50 4.4.3.8.99   Hospice de Cocon 2.500,00   2.500,00
6.670.70.50 4.4.3.8.99 Budgetsubsidies Dementheek, Biblioplus 3.500,00    
6.670.70.50 4.3.8.3.99   Hobbycentrum     3.500,00
6.670.70.50 4.3.8.3.99   Huiskamerproject Vortum Mullem 2.500,00   2.500,00
6.670.70.50 4.3.8.3.99   Smaakcentrum Cuijk     6.240,00
6.670.70.50 4.3.8.3.99   Oliebollen actie     1.989,90
6.670.70.50 4.3.8.3.99   Mijn Buurtje  22.185,00   6.500,00
6.670.70.50 4.3.8.3.99   Mijn Buurtje, 2e alg.begr.wijz. 2020   7.000,00  
6.670.70.50 8.3.8.9.99   Mijn Buurtje  -7.000,00   -7.000,00
6.670.70.50 8.3.8.9.99   Mijn Buurtje, 2e alg.begr.wijz. 2020   -7.000,00  
      Maatschappelijke zorg 25.392,52 27.980,00 17.670,62
Mantelzorg            
6.670.70.55 4.4.3.8.99   Mantelzorg, Steunpunt mantelzorg 55.243,00 55.250,00 70.274,00
6.670.70.55 4.3.8.3.99   Mantelzorg, o.a. waarderingen 82.802,89 97.360,00 84.637,47
      Mantelzorg 138.045,89 152.610,00 154.911,47
             
Ouderenaangelegenheden          
6.670.40.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Beugen, Bond van Ouderen 1.480,00 1.500,00 1.658,74
6.670.40.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Boxmeer, Bond van Ouderen 6.667,66 7.000,00 6.635,62
6.670.40.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Oeffelt, Bond van Ouderen 1.840,30 2.000,00 1.781,56
6.670.40.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Rijkevoort, Bond van Ouderen 1.808,26 1.800,00 1.957,78
6.670.40.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Sambeek, Bond van Ouderen 1.883,02 1.900,00 1.904,38
6.670.40.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vortum-Mullem, Bond van Ouderen 632,00 700,00 624,00
6.670.40.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Maashees, Bond van Ouderen 864,00 900,00 880,00
6.670.40.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Holthees, Bond van Ouderen 320,00 300,00 328,00
6.670.40.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vierlingsbeek-Groeningen, Bond van Ouderen 2.662,66 2.600,00 2.705,38
6.670.40.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Overloon, Bond van Ouderen 4.147,18 4.165,00 4.152,52
      Ouderenaangelegenheden 22.305,08 22.865,00 22.627,98
             
SWOGB            
6.670.40.25 4.4.3.8.99 Budgetsubsidie S.W.O.G.B. 132.415,00 132.415,00 132.415,00
      SWOGB 132.415,00 132.415,00 132.415,00
             
BPR            
6.670.50.10 438390/438399   Burgerparticipatieraad 11.603,11 21.000,00 9.760,35
      BPR 11.603,11 21.000,00 9.760,35
             
Gehandicaptenaangelegenheden        
6.670.70.60 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Gehandicapten Belang Boxmeer (GBB) 3.100,00 3.100,00 3.100,00
6.670.70.60 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie E.H.B.O. veren. Beugen 362,94 400,00 1.313,80
6.670.70.60 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie E.H.B.O. veren. Oeffelt 517,68 1.000,00 1.937,00
6.670.70.60 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie E.H.B.O. verenigingen Boxm., V.M., Samb.   1.700,00  
6.670.70.60 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie E.H.B.O. Overloon 1.407,13 1.250,00 1.419,84
6.670.70.60 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie EHBO Rijkevoort     1.135,03
6.670.70.60 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie E.H.B.O. Vierlingsbeek 1.163,46 1.500,00 1.515,40
6.670.70.60 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie E.H.B.O. ver. Wanroij-Rijkevoort-Landhorst 346,85    
6.670.70.60 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting HartslagNu 2.109,68   1.743,54
6.670.70.60 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie HartslagNu 2e alg.begr.wijz. 2020   1.800,00  
6.670.70.60 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie AED  7.250,00 8.250,00 8.250,00
6.670.70.60 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vergoeding RAV AED -10.000,00    
      Gehandicaptenaangelegenheden 6.257,74 19.000,00 20.414,61
             
in staat begroting 2020 toegevoegd        
Wmo cliëntondersteuning          
6.671.40.20 4.4.3.6.99   MEE 132.036,00 132.046,00 132.036,00
6.671.40.20 4.4.3.6.99   Door en Voor 4.572,00 5.000,00 4.572,00
6.671.40.20 4.4.3.6.99   Stichting ons welzijn, Blink 19.340,00 20.000,00 19.340,00
6.671.40.20 4.4.3.6.99   GGD OGGZ 4.493,74 5.000,00  
6.671.40.20 4.4.3.6.99   Buddyhulp     3.000,00
6.671.40.20 4.4.3.6.99   Overig     78,00
      Wmo cliëntondersteuning 160.441,74 162.046,00 159.026,00
             
             
      Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.769.398,12 1.852.957,00 1.781.018,05
             
             
Taakveld 6.3  Inkomensregelingen        
             
Bestaansminimumbeleid          
6.614.10.15 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Voedselbank 3.720,00 4.500,00 3.766,80
      Bestaansminimumbeleid 3.720,00 4.500,00 3.766,80
             
Taakveld 7.1 Volksgezondheid        
             
Gezondheidsaangelegenheden        
6.714.10.20 4.4.3.3.99 Budgetsubsidie G.G.D.  938.061,20 969.785,00 968.578,38
6.714.10.20 4.4.3.3.99 Budgetsubsidie G.G.D. Doorschuiven BTW, aanp. -14.838,76 -9.200,00 -17.112,21
6.714.10.20 443899/838020 Budgetsubsidie G.G.D. gezondheidsbeleid 3.335,20 2.500,00 1.403,79
      Gezondheidsaangelegenheden 926.557,64 963.085,00 952.869,96
             
      Totaal Generaal 4.613.446,80 4.903.643,00 4.785.354,34

Financiële tabellen o.b.v. Thema's (gespecificeerd)

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Thema Bedrijfsvoering
52001010 MT: personeelslasten 0.4 459.409 392.824 390.524 2.300
52001030 MT: org.ontwikkeling 0 500 0 500
52002010 Staf: personeelslasten 0.4 0 0 0 0
52102010 O-PO: salarissen en vergoedingen 0.4 221.582 238.679 154.529 84.151
52102011 O-PO: Levensloop personeel 0 0 0 0
52102016 O-PO Juridische Dienstverleningsovk. 77.141 50.000 42.619 7.381
52102017 O-PO:medische begeleiding personeel (AR 32.027 39.000 31.360 7.640
52102020 O-PO: voorziening vacatures 1.762 2.500 1.424 1.076
52102022 O-PO: Eigen risicodrager WGA/ZW 18.846 18.850 18.846 4
52102030 O-PO: Reis- en verblijfkosten dienstre 57.636 35.100 26.795 8.305
52102035 O-PO:opleidingen en studiekosten 172.396 346.604 173.479 173.126
52102040 O-PO: teambuilding 16.718 9.200 9.085 115
52102042 O-PO:bijdrage aan personeelsvereniging 10.028 9.300 9.788 -488
52102047 O-PO:beloningsdifferentiatie 0 10.000 2.562 7.438
52102050 O-PO:software salarisadministratie, ond 41.447 36.000 36.112 -112
52102055 O-PO: A+O fonds Gemeenten 11.277 11.500 11.277 223
52102060 O-PO: Outplacementkosten 112.662 110.000 95.503 14.497
52102070 O-PO:Arbo-jaarplan: uitvoering 37.390 35.294 26.749 8.545
52102075 O-PO:Ondernemingsraad 9.152 8.150 4.015 4.135
52102080 O-PO:overige pers.baten en lasten 14.167 15.000 10.826 4.174
52102085 O-PO: Eindheffing WKR 7.081 4.771 4.771 0
52102095 O-PO: salarissen en verg. (ex)-personeel 418.180 0 268.343 -268.343
52103010 O-ID-DIV:personeelslasten 0.4 580.416 393.187 386.423 6.764
52103020 O-ID-DIV:kantoorbenodigdheden 9.936 13.000 15.455 -2.455
52103045 O-ID-DIV:portikosten 51.457 55.000 56.486 -1.486
52103050 O-ID-DIV:abonnementen, tijdschriften, bo 66.951 69.000 48.043 20.957
52103060 O-ID-DIV:Streekarchief 108.616 114.800 109.129 5.671
52103090 O-ID-DIV:doorbelastingen 1.316 877 877 0
52103510 O-ID-FDI:personeelslasten 0.4 398.963 311.107 306.658 4.448
52103520 O-ID-FDI:belasting/verzekering/energie 91.963 94.000 100.724 -6.724
52103530 O-ID-FDI:kantoorinventaris en apparatuu 42.564 28.500 23.128 5.372
52103535 O-ID-FDI: tertiare arbeidsvoorwaarden 37.883 19.300 20.022 -722
52103540 O-ID-FDI:telefoon- en telefaxkosten 85.931 77.000 70.946 6.054
52103555 O-ID-FDI:Kantine en catering 79.822 82.500 85.883 -3.383
52103560 O-ID-FDI:reprokosten 59.012 61.150 44.741 16.409
52103565 O-ID-FDI:Inkoopgerelateerde activiteiten 17.182 83.667 55.307 28.360
52103570 O-ID-FDI:Bedrijfskleding en repr. 2.435 8.300 4.693 3.607
52103575 O-ID-FDI Huisvesting SZ en BJ&G 74.811 76.349 56.973 19.376
52103580 O-ID-FDI:overige huisvest.baten en last 258.096 399.602 360.920 38.682
52103585 O-ID-FDI: Tractie 4.756 5.781 4.633 1.147
52103590 O-ID-FDI:doorbelastingen 617.833 472.726 472.726 0
52105010 O-ID-ICT: pers.lasten 0.4 395.246 491.737 477.189 14.547
52105020 O-ID-ICT: aanschaf apparatuur en program 6.633 17.000 5.120 11.880
52105030 O-ID-ICT onderhoud computerapparatuur 214.748 227.221 173.402 53.819
52105035 O-ID-ICT:Onderh. Internet- en Intranet 29.556 23.000 29.610 -6.610
52105045 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 0.4 437.335 498.417 450.655 47.762
52105060 O-ID-ICT: GDI/VNG 3.085 52.036 38.027 14.009
52105080 O-ID-ICT: overige baten en lasten 55.643 71.311 60.269 11.042
52105090 O-ID-ICT: doorbelastingen 174.730 200.279 200.279 1
52201010 O-BOC: personeelslasten 0.4 885.741 968.615 964.697 3.919
52201020 O-BOC: rechtskundig en overige advieskn 12.004 40.000 18.012 21.988
52301010 O-Fin: personeelslasten 0.4 850.096 837.155 830.400 6.755
52301020 O-Fin: verzekeringen 50.335 54.827 58.216 -3.389
52301030 O-Fin: controle en accountantskosten 61.193 67.750 64.127 3.623
52301080 O-Fin: overige baten en lasten 56.074 51.674 46.274 5.400
52401010 WL: personeelslasten 0.4 104.557 113.503 108.509 4.994
52402010 SZ: personeelslasten 0.4 -445.617 -358.076 -478.725 120.649
52403011 I-BZ personeelslasten 0.4 114.242 166.025 170.041 -4.016
52403510 I-BZ-CR: personeelslasten 0.4 398.805 427.128 423.493 3.635
52403530 I-BZ-CR Klantencontactmonitor 7.075 8.400 5.750 2.650
52409011 I-BI personeelslasten 0.4 451.252 507.887 521.454 -13.567
52501010 R-RE: pers.lst 0.4 208.501 183.858 184.388 -530
52502040 R-OW: personeelslasten 0.4 164.639 114.162 113.279 883
52502050 R-OW-BD: personeelslasten 0.4 95.167 92.375 89.534 2.841
52505010 R-VTH personeelslasten 0.4 427.168 307.346 308.668 -1.321
52509010 R-BR personeelslasten 0.4 424.404 378.195 382.964 -4.769
52509018 R-BR personeelslasten 0.3 0 67.539 64.186 3.353
55701020 De Gemeentewerf 0 8.000 6.480 1.520
55901570 Sporthal - Sportlaan 1 0 23.342 -1.914 25.256
55901580 Burgemeester Verkuijlstraat 60 385.462 500 544 -44
55901590 Cornelisstraat 28a (Vortum-Mullem) 4.077 -52.042 -52.042 -1
55902080 Woonwagens -5.224 -3.186 -5.073 1.887
55909080 Overige gebouwen 33.922 27.164 25.949 1.216
55999020 Egalisatie KP gebouwen 36.465 50.000 47.403 2.597
60022010 Interne communicatie: Fotobibliotheek 1.516 2.000 1.874 126
60022080 Interne communicatie: Overig 96 100 39 61
60023010 Externe communicatie Public.: Gem.rubr. 21.270 25.000 34.397 -9.397
60023030 Externe communicatie Public.: Advertent. 4.672 3.900 3.208 692
60023040 Externe communicatie Public.: Fotografie 115 500 393 107
60023080 Externe communicatie Public.: Overig 637 100 103 -3
60024010 Externe communicatie: Promotie 9.651 6.000 6.197 -197
60024080 Externe communicatie: Overig 95 500 450 50
60063010 Informatieveiligheid en Privacy 33.976 60.650 28.602 32.048
63403010 Groenstroken: ingebruikgeving van -22.458 0 -15.638 15.638
63406020 Reststroken: verkoop -83.116 -30.000 -43.777 13.777
63406030 Overige grondverkopen -8.245 0 0 0
68302092 GREX Woning .45 Overhead -50.657 0 -43.699 43.699
68302094 GREX Woning .60 Overhead -194.888 -195.331 -160.738 -34.593
68303092 GREX Bedr.terreinen .45 Overhead -8.406 0 -2.316 2.316
68303094 GREX Bedr.terreinen .60 Overhead -45.767 -21.703 -24.708 3.005
68304094 Opstal .60 Overhead -13.195 0 -8.724 8.724
Totaal Thema Bedrijfsvoering 9.591.450 9.253.978 8.649.204 604.774
Thema Bestuurszaken
52201050 O-BOC: commissie BBS klachtencommissie 4.071 31.172 12.166 19.006
60011010 Raad: persoonlijke vergoedingen 0.1 345.653 334.690 337.863 -3.172
60011015 Raad: exploitatie PC's raadsleden 10.083 9.200 10.080 -880
60011020 Raad: notulering en uitzending verg. 15.460 20.200 19.659 541
60011030 Raad: excursie/werkbezoek, raadskaravaan 8.935 4.500 0 4.500
60011040 Raad: ondersteuning raadsfracties 8.963 8.000 9.870 -1.870
60011045 Raad: I-pads 900 1.000 264 736
60011050 Raad: vergoedingen burgerraadsleden 10.041 10.400 9.899 501
60011060 Enquetecommissie Hansa 10.139 0 0 0
60011070 Jongerenforum 1.234 10.000 3.020 6.980
60011080 Raad:conferenties/ deskundigheidsbevord. 2.947 8.100 838 7.262
60011085 Raad: representatie en vergaderkosten 11.552 13.000 5.573 7.427
60012010 B&W: personeelslasten 0.1 953.576 694.636 714.998 -20.362
60012012 B&W: Gewezen personeelslasten 0.1 623.723 108.712 151.842 -43.130
60012020 B&W: studiedagen, conferenties en werkbe 23.735 8.775 6.321 2.455
60012025 B&W: exploitatie PC's 1.200 1.200 1.200 0
60012030 Repr.: sponsoring activiteiten en veren. 37.092 12.000 6.527 5.473
60012034 Repr.: bestuurlijke aangelegenheden 33.980 17.800 19.849 -2.049
60012045 Evenementen 17.130 12.500 7.257 5.243
60012050 B&W: uitwisselingen, stedenbanden 4.912 6.400 0 6.400
60012055 Open Dag 3.708 0 0 0
60012075 75 jaar bevrijding 27.765 37.750 25.840 11.910
60051010 VNG: contributie 114.265 116.000 116.962 -962
60051025 Stichting Euregio Rijn/Waal 7.425 7.500 7.500 0
60051055 Regiodeal 0 0 0 0
60051065 Gemeente Land van Cuijk 0 0 0 0
60051070 Herindeling/kernendemocratie 181.953 845.196 476.813 368.383
60051080 Land van Cuyk 71.979 124.600 57.706 66.894
60051085 Regiofonds 115.412 116.272 117.760 -1.488
60061010 Raadsgriffie: personeel en verg. 0.1 288.757 257.834 256.473 1.362
60061020 Raadsgriffie: organisatiekosten 8.066 10.100 4.156 5.944
60061090 Raadsgriffie: doorbelastingen 0 0 0 0
60062010 Rekenkamer, alg.baten en lasten 13.738 15.435 14.782 653
Totaal Thema Bestuurszaken 2.958.392 2.842.973 2.395.218 447.754
Thema Bestuurlijke vern en Kernendem
52201015 O-BOC: personeelslasten 0.1 0 0 0 0
60012065 Bestuurlijke vernieuwing 8.618 0 0 0
Totaal Thema Bestuurlijke vern en Kernendem 8.618 0 0 0
Thema Burgerzaken en Verkiezingen
52105041 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 0.2 115.994 112.750 112.750 0
52403010 I-BZ personeelslasten 0.2 593.857 697.114 627.384 69.729
52409010 I-BI pers.lst. 0.2 burgerzaken 83.172 115.289 111.285 4.003
60031010 Burgerlijke stand 47.915 20.000 13.499 6.501
60031020 Burg.st.: trouwambtenaren 0.2 16.564 21.000 16.995 4.005
60031030 BRP 99.975 76.598 45.739 30.859
60031045 Naturalisatieceremonie 1.959 4.600 853 3.747
60031090 Burgerzaken: doorbelastingen 0 0 0 0
60032010 Kieswet: organisatie verkiezingen 130.871 67.821 8.211 59.610
60041010 Leges: Burgerzaken -261.408 -238.000 -234.017 -3.983
60041040 Leges: Naturalisatie 0 11.000 7.117 3.883
66214060 COA, inschrijving 45.543 15.000 5.583 9.417
Totaal Thema Burgerzaken en Verkiezingen 874.443 903.171 715.400 187.772
Totaal Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning 13.432.904 13.000.122 11.759.822 1.240.300
Programma 1 - Veiligheid
Thema Brandweer en crisisbestrijding
52201011 O-BOC: personeelslasten 1.1 28.719 60.707 57.317 3.390
52505011 R-VTH personeelslasten 1.1 25.407 29.414 33.184 -3.770
55501080 Frans Halsstraat 2 Boxmeer 17.455 1.709 0 1.709
55502580 Molenweg 8c Vierlingsbeek -382.729 340 974 -634
55503080 Schoolstraat 4b Oeffelt 1.584 960 219 741
61202530 O-BOC: Veiligheidsregio Brabant-Noord 1.594.225 1.594.307 1.595.735 -1.428
61202550 B&0: leges -10.105 0 -3.137 3.137
61202555 B&0: gemeente Mill en Sint Hubert 12.083 25.000 24.138 862
61202560 Veil.regio: Funct.struct. bev.zorg piket 23.775 31.745 31.989 -244
61204020 Brand gymzaal 0 0 0 0
61205030 Ramp.bestr.: gem. veiligheidsplan 3.920 7.400 3.714 3.687
61205050 Ramp.bestr.: abonnement nat. Noodnet 3.518 2.500 2.604 -104
Totaal Thema Brandweer en crisisbestrijding 1.317.852 1.754.082 1.746.735 7.347
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm.
61403010 Bijz.wett.: huisdierenopvang 19.809 33.500 32.070 1.430
61403020 Bijz.wett.: noodmaatregelen burgemeester 4.670 5.000 905 4.095
61403080 Bijz.wett.: overige 4.943 9.000 9.613 -613
61404011 BOA's: operationele kosten 13.880 11.287 15.473 -4.186
61404025 Pol: uitvoering integraal veiligh.plan 175.511 245.620 204.506 41.114
61404030 Gevonden voorwerp.: behand. en registr. 2.996 3.450 3.613 -163
61404035 Maatregelen overlastgevende asielzoekers 0 0 0 0
61404040 Deelname Region. Info& ExpertiseCentrum 13.078 13.100 13.890 -790
61404510 Halt/Slachtofferhulp 11.890 13.068 12.195 873
61404520 Veilig Thuis Brabant Noordoost 3.716 3.800 3.716 84
61405040 Cameratoezicht 0 43.927 42.234 1.693
61405050 Opvang asielzoekers 0 0 17.541 -17.541
Totaal Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. 250.492 381.752 355.756 25.996
Totaal Programma 1 - Veiligheid 1.568.344 2.135.834 2.102.491 33.343
Programma 2 - Openbare Werken
Thema Werk in uitvoering
52105046 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 2.1 26.784 26.048 26.048 0
52105048 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 5.7 5.616 5.451 5.451 0
52105052 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 7.5 504 499 499 0
52501019 R-RE: pers.lst 5.7 70.963 48.405 47.105 1.300
52502042 R-OW: personeelslasten 2.1 484.106 375.042 372.335 2.707
52502043 R-OW: personeelslasten 2.1 Afval 34.392 9.947 7.569 2.378
52502045 R-OW: personeelslasten 5.7 150.095 174.520 171.675 2.845
52502048 R-OW: personeelslasten 7.5 4.273 5.115 1.373 3.743
52502051 R-OW-BD: personeelslasten 2.1 131.589 155.545 146.344 9.201
52502052 R-OW-BD: personeelslasten 2.1 Afval 160.467 178.047 178.599 -551
52502055 R-OW-BD: personeelslasten 5.7 151.736 158.744 156.671 2.073
52505013 R-VTH personeelslasten 2.1 4.214 6.737 2.548 4.189
52505014 R-VTH personeelslasten 2.2 1.770 5.510 1.321 4.190
52505016 R-VTH personeelslasten 5.7 1.854 2.100 1.892 207
52505018 R-VTH personeelslasten 7.5 23.232 0 0 0
52509011 R-BR personeelslasten 2.1 7.712 8.071 8.176 -104
52509014 R-BR personeelslasten 5.7 7.522 29.048 27.972 1.076
55900580 Hertenkampen 3.015 3.800 5.105 -1.305
62101010 Verharde wegen, onderh. en beheer R-MRM 627.773 637.509 652.272 -14.763
62101020 Onverharde wegen, onderhoud en beheer 6.586 6.000 6.858 -858
62101025 Onderhoudsmateriaal wegen (zand, puin e. 3.599 3.200 3.927 -727
62101045 Nederlandse Spoorwegen, overwegen 42.227 42.000 43.672 -1.672
62101050 Planvoorbereiding civieltechnische werke 0 0 579 -579
62101055 Verkeersborden, palen e.d. vervanging 22.911 24.500 23.005 1.495
62101060 Herstratingsvergoedingen -190.471 -135.000 -211.694 76.694
62101061 Herstratingsvergoeding: glasvezel -145.500 145.500 20.010 125.490
62101065 Overige tegmoetkomingen derden 0 0 -5.363 5.363
62101090 Wegen: doorbelastingen 658.267 781.215 771.033 10.182
62102090 Beheer wegen/OV/Recreatieve routes: db 77.788 105.074 85.539 19.535
62102510 Onkruidbestrijding en vegen 132.400 132.400 200.465 -68.065
62102520 Onkruidbestrijding verhardingen 70.000 70.000 47.911 22.089
62103010 Gladheidsbestrijding: wegenzout 45.414 34.704 23.387 11.317
62103015 IJsbestrijding: wegenzout 9.181 11.700 2.468 9.232
62103020 Wegmarkeringen / figuraties 21.500 36.500 36.867 -367
62103025 Straatnaamborden 3.675 4.000 2.558 1.442
62104010 OV: Energiekosten openbare verlichting. 111.415 89.182 98.900 -9.718
62104020 OV: herstellen van storingen 15.228 11.697 29.090 -17.393
62104025 OV: herstellen van vernielingen 15.418 13.500 18.256 -4.756
62104080 OV: Overige lasten en baten 0 0 -795 795
62104090 Openbare Verlichting: doorbelastingen 146.738 171.425 171.424 0
62106511 Waarschuwingsborden 1.784 0 3.241 -3.241
62106512 Obstakellampen e.d. 0 0 0 0
62106519 Beh. verkeersborden: db 71.084 102.717 102.717 0
62107021 Verkeersmaatregelen -3.229 8.300 4.898 3.402
62107022 Verkeersveiligheid 20.275 20.000 12.514 7.486
62107029 Verkeer & vervoer 4.027 3.564 3.564 0
62107031 Gem.verk.vpl: uitvoering 9.557 10.000 9.389 611
62107034 Verkeersonderzoek toekomstscenario's 0 30.000 25.100 4.900
62107041 VRI: onderhoud/beheer 9.853 4.800 5.993 -1.193
62107042 VRI: rep.derden 22.420 11.300 15.328 -4.028
62107050 Nationale bewegwijzering 18.079 3.000 2.723 278
62107055 Gronddepots beheer 0 0 3.418 -3.418
62401010 Duikers en sloten: uitdiep., verlegg. en 3.318 5.000 2.672 2.328
62401030 Schouwsloten: vegen 16.000 16.000 14.334 1.666
62405010 Bermen: verleggen t.b.v. afwatering 34.156 30.000 32.393 -2.393
62405020 Bermen: maaien langs verharde wegen buit 84.109 109.200 109.704 -504
65405010 Kunstobjecten: onderhoud en beheer 587 6.282 6.395 -113
65413010 Rel.Obj.: onderhoud en beheer 295 1.800 683 1.117
65501010 Bosbeheer: plankosten 6.355 6.400 6.999 -599
65501015 Bosbeheer: vaste lasten 7.548 6.600 8.605 -2.005
65501020 Bosschap voor bossen en rijbeplantingen 920 0 0 0
65501025 Bosbeheer: beheerskosten 37.766 49.900 50.214 -314
65501030 Bosverjonging: uitgaven vlgs. Werkplan 4.979 6.800 0 6.800
65501040 Houthak, oogst- en exploiatiebaten en la 0 -27.800 -40.634 12.834
65501080 Bosbeheer: overige lasten en baten -27.886 -34.734 -35.778 1.044
65501090 Natuur & landschap: doorbelastingen 71.937 65.134 66.932 -1.798
65502010 Natuurterrein (landschapsmiddelen) 53.425 48.000 47.247 753
65502020 Maasheggen: onderhoud en beheer 16.335 21.500 15.602 5.899
65502030 Stika gelden 0 0 -40.726 40.726
65503020 Natuurfonds: lasten en baten 0 0 0 0
65503090 Landschapsontwikkeling: doorbelastingen 20.720 21.964 21.964 0
65601020 Groenonderhoud 659.139 658.781 664.231 -5.450
65601025 Groenonderhoud bestrijding exoten 0 26.000 11.552 14.448
65601030 Plantsoenmeubilair: vervanging, reparat. 2.702 3.700 4.271 -571
65601040 Groenonderhoud: uitbesteding 0 0 0 0
65601060 Ongediertebestrijding 11.300 11.300 5.875 5.425
65601086 Droogtebestrijding plantsoenen 0 0 58.198 -58.198
65601090 Groenvoorziening&speelterrein:doorbelast 71.713 164.458 164.457 0
65602010 Boombeheer 116.024 126.500 142.915 -16.415
65602540 Beheer Schaartven -125.163 0 0 0
65803010 Speelwerktuigen: onderhoud en beheer 13.107 13.000 13.749 -749
65803090 Speelwerktuigen: doorbelastingen 7.212 9.983 9.983 0
67211015 Zwerfafval: bijdrage aan ODBN 0 0 6.506 -6.506
67212090 Zwerfvuilinzameling: Afval 42.544 40.727 47.513 -6.786
67221038 Onderhoud wegbermen 32.674 35.000 36.561 -1.561
67221044 Straten en goten: vegen 60.900 90.000 113.785 -23.785
67221046 Bermschoten 63.814 83.000 74.368 8.632
67241090 Begraafplaatsen: doorbelasting 561 608 612 -4
67242010 Beheer begr.pl.: bel/verz/energie 1.688 650 1.598 -948
67242020 Beheer begr.pl.: onderhoud en beheer 32.735 33.200 33.485 -285
67242025 Beheer begr.pl.: herinrichting 20.635 13.900 17.158 -3.258
67242080 Beheer begr.pl.: overige exploitatie 71.346 76.151 77.529 -1.378
67321010 Begrafenisrechten -72.491 -75.000 -51.810 -23.190
Totaal Thema Werk in uitvoering 4.438.848 5.215.420 5.069.077 146.343
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.
Thema Economie en Vestigingsklimaat
52105047 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 3.4 720 730 730 0
52501012 R-RE: pers.lst 3.1 112.829 95.669 83.454 12.215
52501015 R-RE: pers.lst 3.3 38.838 68.696 65.524 3.172
52501016 R-RE: pers.lst 3.4 66.362 61.457 61.588 -131
52502053 R-OW-BD: personeelslasten 3.4 14.401 15.814 15.362 452
63101540 Centrummanagement: algemene kosten 73.643 111.956 110.395 1.561
63101590 Economie en Werkgelegenheid: db 676 451 451 0
63103030 Terrassen-/standplaatsvergunningen -17.831 0 -6.325 6.325
63103040 Huur lichtmastreclame -9.500 -10.000 -10.102 102
63104010 Marktpromotie 1.500 1.500 3.000 -1.500
63301015 Telekombedrijven: opstalvergoedingen (Li -10.881 -8.290 -12.236 3.946
63301020 Econ. beleid, uitvoeringsprogramma 24.867 40.250 -96.833 137.083
63301090 Econ.beleid: doorbelastingen 1.469 498 17 481
63401010 Verpachte / verhuurde gronden beheerskos 73.448 81.450 75.759 5.691
63401015 Pachtcontracten: vergoeding beoordeling -5.805 -5.000 -6.600 1.600
63401020 Huur of pacht gronden -282.412 -291.000 -289.460 -1.540
63401040 Ruilverkavelingsrente 23.926 26.500 23.771 2.729
63401050 Schaartven: pachtsom standplaats 0 400 0 400
63402010 Verp.kort.term.: pachtopbrengsten -98.925 -87.995 -107.491 19.496
63403020 Volkstuinen -1.990 -2.800 -1.742 -1.058
63403025 Volkstuinen: verz. en belast. 0 1.500 1.499 1
63403030 Verhuur gronden Maats. Sport Cult. Welz. 29.879 -3.400 -3.827 427
63405010 Jachtrechten: verpachting -6.712 -6.700 -6.800 100
63406010 Landbouwgronden: verkoop -3.984 -471.045 -477.410 6.365
65604550 Vegen en Ondersteuning bij evenementen 3.559 7.500 5.424 2.076
65604595 Markten, kermis en evenementen: db 7.808 8.511 10.438 -1.927
68221015 Starterslening 21.369 13.209 13.209 0
68221060 Huurkoop -605 -630 -534 -96
68221070 Regionale Woningmarkt Monitor 3.200 3.200 3.200 0
69351010 Woonforensenbelasting -47.302 -46.417 -50.536 4.119
69361010 Toeristenbelasting -297.487 -75.000 -88.765 13.765
Totaal Thema Economie en Vestigingsklimaat -284.939 -468.986 -684.841 215.855
Thema Recreatie en Toerisme
52501025 R-RE: pers.lst R&T 0 27.355 24.767 2.588
63101010 E.Z.: promotie algemeen 2.873 5.000 995 4.005
65502510 Natuur en milieuverenigingen, subsidies 2.574 2.630 2.653 -23
65602510 Recreatieve beheer 10.025 7.550 6.866 684
65602520 Recreatieve objecten: onderhoud 9.967 10.000 12.978 -2.978
65602530 Beheer fiets- en wandelnetwerk 1.094 813 -466 1.279
65603020 Bijdrage RBT LvC 31.946 31.946 31.946 0
65603050 Procesgeld Maasheggen UNESCO 19.700 50.000 39.782 10.218
65603090 Recreatie & Toerisme: doorbelastingen 51.412 86.930 91.880 -4.950
65603510 Recreatieproj.: 10.127 10.000 9.615 385
65604010 Kermis en evenementen: water, stroom ov. 26.674 29.350 27.412 1.938
65604020 Kermis: stroomverdeelkasten, reparatie e 65 0 0 0
65604025 Kermis: containerhuur 1.634 5.300 0 5.300
65604030 Kermis: promotie- activiteiten en advert 6.848 7.125 7.550 -425
65604035 Kermis: staanplaatsvergoedingen 1.650 2.550 15.000 -12.450
65604040 Kermis en wielerronde: machinaal vegen 3.354 2.370 0 2.370
65604050 Metworst: terugplaatsen betonplaatsen 800 800 1.500 -700
65805010 Evenementen: ondersteuning 3.025 3.000 2.342 658
Totaal Thema Recreatie en Toerisme 183.767 282.719 274.818 7.901
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv.
52105053 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 8.1 5.256 14.780 14.780 0
52501013 R-RE: pers.lst 3.2 62.183 81.161 76.387 4.774
52501014 R-RE: pers.lst 3.2 GREX 26.017 37.449 35.806 1.643
52501022 R-RE: pers.lst 8.1 279.866 341.064 328.998 12.067
52501023 R-RE: pers.lst 8.2 168.941 221.297 216.443 4.854
52502044 R-OW: personeelslasten 3.2 GREX 8.972 10.003 8.770 1.233
52502049 R-OW: personeelslasten 8.2 177.907 79.379 74.977 4.402
52505019 R-VTH personeelslasten 8.1 349.780 207.333 205.174 2.159
52509012 R-BR personeelslasten 3.2 20.657 16.599 17.154 -555
52509013 R-BR personeelslasten 3.2 (GREX) 87.903 48.858 50.724 -1.867
52509015 R-BR personeelslasten 8.1 137.984 150.636 135.443 15.193
52509016 R-BR personeelslasten 8.2 49.648 118.732 115.443 3.290
52509040 Geografisch basisbeheer 115.676 106.561 99.214 7.347
52509090 R-BR doorbelastingen 23.542 41.783 41.783 0
63401090 Verp.lang.term.: doorbelastingen 47.426 506.540 506.540 -1
68101010 BP bestaand geb.: advies 9.655 11.003 0 11.003
68101020 Bestemmingsplan Buitengebied 11.210 53.257 4.847 48.411
68101075 Bestemmingsplannen bij de tijd 10.626 21.000 26.020 -5.020
68101090 Ruimtelijke Ordening: doorbelastingen 719 679 1.287 -608
68102020 Planschades ex art. 49 WRO 2.133 15.000 8.844 6.156
68102040 Soortmanagementplan 1.800 4.200 4.200 0
68103010 Incidentele stedebouwkundige kosten 0 0 0 0
68103020 Leges aanpassingen bestemmingsplannen -130.743 -60.000 -88.497 28.497
68107510 Faciliterend grondbeleid algemeen -108.645 -80.000 -61.758 -18.242
68107520 Faciliterend grondbeleid projecten -2.757 0 6.293 -6.293
68204090 Woningbouw en Volkshuisvesting: db 3.505 3.391 3.391 0
68211090 Stads- en dorpsvern.: doorbelasting 140.350 117.000 117.000 0
68302010 Grondbedrijf: lasten en baten 442 0 0 0
68302090 GREX woningbouw doorbelastingen 213.226 -82.731 174.467 -257.198
68302099 Afreken GREX woningbouw 0 0 0 0
68303010 Herstructurering Saxe Gotha 6.700 0 0 0
68303090 GREX bedrijventerreinen doorbelastingen -387.472 -50.177 -126.048 75.871
68303099 Afreken GREX bedrijventerreinen 0 1 0 1
68304090 OPEX commerciële ruimte doorbelastingen -72.747 4.968 -23.103 28.071
68304099 Afreken OPEX commerciële ruimte 0 0 0 0
Totaal Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. 1.259.758 1.939.767 1.974.579 -34.812
Totaal Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. 1.158.586 1.753.500 1.564.556 188.943
Programma 4 - Financiën
Thema Planning en Control
51101010 FT: rente geldleningen staat E 1.774.241 1.501.927 1.500.369 1.559
51101020 FT: rente kortlopende financiering -28.303 -6.757 -12.213 5.456
51101090 FT: doorbelastingen exploitatie -1.838.418 -1.287.218 -1.283.025 -4.193
52102025 O-PO: inhuur personeel i.v.m. uitval e 0 66.441 0 66.441
52105040 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 720.011 782.864 735.102 47.762
52105059 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur, doorb. -720.011 -782.864 -735.102 -47.762
52301011 O-Fin: personeelslasten 0.5 5.021 5.594 5.205 389
52301015 O-Fin: personeelslasten 0.7 10.042 11.189 10.411 778
52502058 R-OW-BD: personeelslasten 0.13 0 4.797 3.961 836
52503010 R-GW: personeelslasten 25.072 34.000 42.198 -8.198
52503015 R-OW veiligheidskleding en voorziening 7.092 7.000 6.944 56
52503020 R-OW belasting / verzekering / energie 12.466 13.800 11.041 2.759
52503025 R-OW telefoon, fax en semafoon 6.961 6.700 3.861 2.839
52503030 R-OW Werf, onderhoud en beheer 14.359 9.470 17.858 -8.388
52503032 R-OW Werf, veiligheidsaspectenn 4.549 2.500 4.555 -2.055
52503035 R-OW Werf, afval en reiniging 187 500 890 -390
52503040 R-OW: Gereedschappen en werktuigen 1.403 14.900 15.617 -717
52503080 R-OW: overige baten en lasten 8.427 6.700 6.780 -80
52503090 R-OW: doorbelastingen -80.517 -95.570 -109.743 14.173
52506012 R-OW: Kleine trekker Holland 7.543 10.336 7.211 3.125
52506014 R-OW: Grote vrachtauto MB AXOR BS-BN-71 11.534 14.356 14.641 -285
52506016 R-OW: MB Sprinter V-109-JR 13.933 10.380 9.150 1.230
52506018 R-OW: Sprinter met V-419-TH 13.964 18.413 13.495 4.918
52506020 R-OW: Toyota Hilux kenteken vdj-11-G 5.348 5.240 6.050 -810
52506022 R-OW: Ford Transit VBZ-24-Z 5.081 3.752 2.676 1.076
52506024 R-OW: Renault Traffic V-677-HB 5.034 5.642 5.545 97
52506026 R-OW: Fiat Doblo Cargo CNG VS-929-L 10.103 9.630 13.992 -4.362
52506028 R-OW: Ford Transit Custom VDK-38-B 3.595 3.514 2.682 832
52506030 R-OW: Fiat Fiorino CNG VK-895-V 5.528 5.977 6.435 -459
52506032 R-OW: Fiat Punto CNG 6-XVT-84 5.905 5.566 5.986 -420
52506034 R-OW: Fiat Punto CNG 6-XVT-85 4.842 4.918 4.932 -14
52506036 R-OW: Dacia Duster 4x4 9-XSL-22 7.971 7.603 7.632 -29
52506038 R-OW: Renault Zoe Electro 9-XSL-41 4.756 5.031 4.633 397
52506040 R-OW: Renault Zoe Electro 9-XSL-42 5.140 5.407 7.872 -2.465
52506042 R-OW: Mini-graver 281 340 700 -360
52506044 R-OW: Gladheidsmaterieel 14.980 16.182 9.422 6.760
52506046 R-OW: Scooters 2.834 1.480 173 1.307
52506050 R-OW: MB Sprinter V-109-JR 6.923 6.641 6.641 0
52506052 R-OW: Manitou MT625 verreiker 1.147 8.043 6.261 1.782
52506054 R-OW: Nissan E-NV200 V-040-ZR 424 6.776 5.973 803
52506056 R-OW: 4x4 auto boombeheer 0 102 101 0
52506058 R-OW: Nissan E-NV200 G-636-FH 228 6.613 5.733 880
52506060 R-OW: VW Caddy VBG-65-R 0 0 1.020 -1.020
52506080 R-OW: Overige tractie 26.387 32.627 34.589 -1.962
52506090 R-OW: Tractie doorbelasting -163.483 -199.365 -187.507 -11.859
55359085 Overige buitensport -8.448 -7.410 -7.410 0
55999010 Reserve onderhoud gebouwen 0 0 0 0
61202535 O-BOC: Veiligheidsregio Brabant-Noord -28.311 0 0 0
65415095 Cultureel erfgoed: doorbelastingen -22.896 -21.751 -21.751 0
67231095 Financiële trans. Duurzaamheidsfonds 7.153 7.550 2.924 4.626
68221065 Rente Huurkoop -27.737 -29.531 -20.849 -8.682
68302085 Grondexploitaties: doorbelastingen 0 0 0 0
69135025 HNG: overname-overeenkomst -11.702 -6.063 -6.063 0
69135030 Bank Ned. Gemeenten: dividend aandelen -110.181 -49.098 -49.098 0
69135090 Beleggingen: doorbelastingen 2.361 815 815 0
69211010 Algemene uitkering uit het gemeentefonds -37.243.219 -40.417.430 -40.935.185 517.755
69221030 IVS vorig dienstjaar: jaarschijf huidig 0 0 0 0
69221031 IVS huidig dienstjaar: 1e jaarschijf 0 0 0 0
69221032 IVS huidig dienstjaar: Jaarschijf 2e, 3e 1.363 700 233 467
69221050 Bedrijfsvoering: stelpost -5.448 0 -53.076 53.076
69221060 BCF / BTW afwikkeling -28.017 -20.000 -30.451 10.451
69221080 Diverse stelposten 0.8 4.399 300.274 0 300.274
69222010 Onvoorziene uitgaven 0 1.185.969 0 1.185.969
69222020 Nieuw Beleid: Meerjarig 0 0 0 0
69231010 Uitkering deelfonds sociaal domein -5.206.516 -5.520.363 -5.520.363 0
69421010 Vennootschapsbelasting 0 0 0 0
69800110 Huisvesting OW: mutatie BR 277.995 216.787 -1.766 218.553
69800115 Reserve Kunst: mutaties BR -20.000 -25.000 -10.000 -15.000
69800130 Reserve Hoogkoor kapitaallasten -698.362 -97.837 -97.837 0
69800140 Reserve Hoogkoor 567.016 0 0 0
69800220 Reserve Sociaal Domein 229.051 -53.000 -32.549 -20.451
69800250 Reserve toegankelijk maken acc. 0 -4.419 0 -4.419
69800415 Reserve Reconstructie -83.329 -17.314 -14.508 -2.806
69800425 Reserve Bestemmingsplan Buitengebied -11.210 -53.257 -4.847 -48.411
69800430 Reserve Plankosten 0 -200.000 -200.000 0
69800605 Wegen: onderhoud (res.aanwending) 0 -2.699 -2.699 0
69800620 Reserve Mobiliteit 0 -1.216 -1.216 0
69800660 Landschapsontwikkelingsplan (LOP) 2009 0 -5.989 -4.950 -1.039
69800675 Reserve duurzaamheid -99.823 -307.269 -41.038 -266.231
69800810 BR Reconstructie: opbrengst grondverkoop 3.660 458.545 453.271 5.274
69801010 Algemene reserve -845.779 -933.545 -682.897 -250.648
69801015 BR diverse: mutatie bestemmingsreserves -2.177.679 -2.559.829 -2.559.829 0
69801020 Gemeentehuis: mutaties in de reserve -401.002 -368.526 -368.525 -1
69901010 Saldo van de exploitatie na bestemming 3.662.972 0 6.054.920 -6.054.920
Totaal Thema Planning en Control -42.351.105 -48.239.730 -43.933.999 -4.305.731
Thema WOZ en Belastingen
52105042 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 0.61 28.296 23.868 23.868 0
52105043 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 0.62 28.296 23.868 23.868 0
52301012 O-Fin: personeelslasten 0.61 97.290 98.463 100.539 -2.075
52301013 O-Fin: personeelslasten 0.62 61.630 66.618 62.311 4.307
52301014 O-Fin: personeelslasten 0.64 39.300 44.052 42.215 1.837
69301030 WOZ: herwaardering jaarlijks woning 11.022 17.760 7.905 9.855
69301032 WOZ: herwaardering jaarlijks niet-woning 5.143 8.240 4.603 3.637
69301040 WOZ: project waarderen op gebr.opp. 46.768 146.539 125.652 20.887
69301045 WOZ: BAG-WOZ koppeling 0 5.000 0 5.000
69301060 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten Woning 85.467 72.250 67.831 4.419
69301062 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten niet-w 39.925 33.750 32.812 938
69301070 Kst waarderingskamer/LV WOZ woning 2.291 2.500 2.333 167
69301072 Kst waarderingskamer/LV WOZ niet-woning 2.291 2.500 2.334 166
69311010 O.Z.B.: Gebruikersheffing -1.084.226 -1.098.835 -1.110.233 11.398
69321010 O.Z.B.: Eigenaarsheffing Woningen -3.551.481 -3.666.054 -3.672.739 6.685
69321012 O.Z.B.: Eigenaarsheffing Niet-Woningen -1.582.231 -1.593.505 -1.592.394 -1.111
69341020 Riolering groene hoofdstructuur -1.023 -1.023 -1.023 0
69341025 Riolering Helderse Duinen -4.993 -4.993 -4.993 0
69341030 Riolering buitengebied Beugen -139 -139 -139 0
69341035 Campings / buitengebied -3.999 -3.999 -3.999 0
69381010 Reclamebelasting -74.521 -74.181 -75.601 1.420
69381020 Bedrijfsinvesteringszones 0 0 0 0
69401010 OZB: porti, woning 407 1.300 516 784
69401012 OZB: porti, niet-woning 188 600 221 379
69401015 OZB: drukwerk en verv. aansl, woning 2.186 2.190 810 1.380
69401017 OZB: drukwerk en verv. aansl, niet-wonin 1.816 1.010 368 642
69401020 OZB: heffing en invordering, woning -6.847 -4.175 -4.047 -128
69401022 OZB: heffing en invordering, niet-woning -7.033 -4.075 -4.041 -34
69407010 Reclamebelasting: druk- bindwerk 109 350 147 203
69407020 Reclamebelasting: portikosten 47 150 74 76
Totaal Thema WOZ en Belastingen -5.864.021 -5.899.971 -5.970.803 70.832
Totaal Programma 4 - Financiën -48.215.126 -54.139.701 -49.904.801 -4.234.900
Programma 5 - Leefbaarheid
Thema Kunst en Cultuur
52401016 WL: personeelslasten 5.3 20.588 23.452 21.463 1.989
52401017 WL: personeelslasten 5.4 6.238 7.336 7.046 289
52401018 WL: personeelslasten 5.5 12.476 10.003 9.569 434
52401019 WL: personeelslasten 5.6 12.476 11.003 10.569 434
52501017 R-RE: pers.lst 5.4 9.976 10.659 9.919 740
52501018 R-RE: pers.lst 5.5 9.976 0 0 0
52505015 R-VTH personeelslasten 5.5 7.117 6.864 2.393 4.471
55421080 De Weijer 159.306 348.163 431.082 -82.919
55422080 Weijer Bibliotheek -14.310 -1.147 -688 -459
55550510 0 0 0 0
55550580 Martinusmolen 933 6.840 22.936 -16.096
55551080 Luctor et Emergo 3.917 11.646 8.709 2.937
55551580 De Vooruitgang 8.345 6.610 6.503 107
55552080 St. Rochuskapel 1.538 2.660 709 1.951
55552580 Nepomucemus-kapel 14.163 7.895 11.673 -3.778
55553080 N.HV. kerk V'beek 7.461 41.772 42.527 -755
55559080 Overige monumenten 0 200.000 0 200.000
64804080 Combinatiefuncties 156.770 161.020 161.520 -500
65101010 Bibliotheek: instandhouding e.d. 619.539 641.098 635.479 5.619
65118010 Volksontwikkeling, subsidies 239.885 239.860 236.131 3.729
65401020 Kunst: uitvoeringsbudget 20.467 26.500 11.698 14.802
65401030 Cultuureducatie met kwaliteit 14.233 14.217 14.232 -15
65401090 Kunst: doorbelastingen -250 0 0 0
65412025 G.Monum.: commissie monumentenzorg 976 2.500 1.803 697
65412030 G.Monum.: gemeentelijk beleid 2.060 3.500 6.691 -3.191
65414010 Torenuurwerken: onderhoud en beheer 2.724 2.043 2.100 -57
65415010 Cultureel erfgoed: subsdies 22.861 27.150 21.252 5.898
65802010 Incidentele Sociaal Culturele subsidies 7.477 8.540 7.000 1.540
65802030 Evenementen: ondersteuning 1.129 5.100 4.316 784
Totaal Thema Kunst en Cultuur 1.348.069 1.825.283 1.686.633 138.650
Thema Onderwijs
52401011 WL: personeelslasten 4.1 9.989 16.362 15.046 1.316
52401012 WL: personeelslasten 4.2 27.687 27.020 30.801 -3.781
52401013 WL: personeelslasten 4.3 87.809 55.847 55.348 498
54231080 Onze Bouwsteen 51.058 52.349 47.412 4.937
54231580 De Canadas 27.673 27.492 27.198 294
54232580 Peppels (Schelven) 88.440 79.596 81.173 -1.577
54233080 De Weyerhof 136.593 125.350 127.948 -2.598
54234080 St. Jozef Holthees 30.678 28.333 29.404 -1.070
54234580 St. Antonius 14.572 13.816 15.063 -1.247
54235080 Het Telraam 55.368 49.249 50.723 -1.474
54235580 St. Josef Overloon 37.583 34.662 37.998 -3.335
54236080 Klimop 35.453 34.064 35.260 -1.196
54236580 De Bolster 23.031 22.697 27.165 -4.467
54237080 Laurentiushof 42.000 39.368 40.872 -1.504
54237580 St. Anna 17.076 16.113 17.580 -1.467
54238020 Bolwerk: onderhoud en beheer 0 0 0 0
54238080 KKC Bolwerk 218.810 767.800 730.178 37.622
54239020 Brandmeldinst.: PO 7.310 12.000 5.804 6.196
54241080 Palet 87.554 66.772 77.849 -11.077
54259080 Overige gymzalen 14.914 22.209 16.806 5.403
54431080 Elzendaal 359.448 322.135 334.732 -12.597
54432080 Metameer 359.943 316.008 314.067 1.940
54432580 Tijdelijke huisv. bewegingsonderw. Metam 40.001 0 -76.997 76.997
54433080 Praktijkschool 191.297 172.937 174.327 -1.390
54809010 Leerlingenprognose 5.400 0 0 0
54809015 Meerjaren OnderhoudsPrognose 0 0 0 0
54809080 Overige huisvesting 180.871 149.758 149.758 0
64201010 Basisonderwijs excl. huisvesting 107.237 110.200 101.586 8.614
64801010 Leerlingenvervoer: lasten en baten 440.150 460.000 438.311 21.689
64802010 Leerplichtadministratie/Region.Meld-& Co 54.119 66.618 60.389 6.229
64804060 Onderwijs Achterstandenbeleid 0 0 -4.250 4.250
66215080 COA Onderwijs -315.485 50.000 9.608 40.393
Totaal Thema Onderwijs 2.436.578 3.138.754 2.971.157 167.596
Thema Sport
52401014 WL: personeelslasten 5.1 0 13.187 15.092 -1.905
52401015 WL: personeelslasten 5.2 32.551 16.745 12.227 4.517
52502054 R-OW-BD: personeelslasten 5.2 1.112 1.020 1.146 -126
55300580 't Hoogkoor 372.002 445.695 454.236 -8.541
55301020 Waranda: Onderhoud en beheer 0 0 0 0
55301080 De Waranda 59.772 45.650 51.251 -5.601
55301580 De Slatert 36.743 51.450 19.651 31.799
55302080 De Raayhal 95.619 156.380 145.646 10.734
55302520 Zevensprong: Onderhoud en beheer 0 0 0 0
55302580 De Zevensprong 120.954 34.110 29.175 4.935
55303080 Sporthal Rijkevoort 63.110 77.984 74.565 3.419
55303520 Meercamp, Oeffelt: onderhoud en beheer 0 0 0 0
55303580 Meercamp 55.566 46.505 68.224 -21.720
55304080 Gymzaal Weijerwereld 0 2.000 2.312 -312
55352580 Royals HSV 22.400 21.400 21.400 0
55354580 Schuttersgebouw Oeffelt 237 200 244 -44
55359080 Overige buitensport 118.736 102.731 109.117 -6.386
65301010 Binnensportverenigingen: subsidies 39.716 46.500 36.868 9.632
65301020 Sportbeleid/Lokaal Sportakkoord 5.715 0 -6 6
65311010 Buitensport: subsidies en instandhouding 565.964 603.800 589.147 14.653
65311090 Buitensport: doorbelastingen 2.752 3.346 2.764 582
Totaal Thema Sport 1.592.949 1.668.702 1.633.060 35.643
Thema Welzijn
55400580 De Elsenhof 35.080 17.630 20.400 -2.770
55401080 Bougheim 11.549 6.111 3.217 2.894
55401520 t Kruispunt: Onderhoud en beheer 0 0 0 0
55401580 't Kruispunt 24.156 23.386 26.072 -2.686
55402580 Mannekino 3.165 4.670 3.676 994
55403080 De Poel 32.040 31.013 19.164 11.849
55403580 GH Vortum-Mullem 3.250 3.158 3.158 0
55404080 Speelbank 8.027 1.330 228 1.102
55404510 Joffersh.: bel./verz./energ. 75 0 0 0
55404580 Joffershof 5.009 6.780 11.137 -4.357
55405080 De Blokhut Holthees 8.485 14.210 5.218 8.992
55405580 Gryphus -163 5.964 21.408 -15.444
55406580 Blokhut Overloon -846 2.960 5.812 -2.852
55407280 MFA Driewiek 47.751 24.810 38.583 -13.774
55407520 Morgenster: onderhoud en beheer 0 0 0 0
55407580 Morgenster 140.306 38.326 32.917 5.408
55407780 Scouting/HSV Royals 26.208 17.043 21.274 -4.231
55408080 Gemeenschapshuis De Pit 0 294.970 20.000 274.970
55409080 Overige welzijnsaccommodaties 118.318 206.697 207.692 -995
55451080 PSZ 't Smurfje 178 2.290 588 1.702
55452580 PSZ 't Biggetje 3.095 2.815 2.815 0
55455080 BSO Palet 6.235 6.032 6.032 0
55459080 Overige kinderopvang / PSZ 0 0 0 0
65802020 Vrijwilligerswerk: ondersteuning 6.235 5.500 6.261 -761
66211030 Ontwikkelingssamenwerking: Projecten Der 7.500 7.500 7.500 0
66211040 Fair Trade 1.881 1.600 1.367 233
66501020 KO: Kinderopvang toezicht en handhaving 44.447 50.946 45.541 5.405
66505010 Compensatieregeling peuterspeelzaalwerk 33.275 54.000 39.477 14.523
66701010 Jongeren: projecten 29.367 32.417 27.811 4.606
66701050 Jeugdverenigingen 23.450 25.585 23.306 2.279
66703510 Wijk- en buurtbeheer, leefbaarheidsbudg. 37.042 34.120 37.186 -3.066
66703520 Wijk- en buurtbeheer, organis. incl web 34.273 37.120 32.978 4.142
66704020 Ouderenbonden 22.305 22.865 22.628 237
66704025 SWOGB, subsidie 132.415 132.415 132.415 0
66707010 Sociom 947.551 955.985 943.707 12.278
66707030 Zelfst. welz. org. 11.400 11.551 2.010 9.541
66707050 Wmo subsidies Zorg en Welzijn 25.393 29.980 17.671 12.309
66707055 Mantelzorg 138.046 152.610 154.911 -2.301
66707060 Gehandicaptenorganisaties 6.258 19.000 20.415 -1.415
66707090 Welz en Zorg.: doorbelasting 0 -374 0 -374
Totaal Thema Welzijn 1.972.755 2.283.015 1.964.578 318.437
Totaal Programma 5 - Leefbaarheid 7.350.351 8.915.754 8.255.428 660.326
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.
Thema Inkomensvoorzieningen
52402011 SZ: personeelslasten 6.3 436.961 472.511 259.102 213.409
52409012 I-BI pers.lst. 6.3 Inkomensregelingen 68.061 50.169 50.924 -755
66101010 WWB: normuitkering 3.343.763 3.510.800 3.432.497 78.303
66101013 Loonkostensubsidie 498.725 600.000 643.416 -43.416
66101014 WWB: terugontvangsten leningen 0 0 105 -105
66101015 WWB: inkomensdeel 65- en 65+ -5.145.493 -5.480.400 -5.484.160 3.760
66101025 WWB: personen in een inrichting 15.147 40.000 28.553 11.447
66101030 WWB: Krediethypotheek verstrekkingen 0 0 0 0
66101050 WWB: IOAW: periodieke uitkeringen 329.393 370.000 271.345 98.655
66101055 WWB: IOAZ: periodieke uitkeringen 67.557 70.000 62.593 7.408
66101060 WWB: Bbz levensonderhoud starterslening 8.205 0 6.854 -6.854
66101065 WWB: Bbz levensonderhoud startersuitk. 44.281 15.000 45.545 -30.545
66102010 Bbz: verstrekte rentedragende leningen 0 40.000 0 40.000
66102011 Bbz: verstrekte renteLOZE leningen 24.773 0 0 0
66102012 Bbz: periodieke uitkeringen 29.848 0 0 0
66102014 Bbz: incidentele uitkeringen 44.696 26.940 10.001 16.939
66102016 Bbz: rijksbijdrage leningen 75% 0 -10.000 0 -10.000
66102018 Bbz: rijksbijdrage uitkeringen 75% -1.113 0 0 0
66102020 Bbz: deelbudget WWB -2.541 0 0 0
66102022 Bbz: terugontvangsten rentedragende len. 0 -5.000 0 -5.000
66102023 Bbz: aflossing renteLOZE leningen -28.222 0 -3.700 3.700
66102024 Bbz: afdrachten aan het rijk 75% van ont -42.118 0 -61.329 61.329
66102510 Tozo inkomensondersteuning 0 1.004.000 1.330.467 -326.467
66102520 Tozo bedrijfskapitaal 0 150.000 0 150.000
66102550 Tozo budget 0 -1.154.000 -1.330.467 176.467
66103010 Handhaving 43.989 66.952 26.602 40.350
66108010 Niet declarabele uitvoeringskosten: div 22.170 27.220 24.743 2.477
66141010 Bestaansminimumbeleid: uitvoering 79.722 85.000 81.295 3.705
66141015 Voedselbank 3.720 4.500 3.767 733
66141020 Bijzondere bijstand 420.019 557.412 410.103 147.309
66141030 Compensatie zorgkosten 254.613 260.000 240.611 19.389
Totaal Thema Inkomensvoorzieningen 516.157 701.104 48.868 652.236
Thema Jeugd
52401021 WL: personeelslasten 6.2 5.192 0 0 0
52401022 WL: personeelslasten 6.72 109.771 100.369 100.405 -36
52402018 SZ: personeelslasten 6.72 16.074 0 0 0
66711010 Basisteam Jeugd en Gezin 1.187.753 1.080.000 1.067.531 12.469
66711015 Schoolmaatsch. werk 0 0 0 0
66713080 Jeugdzorg: decentralisatie 0 0 0 0
66719080 Jeugd: nieuwe taken 0 0 0 0
66721010 PGB Jeugdzorg 0 0 0 0
66821010 Indiv. voorzieningen natura Jeugd 4.565.071 5.417.586 5.172.027 245.559
66831010 Veiligheid, Jeugdreclass en opvang Jeugd 979.555 925.000 897.844 27.156
Totaal Thema Jeugd 6.863.417 7.522.955 7.237.806 285.149
Thema Participatie
52402012 SZ: personeelslasten 6.4 45.575 47.242 47.390 -148
52402013 SZ: personeelslasten 6.5 446.470 501.566 500.318 1.248
66118010 IBN-bestuurssecretariaat 7.176 7.310 7.469 -159
66118020 WVS: WSW-regeling 4.381.116 4.540.522 4.540.522 0
66231010 Participatie re-integratie 471.722 499.753 474.253 25.500
66232010 Inburgering 0 31.500 5.957 25.543
66233010 Educatie 3.533 0 0 0
66233020 Nazorg ex-gedetineerden 0 7.700 0 7.700
Totaal Thema Participatie 5.355.592 5.635.593 5.575.910 59.683
Thema WMO
52201013 O-BOC: personeelslasten 6.1 37.827 41.229 40.411 818
52401020 WL: personeelslasten 6.1 143.126 141.398 142.924 -1.527
52401023 WL: personeelslasten 6.81 16.746 16.484 20.749 -4.266
52401025 WL: personeelslasten 7.1 16.746 28.203 28.347 -144
52402014 SZ: personeelslasten 6.6 557.950 583.939 594.338 -10.399
52402015 SZ: personeelslasten 6.71 344.847 421.541 418.191 3.350
52402019 SZ: personeelslasten 6.81 0 15.505 17.662 -2.157
52409013 I-BI personeelslasten 6.6 22.774 25.169 28.472 -3.303
66141040 Schuldhulpverlening 71.646 84.341 78.002 6.339
66212010 Minderheden: overige baten en lasten 54.425 46.500 40.188 6.312
66611010 Wmo: voorzieningen 517.419 591.000 567.607 23.393
66621010 Wmo huishoudelijke verzorging 1.609.202 1.835.000 1.833.670 1.330
66621020 Parkeervergunningen -5.028 -2.500 -3.941 1.441
66621030 Natura begeleiding Wmo 2.242.847 2.362.424 2.323.205 39.219
66631010 Opvang Wmo -149.995 65.503 48.674 16.829
66631020 Verplichte zorg GGZ 0 22.467 16.586 5.881
66671010 Eigen bijdrage Wmo -213.368 -146.540 -128.067 -18.473
66705010 Adviesraad Sociaal Domein Boxmeer 11.603 21.000 9.760 11.240
66708010 Wmo: Vervoer GR-KCV 164.465 186.750 153.984 32.766
66708012 Wmo: doorbelastingen 30.326 28.279 28.279 0
66709080 Wmo Innovatie 38.752 227.755 96.581 131.174
66714010 Wmo Advisering 6.521 10.000 5.297 4.703
66714015 Wmo Uitvoeringskosten 99.170 120.479 112.115 8.364
66714020 Clientondersteuning Wmo 160.442 162.046 159.026 3.020
66724010 PGB Wmo 77.279 82.000 73.521 8.479
66724030 PGB begeleiding Wmo 220.008 210.000 188.174 21.826
66774010 Wmo: eigen bijdrage regiovervoer -18.938 -19.750 -11.215 -8.535
67141020 G.G.D.: bijdrage aan 926.558 963.085 952.870 10.215
67145090 Gezondheidsaang: doorbelastingen 10 6 6 0
Totaal Thema WMO 6.983.359 8.123.313 7.835.417 287.896
Totaal Programma 6 - Sociale zaken en werkgel. 19.718.525 21.982.965 20.698.000 1.284.965
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.
Thema Afval en Circulaire economie
52105050 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 7.3 5.184 7.272 7.272 0
52301018 O-Fin: personeelslasten 7.3 25.925 30.082 28.193 1.889
52402017 SZ: personeelslasten 7.3 10.234 0 0 0
52502047 R-OW: personeelslasten 7.3 42.686 50.392 52.535 -2.143
67211010 Vuilverwijdering: bijdrage aan ODBN 1.453.284 1.341.879 1.229.633 112.246
67211025 Zwerfvuil: papierprikken en vuilstortr. 79.162 78.200 88.665 -10.465
67211030 Oud papier: inzamelvergoeding 1.133 0 26.585 -26.585
67211060 Textiel: inzamelvergoeding -86.796 -88.900 -26.587 -62.313
67211070 Compensatie inzameling oud papier 27.899 0 22.351 -22.351
67211080 Overige lasten en baten (inclusief bladk 25.270 8.900 2.467 6.433
67211090 Afvalstoffen: doorbelastingen -122.501 171.000 138.308 32.692
67212010 Zwerfvuil: vuilstort 28.269 40.200 46.544 -6.344
67212020 Klein chemisch afval: inzameling 15.043 20.400 25.319 -4.919
67251010 Afvalstoffenheffing -2.194.905 -2.311.696 -2.312.419 723
67251020 Reiniging -53.292 -53.702 -49.072 -4.630
69406510 Rein.heffing: druk- bindwerk 1.002 3.200 1.178 2.022
69406520 Rein.heffing: portikosten 595 1.900 736 1.164
Totaal Thema Afval en Circulaire economie -741.806 -700.873 -718.292 17.419
Thema Duurzaamheid en Milieu
52501021 R-RE: pers.lst 7.4 109.237 94.787 89.871 4.916
67231010 Milieuorganisaties: subsidies 0 0 0 0
67231020 Uitvoering duurzaamheidsplan 2019-2021 112.100 305.899 59.440 246.459
67231030 Klimaatbestendig Land van Cuijk 0 0 0 0
67231035 Uitvoering wijkaanpak 0 9.997 0 9.997
67231040 Energieloket 0 25.000 19.267 5.733
67231045 Transitievisie warmte 0 202.100 27.888 174.212
67231090 Mil.uitv.progr.: kapitaallasten 27.871 30.788 31.380 -592
67233040 Verbeterplan urgentiebedrijf 70.318 0 0 0
67233090 OV voor milieuactiviteiten: db 130 128 128 0
Totaal Thema Duurzaamheid en Milieu 319.657 668.700 227.974 440.726
Thema Klimaat en Riolering
52105049 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 7.2 11.808 16.494 16.494 0
52301017 O-Fin: personeelslasten 7.2 25.925 30.082 28.193 1.889
52402016 SZ: personeelslasten 7.2 10.234 0 0 0
52501020 R-RE: pers.lst 7.2 12.486 18.858 15.474 3.384
52502046 R-OW: personeelslasten 7.2 328.952 330.068 279.890 50.178
52502056 R-OW-BD: personeelslasten 7.2 93.429 102.292 101.041 1.251
67221010 Riolen: periodiek onderhoud: 4.487 12.000 17.587 -5.587
67221014 Riolen correctief onderhoud: 14.217 39.000 28.227 10.774
67221020 Gemalen en drukriolering: energie 99.630 120.000 102.123 17.877
67221024 Planmatig onderhoud IBA's 39.124 42.000 43.004 -1.004
67221030 Drukriolering: planmatig onderhoud 67.110 81.000 83.376 -2.376
67221032 Stedelijk waterbeheer 2.091 5.000 0 5.000
67221034 Onderzoek LvC 5.454 9.000 4.154 4.846
67221036 Onderhoud gemalen 38.172 56.000 63.307 -7.307
67221040 Kolken en putten: werken ihkv wegenonder 53.936 49.000 42.256 6.744
67221042 Kolken, zuigen en vegen 78.293 50.400 50.400 0
67221050 Onderzoeksinspanning riolering: 3.963 10.000 6.307 3.693
67221052 Begunstigerschap Stichting RIONED 3.031 4.000 2.778 1.222
67221054 Plankosten / Voorbereidingskosten 7.012 27.500 41.353 -13.853
67221056 Storingsmelder: telefoonkosten 3.289 5.000 3.566 1.434
67221058 Verontreinigingsheffing: aanslag 4.771 2.000 3.877 -1.877
67221060 Bijkomende voorzieningen 6.589 0 1.073 -1.073
67221064 Riolering: beheer infiltratievoorziening 42.079 50.000 53.831 -3.831
67221066 Riolering: duikers en sloten: uitdiep 2.500 2.500 2.950 -450
67221068 Onderhoud bruggen retentievz 10.124 10.000 10.750 -750
67221090 Riolering en zuivering: doorbelastingen 1.293.169 731.302 1.183.489 -452.188
67261010 Rioolheffing: opbrengst -3.011.564 -2.895.427 -3.254.073 358.646
67271090 Klimaatadaptatie omgeving De Weijer 0 0 0 0
69406010 Rioolheffing: druk- en bindwerk 1.002 3.200 1.178 2.022
69406020 Rioolheffing: portikosten 1.832 5.851 2.136 3.715
69406030 Rioolheffing: invord. Watermij. Oost Bra 20.568 21.600 21.915 -315
Totaal Thema Klimaat en Riolering -726.287 -1.061.281 -1.043.346 -17.935
Totaal Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad. -1.148.436 -1.093.454 -1.533.663 440.209
Programma 8 - VTH
Thema Implementatie Omgevingswet
68401010 Implementatie Omgevingswet 0 0 50.100 -50.100
Thema VTH Omgevingsrecht
52105044 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 8.3 36.361 35.313 35.313 0
52105051 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 7.4 11.016 10.699 10.699 0
52105054 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 1.2 6.840 6.675 6.675 0
52201012 R-VTH: personeelslasten 1.2 425.592 725.182 603.598 121.584
52201014 R-VTH: personeelslasten 8.3 107.513 0 0 0
52501011 R-REV: inhuur vergunningen 0 0 0 0
52501024 R-RE: pers.lst 8.3 93.207 157.853 169.325 -11.472
52502041 R-OW: personeelslasten 1.2 4.956 5.237 5.122 115
52502057 R-OW-BD: personeelslasten 7.4 5.819 6.166 5.988 178
52505012 R-VTH personeelslasten 1.2 185.754 123.843 124.763 -919
52505017 R-VTH personeelslasten 7.4 122.486 118.852 121.279 -2.427
52505020 R-VTH personeelslasten 8.3 326.978 595.475 592.815 2.660
52509017 R-BR personeelslasten 8.3 79.294 58.217 54.663 3.554
60038010 Leges APV, drank, stook e.a. vergunning -31.411 -25.750 -22.563 -3.187
61405010 Juridische handhaving 36.011 15.400 1.168 14.232
61405020 O-BOC: Handhaving ODBN: uitbest.werkh. 424.513 389.836 387.137 2.699
61405030 O-BOC: Milieu-incidenten 3.858 6.300 4.587 1.713
67231085 Mil.uitv.progr.: doorbelastingen 0 479 0 479
67233010 Wet Milieubeheer: vergunningverlening 358.621 481.564 433.968 47.596
67233020 Bodemadvisering 44.920 55.000 23.248 31.752
67233050 Uitkoop woningen hoogspanningslijn 0 0 0 0
67233070 Saneringsregeling varkenshouderijen 0 0 2.150 -2.150
67235090 Milieucontroles: doorbelastingen 801 845 761 83
68222510 Welstandszorg Noord-Brabant 21.731 20.000 20.115 -115
68222540 Bouw- en woningtoezicht diverse kosten 4.842 18.328 9.882 8.446
68231010 Omgevingsvergunning -575.007 -600.000 -652.102 52.102
68231040 Intrekking omgevingsvergunningen 0 21.628 0 21.628
68231090 VTH: doorbelasting 2.487 2.417 2.417 0
68234010 Aanlegvergunningen: leges -1.178 0 -2.020 2.020
Totaal Thema VTH Omgevingsrecht 1.696.005 2.229.560 1.938.990 290.570
Totaal Programma 8 - VTH 1.696.005 2.229.560 1.989.090 240.470

Staat van gewaarborgde geldleningen

Hoofdsom Doel van de geldlening Naam van de geldnemer Namen van de geldgever Door gemeente gewaarborgd Jaar besluit Rente % Begin dienstjaar 2020 Door gemeente gewaarborgd In de loop v.h. dienstjaar gewaarborgde geldleningen Gewone en buitengewone aflossing Einde dienstjaar 2020 Door gemeente gewaarborgd Risico  ondergebracht bij derden
     711.770 bouw projecten Stichting Mooiland B.N.G. 50% 1991 3,930  593.753,90 296.876,95     17.478,09  576.275,81  288.137,91 288.137,90
  1.731.000 bouw projecten Stichting Mooiland B.N.G. 50% 1989 4,300 1.254.139,90 627.069,95     37.954,37 1.216.185,53 608.092,77 608.092,76
  2.250.000 bouw projecten Stichting Mooiland Nederlandse Waterschapsbank NV 50% 2007 0,02 EUR 3 2.250.000,00 1.125.000,00     2.250.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00
  7.500.000 bouw projecten Stichting Mooiland Nederlandse Waterschapsbank NV 50% 2008 4,555 7.500.000,00 3.750.000,00     7.500.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00
  7.500.000 bouw projecten Stichting Mooiland Nederlandse Waterschapsbank NV 50% 2008 4,555 7.500.000,00 3.750.000,00     7.500.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00
10.000.000 bouw projecten Stichting Mooiland Nederlandse Waterschapsbank NV 50% 2008 -0,048 EUR 6 10.000.000,00 5.000.000,00     10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
10.000.000 bouw projecten Stichting Mooiland B.N.G. 50% 2008 EUR 6   10.000.000,00 5.000.000,00     10.000.000,00 5.000.000,00    5.000.000,00
  5.000.000 bouw projecten Stichting Mooiland Nederlandse Waterschapsbank NV 50% 2008 4,845 5.000.000,00 2.500.000,00     5.000.000,00 2.500.000,00  2.500.000,00
10.000.000 bouw projecten Stichting Mooiland Nederlandse Waterschapsbank NV 50% 2008 4,845 10.000.000,00 5.000.000,00     10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
 5.000.000 bouw projecten Stichting Mooiland B.N.G. 50% 2017 2,175 5.000.000,00 2.500.000,00     5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
  5.000.000 bouw projecten Stichting Mooiland AG Insurance SA 50% 2017 1,790 4.750.000,00 2.375.000,00    125.000,00 4.625.000,00 2.312.500,00 2.312.500,00
 2.093.905 bouw projecten Stichting Mooiland B.N.G. 50% 2019 2,600   1.846.684,78 923.342,39       53.366,73 1.793.318,05 896.659,03 896.659,02
 1.525.000 bouw projecten Stichting Mooiland B.N.G. 50% 2019 4,250 1.525.000,00 762.500,00   1.525.000,00                            -                            -                            -  
 7.750.000 bouw projecten Stichting Mooiland B.N.G. 50% 2019 4,645  7.750.000,00 3.875.000,00     7.750.000,00 3.875.000,00 3.875.000,00
 7.625.000 bouw projecten Stichting Mooiland B.N.G. 50% 2019 4,665 7.625.000,00 3.812.500,00     7.625.000,00 3.812.500,00 3.812.500,00
 4.400.000 bouw projecten Stichting Mooiland Nederlandse Waterschapsbank NV 50% 2019 4,305 4.400.000,00 2.200.000,00     4.400.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00
 4.750.000 bouw projecten Stichting Mooiland B.N.G. 50% 2019 4,330 4.750.000,00 2.375.000,00     4.750.000,00 2.375.000,00 2.375.000,00
10.000.000 bouw projecten Stichting Mooiland Nederlandse Waterschapsbank NV 50% 2019 1,340 10.000.000,00 5.000.000,00     10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
      Subtotaal       101.744.578,58 50.872.289,29                           -   1.758.799,19 99.985.779,39 49.992.889,71 49.992.889,68
                           
       798.000 Bouw 16 soc huur won Stichting Wonen Vierlingsbeek B.N.G. 50% 1990 4,100    594.574,16 297.287,08   17.160,50   577.413,66 288.706,83  288.706,83
 2.722.681 herfinanciering Stichting Wonen Vierlingsbeek Nederlandse Waterschapsbank NV 100% 1995 7,180 108.907,00 108.907,00   108.907,00                            -                            -                            -  
 3.200.000 herfinanciering Stichting Wonen Vierlingsbeek B.N.G. 50% 2002 5,390 1.996.049,79 998.024,90   109.922,29 1.886.127,50 943.063,75 943.063,75
  1.200.000 herfinanciering Stichting Wonen Vierlingsbeek Nederlandse Waterschapsbank NV 50% 2003 4,890   601.468,87 300.734,44      54.794,85   546.674,02 273.337,01 273.337,01
 4.100.000 herfinanciering Stichting Wonen Vierlingsbeek Nederlandse Waterschapsbank NV 50% 2003 3,970 2.295.606,53 1.147.803,27   170.481,94 2.125.124,59 1.062.562,30 1.062.562,29
 1.500.000 herfinanciering Stichting Wonen Vierlingsbeek Nederlandse Waterschapsbank NV 50% 2003 4,250    1.500.000,00 750.000,00     1.500.000,00 750.000,00 750.000,00
 2.500.000 herfinanciering Stichting Wonen Vierlingsbeek Nederlandse Waterschapsbank NV 50% 2003 EUR 3    2.500.000,00 1.250.000,00     2.500.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00
 1.200.000 bouwprojecten Stichting Wonen Vierlingsbeek Nederlandse Waterschapsbank NV 50% 2012 (0,445) 1.200.000,00 600.000,00     1.200.000,00  600.000,00 600.000,00
 1.400.000   Stichting Wonen Vierlingsbeek Stichting Vestia 50% 2018 0,372      1.400.000,00       700.000,00     1.400.000,00 700.000,00        700.000,00
      Subtotaal       12.196.606,35   6.152.756,69                           -         461.266,58   11.735.339,77    5.867.669,89    5.867.669,88
                           
       841.908   Eigen personeel HVO 100%   div.           643.111,45       643.111,45                           -         103.271,62         539.839,83       539.839,83                          -  
       340.000 Verduurzaming Stg. NL Nat. Oorlogsmuseum Triodos Bank 100% 2017             290.700,00       290.700,00                           -         290.700,00                            -                            -                            -  
Totaal             114.874.996,38 57.958.857,43                          -    2.614.037,39 112.260.958,99 56.400.399,43 55.860.559,56
                           
      Gewaarborgde geldleningen, voor het verkrijgen en verbeteren van eigen woningen   RECAPITULATIE WAARBORGEN    
      Met 50% deelneming van het rijk       Totaal in verband met woningbouw        56.400.000  
                  waarvan ondergebracht bij WSW       55.861.000  
      Restant geldleningen per 01-01-2020   2.491.620,22   Risico gemeente waarborgen woningbouw               539.000  
      Mutaties 2020       532.861,00            
      Restant per 31-12-2020   1.958.759,22   Totaal mbt verkrijgen en verbeteren van eigen woningen           1.958.759  
                  TOTAAL GENERAAL             2.497.759