Jaarrekening 2020

Balans

Balans per 31 december 2020

Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de VPB 1969:

Ultimo 2019: € 1.199.113

Ultimo 2020: € 2.865.378

Gewaarborgde geldleningen:

Ultimo 2019: € 3.534.620

Ultimo 2020: € 2.497.759

Balans Ultimo 2020 Ultimo 2019
Activa
Vaste Activa
Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 764.571 631.256
Bijdrage aan activa in eigendom van derden 3.054.128 3.051.961
Totaal Immateriële vaste activa 3.818.699 3.683.217
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut 54.381.632 54.655.911
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 19.190.955 15.941.528
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 16.041.916 15.248.878
Totaal Materiële vaste activa 89.614.503 85.846.317
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 135.113 135.113
Overige langlopende geldleningen u/g 4.095.586 3.193.493
Overige uitzettingen rentetypische looptijd 0 81.531
Totaal Financiële vaste activa 4.230.699 3.410.137
Totaal Vaste Activa 97.663.901 92.939.671
Vlottende Activa
Voorraden
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 30.360.011 32.768.657
Voorziening negatief saldo -6.846.088 -7.056.160
Tussentijdse winstneming 3.952.873 3.694.033
Gereed product en handelsgoederen 0 49.491
Totaal Voorraden 27.466.796 29.456.020
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar
Vorderingen op Openbare Lichamen 5.425.817 4.545.812
Overige vorderingen 1.326.250 1.967.289
Rekening-courant met niet-financiële instellingen 610.829 671.976
Uitzettingen Rijks schatkist looptijd <1 jaar 3.407.126 9.227.126
Totaal Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar 10.770.022 16.412.203
Liquide middelen
Kassaldi 1.457 150
Banksaldi 172.668 319.308
Totaal Liquide middelen 174.125 319.457
Overlopende activa
Overige overlopende activa 3.334.886 1.372.003
Totaal Vlottende Activa 41.745.830 47.559.684
Totaal Activa 139.409.731 140.499.355
Passiva
Vaste Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 13.119.447 13.720.813
Bestemmingsreserves 23.807.400 23.112.452
Gerealiseerde resultaat 6.054.920 3.662.972
Totaal Eigen vermogen 42.981.767 40.496.237
Voorzieningen
Voorzieningen voor verplichtingen, risico's en verliezen 5.095.725 4.823.403
Egalisatievoorzieningen 320.741 384.676
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is 2.685.082 1.876.333
Totaal Voorzieningen 8.101.548 7.084.413
Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 68.007.115 84.004.562
Totaal Vaste Passiva 119.090.431 131.585.212
Vlottende Passiva
Netto Vlottende schulden looptijd < 1 jaar
Kasgeldlening Openbaar Lichaam art1a Wet Fido 6.000.000 0
Overlopende schulden 4.110.174 3.495.999
Totaal Netto Vlottende schulden looptijd < 1 jaar 10.110.174 3.495.999
Overlopende passiva
Overlopende passiva 10.209.127 5.418.144
Totaal Vlottende Passiva 20.319.300 8.914.143
Totaal Passiva 139.409.731 140.499.355
Resultaat 0 0

Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten
0.0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur 3.099.060 4.329.765 3.885.716 444.049
0.10 Mutaties reserves 1.663.914 825.453 601.512 223.940
0.11 Resultaat van de rekening van b&l 3.662.972 0 6.054.920 -6.054.920
0.12 Verrekencategorie 0 0 0 0
0.13 Tractie 0 0 0 0
0.14 Gemeentewerken 0 0 0 0
0.15 ICT onderhoud software 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 1.263.006 1.267.571 1.037.308 230.263
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 469.408 242.086 218.137 23.950
0.4 Overhead 10.477.190 10.292.894 9.950.428 342.466
0.5 Treasury 28.722 322.143 334.746 -12.603
0.61 OZB woningen 274.078 374.120 329.692 44.428
0.62 OZB niet-woningen 139.454 140.936 126.760 14.176
0.64 Belastingen overig 39.456 44.552 42.436 2.116
0.7 AU en overige uitkeringen gemeentefonds 10.042 11.189 10.411 778
0.8 Overige baten en lasten 23.111 1.553.384 233 1.553.151
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0
Totaal 0.0 Bestuur en ondersteuning 21.150.414 19.404.093 22.592.300 -3.188.207
1.0 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.870.580 1.754.082 1.749.873 4.209
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.322.737 1.854.226 1.490.521 363.705
Totaal 1.0 Veiligheid 3.193.317 3.608.308 3.240.393 367.914
2.0 Verkeer vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer 3.465.152 3.640.745 3.571.750 68.996
2.2 Parkeren 1.770 5.510 1.321 4.190
Totaal 2.0 Verkeer vervoer en waterstaat 3.466.922 3.646.256 3.573.070 73.186
3.0 Economie
3.1 Economische ontwikkeling 213.484 248.824 225.613 23.211
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.430.492 2.333.621 2.069.078 264.543
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 40.427 70.196 68.524 1.672
3.4 Economische promotie 229.867 233.642 190.456 43.186
Totaal 3.0 Economie 1.914.270 2.886.283 2.553.671 332.612
4.0 Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs 117.226 126.562 116.632 9.930
4.2 Onderwijshuisvesting 2.584.367 2.624.231 2.557.196 67.035
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 726.994 754.465 770.019 -15.555
Totaal 4.0 Onderwijs 3.428.586 3.505.258 3.443.847 61.410
5.0 Sport cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering 45.432 94.687 87.293 7.394
5.2 Sportaccommodaties 1.642.647 1.648.383 1.678.907 -30.523
5.3 Cultuurpresentatie -prod. en -particip. 659.169 869.933 941.336 -71.403
5.4 Musea 16.214 17.994 16.965 1.029
5.5 Cultureel erfgoed 122.343 329.483 167.152 162.330
5.6 Media 632.015 652.101 646.048 6.053
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.842.086 2.127.356 2.137.670 -10.314
Totaal 5.0 Sport cultuur en recreatie 4.959.904 5.739.938 5.675.372 64.566
6.0 Sociaal Domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.953.270 3.436.586 2.883.678 552.909
6.2 Wijkteams 1.192.946 1.080.000 1.067.531 12.469
6.3 Inkomensregelingen 5.796.413 7.590.504 7.183.671 406.833
6.4 Begeleide participatie 4.433.867 4.595.074 4.595.382 -307
6.5 Arbeidsparticipatie 938.496 1.050.519 997.993 52.526
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.117.412 1.212.608 1.202.496 10.113
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.671.520 5.125.785 5.032.176 93.609
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 4.743.631 5.566.890 5.321.366 245.524
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 64.196 119.958 103.671 16.287
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 979.555 925.000 897.844 27.156
Totaal 6.0 Sociaal Domein 26.891.306 30.702.925 29.285.807 1.417.118
7.0 Volksgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid 943.313 991.294 981.830 9.464
7.2 Riolering 2.343.356 1.977.092 2.264.285 -287.194
7.3 Afval 2.272.041 2.112.820 2.073.591 39.228
7.4 Milieubeheer 863.330 2.121.060 1.573.334 547.726
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 154.974 130.123 132.296 -2.173
Totaal 7.0 Volksgezondheid en milieu 6.577.014 7.332.389 7.025.337 307.052
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
8.1 Ruimtelijke ordening 984.910 1.127.697 1.015.459 112.238
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerr.) 5.533.565 4.278.022 3.297.823 980.200
8.3 Wonen en bouwen 845.515 1.073.531 1.073.722 -191
Totaal 8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 7.363.989 6.479.250 5.387.004 1.092.246
Totaal Lasten 78.945.722 83.304.699 82.776.802 527.897
Baten
0.0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur 132.049 1.486.792 1.490.498 -3.705
0.10 Mutaties reserves 4.923.376 4.780.021 4.170.903 609.118
0.13 Tractie 0 0 0 0
0.14 Gemeentewerken 0 0 0 0
0.15 ICT onderhoud software 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 458.442 396.750 344.305 52.445
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 128.524 150.769 192.019 -41.250
0.4 Overhead 1.233.699 1.138.633 1.333.092 -194.459
0.5 Treasury 315.941 214.084 225.842 -11.758
0.61 OZB woningen 3.558.679 3.674.479 3.677.024 -2.545
0.62 OZB niet-woningen 2.673.654 2.700.765 2.706.912 -6.147
0.64 Belastingen overig 84.675 84.335 85.756 -1.421
0.7 AU en overige uitkeringen gemeentefonds 42.449.735 45.937.793 46.455.548 -517.755
0.8 Overige baten en lasten 50.814 20.000 83.528 -63.528
Totaal 0.0 Bestuur en ondersteuning 56.009.589 60.584.422 60.765.425 -181.004
1.0 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 552.728 0 3.137 -3.137
1.2 Openbare orde en veiligheid -15.280 200.000 1.715 198.285
Totaal 1.0 Veiligheid 537.448 200.000 4.852 195.148
2.0 Verkeer vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer 587.959 253.795 342.145 -88.350
3.0 Economie
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 128.130 -128.130
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.935.487 2.433.599 2.316.514 117.085
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 34.131 16.700 23.228 -6.528
3.4 Economische promotie 392.811 163.606 139.855 23.751
Totaal 3.0 Economie 2.362.430 2.613.905 2.607.726 6.179
4.0 Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting 531.607 244.504 262.076 -17.572
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 144.916 172.000 220.221 -48.221
Totaal 4.0 Onderwijs 676.523 416.504 482.298 -65.794
5.0 Sport cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering 0 35.000 35.339 -339
5.2 Sportaccommodaties 95.129 39.368 97.801 -58.433
5.3 Cultuurpresentatie -prod. en -particip. 53.874 44.228 54.582 -10.354
5.5 Cultureel erfgoed 27.797 0 30.287 -30.287
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 242.023 178.542 205.573 -27.030
Totaal 5.0 Sport cultuur en recreatie 418.824 297.138 423.582 -126.443
6.0 Sociaal Domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 628.429 253.364 243.971 9.393
6.3 Inkomensregelingen 5.280.256 6.889.400 7.134.804 -245.404
6.5 Arbeidsparticipatie 16.771 10.000 17.465 -7.465
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 24.297 15.000 16.020 -1.020
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 213.368 146.540 128.067 18.473
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 52.715 48.935 48.935 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 197.445 0 0 0
Totaal 6.0 Sociaal Domein 6.413.282 7.363.239 7.589.261 -226.022
7.0 Volksgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid 0 0 607 -607
7.2 Riolering 3.069.643 3.038.372 3.307.631 -269.259
7.3 Afval 3.013.847 2.813.693 2.791.883 21.810
7.4 Milieubeheer 10 778.755 747.266 31.490
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 72.491 75.000 51.853 23.147
Totaal 7.0 Volksgezondheid en milieu 6.155.990 6.705.821 6.899.240 -193.419
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
8.1 Ruimtelijke ordening 278.809 300.400 288.832 11.568
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerr.) 4.923.401 3.941.345 2.716.493 1.224.852
8.3 Wonen en bouwen 581.468 628.130 656.947 -28.817
Totaal 8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 5.783.678 4.869.875 3.662.272 1.207.603
Totaal Baten 78.945.722 83.304.699 82.776.801 527.898

Grondslagen waardering resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad op d.d. de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
 
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.
 
Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is opgenomen in de september circulaire van het boekjaar.
 
Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeenten afdraagt geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2018 van de commissie BBV het volgende. Gemeenten kunnen op basis van de overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht. De gemeente zal deze onzekerheid in de jaarstukken moeten noemen, ook al ligt de oorzaak niet bij de gemeente.
 
In de jaarrekening 2020 wordt het bedrag verantwoord dat in het verantwoordingsjaar van het CAK aan afdrachten is ontvangen (= kasstelsel). De reden hiervan is dat bij het CAK sprake is van achterstanden in het verwerken van de opgelegde en nog op te leggen eigen bijdragen waardoor geen betrouwbare schatting is te maken van de ultimo 2020 nog op te leggen en door gemeenten te ontvangen eigen bijdragen.
 
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.
 
Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.
 

Grondslagen balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Algemeen

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Eventuele van derden verkregen specifieke investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag (artikel 62 lid 2 BBV). 

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven gedurende de restant looptijd van de betrokken geldlening.

Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief

De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief .

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Bijdragen aan activa van derden worden conform het raadsbesluit geactiveerd. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Materiële vaste activa

Algemeen

Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, inclusief de direct toe te rekenen salariskosten. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak die aan de vervaardiging van het actief worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze rente is geactiveerd.

Investeringen met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. Bij de waardering is waar nodig rekening gehouden met een (verwachte) duurzame waardevermindering.

Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn conform de financiële verordening van de Gemeente Boxmeer opgenomen.

Warme gronden onder Materiële vaste activa (opnemen indien sprake is van 'warme gronden': Conform de notitie grondbeleid in begroting en jaarstukken (2019) worden gronden die zijn verworven met het oog op gebiedsontwikkeling, maar waarvoor nog geen operationele grondexploitatie is vastgesteld opgenomen onder de materiële vaste activa (artikel 52 lid 1 onderdeel a BBV). Dergelijke gronden worden in de regel aangeduid als ‘warme gronden’. Het toerekenen (activeren) van andere kosten is daarbij niet toegestaan. Gronden die zijn verworven met het oog op concrete ontwikkeling door de gemeente, maar waarvoor nog geen operationele grondexploitatie is vastgesteld mogen, voor wat betreft de toepassing van artikel 65 lid 1 BBV, worden gewaardeerd tegen de waarde volgens de toekomstige bestemming, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
 • de gronden moeten deel uitmaken van een door de gemeenteraad vastgestelde visie of masterplan voor (een) concrete en binnen afzienbare tijd te starten grondexploitatie(s), waarin de gebiedsontwikkeling van totaalplan naar deelgrondexploitaties is vastgelegd;
 • de gebiedsontwikkeling mag niet zodanig conflicteren met de uitkomst van de inventarisatie van bedreigingen dat die de ontwikkeling in de weg kunnen staan, bijvoorbeeld op het gebied van milieu of bereikbaarheid;
 • de visie/het masterplan mag niet strijdig zijn met beleid van de provincie en/of het rijk;
 • er is een betrokkenheid bij de gebiedsontwikkeling van provincie of rijksoverheid;
 • het mag alleen gaan om gebiedsontwikkeling voor de bouw van woningen en niet voor bedrijfsterreinen;
 • periodiek (minimaal eens in de 2 jaar) worden de gronden getaxeerd tegen de waarde volgens de toekomstige woningbouwbestemming, met inachtneming van de inherente onzekerheden van de ontwikkelmogelijkheden.

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering, het inzamelen van huishoudelijk afval of andere alsook voor rechten die op grond van art. 229 lid 1a en b Gemeentewet worden geheven, dan worden deze investeringen op de balans opgenomen in een aparte categorie: de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Investeringen met een maatschappelijk nut worden, evenals investeringen met een economisch nut, geactiveerd en over de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. De verplichting om alle investeringen te activeren volgens de nieuwe methode geldt alleen voor investeringen die vanaf het begrotingsjaar 2020 worden gedaan.

Door de invoering van de nieuwe systematiek blijven verschillen bestaan in de wijze waarop mag worden afgeschreven op investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut die vóór het begrotingsjaar 2017 zijn gedaan. Om inzicht te geven in het deel van de activa dat wel vergelijkbaar is qua systematiek is in het verloopoverzicht in de toelichting op de balans aangeven welk bedrag volgens de nieuwe systematiek is verantwoord en welk deel volgens een andere systematiek.

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen, (overige) leningen u/g en (overige) uitzettingen zijn – tenzij hierna anders is vermeld – opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.
De obligatieportefeuille is gewaardeerd tegen de verwachte aflossingswaarde. Het verschil met de destijds betaalde verkrijgingsprijs is als transitorische (rente)post in de balans opgenomen. Dit verschil wordt in het resultaat opgenomen in de (gemiddeld) resterende looptijd tot aflossing/uitloting. Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV.

Vlottende activa

Voorraden
 
Grond en hulpstoffen
 
Grond- en hulpstoffen zijn opgenomen tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Wanneer de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, wordt afgewaardeerd naar deze lagere marktwaarde.
 
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie
 
De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken) alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.
Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: baten en lasten – en het daaruit vloeiende resultaat –worden toegerekend aan de periode waarin deze zijn gerealiseerd. Bij meerjarige projecten betekent dit dat (de verwachte) winst niet pas aan het eind van het project als gerealiseerd moet worden beschouwd, maar gedurende de looptijd van het project tot stand komt en ook als zodanig moet worden verantwoord. Het verantwoorden van tussentijdse winst is daarmee geen keuze maar een verplichting die voortvloeit uit het realisatiebeginsel. Bij het bepalen van de tussentijdse winst is het wel noodzakelijk de nodige voorzichtigheid te betrachten. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid en dient er winst te worden genomen:
 1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat.
 2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht.
 3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).
Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Indien er sprake is van winst, wordt deze berekend op basis van de eindwaarde van het project, conform de notitie ‘grondbeleid in begroting en jaarstukken (2020)’ van de commissie BBV. Als de berekening van de tussentijdse winstneming volgens de percentage of completion methode ertoe leidt dat in eerdere jaren te veel winst is genomen, dan neemt de gemeente de eerder te veel genomen winst terug. Subsidiebaten en de daarbij behorende subsidiabele kosten bij grondexploitaties maken geen onderdeel uit van de tussentijdse winstneming en worden verantwoord op het moment dat de subsidie volgens de subsidievoorwaarden is gerealiseerd.
 
Gereed product en handelsgoederen
Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.
 
Vooruitbetaling
Vooruitbetaalde bedragen worden opgenomen tegen nominale waarde.
 
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
 
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.
 
Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.
Indien sprake is van achterstallig onderhoud: Hiervoor moet een voorziening worden gevormd. Met ingang van begroting 2021 is dit van toepassing, eerdere toepassing wenselijk: Het is niet langer toegestaan om bij onvoldoende financiële middelen een termijn van vier jaar te hanteren voor het vormen van de voorziening. De reden hiervoor is het effect op de financiële kengetallen. Er kan in geen van de voorkomende gevallen sprake zijn van een negatieve voorziening. Een onverwacht bij de jaarrekening gesignaleerde negatieve stand moet via een eenmalige last worden gedekt. Een tijdig bij de begroting gesignaleerde verwachte negatieve stand moet via aanpassing van de toekomstige stortingen worden gedekt.
In geval van achterstallig onderhoud, waarbij sprake is van kapitaalvernietiging en/of onveilige situaties, wordt er op basis van artikel 44 lid 1a BBV een voorziening gevormd.

 

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Toelichting op de balans

Vaste activa

Voor de methode van activeren en afschrijven en de diverse afschrijvingstermijnen wordt verwezen naar de Financiële Verordening van de Gemeente Boxmeer.

De volgende (kapitaallasten van) investeringen worden geheel of gedeeltelijk gedekt via een reserve:

 • Nieuwbouw Gemeentehuis (740300003);
 • ZONBOX (720804000);
 • ’t Hoogkoor (730508800 + 730509000);
 • Molenstraat / Cuijkseweg Oeffelt (720321000);
 • Fietsvoorziening en verlichting Molenweg (720406200);
 • Verkeersveiligheid en milieumodel (720406000);
 • Verbeteren fiets- en wandelnetwerk Maasheggen (720609200);
 • Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie IVS 2018 (7020609600);
 • Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei IVS 2018 (7020609800).

Er zijn geen materiële vaste activa in erfpacht uitgegeven.

Balans Ultimo 2020 Ultimo 2019
Activa
Vaste Activa
Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 764.571 631.256
Bijdrage aan activa in eigendom van derden 3.054.128 3.051.961
Totaal Immateriële vaste activa 3.818.699 3.683.217
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut 54.381.632 54.655.911
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 19.190.955 15.941.528
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 16.041.916 15.248.878
Totaal Materiële vaste activa 89.614.503 85.846.317
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 135.113 135.113
Overige langlopende geldleningen u/g 4.095.586 3.193.493
Overige uitzettingen rentetypische looptijd 0 81.531
Totaal Financiële vaste activa 4.230.699 3.410.137
Totaal Vaste Activa 97.663.901 92.939.671

Immateriële vaste activa

Balans Ultimo 2020 Ultimo 2019
Activa
Vaste Activa
Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
120 Kosten onderzoek en ontwikkeling 764.571 631.256
Bijdrage aan activa in eigendom van derden
350 Bijdrage aan activa in eigendom van derden 3.054.128 3.051.961
Totaal Immateriële vaste activa 3.818.699 3.683.217

Verloopoverzicht immateriële vaste activa

  Boekwaarde per 31-12-2019 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaarderingen Boekwaarde per 31-12-2020
Kosten afsluiten geldleningen saldo agio en disagio                        -                -                   -                   -                   -                   -                    -
Kosten van onderzoek en ontwikkeling          631.256    96.999   (36.316)                     -           764.571
Bijdrage aan activa in eigendom van derden       3.051.961 247.000   244.833                     -     3.054.128
Totaal       3.683.217 343.999                    - 208.517                     -                        -    3.818.699

Belangrijkste investeringen immateriële vaste activa

  Beschikbaar gesteld krediet Werkelijk besteed in 2020 Cumulatief besteed t/m 2020
Inpassing Mannekino gemeenschapshuis 260.000 247.000 247.000
Multi Functionele Accommodatie (MFA) Maashees 600.000 0 600.000
Voorbereidingskosten GREX woningbouw 0 141.953 759.122
Totaal 860.000 388.953 1.606.122

Materiële vaste activa

Balans Ultimo 2020 Ultimo 2019
Activa
Vaste Activa
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut
210 Gronden en Terreinen 5.116.228 5.646.415
230 Bedrijfsgebouwen 44.765.828 44.154.988
240 Grond weg en waterbkundige werken En 205.928 131.480
250 Vervoermiddelen 310.551 319.968
260 Machines Apparaten en Installaties 794.180 910.396
270 Overige materiele Vaste Activa En 3.188.918 3.492.665
Totaal Investeringen met een economisch nut 54.381.632 54.655.911
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
280 Riolering 19.190.955 15.941.528
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
245 Grond weg en waterbkundige werken Mn 13.872.867 13.144.334
275 Overige materiele Vaste Activa Mn 2.169.049 2.104.544
Totaal Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 16.041.916 15.248.878
Totaal Materiële vaste activa 89.614.503 85.846.317

Investeringen met een economisch nut

Balans Ultimo 2020 Ultimo 2019
Activa
Vaste Activa
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut
210 Gronden en Terreinen 5.116.228 5.646.415
230 Bedrijfsgebouwen 44.765.828 44.154.988
240 Grond weg en waterbkundige werken En 205.928 131.480
250 Vervoermiddelen 310.551 319.968
260 Machines Apparaten en Installaties 794.180 910.396
270 Overige materiele Vaste Activa En 3.188.918 3.492.665
Totaal Investeringen met een economisch nut 54.381.632 54.655.911

Verloopoverzicht Investeringen met een economisch nut

  Boekwaarde per 31-12-2019 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Boekwaarde per 31-12-2020
Gronden en terreinen       5.646.415         530.187       5.116.228
Woonruimten                   -                            -
Gebouwen      44.154.988  3.436.803    1.792.189  1.033.774   44.765.828
Grond-, weg- en waterbouw-kundige werken economisch nut          131.480        78.531             4.083             205.928
Vervoermiddelen          319.968         52.923           62.340             310.551
Machines, apparaten en installaties          910.396         116.216             794.180
Overige materiële vaste activa       3.492.665     107.741         3.330     408.158        3.188.918
Totaal     54.655.911  3.675.998   3.330  2.913.173   1.033.774  54.381.632

Belangrijkste investeringen met een economisch nut

  Beschikbaar gesteld krediet Werkelijk besteed in 2020 Cumulatief besteed t/m 2020
't Hoogkoor, nieuwbouw 2.676.663 0 2.676.663
Gymnastiekzalen Metameer 1.429.666 716.189 716.189
Elzendaal: unilocatie 7.705.931 0 7.705.931
Totaal 11.812.260 716.189 11.098.783

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Balans Ultimo 2020 Ultimo 2019
Activa
Vaste Activa
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
280 Riolering 19.190.955 15.941.528

Verloopoverzicht Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

  Boekwaarde per 31-12-2019 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Boekwaarde per 31-12-2020
Riolering      15.941.528       4.329.356                   0          673.252            406.677      19.190.955
Totaal     15.941.528 4.329.356                     0          673.252               406.677   19.190.955

Belangrijkste Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

  Beschikbaar gesteld krediet Werkelijk besteed in 2020 Cumulatief besteed t/m 2020
Aanpassingen rioolstelsel IVS 2017 319.865 0 319.865
Rioleringsplan IVS2018 454.172 93.410 454.172
Rioleringsplan IVS2019 2.095.000 587.812 1.139.985
Totaal 2.869.037 681.222 1.914.022

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Balans Ultimo 2020 Ultimo 2019
Activa
Vaste Activa
Materiële vaste activa
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
245 Grond weg en waterbkundige werken Mn 13.872.867 13.144.334
275 Overige materiele Vaste Activa Mn 2.169.049 2.104.544
Totaal Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 16.041.916 15.248.878

Verloopoverzicht Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

  Boekwaarde per 31-12-2019 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Boekwaarde per 31-12-2020
Grond-, weg- en waterbouw-kundige werken maatschappelijk nut      13.144.334 1.954.457    0      896.445 329.479    13.872.867
Overige mate-riële vaste activa maat-schappelijk nut       2.104.544      455.305     0      305.309   85.491       2.169.049
Totaal     15.248.878 2.409.762     0 1.201.754   414.970    16.041.916

Belangrijkste Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

  Beschikbaar gesteld krediet Werkelijk besteed in 2020 Cumulatief besteed t/m 2020
Reconstructie wegen IVS 2019 657.207 141.300 657.207
Reconstructie wegen IVS 2020 509.250 334.436 334.436
Verstevigen bermen IVS 2020 707.000 494.899 494.899
Totaal 1.873.457 970.635 1.486.542

Financiële vaste activa

Balans Ultimo 2020 Ultimo 2019
Activa
Vaste Activa
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
340 Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 135.113 135.113
Overige langlopende geldleningen u/g
320 Overige langlopende leningen 31.562.382 32.551.882
321 Overige langlopende leningen 0 48.141
2000 Kapitaalverstr. Grondbedrijf -27.466.796 -29.406.530
Totaal Overige langlopende geldleningen u/g 4.095.586 3.193.493
Overige uitzettingen rentetypische looptijd
360 Ov uitzettingen rentetypische looptijd > 1jr 0 81.531
Totaal Financiële vaste activa 4.230.699 3.410.137

Verloopoverzicht Financiële vaste activa

  Boekwaarde per 31-12-2019 Investeringen Aflossingen Afschrijvingen Bijdragen van derden Boekwaarde per 31-12-2020
Leningen aan woningbedrijven                   -                           -
Overige langlopende leningen       3.193.493 1.818.755        916.662           4.095.586
Kapitaal verstrekking deelnemingen          135.113                  135.113
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar            81.531              81.531                       -
Totaal       3.410.137  1.818.755         998.193                  -                        -       4.230.699

Vlottende activa

Balans Ultimo 2020 Ultimo 2019
Activa
Vlottende Activa
Voorraden
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 30.360.011 32.768.657
Voorziening negatief saldo -6.846.088 -7.056.160
Tussentijdse winstneming 3.952.873 3.694.033
Gereed product en handelsgoederen 0 49.491
Totaal Voorraden 27.466.796 29.456.020
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar
Vorderingen op Openbare Lichamen 5.425.817 4.545.812
Overige vorderingen 1.326.250 1.967.289
Rekening-courant met niet-financiële instellingen 610.829 671.976
Uitzettingen Rijks schatkist looptijd <1 jaar 3.407.126 9.227.126
Totaal Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar 10.770.022 16.412.203
Liquide middelen
Kassaldi 1.457 150
Banksaldi 172.668 319.308
Totaal Liquide middelen 174.125 319.457
Overlopende activa
Overige overlopende activa 3.334.886 1.372.003
Totaal Vlottende Activa 41.745.830 47.559.684

Voorraden

Balans Ultimo 2020 Ultimo 2019
Activa
Vlottende Activa
Voorraden
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie
801 GB: voorraad gronden in exploitatie 0 0
802 GB: voorraad gronden (nog) niet in exploitatie 0 0
811 OHW GREX woningbouw 4.839.816 5.262.078
821 OHW GREX bedrijventerreinen 25.520.195 26.532.887
851 OHW OPEX commerciële ruimte 0 973.691
Totaal Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 30.360.011 32.768.657
Voorziening negatief saldo
891 Verliesvoorziening GREX woningbouw -4.265.823 -3.670.346
892 Verliesvoorziening GREX bedrijventerreinen -2.580.265 -2.616.042
895 Verliesvoorziening OPEX commerciële ruimte 0 -769.772
Totaal Voorziening negatief saldo -6.846.088 -7.056.160
Tussentijdse winstneming
881 Tussentijdse winstneming GREX woningbouw 3.289.962 3.059.932
882 Tussentijdse winstneming GREX bedrijventerreinen 662.911 634.101
Totaal Tussentijdse winstneming 3.952.873 3.694.033
Gereed product en handelsgoederen
900 Gereed product en handelsgoederen 0 49.491
Totaal Voorraden 27.466.796 29.456.020

Voorraden, overzicht grond- en opstalexploitaties

Omschrijving Datum voltooiing Loop-tijd plan (vanaf
1-1-2021)
Boekwaarde
1-1-2020
Lasten Baten Boekwaarde
31-12-2020
I. Woningbouw            
Boxmeer            
Steenstraat Zuid 31-12-2020            140.740     104.183    -244.923                         -
Steenstraat Noord opstalexploitatie 31-12-2020            973.691       42.925 -1.016.615                         -
1. Pastoorsbiest 31-12-2021 1  -272.247   52.723                        - -219.524
2. Bakelgeert 31-12-2024 4 2.448.719   66.951                        - 2.515.670
3. Hoek Steen-/Burg. Verkuijlstraat 31-12-2026 6 1.383.109 421.041 -32.171 1.771.979
4. Maasbroeksche blokken afronding 1e fase 31-12-2022 2 -1.051.439 48.692 -112.307 -1.115.054
5. Van Speijk 31-12-2022 2           10.161  2.381                        -              12.542
6. Voormalige school De Peppels 31-12-2021 1 185.901  60.474 -12.530 233.845
7. Voormalige school 't Ogelijn 31-12-2021 1  563.088 114.217 -117.326        559.979
Herontwikkeling voormalig schoolgebouw Metameer dr. Peelenstr 14a      520.395 162.433                        - 682.828
Pilot De Kraai 31-12-2020                  -1.889 35.690 -33.801                         -
             
Beugen            
8. Sterckwijck (zie bedrijventerreinen) 31-12-2020          
9. Lange Heggen-Moerkamp nnb 6             38.548 423.563                        - 462.111
             
Rijkevoort            
10. Achter de Molen 31-12- 2 -780.677  4.992 -166.381  -942.066
11. Achter de Molen fase III nnb       58.225 18.068                        -             76.294
             
Vierlingsbeek            
12. Soetendaal 3e fase 31-12- 4 174.937 20.288                        - 195.225
13. Gemeentewerf 31-12- 4 389.710 76.644                        - 466.354
             
Overloon            
14. Stevenbeekseweg 31-12-2021 3   154.614 220.585 -624.526   -249.327
             
Oeffelt            
15. Hogehoek 31-12- 2          -15.395 18.072                        -                 2.678
16. Brakels Eng 2 31-12-2023 6            48.928 12.789                        -               61.717
             
Maashees            
17. Achter de school 31-12-2023 6  197.847  20.639                        -          218.486
             
Groeningen            
18. Achter de kapel 31-12-2022 5 115.113 13.700 -94.464               34.349
             
Vortum-Mullem            
19. St. Cornelisstraat 31-12-2022 4 138.769 33.292 -226.197           -54.135
20. Luinbeekweg 31-12-2026 7 1.047.575 21.723 -120.663           948.635
             
Holthees            
21. Horstenweg 31-12-2026 4 668.400 32.479 -219.176          481.703
             
Sambeek            
22. Catharinaklooster 31-12-2025 3 -283.886 324.748 -586.211 -545.349
             
II. Bedrijventerreinen            
             
Boxmeer            
23. Uitbreiding Ind.terrein Saxe Gotha 31-12-2024 2  425.951 157.421 -52.488 530.884
             
Beugen            
24. Sterckwijck 31-12-2027 16 26.304.306 406.159 -1.523.486 25.186.979
             
Rijkevoort            
25. Hoogeind afronding 31-12-2023 1 -197.369     -299                        - -197.669
             
Totaal:     33.385.825 2.916.572 -5.183.264 31.119.133
             
Voorbereidingskosten GREX Woningbouw                     759.122
             
Totaal            30.360.011

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Balans Ultimo 2020 Ultimo 2019
Activa
Vlottende Activa
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar
Vorderingen op Openbare Lichamen 5.425.817 4.545.812
Overige vorderingen 1.326.250 1.967.289
Rekening-courant met niet-financiële instellingen 610.829 671.976
Uitzettingen Rijks schatkist looptijd <1 jaar 3.407.126 9.227.126
Totaal Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar 10.770.022 16.412.203

Schatkistbankieren

Met ingang van 14 december 2013 is de Wet verplicht schatkistbankieren in werking getreden. Het verplicht decentrale overheden hun liquide middelen voortaan aan te houden bij de schatkist van het Rijk. Gemeenten mogen hun overtollige financiën tot een bepaald drempelbedrag buiten de schatkist van het Rijk aanhouden. Het drempelbedrag is gebaseerd op een gemiddelde per kwartaal.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
(1) Drempelbedrag           625      
    Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen           592          734          678          513
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag        33             -             -         112
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag             -         109           53             -
(1) Berekening drempelbedrag
    Verslagjaar      
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar

     83.305

     
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen      83.305      
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat             -      
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 Drempelbedrag          625      
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
    Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)      53.859     66.759     62.344     47.173
(5b) Dagen in het kwartaal           91           91           92           92
(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen          592         734         678         513

 

Specificatie Overige vorderingen

Balans Ultimo 2020 Ultimo 2019
Activa
Vlottende Activa
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar
Overige vorderingen
3120 Voorziening dub.debiteuren -94.927 -149.486
3121 Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken -415.072 -411.734
131000 Debiteuren 620.997 1.550.612
131300 Debiteuren belastingen (Vris) 261.992 179.512
131400 Balansdebiteuren belastingen 0 0
131500 Debiteuren Sociale Zaken 953.260 798.385
Totaal Overige vorderingen 1.326.250 1.967.289

Specificatie Rekening-courant met niet-financiële instellingen

Balans Ultimo 2020 Ultimo 2019
Activa
Vlottende Activa
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar
Rekening-courant met niet-financiële instellingen
120000 Rekening courant SVN 124.625 83.372
120001 Rekening courant Vrom Startersfonds (SVN) 252.861 214.829
120002 Rekening-courant SVN Blijversleningen 204.866 202.144
120005 Rekening courant SVN duurzaamheidslening particuli -20.160 130.355
120006 Rekening-courant SVN stimuleringsregeling duurzaam 48.637 41.276
120010 RC ivm Corona 0 0
Totaal Rekening-courant met niet-financiële instellingen 610.829 671.976

Liquide middelen

Balans Ultimo 2020 Ultimo 2019
Activa
Vlottende Activa
Liquide middelen
Kassaldi
100200 Kas 1.457 150
Banksaldi
100300 Rabobank 102.175 217.228
100350 RABO I-deal 0194360091 5.674 991
100500 Bank Ned. Gemeenten 8.432 10.570
100530 RABO Belastingen 56.388 90.519
Totaal Banksaldi 172.668 319.308
Totaal Liquide middelen 174.125 319.457

Overlopende activa

Balans Ultimo 2020 Ultimo 2019
Activa
Vlottende Activa
Overlopende activa
Overige overlopende activa
131100 Nog te ontvangen bedragen Inwoners 288.171 76.673
131101 Nog te ontvangen bedragen Ruimte 679.109 342.553
131102 Nog te ontvangen bedragen Ondersteuning 1.604.278 191.103
141100 Vooruitbetaalde bedragen Inwoners 445.394 470.900
141101 Vooruitbetaalde bedragen Ruimte 23.616 12.094
141102 Vooruitbetaalde bedragen Ondersteuning 294.318 278.680
Totaal Overige overlopende activa 3.334.886 1.372.003

Overlopende activa - uitsplitsing

  Ultimo 2019 Ultimo 2020
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 1.372.003 3.334.886
Totaal 1.372.003 3.334.886

Eigen vermogen en voorzieningen

Balans Ultimo 2020 Ultimo 2019
Passiva
Vaste Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
3100 Algemene reserves AD en GRB 13.119.447 13.463.723
3140 GB: reserve grondbedrijf 0 257.091
Totaal Algemene reserve 13.119.447 13.720.813
Bestemmingsreserves
3101 Bestemmingsreserves AD en GRB 23.807.400 23.112.452
Gerealiseerde resultaat
3000 Exploitatiesaldo AD 6.054.920 3.662.972
Totaal Eigen vermogen 42.981.767 40.496.237
Voorzieningen
Voorzieningen voor verplichtingen, risico's en verliezen
3102 Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico 5.095.725 4.823.403
Egalisatievoorzieningen
3103 Egalisatievoorzieningen 320.741 384.676
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is
3104 Van derden verkregen middelen specifiek besteed 2.685.082 1.876.333
Totaal Voorzieningen 8.101.548 7.084.413
Totaal Vaste Passiva 51.083.316 47.580.650

Eigen vermogen

Balans Ultimo 2020 Ultimo 2019
Passiva
Vaste Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
3100 Algemene reserves AD en GRB 13.119.447 13.463.723
3140 GB: reserve grondbedrijf 0 257.091
Totaal Algemene reserve 13.119.447 13.720.813
Bestemmingsreserves
3101 Bestemmingsreserves AD en GRB 23.807.400 23.112.452
Gerealiseerde resultaat
3000 Exploitatiesaldo AD 6.054.920 3.662.972
Totaal Eigen vermogen 42.981.767 40.496.237

Verloopoverzicht Reserves

Omschrijving Saldo 01-01-2020 Bestedingsvoorstel Vermindering i.v.m. afs. op activa Overige mutaties Saldo 31-12-2020
Algemene reserves          
Algemene reserve      13.463.722                   -                   -         (344.275)      13.119.447
Saldo jaarrekening 2019       3.662.972      (3.662.972)                   -                   -                   -
      17.126.694     (3.662.972)                        -        (344.275)     13.119.447
Bestemmingsreserves          
Volkshuisvesting          523.284                523.284
Stimuleringsfonds       1.600.000             1.600.000
Reconstructie       1.290.445            (14.508)          (54.634)       1.221.303
Fiets- en wandelnetwerk                   -                77.126            77.126
Toerisme en Recreatie 2018                   -              299.509          299.509
Noordelijke Maasvallei 2018                   -                69.060            69.060
Toerisme en Recreatie 2020                   -                62.210            62.210
Bestemmingsplan buitengebied            53.258                (4.847)            48.411
Plankosten              260.000             (200.000)            60.000
Gemeentehuis, nieuwbouw       9.746.289           (368.525)         9.377.764
Mobiliteit            52.092              (1.216)              50.876
Rood met groen             5.989                (4.950)             1.039
Kunst            45.366              (10.000)            35.366
Wegen, onderhoud            22.275              (2.699)              19.576
HNG zero-couponlening            81.532              (81.532)                   -
Duurzaamheid          377.333            (24.609)          (16.428)          336.296
Sociaal Domein           2.742.749             (432.549)       2.310.200
Toegankelijk maken accommodaties                   -              400.000          400.000
Hoogkoor, kapitaallasten       3.712.582            (97.837)         3.614.745
Hoogkoor          567.016                567.016
Blijversleningen              250.000                250.000
Dekking kapitaallasten IVS         1.103.143           1.103.143
Bestedingsreserve                   -       2.559.829        (2.559.829)                   -
Huisvesting onderwijs       1.782.242                (1.766)       1.780.476
      23.112.452       3.662.972        (509.089)     (2.458.935)     23.807.400
Grondbedrijf          
Bedrijfsreserve          257.091                   -                   -         (257.091)                   -

Toelichting Reserves

Algemene reserve

Deze reserve is ingesteld om onvoorziene uitgaven en financiële risico's en tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van taken van de organisatie. Verder worden incidentele posten uit de begroting en eventuele begrotings- en rekeningstekorten ten laste van deze reserve gebracht.

Bestedingsvoorstel jaarrekening 2019:

 • Resultaat 2019 € 3.662.972
 • Storting reserve Budgetoverheveling € -/- 2.559.829
 • Storting reserve Dekking kapitaallasten IVS € -/- 1.103.143

 Overige mutaties:

 • Herindeling / kernendemocratie € -/-411.852
 • Vrijval bedrijfsreserve grondbedrijf € 257.091
 • Ontwikkellocatie Lange Heggen te Beugen € -/-189.514

Volkshuisvesting

In 2006/2007 is besloten een bedrag van € 768.550 aan te wenden voor de dekking van de kosten herontwikkeling Hofstede Elderom. Het bedrag dat per 1-1-2017 resteert, zal in het geheel nodig zijn om het plan Hofstede Elderom conform de afspraken met Mooiland af te kunnen werken.

Stimuleringsfonds

Deze reserve dient ter dekking voor leningen ten behoeve van de aankoop van een eerste koopwoning, de startersleningen. De uitvoering vindt via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) plaats.

Reconstructie

Reserveren van middelen ter dekking van investeringen die een relatie hebben met de reconstructie, zijnde de herinrichting, van het buitengebied.

Vermindering i.v.m. afschrijving op activa:

 • Kapitaallasten 2020 € -/-14.508

Overige mutaties:

 • Resultaat verkoop landbouwgronden 2020 € 453.271
 • Storting reserve Fiets- en wandelnetwerk € -/-77.126
 • Storting reserve Toerisme en Recreatie 2018 € -/-299.509
 • Storting reserve Noordelijke Maasvallei 2018 € -/-69.060
 • Storting reserve Toerisme en Recreatie 2020 € -/-62.210  

Op 30 september 2004 is door de Raad besloten deze reserve in te stellen met een voorlopige maximale hoogte van € 2.000.000.

Fiets- en wandelnetwerk

Reserve is ingesteld ter dekking van de kapitaallasten van de investering fiets- en wandelnetwerk.

Overige mutaties:

 • Storting € 77.126

Toerisme en Recreatie 2018

Reserve is ingesteld ter dekking van de kapitaallasten van de investering toerisme en recreatie 2018.

Overige mutaties:

 • Storting € 299.509

Noordelijke Maasvallei 2018

Reserve is ingesteld ter dekking van de kapitaallasten van de investering Noordelijke Maasvallei 2018.

Overige mutaties:

 • Storting € 69.060

Toerisme en Recreatie 2020

Reserve is ingesteld ter dekking van de kapitaallasten van de investering toerisme en recreatie 2020.

Overige mutaties:

 • Storting € 62.210

Bestemmingsplan buitengebied

Deze reserve dient ter dekking van de kosten verband houdende met de herziening van het bestemmingsplan buitengebied.

Overige mutaties:

 • Kosten herziening € -/-4.847

Plankosten

Het dekken van niet-verhaalbare plankosten van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven.

Overige mutaties:

 • Grondnota 2020 €-/-200.000

Gemeentehuis, nieuwbouw

Reserve is ingesteld ter dekking van de kapitaallasten van de investering nieuwbouw gemeentehuis.

Vermindering i.v.m. afschrijving op activa:

 • Kapitaallasten € -/-368.525

Mobiliteit

Het reserveren van financiële middelen ten behoeve van voorzieningen die buiten een exploitatiegebied zijn gelegen. Kenmerk hiervan is dat de totale betekenis en het nut van deze voorzieningen uitgaan boven het belang van een plangebied. Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld de aanleg van een rondweg, verbindingswegen en bijzondere verkeersvoorzieningen.

Vermindering i.v.m. afschrijving op activa:

 • Kapitaallasten € -/-1.216

Rood met groen

Reserveren van financiële dekkingsmiddelen voor het realiseren van een kwaliteitsimpuls in het buitengebied als gevolg van het doen van ingrepen in het buitengebied voor nieuwe ontwikkelingen.

Overige mutaties:

 • Koploperproject Oeffelt €-/-4.950

Kunst

De reserve kunst wordt ingezet voor de realisering van het kunstbeleid. Het vastgestelde bedrag in de exploitatie wordt aangewend voor de realisering van kunst. Het saldo op de exploitatie wordt verrekend met de reserve kunst.

Overige mutaties:

 • Makersregeling €-/-10.000

Wegen, onderhoud

Het saldo op deze reserve is bestemd voor bomenonderhoud N610 en rotonde Oeffelt.

Vermindering i.v.m. afschrijving op activa:

 • Kapitaallasten € -/-2.699

HNG zero-couponlening

De verkoopopbrengst van de belegging HNG is in depot geplaatst bij de BNG. De koopprijs werd niet in één termijn betaald, maar uitgesmeerd over 25 jaarlijkse termijnen (eerste termijn 1 september 1996, laatste termijn 1 september 2020). Om aan de verplichtingen te voldoen heeft de koper (Bouwfonds) een bedrag in depot geplaatst bij de BNG.

Overige mutaties:

 • Onttrekking € -/-81.532

Duurzaamheid

Op 23 januari 2014 is besloten deze reserve in te stellen met als doel te investeren in duurzame maatregelen. Gelijktijdig is besloten om een krediet beschikbaar te stellen van € 432.000 voor de uitvoering van het milieu uitvoeringsprogramma ZONBOX. In de raadsvergadering van 15 september 2016 is besloten om het restant van deze reserve samen met het budget voor regionaal milieubeleid in te zetten voor de uitvoering van het Duurzaamheidsplan 2016-2020.

Vermindering i.v.m. afschrijving op activa:

 • Kapitaallasten € -/-24.609

Overige mutaties:

 • Storting € 44.040
 • Uitgaven Duurzaamheidsplan € -/-60.469

Sociaal Domein

Conform het raadsbesluit van 30 juni 2016 is de reserve Wmo bedoeld om financiële risico’s en onzekerheden ten aanzien van de uitvoering van het Sociaal Domein op te vangen.

Overige mutaties:

 • Haalbaarheidsonderzoek V'beek €-/-32.549
 • Storting reserve toegankelijk maken accommodaties €-/-400.000

Toegankelijk maken accommodaties

Reserve is ingesteld ter dekking van de kapitaallasten van de investering toegankelijk maken accommodaties.

Overige mutaties:

 • Storting € 400.000

Hoogkoor, kapitaallasten

Reserve is ingesteld bij Raadsbesluit van 30 juni 2016 ter dekking van de kapitaallasten van de nieuwe investering in het Hoogkoor.

Vermindering i.v.m. afschrijving op activa:

 • Kapitaallasten € -/-97.837

Hoogkoor

Deze reserve dient ter dekking voor een eventuele afrekening met het Hoogkoor per einde contract in 2024 en de onderhoudskosten van de turnhal tot die tijd.

Blijversleningen

Deze reserve dient ter dekking voor leningen ten behoeve het gedragen aan de levensloopbestendigheid en toegankelijkheid van de woning zodat de bewoner (eigenaar of huurder) langer zelfstandig in de woning kan blijven wonen.

Dekking kapitaallasten IVS

Reserve is ingesteld ter dekking van de kapitaallasten van het IVS.

Bestedingsvoorstel jaarrekening 2019:

 • Storting € 1.103.143

Bestedingsreserve

Reserveren van dekkingsmiddelen uit een dienstjaar ten gunste van de exploitatie van het volgende dienstjaar. Ieder jaar wordt deze reserve gevuld via het bestedingsvoorstel van de jaarrekening. In het daarop volgende jaar wordt de reserve aangewend.

Huisvesting onderwijs

M.i.v. het begrotingsjaar 2007 worden alle kosten verband houdend met de huisvesting onderwijs verantwoord op de kostenplaats huisvesting onderwijs. De kosten van huisvesting worden gerelateerd aan de bijdrage voor de decentralisatie huisvesting onderwijs in de Algemene Uitkering. Het verschil tussen de uitgaven voor de huisvesting onderwijs en de uitkering in het gemeentefonds wordt verrekend met de reserve Huisvesting Onderwijs. Binnen het product Huisvesting Onderwijs worden budgettaire schommelingen voor 100% opgevangen uit deze reserve.

Grondbedrijf, bedrijfsreserve

Deze reserve dient als weerstandsvermogen en heeft ten doel het afdekken van financiële risico’s in verband met de exploitatie van bouwgronden. De reserve vervult dus een bufferfunctie ingeval sprake is van niet-kostendekkende exploitaties.

Overige mutaties:

 • Vrijval bedrijfsreserve grondbedrijf € 257.091

Voorzieningen

Balans Ultimo 2020 Ultimo 2019
Passiva
Vaste Passiva
Voorzieningen
Voorzieningen voor verplichtingen, risico's en verliezen
3102 Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico 5.095.725 4.823.403
Egalisatievoorzieningen
3103 Egalisatievoorzieningen 320.741 384.676
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is
3104 Van derden verkregen middelen specifiek besteed 2.685.082 1.876.333
Totaal Voorzieningen 8.101.548 7.084.413

Verloopoverzicht Voorzieningen

Omschrijving Saldo 01-01-2020 Reclassificatie Toevoegingen Vrijval Aanwendingen Saldo 31-12-2020
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
           
Pensioenaanspraken (oud-)wethouders        4.218.360            234.465            (33.717)       4.419.108
WW-verplichting          418.180            268.343           (120.077)          566.446
Grond- en opstalexploitaties          186.863                (76.692)          110.171
            4.823.403 -           502.808                   -        (230.486)       5.095.725
Egalisatie-voorzieningen               
Openbare verlichting          172.753              45.000            (96.798)          120.955
Onderhoud gemeentehuis             59.786            140.000              199.786
Landschapsfonds          115.626 (115.626)       -
Bomenfonds            36.511 (36.511)       -
                384.676 (152.137)           185.000                   -        (96.798)

          320.741

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden
           
Reiniging           135.238            138.308              273.546
Riool        1.741.095            309.528           2.050.623
Landschapsfonds - 115.626 25.815   (14.464) 126.977
Bomenfonds - 36.511 197.425     233.936
            1.876.333 152.137           671.076                   -              (14.464)       2.685.082

Toelichting Voorzieningen

Pensioenaanspraken (oud-) wethouders

Deze voorziening is ingesteld om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen van oud-wethouders. Ook hebben wethouders de mogelijkheid om hun opgebouwde pensioenrechten ineens op te vragen, bijvoorbeeld als ze veranderen van werkgever. Om deze bedragen eenmalig te kunnen betalen is deze voorziening ingesteld.

Toevoegingen:

 • Storting € 234.465

Aanwendingen:

 • Onttrekking € -/-33.717

WW-verplichting

Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs zijn verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). Als eigenrisicodrager voor de WW betaalt de gemeente de kosten (incl. sociale lasten en pensioenpremies) van de WW-uitkering, als de werknemers werkloos worden. Conform BBV voorschriften dient hier een voorziening voor gevormd te worden.

Toevoegingen:

 • Storting €268.343

Aanwendingen:

 • Onttrekking € -/-120.077

Grond- en opstalexploitatie

In feite is de voorziening, naar analogie van de voorziening voor oninbare vorderingen, een waardecorrectie op de actiefpost voorraden, bouwgrond in exploitatie. Om die reden moet deze voorziening dan ook onder deze post worden opgenomen en toegelicht in de toelichting van de balans. Wanneer de voorziening groter is dan de boekwaarde van de betreffende bouwgrond in exploitatie, dient het restant van de voorziening dat niet kan worden gesaldeerd, aan de passiefzijde van de balans onder de voorzieningen te worden gepresenteerd.

Aanwendingen:

 • Onttrekking € -/-76.692

Openbare verlichting

Reserveren van dekkingsmiddelen voor de kosten verband houdende met de periodieke uitwisseling van straatlampen (remplace) en noodzakelijk onderhoud aan de straatverlichting.

Toevoegingen:

 • Jaarlijkse toevoeging € 45.000

Aanwendingen:

 • Diverse kosten € -/-96.798

Onderhoud Gemeentehuis

Op basis van een onderhoudsplan is berekend dat een jaarlijkse storting van € 140.000 noodzakelijk is voor groot onderhoud.

Toevoegingen:

 • Storting € 140.000

Reiniging

Reserveren van middelen ter afdekking van ongewenste schommelingen in de jaarlijkse exploitatie reiniging.

Toevoegingen:

 • Exploitatieresultaat € 138.308

Riool

Opvangen van fluctuaties in exploitatielasten.

Toevoegingen:

 • Exploitatieresultaat € 309.528

Landschapsfonds

Artikel 3.2 Verordening Ruimte provincie bepaalt dat een bestemmingsplan dat een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied mogelijk maakt gepaard dient te gaan met een fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap, cultuurhistorie of van de extensieve recreatiemogelijkheden van het gebied of de omgeving. In de structuurvisie Boxmeer 2030 is aangegeven met welke projecten deze kwaliteitsverbetering behaald kan worden. O.a. zijn het Maasheggengebied aangewezen en uitbreiding van bosareaal rondom Overloon. Particulieren die in het buitengebied een ruimtelijke ontwikkeling willen realiseren dienen dit te doen door (delen) van de aangewezen projecten te realiseren. Lukt dit niet doordat de omvang van de te realiseren kwaliteitsverbetering te gering is, dan kan het te realiseren bedrag in de voorziening landschapsfonds gestort worden en neemt de gemeente deze verplichting over.

Toevoegingen:

 • Storting € 25.815

Aanwendingen:

 • Diverse kosten € -/-14.464

Bomenfonds

Compenseren van gemeentelijke of particulier verwijderde bomen welke op de huidige locatie niet herplant kunnen worden.

Toevoegingen:

 • Storting € 197.425

Gerealiseerd resultaat

Balans Ultimo 2020 Ultimo 2019
Passiva
Vaste Passiva
Eigen vermogen
Gerealiseerde resultaat
3000 Exploitatiesaldo AD 6.054.920 3.662.972

Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan één jaar

Balans Ultimo 2020 Ultimo 2019
Passiva
Vaste Passiva
Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 68.007.115 84.004.562

Toelichting Vaste schulden

  Saldo 01-01-2020 In 2020 opgenomen In 2020 afgelost Saldo 31-12-2020
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen  84.004.562   (15.997.447) 68.007.115
Totaal 84.004.562                   - (15.997.447) 68.007.115

De totale rentelast voor het jaar 2020 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar bedraagt € 1.500.369.

Dit betreft de geldleningen op lange termijn. Voor een nadere specificatie verwijzen wij u naar de staat "Staat van opgenomen langlopende geldleningen " van het Bijlagenboek.

 

Vlottende passiva

Balans Ultimo 2020 Ultimo 2019
Passiva
Vlottende Passiva
Netto Vlottende schulden looptijd < 1 jaar
Kasgeldlening Openbaar Lichaam art1a Wet Fido 6.000.000 0
Overlopende schulden 4.110.174 3.495.999
Totaal Netto Vlottende schulden looptijd < 1 jaar 10.110.174 3.495.999
Overlopende passiva
Overlopende passiva 10.209.127 5.418.144
Totaal Vlottende Passiva 20.319.300 8.914.143

Overlopende passiva

Balans Ultimo 2020 Ultimo 2019
Passiva
Vlottende Passiva
Overlopende passiva
Overlopende passiva 10.209.127 5.418.144

Overlopende passiva - uitsplitsing

  Ultimo 2019 Ultimo 2020
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 3.808.142 3.949.221
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 1.014.028 5.413.813
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen 595.974 846.093
Totaal 5.418.144 10.209.127

Uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Omschrijving Saldo 01-01-20 Toevoegingen Vrijval Saldo 31-12-20
Participatiebudget (SiSa) Ov. Nl. Overhl.             2.203              (2.203)                  (0)
SPUK Het Rijk            30.662          167.719       (194.976)             3.405
OAB (onderwijsachterstandenbeleid) Het Rijk          214.125          388.581 (202.574)          400.132
Aanpak overlastgevende asielzoekers Het Rijk                   -          200.000            200.000
Geluidsanering resterende woningen Het Rijk                   -          125.850            125.850
TOZO Het Rijk - 4.900.024 (1.731.823) 3.168.201
Gedupeerde toeslag kinderopvang Het Rijk - 6.436 - 6.436
Regeling reductie energieverbruik Het Rijk - 60.000 (29.438) 30.562
Groenblauwe schoolpleinen Ov. Nl. Overhl.          328.495         (328.495)                   -
Klimaatadaptief Oeffeltse Raam Ov. Nl. Overhl.          100.000          100.000            200.000
Klimaatadaptief Boxmeer, uitleg/inleg Ov. Nl. Overhl.            53.760            (53.760)                   -
Wateroverlast Bocstraat te Boxmeer Ov. Nl. Overhl.            18.510            (18.510)                   -
Wateroverlast Beugen, Dorpsstraat Ov. Nl. Overhl.            84.045                84.045
Herstel plan Maasheggen fase 2 Ov. Nl. Overhl.            25.815            (25.815)                   -
Klimaatbestendig Land van Cuijk Ov. Nl. Overhl.                   -          713.962       (107.687)          606.275
Watersysteem Weijerpark Ov. Nl. Overhl.          124.999       (124.999)                   -
Regiodeal Ov. Nl. Overhl.                   -          300.000            300.000
Molens Ov. Nl. Overhl.            31.414          294.217        (36.724)          288.907
Totaal       1.014.028 7.256.789 (2.857.004) 5.413.813

Toelichting niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

Waarborgen en garanties

Voor een bedrag van € 2.497.759 betreft dit gewaarborgde geldleningen ten behoeve van sociale woningbouw, huisvesting ouderen, verpleeghuizen en het verbeteren van eigen woningen. Voor een specificatie van dit bedrag wordt verwezen naar het bijlagenboek.

Algemene reserve IBN

Het aandeel van gemeente Boxmeer in de AGR is per 1 januari 2020 € 378,892. Per 31 december 2020 is het saldo € 497.565 Van het saldo van € 497.565 zijn er voor een bedrag van € 283.588 uitgaven gepland. De vrij beschikbare reserve per 31 december 2020 is € 213.977.

Huur/Lease

In de meerjarenbegroting 2021-2024 is in totaliteit voor huur en lease een bedrag geoormerkt van € 1.514.012 (2021: € 378.503, 2022: € 378.503, 2023: € 378.503 en 2024: € 378.503).

Vennootschapsbelasting

Het bedrag waarvan het recht bestaat op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 is € 2.865.378.

 

Meerjarige contracten

Opdracht Beschrijving van de aanbesteding (en opdracht nr.) Opdrachtnemer Datum aankondiging van een gegunde opdracht Type opdracht
(en CPV-code(s))
Type opdracht Totale waarde van de
aanbesteding (excl. btw)
Looptijd
contract
 Besteding 2020
(excl. btw) 
Circulair Kantoormeubilair Inkoop Kantoor Meubilair, C2C circulair inkopen (aangaan van een Raamovk samen met 13 organisaties)
---
De scope van de opdracht betreft het leveren, onderhouden en terugnemen van standaard kantoormeubilair voor werken, overleggen, opbergen en het kunnen ontvangen van mensen. De uitgangspunten van Cradle to Cradle (hierna C2C) en een circulaire economie worden in een hoge mate meegenomen in deze aanbesteding.

Op maat gemaakt meubilair valt buiten de scope van deze opdracht.
Ahrend Nederland B.V. 1-11-2019 Leveringen

(39130000 - Kantoormeubilair)
Openbare procedure

(De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst)
€1.857.000,00
(voor Boxmeer 200.000) eenmalig,
is € 200.000 in totaal voor 4 jaar.
Datum van de sluiting van de overeenkomst: 15/10/2019  € 78.653,00
Vervanging ICT voorzieningen De aanbesteding betreft de Vervanging ICT voorzieningen. Hieronder vallen o.a. centrale hardware (backend en werkplek servers, core switches), centrale software (aanvullende VNware licenties, Thinkiosk Enterprice Plus licenties (of gelijkwaardig))en implementatie, incl transitie, dienstverlening.

(BIZOB-2019-BOX-MBO-00099)
PQR B.V. 5-9-2019 Leveringen

(48800000 - Informatiesystemen en servers)
Openbare procedure € 1.300.482
(2/3 Boxmeer: € 866.988)
(1/3 SA: € 433.494)
Datum van de sluiting van de overeenkomst: 05/09/2019  € 9.506
Hoofd Bedrijfsbureau Ruimte Hoofd Bedrijfsbureau Ruimte

Climac B.V.

(Peter Claassen management & advies = onderdeel van Climac BV)
23-11-2018 Diensten

(79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging)
Openbare procedure

(De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst)
De waarde van de
opdracht is onbekend.
Datum van de sluiting van de overeenkomst: 14/05/2020  € 90.908 
Begaanbaar houden verhardingen De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
- Onkruidbeheersing verhardingen
- Beheersen afval en veegvuil
- Verwijderen bladafval
- Beheersen afvalbakken
- Reinigen kolken en lijnontwatering
---
De overeenkomst bestaat voornamelijk uit straatvegen, kolkenreiniging en onkruidverwijdering.
---
(BIZOB-2020-GEZ-JHO-00070)
Engelen Groen Uden B.V. 23-12-2020 Diensten

(77312000 - Diensten voor het wieden van onkruid

90900000-6 Schoonmaak- en afvalverwijderings-diensten)
Openbare procedure

(De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst)
€4.779.718,59 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 30/04/2020


Inlichtingen over opties
Opties: ja

Beschrijving van opties:

De nieuwe gemeente Land van Cuijk kan voor de periode vanaf 1 januari 2022 tot en met 30-04-2024 (28 maanden) eenzijdig de overeenkomst optioneel verlengen voor wat betreft de werkzaamheden in de gemeente Boxmeer.
                    € 405.952
 Schoonmaak, catering en glasbewassing gemeentelijke panden (Gemeentehuis, Gemeentewerf en Steenstraat 103-105.)   Schoonmaak, catering en glasbewassing gemeentelijke panden (Gemeentehuis, Gemeentewerf en Steenstraat 103-105.)   IBN Facilitair   Raadsbesluit:
13 dec. 2018 
 Diensten   Alleenrecht / aanwijzingsbesluit   € 160.000 per jaar.   Van 1 januari 2020 tot 1-1-2024                            € 168.950
Onderhoud openbaar groen 2019-2022 Onderhoud openbaar groen 2019-2022 IBN Facilitair  Raadsbesluit:
13 dec. 2018 
Diensten Alleenrecht / aanwijzingsbesluit  € 752.212 p/jr  2019-2022       € 659.550
Herinrichting Hoogkoorplein te Boxmeer Het Project betreft in hoofdzaak opbreek- en grondwerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden en de realisatie van een ondergrondse waterberging (met een inhoud van 5000m3) met bijbehorende bemalingswerkzaamheden, de realisatie van verhardingen en van inrichtingselementen. Vissers Ploegmakers B.V. 7-8-2020 Werken

(45236000 - Aanbrengen van verharding;
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen)
Openbare procedure € 1.871.000 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 20/07/2020 €1.642.620

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2020

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2020

Voor het overzicht van de baten en lasten zie het betreffende programma in het Jaarverslag 2020.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Hier wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen bestaande uit:

 • Lokale heffingen, waarvan de bestedingen niet gebonden zijn;
 • Algemene uitkering;
 • Dividend en rentevergoedingen;
 • Saldo van de financieringsfunctie.

Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving Begroting 2020 Rekening 2020
Lokale heffingen: niet gebonden

6.564.146

6.600.422
Algemene uitkering  45.937.793

46.455.548

Dividend en rentevergoedingen 108.059 108.904
Overige baten en lasten 347.415 83.295
Saldo van de financieringsfunctie 

214.084

225.842

Totaal 53.171.497 53.474.011

Lokale heffingen

Onder de algemene dekkingsmiddelen vallen met name OZB, toeristenbelasting en woonforensenbelasting.

Meer uitgebreide informatie over de lokale heffingen is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen. De paragraaf lokale heffingen geeft ook informatie over o.a. afvalstoffenheffing, rioolrecht, diverse leges, etc. Deze zijn geraamd en verantwoord onder de diverse programma’s.

Algemene uitkering: uitkering gemeentefonds

De algemene uitkering wordt jaarlijks bij de 1e en 2e algemene begrotingsbijstelling bijgesteld als gevolg van diverse circulaires (mei en september) die wij ontvangen van het Rijk. In de memo van 6  januari jl. hebben wij u als gevolg van de decembercirculaire 2020 als laatste geïnformeerd.  Hierin hebben we aangegeven dat de algemene uitkering 2020 (= inclusief sociaal domein) uit zou komen op een bedrag van  € 46.402.277. Dit bedrag is uiteindelijk ook opgenomen in de jaarrekening 2020.

Dividend en rentevergoedingen

Het gaat hier om de inkomsten wegens regulier dividend en rentevergoedingen van:

Omschrijving

Begroting 2020

Rekening 2020

BNG – dividend

49.098 49.098

HNG – dividend

87.594 87.594

Diversen

77.392 89.150

Totaal

214.084 225.842

 

Mutaties onvoorzien

Mutaties onvoorzien 2020

    Begroting
Mutaties post Onvoorzien   Bedrag
Wijz Post onvoorzien primaire begroting   146.000
  Programma 0: Bestuur en Ondersteuning    
2 Doorwerking Berap II 2019: 75 jaar bevrijding -37.750  
2 Doorwerking Berap II 2019: Diversen -44.350  
2 Doorwerking Berap II 2019: Cornelisstraat 28a -5.000  
23 Veroordeling betaling opstalvergoeding Sportlaan 1 -23.342  
102 1e alg. Begr.bijstelling: Personeelskosten (incl. inhuur) 422.925  
102 1e alg. Begr.bijstelling: Juridische ondersteuning -40.000  
102 1e alg. Begr.bijstelling: Outplacementkosten -212.000  
102 1e alg. Begr.bijstelling: Arbo -10.000  
102 1e alg. Begr.bijstelling: Reprokosten 20.000  
102 1e alg. Begr.bijstelling: Verzekeringen -2.500  
102 1e alg. Begr.bijstelling: Controle- en accountantskosten -12.000  
102 1e alg. Begr.bijstelling: Diversen -500  
103 1e alg. Begr.bijstelling: Cornelisstraat 28a 20.330  
103 1e alg. Begr.bijstelling: Groenstroken -22.000  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Raads- en commissieleden -7.000  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Pensioenvoorziening -154.349  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Representatie en sponsoring 25.000  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Evenementen 15.000  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Reis- en verblijkosten 25.000  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Inkoopgerelateerde activiteiten -57.667  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Juridische ondersteuning -25.000  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Outplacementkosten 120.000  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Cornelisstraat 28a 36.712  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Arbo -3.500  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Onderhoud programmatuur -55.000  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Investeringslasten en renteomslag 46.515  
203 2e alg. Begr.bijstelling: Reststroken -49.505  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Personeelskosten (incl. inhuur) 29.577  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Diversen -14.503  
      -14.907
  Programma 1: Veiligheid    
2 Doorwerking Berap II 2019: Straatcoaches -81.120  
21 Resultaatbestemming 2019 Veiligheidsregio Brabant Noord 56.890  
103 1e alg. Begr.bijstelling: Huisdierenopvang -20.000  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Cameratoezicht -43.927  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Diversen -1.000  
      -89.157
  Programma 2: Openbare Werken    
2 Doorwerking Berap II 2019: Krediet voor het vervangen van 1.215 armaturen van de openbare verlichting -2.640  
2 Doorwerking Berap II 2019: Krediet t.b.v. van de sloop van het pand Burg. Verkuijlstr. 60 Boxmeer -4.750  
2 Doorwerking Berap II 2019: Bosbeheer 30.000  
103 1e alg. Begr.bijstelling: Bosbeheer 8.631  
103 1e alg. Begr.bijstelling: Boombeheer -60.500  
203 2e alg. Begr.bijstelling: Verkeersonderzoek toekomstscenario's -30.000  
203 2e alg. Begr.bijstelling: Houthak, oogst- en exploitatiebaten  -32.200  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Investeringslasten en renteomslag -42.012  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Personeelskosten (incl. inhuur) 62.436  
203 2e alg. Begr.bijstelling: Diversen -10.550  
      -81.585
  Programma 3: Economische en ruimtelijke ontwikkeling    
102 1e alg. Begr.bijstelling: Personeelskosten (incl. inhuur) -12.600  
103 1e alg. Begr.bijstelling: Kermis -4.500  
203 2e alg. Begr.bijstelling: Terrassen- en standplaatsvergunningen -16.500  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Toeristenbelasting -190.000  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Leges aanpassingen bestemmingsplannen 25.000  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Grondbedrijf 86.230  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Investeringslasten en renteomslag -437.007  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Personeelskosten (incl. inhuur) 8.700  
203 2e alg. Begr.bijstelling: Diversen -10.000  
      -550.677
  Programma 4: Financiën    
1 Investeringsschema 2020-2023, saldo begroting en amendementen 103.993  
2 Doorwerking Berap II 2019: Algemene Uitkering 180.848  
2 Doorwerking Berap II 2019: Diverse stelposten 293.500  
17 Grondnota 2020 200.000  
18 Bestemming van het jaarrekeningresultaat 2019 gemeente Boxmeer 500.000  
102 1e alg. Begr.bijstelling: Personeelskosten (incl. inhuur) -294.700  
102 1e alg. Begr.bijstelling: Dividend BNG -50.902  
102 1e alg. Begr.bijstelling: Algemene uitkering 97.658  
102 1e alg. Begr.bijstelling: WOZ bezwaar en beroep -50.000  
102 1e alg. Begr.bijstelling: OZB 40.000  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Algemene Uitkering 1.259.002  
202 2e alg. Begr.bijstelling: WOZ project herwaarderen -45.000  
202 2e alg. Begr.bijstelling: OZB -43.650  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Diverse stelposten 184.442  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Investeringslasten en renteomslag -78.880  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Personeelskosten (incl. inhuur) -104.000  
203 2e alg. Begr.bijstelling: Diversen 20.000  
      2.212.311
  Programma 5: Leefbaarheid    
2 Doorwerking Berap II 2019: Subsidies volksontwikkeling 15.000  
2 Doorwerking Berap II 2019: Diversen -3.245  
3 integratie rugby club Black Bulls op sportpark De Raay te Overloon -26.350  
6 Verbouwing van gemeenschapshuis De Kleppenburg te Oeffelt vanwege inpassing van OJC Mannekino -3.250  
24 Uitbreiding en renovatie sporthal Meercamp -1.250  
25 Verwerving grond en opstal 14 Oktoberplein 2 te Overloon -294.970  
101 1e alg. Begr.bijstelling: Morgenster -11.860  
101 1e alg. Begr.bijstelling: De Weijer -24.178  
201 2e alg. Begr.bijstelling: Onderwijsachterstanden beleid en VVE 37.514  
201 2e alg. Begr.bijstelling: COA Onderwijs 315.500  
201 2e alg. Begr.bijstelling: 't Bolwerk -219.500  
201 2e alg. Begr.bijstelling: Accommodaties Welzijn (Maashees en Holthees) -14.610  
201 2e alg. Begr.bijstelling: Fairtrade -1.100  
201 2e alg. Begr.bijstelling: Compensatieregeling peuterspeelzaalwerk 21.000  
201 2e alg. Begr.bijstelling: Sociom, begeleiding huisvesting vergunninghouders 25.000  
201 2e alg. Begr.bijstelling: Gehandicaptenorganisaties -1.800  
201 2e alg. Begr.bijstelling: Exploitatie sporthallen -52.500  
201 2e alg. Begr.bijstelling: Gymzaal de Slaterthal -2.380  
201 2e alg. Begr.bijstelling: Gymzaal de Raaijhal -53.000  
201 2e alg. Begr.bijstelling: 't Hoogkoor -89.250  
201 2e alg. Begr.bijstelling: Buitensport 26.350  
201 2e alg. Begr.bijstelling: De Weijer -88.000  
201 2e alg. Begr.bijstelling: Monumenten -300.000  
201 2e alg. Begr.bijstelling: Subsidies volksontwikkeling 18.000  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Investeringslasten en renteomslag 56.886  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Personeelskosten (incl. inhuur) 3.375  
      -668.618
  Programma 6: Sociale zaken en werkgelegenheid    
2 Doorwerking Berap II 2019: Diversen 12.551  
2 Doorwerking Berap II 2019: Huishoudelijke verzorging -150.000  
2 Doorwerking Berap II 2019: Wmo -172.897  
2 Doorwerking Berap II 2019: Basisteam jeugd en gezin -335.791  
2 Doorwerking Berap II 2019: Individuele voorzieningen natura jeugd 583.156  
2 Doorwerking Berap II 2019: Veiligheid, jeugdreclass en opvang jeugd -247.365  
2 Doorwerking Berap II 2019: WSW -24.713  
102 1e alg. Begr.bijstelling: Jeugd -85.080  
102 1e alg. Begr.bijstelling: Personeelskosten (incl. inhuur) -23.000  
201 2e alg. Begr.bijstelling: Jeugdzorg 65.037  
201 2e alg. Begr.bijstelling: Gebundelde uitkering Participatiewet, BUIG 875.000  
201 2e alg. Begr.bijstelling: Regeling Compensatie Zorgkosten 20.000  
201 2e alg. Begr.bijstelling: Schuldhulpverlening 38.000  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Maatwerkvoorzieningen Wmo -35.000  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Wmo Huishoudelijke Verzorging (HV) -200.000  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Wmo Begeleiding -74.071  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Wmo innovatie 151.100  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Wmo uitvoeringskosten -14.073  
202 2e alg. Begr.bijstelling: PGB HV en PGB Begeleiding 40.000  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Investeringslasten en renteomslag 2.015  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Personeelskosten (incl. inhuur) 6.125  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Diversen 10.137  
      441.131
  Programma 7: Duurzaamheid en klimaatadaptatie    
202 2e alg. Begr.bijstelling: Investeringslasten en renteomslag 8.861  
      8.861
  Programma 8: Vergunningen, toezicht en handhaving    
102 1e alg. Begr.bijstelling: Personeelskosten (incl. inhuur) 49.750  
103 1e alg. Begr.bijstelling: Bodemadvisering -15.000  
203 2e alg. Begr.bijstelling: Vergunningverlening -60.000  
203 2e alg. Begr.bijstelling: Omgevingsvergunning -196.250  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Investeringslasten en renteomslag 4.110  
      -217.390
       
  Post onvoorzien na wijzigingen   1.185.969
Exploitatie Begroting 2020 na 2e berap
Lasten
Thema Planning en Control
69222010 Onvoorziene uitgaven 1.185.969

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Programma Omschrijving KPL Begroot Werkelijk Saldo Toelichting
  Baten          
0 Bestuur en Ondersteuning          
  Verkoop reststroken 63406020 30.000 43.777 -13.777 Betreft de verkoop (incidentele opbrengst) van reststroken in 2020.
2 Openbare Werken          
  Stika gelden 65502030 51.859 51.976 -117 Betreft gebiedscontract Stimuleringsregeling Landschap.
3 Economische en ruimtelijke ontwikkeling          
  Huurinkomsten terrassen 63103030 -16.500 -10.175 -6.325 Er is besloten de jaarlijkse huurvergoeding voor het gebruik van gemeentegrond voor terrassen dit jaar niet te innen. De jaarlijkse vergoeding voor standplaatsen werd wel geïnd, €6.000. Per saldo levert dit een nadeel op van €10.500.
  Verkoop landbouwgronden 63406010 471.045 477.410 -6.365 Betreft de verkoop (incidentele opbrengst) van landbouwgronden in 2020.
  Toeristenbelasting 69361010 -190.000 -190.000 0 Door de coronacrisis heeft het college besloten in 2020 geen voorschotaanslagen toeristenbelasting op te leggen. Dit leidt tot een verlaging van de opbrengst 2020 met een bedrag van €190.000. Het Rijk draagt voor een bedrag van €65.000 bij.
4 Financiën          
  Algemene uitkering 69211010 978.770 1.056.067 -77.297 Betreft compensatieregeling van het Rijk aan de Gemeente Boxmeer.
  Onttrekking algemene reserve (herindeling/kern.) 69801010 662.500 411.852 250.648 Uitvoering van het plan van aanpak "Opschalen en verbinden" voor de herindeling. Deze kosten worden gedekt uit de algemene reserve.
  Onttrekking algemene reserve (Lange Heggen-Moerkamp) 69801010 189.514 189.514 0 Betreft de uitvoering van de grondexploitatie Lange Heggen-Moerkamp. Het tekort wordt gedekt uit de algemene reserve.
  Onttrekking reserve huisvesting onderwijs 69800110 0 1.766 -1.766 M.i.v. het begrotingsjaar 2007 worden alle kosten verband houdend met de huisvesting onderwijs verantwoord op de
kostenplaats huisvesting onderwijs. De kosten van huisvesting worden gerelateerd aan de bijdrage voor de decentralisatie huisvesting onderwijs in de Algemene Uitkering. Het verschil tussen de uitgaven voor de huisvesting onderwijs en de
uitkering in het gemeentefonds wordt verrekend met de reserve Huisvesting Onderwijs. Binnen het product Huisvesting
Onderwijs worden budgettaire schommelingen voor 100% opgevangen uit deze reserve.
  Onttrekking reserve Kunst 69800115 25.000 10.000 15.000 Uitgaven van kunst in 2020 die ten laste van de reserve kunst worden gebracht.
  Onttrekking reserve Sociaal Domein 69800220 36.000 32.549 3.451 Betreft het beschikbaar stellen van een bedrag ten behoeve van een haalbaarheidsonderzoek naar een toekomstbestendige gemeenschapsvoorziening in Vierlingsbeek / Groeningen. De kosten worden gedekt uit de reserve sociaal domein.
  Onttrekking reserve duurzaamheid 69800675 305.899 60.469 245.430 Kosten duurzaamheidsplan 2020 welke gedekt worden uit de reserve duurzaamheid.
  Onttrekking reserve HNG 69801010 81.531 81.531 0 De verkoopopbrengst van de belegging HNG is in depot geplaatst bij de BNG. De koopprijs werd niet in één termijn betaald,
maar uitgesmeerd over 25 jaarlijkse termijnen (eerste termijn 1 september 1996, laatste termijn 1 september 2020). Om
aan de verplichtingen te voldoen heeft de koper (Bouwfonds) een bedrag in depot geplaatst bij de BNG.
  Onttrekking reserve Bestemmingsplan Buitengebied 69800425 53.257 4.847 48.410 Betreft kosten herziening bestemmingsplan buitengebied welke gedekt worden uit de reserve bestemmingsplan buitengebied.
6 Sociale zaken en werkgelegenheid          
  Tozo budget 66102550 1.154.000 1.506.573 -352.573 Als gevolg van de financiële impact van de coronacrisis op zelfstandigen, is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) ingevoerd. De gemeenten voeren deze regeling uit. De kosten die zij maken voor deze regeling (zowel de kosten voor de Tozo uitkering als de uitvoeringskosten) worden volledig gecompenseerd door het Rijk. De uitvoering van de Tozo verloopt daarmee budgettair neutraal.
  Totaal:   3.832.875 3.728.156 104.719  
             
Programma Omschrijving   Begroot Werkelijk Saldo Toelichting
  Lasten          
0 Bestuur en Ondersteuning          
  Wachtgeld gewezen wethouders 60012012 135.298 136.247 -949 Dit zijn de kosten met betrekking tot het wachtgeld van de gewezen wethouders.
  75 jaar bevrijding 60012075 37.750 25.840 11.910 Kosten 2020 inzake 75 jaar bevrijding.
  Verkiezingen 60032010 67.821 8.211 59.610 Het kabinet heeft geld beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 als gevolg van de corona-maatregelen. De extra kosten hangen onder meer samen met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, voor het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten, voor toegankelijkheid van die locaties en voor de aanvullende werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding van de verkiezingen. Wij ontvangen hiervoor een bedrag van € 67.821. Dit bedrag is in 2020 volledig toegevoegd aan het budget verkiezingen. Er resteert € 59.610. De kosten van de Tweede kamer verkiezingen worden hoofdzakelijk in 2021 gemaakt. Middels een bestedingsvoorstel zal verzocht worden de middelen te kunnen besteden in 2021.
  Ambtelijk apparaat 411010 55.000 55.000 0 Door de wereldwijde uitbraak van COVID-19 en de landelijke maatregelen hebben veel medewerkers te maken gehad met een gewijzigde werksituatie o.a de noodzaak thuis te werken. Het faciliteren hiervan heeft extra uitgaven met zich mee gebracht. 
  Herindeling / kernendemocratie 60051070 662.500 411.852 250.648 Uitvoering van het plan van aanpak "Opschalen en verbinden" voor de herindeling. Deze kosten worden gedekt uit de algemene reserve.
2 Openbare Werken          
  Stika gelden 65502030 51.859 11.250 40.609 Betreft gebiedscontract Stimuleringsregeling Landschap.
  Groenvoorzieningen en speelterreinen 65601090 83.283 83.283 0 Aan de hand van de activastaat van de jaarrekening 2019 is nagegaan of de avtiva nog wel in eigendom zijn van de gemeente. Uit deze actie is naar voren gekomen dat er inderdaad bepaalde activa niet meer in het bezit zijn van de gemeente en dus ten onrechte zijn opgenomen op de balans.
3 Economische en ruimtelijke ontwikkeling          
  Recreatie en toerisme 65603090 19.287 19.287 0 Aan de hand van de activastaat van de jaarrekening 2019 is nagegaan of de avtiva nog wel in eigendom zijn van de gemeente. Uit deze actie is naar voren gekomen dat er inderdaad bepaalde activa niet meer in het bezit zijn van de gemeente en dus ten onrechte zijn opgenomen op de balans.
  Bestemmingsplan Buitengebied 68101020 53.257 4.847 48.410 Betreft kosten herziening bestemmingsplan buitengebied welke gedekt worden uit de reserve bestemmingsplan buitengebied.
  Locatie Lange Heggen-Moerkamp te Beugen 68302090 189.514 189.514 0 Betreft de uitvoering van de grondexploitatie Lange Heggen-Moerkamp. Het tekort wordt gedekt uit de algemene reserve.
  Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 63401090 474.138 474.139 -1 Aan de hand van de activastaat van de jaarrekening 2019 is nagegaan of de avtiva nog wel in eigendom zijn van de gemeente. Uit deze actie is naar voren gekomen dat er inderdaad bepaalde activa niet meer in het bezit zijn van de gemeente en dus ten onrechte zijn opgenomen op de balans.
4 Financiën          
  Stelpost Corona 69221080 276.562 0 276.562 Betreft compensatieregeling van het Rijk aan de Gemeente Boxmeer.
  Storting reserve reconstructie 69800810 458.545 453.271 5.274 Betreft resultaat verkoop (incidentele opbrengst) van landbouwgronden in 2020.
  Storting reserve huisvesting onderwijs 69800110 216.787 0 216.787 M.i.v. het begrotingsjaar 2007 worden alle kosten verband houdend met de huisvesting onderwijs verantwoord op de
kostenplaats huisvesting onderwijs. De kosten van huisvesting worden gerelateerd aan de bijdrage voor de decentralisatie huisvesting onderwijs in de Algemene Uitkering. Het verschil tussen de uitgaven voor de huisvesting onderwijs en de
uitkering in het gemeentefonds wordt verrekend met de reserve Huisvesting Onderwijs. Binnen het product Huisvesting
Onderwijs worden budgettaire schommelingen voor 100% opgevangen uit deze reserve.
  Storting reserve duurzaamheid 69800675 44.040 44.040 0 Betreft de jaarlijkse storting in de reserve duurzaamheid conform het duurzaamheidsplan.              
5 Leefbaarheid          
  Kunst 65401020 25.000 10.000 15.000 Uitgaven van kunst in 2020 die ten laste van de reserve kunst worden gebracht.
  Verwerving grond en opstal 14 Oktoberplein 2 te Overloon 55408080 294.970 20.000 274.970 Bij de verwerving van de grond en perceel 14 Oktoberplein 2 te Overloon is er tevens een bedrag ad. €274.970 beschikbaar gesteld voor achterstallig groot onderhoud en en een bedrag ad. €20.000 beschikbaar gesteld voor de kwijtschelding van een schuld.
  Haalbaarheidsonderzoek gemeenschapsvoorziening 55409080 36.000 32.549 3.451 Betreft het beschikbaar stellen van een bedrag ten behoeve van een haalbaarheidsonderzoek naar een toekomstbestendige gemeenschapsvoorziening in Vierlingsbeek / Groeningen. De kosten worden gedekt uit de reserve sociaal domein.
  Leerlingenvervoer 64801010 0 -16.674 16.674 Tijdens de sluiting van de scholen is het leerlingenvervoer gedaald tot een minimum. Volgens de richtlijnen van de VNG is 80% van de niet gereden ritten doorbetaald en factureert men 100% van de gereden ritten. Hierdoor waren de kosten over de maanden half maart t/m juni 20% lager, namelijk een bedrag van € 18.384,- waarvan € 4.564 een btw voordeel. Er is een bedrag van € 1.709 aan eigen bijdragen leerlingenvervoer terug betaald. Vanaf 11 mei zijn de basisscholen weer (gedeeltelijk) open gegaan en vanaf 2 juni is het Voortgezet Onderwijs weer (gedeeltelijk) in bedrijf.
  Gemeenschapsaccommodaties 55409080 50.000 56.938 -6.938 Onder de coronamaatregelen hebben ook de gemeenschapsaccommodaties te lijden. Hun exploitatie staat onder druk als gevolg van de verplichte sluiting eerder dit jaar en de geldende beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen. Wij hebben medio mei 2020 een brief gestuurd aan de minister met de oproep om gemeenschapsaccommodaties financieel te compenseren. Landelijk is de TOGS en TVL regeling opengesteld voor gemeenschapsaccommodaties. De gemeenschapsaccommodaties zullen eerst aanspraak proberen te maken op deze landelijke regeling. Wanneer zij hiervoor niet in aanmerking komen of de regeling niet toereikend is, zal de gemeente bekijken wat de mogelijkheden zijn. Wij hebben de financiële situatie bij gemeenschapsaccommodaties actief geïnventariseerd in juli 2020. Hieruit bleek overwegend dat gemeenschapsaccommodaties nog in staat waren om de eerste klap op te vangen uit hun reserves. De exacte gevolgen zijn sterk afhankelijk van de duur en impact van de coronamaatregelen. Aan de buurt- en dorpshuizen zijn als lokale tegemoetkoming de vaste lasten van oktober en november 2020 vergoed.
  Cultuurpodia 55421080 18.000 18.000 0 Voor de tekorten van het theater de Weijer zal voor de maanden september t/m december 2020 een bijdrage betaald worden van €18.000. Via het compensatiepakket coronacrisis worden door het rijk extra middelen voor culturele instellingen beschikbaar gesteld.
  Sport Diversen 102.000 102.000 0 Compensatie inkomstenderving en kwijtschelden huur aan sportverenigingen. De Rijksoverheid heeft een aantal regelingen opengesteld om verhuurders van sportaccommodaties en amateursportorganisaties tegemoet te komen. Dit betreft de TVS en TASO-regeling. Deze tegemoetkoming wordt in verschillende tranches (over 2020 voor Q2, Q3 en Q4) opengesteld, en heeft als doel de lokale sportinfrastructuur overeind te houden. Verhuurders en amateursportorganisaties moeten deze zelf aanvragen. De gemeente heeft betreffende verenigingen, stichtingen en ondernemers op de hoogte gebracht van deze mogelijkheid. Aan de binnen – en buitensportaccommodaties is een extra tegemoetkoming betaald van totaal € 102.000 in verband met de gevolgen van COVID-19. De kosten van de buitensportaccommodaties zijn voor € 27.500 ten laste gebracht van de ontvangen Coronagelden van het rijk en voor € 22.500 ten laste van de middelen Sportakkoord.
6 Sociale zaken en werkgelegenheid          
  IBN (WSW) 66118020 327.230 327.230 0 Voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven als gevolg van de coronamaatregelen heeft het kabinet extra gelden beschikbaar gesteld. Voor onze gemeente is dit in totaal een bedrag van € 327.230. Het bedrag is doorbetaald aan het werkvoorzieningsschap.
  WMO 66621030 22.424 41.356 -18.932 De gemeenten zijn door het Rijk gecompenseerd voor de meerkosten die zij aan zorgaanbieders betalen vanwege extra genomen maatregelen om zorg en ondersteuning te continueren tijdens de coronacrisis. Voor Boxmeer betreft het voor Wmo een bedrag van € 22.424. De werkelijke meerkosten waren € 41.356.
  Jeugdaanbieders   0 64.286 -64.286 De gemeenten zijn door het Rijk gecompenseerd voor de meerkosten die zij aan zorgaanbieders betalen vanwege extra genomen maatregelen om zorg en ondersteuning te continueren tijdens de coronacrisis. De meerkosten als gevolg van de RIVM richtlijnen Corona blijken voor Boxmeer € 64.286 te zijn.
  Tozo inkomensondersteuning 66102510 1.004.000 1.330.467 -326.467 Als gevolg van de financiële impact van de coronacrisis op zelfstandigen, is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) ingevoerd. De gemeenten voeren deze regeling uit. De kosten die zij maken voor deze regeling (zowel de kosten voor de Tozo uitkering als de uitvoeringskosten) worden volledig gecompenseerd door het Rijk. De uitvoering van de Tozo verloopt daarmee budgettair neutraal.
  Tozo bedrijfskapitaal 66102520 150.000 176.106 -26.106 Als gevolg van de financiële impact van de coronacrisis op zelfstandigen, is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) ingevoerd. De gemeenten voeren deze regeling uit. De kosten die zij maken voor deze regeling (zowel de kosten voor de Tozo uitkering als de uitvoeringskosten) worden volledig gecompenseerd door het Rijk. De uitvoering van de Tozo verloopt daarmee budgettair neutraal.
7 Duurzaamheid en klimaatadaptatie          
  Duurzaamheidsplan 67231020 305.899 60.469 245.430 Kosten duurzaamheidsplan 2020 welke gedekt worden uit de reserve duurzaamheid.
8 Vergunningen, toezicht en handhaving          
  Inzet Boa's 52201012 91.000 20.000 71.000 Voor de handhaving van de noodverordening mbt Corona is extra toezichthoudende en handhavende capaciteit nodig. Aangezien uitvoering van de reguliere taken reeds tot het minimale beperkt is, kan aan de toezichthoudende taken vanwege Covid-19 alleen worden voldaan door tijdelijk 2 fte BOA’s in te huren. De kosten hiervoor worden geraamd op € 91.000. Dit budget is niet geheel besteed in 2020, voor het restant bedrag is een bestedingsvoorstel gedaan bij de Jaarrekening 2020 van €71.000.
  Totaal:   5.252.164 4.159.508 1.092.656  
             
  Per saldo resultaat (werkelijk)   -1.419.289 -431.352 -987.937  

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan en van reserves per programma

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan en van reserves per programma

  Raming begrotingsjaar na wijziging Waarvan structureel Realisatie begrotingsjaar Waarvan structureel
Programma 4 Financiën        
Taakveld 0.10 Mutaties reserves        
Toevoegingen aan reserves        
Reconstructie buitengebied, storting 459.195 0 453.271 0
Duurzaamheid, storting 45.270 0 44.040 0
Huisvesting onderwijs, storting 216.787 0 0 0
Nieuwbouw Gemeentehuis, storting 104.201 104.201 104.201 104.201
Totaal toevoegingen 825.453 104.201 601.512 104.201
         
Onttrekkingen aan reserves        
Algemene reserve, onttrekking (herindeling/kernendemocratie) 662.500 0 411.852 0
Algemene reserve, onttrekking (Lange Heggen-Moerkamp) 189.514 0 189.514 0
Bestedingsreserve, onttrekking 2.559.829 0 2.559.829 0
Reconstructie buitengebied, dekking kapitaallasten 17.964 17.964 14.508 14.508
Bestemmingsplan buitengebied 53.257 0 4.847 0
Plankosten, onttrekking 200.000 0 200.000 0
Wegen, dekking kapitaallasten 2.699 2.699 2.699 2.699
Mobiliteit, dekking kapitaallasten 1.216 1.216 1.216 1.216
Rood voor groen, ontrekking 5.989 0 4.950 0
Nieuwbouw Gemeentehuis, dekking kapitaallasten 472.727 472.727 472.726 472.726
HNG, vrijval afkoopsom 81.531 0 81.531 0
Duurzaamheid, onttrekking 326.699 0 60.469 0
Duurzaamheid, dekking kapitaallasten 25.840 24.610 24.609 24.609
Hoogkoor kapitaallasten, dekking kapitaallasten 97.837 97.837 97.837 97.837
Toegankelijk maken accommodaties, dekking kapitaallasten 4.419 4.419 0 0
Sociaal domein, onttrekking 53.000 0 32.549 0
Huisvesting onderwijs, onttrekking 0 0 1.766 0
Kunst, onttrekking 25.000 0 10.000 0
Totaal onttrekkingen 4.780.021 621.472 4.170.902 613.595

Informatie WNT

Informatie WNT

Gegevens 2020    
bedragen x € 1 A.J.M. Reintjes K. Groenewoud-de Best
Functiegegevens5 Waarnemend secretaris Griffier
Aanvang6 en einde functievervulling in 2020 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7   1 1
Dienstbetrekking? J J
Bezoldiging9    
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 100.837,08 79.093,7
Beloningen betaalbaar op termijn 18.941,64 13.535,76
Subtotaal 119.778,72 92.629,46
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10 201.000 201.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag11 n.v.t nv.t
Bezoldiging 201.000 201.000
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan12 N.v..t N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling13 N.v.t N.v.t.

 

Gegevens 2019        
bedragen x € 1 De heer Cornelissen De heer Reintjess Mevrouw  Groenewoud-de Best De heer van de Loo
Functiegegevens5 Raadsgriffier Waarnemend secretaris Raadsgriffier Secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 - 30/06 01/01 - 31/12 01/07 - 31/12 01/01 - 14-06
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7  1 1 1 1
Dienstbetrekking?8 J J J J
Bezoldiging9        
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 46.946,05 100.851,76 37.521,05 68.766,10
Beloningen betaalbaar op termijn 8.158,44 16.316,88 5.729,16 9.175,15
Subtotaal 55.104,49 117.168,64 43.250,21 77.941,25
         
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10 96.202,74 194.000 97.797,26 87.698,03
         
Bezoldiging 55.104,49 117.168,64 43.250,21 77.941,25

Analyse begrotingsrechtmatigheid

Analyse begrotingsrechtmatigheid exploitatie

Kadernota Rechtmatigheid

In de  kadernota Rechtmatigheid, welke is uitgegeven door de Commissie BBV, wordt nader ingegaan op belangrijke punten met betrekking tot de rechtmatigheid.

Rechtmatigheid in de accountantscontrole is een onderwerp dat vaak in ontwikkeling is. Een ingrijpende herziening van deze kadernota zal zodoende op korte termijn wel plaatsvinden. In de huidige situatie maakt het oordeel over de rechtmatigheid onderdeel uit van de controleverklaring van de accountant. De commissie Depla heeft voorgesteld dat het College van burgemeester en wethouders (college) en Gedeputeerde Staten met ingang van het verslagjaar 2021 zich rechtstreeks verantwoorden over de rechtmatigheid aan de raad c.q. Provinciale Staten.

De kadernota is bedoeld voor accountants en decentrale overheden. Met deze nota wordt beoogd richting te geven aan een eenduidige invulling van het rechtmatigheids-begrip bij decentrale overheden, in het kader van de rechtmatigheidscontrole door de accountant en zijn oordeel hierover bij de jaarrekening. Voor accountants is het belangrijk kennis te nemen van deze nota om te voorkomen dat door verschillende accountants (tussen, maar ook binnen kantoren) op verschillende wijze met rechtmatigheidsvraagstukken wordt omgegaan.

Voor de decentrale overheden biedt de nota inzicht in de vraagstukken en afwegingen waarmee de accountant wordt geconfronteerd en geeft daarnaast de belangrijkste kaders voor de besluitvorming en de reikwijdte van de (financiële) rechtmatigheid.

Normaal gesproken zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de gemeenteraad vallen.

Overschrijdingen dienen goed herkenbaar in de jaarrekening te worden opgenomen. Door het vaststellen van de rekening door de raad waarin die uitgaven wel zijn opgenomen worden de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven.

Daarnaast kennen we nog begrotingsoverschrijdingen die geheel of grotendeels gecompenseerd worden door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidie of begrotingsoverschrijdingen op investeringen waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere kapitaallasten. In principe zijn deze overschrijdingen onrechtmatig maar uiteindelijk tellen ze niet mee voor het oordeel van de accountant.

Uit voorgaande cijfers blijkt dat uitsluitend bij  programma 4 de  werkelijke lasten hoger zijn dan de geraamde lasten.  Dit is de laatste jaren vaker het geval en heeft uiteindelijk te maken met het boeken van het rekeningresultaat 2020. 

Programma 4 Financiën

Thema Planning en Control

Door het, conform de voorschriften, boeken van het positieve rekeningresultaat 2020 zijnde € 6.054.919 vallen de werkelijke lasten hoger uit dan de raming. Deze werkwijze valt binnen de beleidskaders.

 

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 na 2e berap Rekening 2020 Begroting 2020 -/- Rekening 2020
Lasten
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning 15.354.207 16.147.316 15.097.172 1.050.144
Programma 1 - Veiligheid 2.127.937 2.335.834 2.107.844 227.990
Programma 2 - Openbare Werken 5.310.743 5.692.670 5.635.922 56.748
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. 8.754.408 8.639.867 7.210.866 1.429.001
Programma 4 - Financiën 5.841.749 3.271.777 7.500.711 -4.228.935
Programma 5 - Leefbaarheid 8.804.853 9.684.468 9.188.490 495.979
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel. 25.530.629 29.112.590 28.055.113 1.057.477
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad. 4.935.063 5.537.362 5.313.003 224.359
Programma 8 - VTH 2.286.134 2.882.814 2.667.680 215.134
Totaal 78.945.722 83.304.699 82.776.802 527.897

Analyse begrotingsrechtmatigheid investeringen

Kredieten

In onderstaand overzicht zijn alle kredietoverschrijdingen aangegeven. Waar het gaat om minimale overschrijdingen wordt verder geen toelichting gegeven.

Krediet renovatie begraafplaats Sambeek

De reden van de overschrijding is dat de kosten voorlopig inclusief btw zijn geboekt, terwijl in de raming het uitgangspunt is gehanteerd dat de btw van de kosten 100% compensabel zijn. Er dient nog nader te worden bepaald in welke mate de btw compensabel is. Bij de jaarrekening 2019 hebben wij u hier ook over geïnformeerd. 

Krediet BGT IVS2016

De overschrijding van het krediet BGT met ca. € 7.000 komt omdat voor het project meer (ambtelijke) inzet nodig was dan voorzien. Tegenover de hogere uitgaven staan niet-begrote inkomsten van totaal € 24.300. Per saldo heeft dit project dan ook geen overschrijding, maar juist een voordeel van € 17.300.

 

 

Uw raad wordt verzocht om bovengenoemde begrotingsafwijkingen alsnog te autoriseren.

Exploitatie Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010209001000000 Renovatie begraafplaats Sambeek IVS2015. 727.670 850.136 -122.466
I010209012000000 BGT Investering IVS2016 - 720901200 75.000 82.025 -7.025
I010209034000000 Gronddepot Radioweg Vortum-Mullem 75.750 78.531 -2.781
I010305094000000 Accommodaties toegankelijk maken-7305094 130.000 130.684 -684
I010305096000000 Levensduurverl. onderh. civielt. kunstw. 25.250 25.650 -400
Totaal 1.033.670 1.167.026 -133.356

Bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen SISA

Single Information Single Audit (SISA)

Voor het overzicht zie de knop "Meer".