Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1
Jaarstukken 2019 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Rekening in één oogopslag Blz. 4
RIO Blz. 5
Voorwoord Blz. 6
Cijfers Blz. 7
Rekening 2019 Blz. 8
Rekening 2019 Blz. 9
Overzicht Programma's en Thema's 2019 Blz. 10
Strcutureel rekeningsaldo Blz. 11
Recaputilatie Rekening 2019 Blz. 12
Raadsprogramma 2018-2022 Blz. 13
Leefbaarheid Blz. 14
Wonen Blz. 15
Kernendemocratie Blz. 16
Toezicht en handhaving Blz. 17
Duurzaamheid Blz. 18
Verkeersveiligheid Blz. 19
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 20
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 21
Thema Bestuurszaken Blz. 22
Wat willen we bereiken? Blz. 23
Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Blz. 24
In samenspraak met de samenleving, de dorps- en wijkraden zullen er stappen gezet worden naar innovatieve vormen van kernendemocratie. Blz. 25
Verder participeert de gemeente in regionale samenwerkingsverbanden zoals het Land van Cuijk en de Regio Noordoost Brabant Blz. 26
Wat heeft het gekost? Blz. 27
Thema Burgerzaken en Verkiezingen Blz. 28
Wat willen we bereiken? Blz. 29
Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen. Blz. 30
Correcte en passende beantwoording en behandeling van vragen van klanten. Blz. 31
Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen Blz. 32
Organisatie van de benodigde verkiezingen / uitvoering geven aan het draaiboek verkiezingen. Blz. 33
Wat heeft het gekost? Blz. 34
Thema Bedrijfsvoering Blz. 35
Wat willen we bereiken? Blz. 36
Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer. Blz. 37
We gaan verder op de reeds ingeslagen weg, waarbij volgens de laatste inzichten werkprocessen, afspraken, controle-momenten en planning en control ingezet worden om het totaal te kunnen sturen en beheersen. Blz. 38
Wat heeft het gekost? Blz. 39
Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie Blz. 40
Wat willen we bereiken? Blz. 41
Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën. Blz. 42
Wij gaan naar de inwoners toe en inventariseren waar de inwoners van wijken en dorpen behoefte aan hebben. Blz. 43
Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering. Blz. 44
Wij geven ruimte aan inwoners om mee te doen. Blz. 45
Wij kiezen voor een thematische benadering. Blz. 46
Wat heeft het gekost? Blz. 47
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 48
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 49
Verbonden partijen Blz. 50
AgriFood Capital Blz. 51
Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Blz. 52
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Blz. 53
Euregio Rijn-Waal Blz. 54
Beleidsindicatoren Blz. 55
Beleidsindicatoren Blz. 56
Recapitulatie Rekening 2019 - Programma 0 Blz. 57
Wat heeft het gekost? Blz. 58
Programma 1 - Veiligheid Blz. 59
Programma 1 - Veiligheid Blz. 60
Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning Blz. 61
Wat willen we bereiken? Blz. 62
Een veilige en gezonde omgeving voor iedereen Blz. 63
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 64
Keurmerk Veilig Ondernemen Blz. 65
Toepassing van de wet BIBOB, daar waar dit wenselijk is. Blz. 66
Wat heeft het gekost? Blz. 67
Thema Brandweer en crisisbestrijding Blz. 68
Wat willen we bereiken? Blz. 69
Een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van hulpverlening in de gemeente. Blz. 70
De crisisorganisatie regionaal als lokaal op peil houden, zodat er bij eventuele calamiteiten adequaat gehandeld kan worden. Blz. 71
Wat heeft het gekost? Blz. 72
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 73
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 74
Verbonden partijen Blz. 75
Veiligheidsregio Brabant-Noord Blz. 76
Beleidsindicatoren Blz. 77
Beleidsindicatoren Blz. 78
Recapitulatie Rekening 2019 - Programma 1 Blz. 79
Wat heeft het gekost? Blz. 80
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 81
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 82
Thema Werk in uitvoering Blz. 83
Wat willen we bereiken? Blz. 84
De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. Blz. 85
Aandacht voor toegankelijke en levensloopbestendige openbare ruimte. Blz. 86
Burgerparticipatie/wijk- en dorpsraden structureel inbedden in WIU-proces gekoppeld aan de P&C-cyclus. Blz. 87
De inwoner merkt dat er op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt gewerkt en dat de kwaliteit en veiligheid van de wegen en groen verbetert. Blz. 88
De openbare ruimte wordt onderhouden op beeldkwaliteit B. Blz. 89
Fietsveiligheid maasbrug Oeffelt-Gennep. Betreft lobby naar provincies Limburg en Noord-Brabant. Blz. 90
Herinrichting en uitbreiding van de algemene begraafplaats Sambeek. Blz. 91
Implementatie uitbreiding begraafplaats en natuurbegraven. Blz. 92
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Maatregelen overweg St. Anthonisweg deels spoorverdubbeling en omleggen fietsroute Schilderspad. Blz. 93
Opstellen nieuw Verkeersveiligheidsplan en uitvoering geven aan verkeersveiligheidsmaatregelen. Blz. 94
Optimaliseren verkeersveiligheid waarbij extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Daarbij te denken aan projecten zoals fietsvoorzieningen en rotonde Burg. Verkuijlstraat, Maasstraat en Molenweg. Blz. 95
Realisatie maatregelen in de openbare ruimte om invulling te geven aan de veranderde klimaatomstandigheden. Blz. 96
Revitalisering openbare ruimte. Groot deel van de openbare ruimte is zo oud dat deze versleten is en niet meer aansluit op de gebruiksbehoefte. Blz. 97
Speelruimtebeleidsplan actualiseren. Blz. 98
Uitvoering projecten Toerisme en Recreatie gekoppeld aan o.a. natuur en bosbeheer. Blz. 99
Verder verduurzamen wagenpark van de gehele gemeente. Blz. 100
Wat heeft het gekost? Blz. 101
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 102
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 103
Beleidsindicatoren Blz. 104
Beleidsindicatoren Blz. 105
Recapitulatie Rekening 2019 - Programma 2 Blz. 106
Wat heeft het gekost? Blz. 107
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 108
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 109
Thema Economie en Vestigingsklimaat Blz. 110
Wat willen we bereiken? Blz. 111
Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen. Blz. 112
Centrummanagement Blz. 113
Contacten bedrijven en bedrijfsacquisitie Blz. 114
Innovatieve hotspot Land van Cuijk Blz. 115
Provinciaal beleid bedrijventerreinen Blz. 116
Participatie in economische structuurversterkende projecten. Blz. 117
Deelname Ruimte in diverse projecten Land van Cuijk, Regio Noord-Oost Brabant, Agrifood Capital, Euregio en Interreg Blz. 118
Wat heeft het gekost? Blz. 119
Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Blz. 120
Wat willen we bereiken? Blz. 121
De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod. Blz. 122
Implementatie Omgevingswet Blz. 123
Interbestuurlijke Programma (IBP) Blz. 124
Klimaatbestendig Blz. 125
Regionale woningmarktstrategie Blz. 126
Wat heeft het gekost? Blz. 127
Thema Recreatie en Toerisme Blz. 128
Wat willen we bereiken? Blz. 129
Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon. Blz. 130
Deltaprogramma Maas Blz. 131
Koploper Blz. 132
Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei Blz. 133
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie Blz. 134
Unesco Maasheggen Blz. 135
Wat heeft het gekost? Blz. 136
Beleidskaders/richtlijnen Blz. 137
Beleidskaders/richtlijnen Blz. 138
Beleidsindicatoren Blz. 139
Beleidsindicatoren Blz. 140
Recapitulatie Rekening 2019 - Programma 3 Blz. 141
Wat heeft het gekost? Blz. 142
Programma 4 - Financiën Blz. 143
Programma 4 - Financiën Blz. 144
Thema Planning en Control Blz. 145
Wat willen we bereiken? Blz. 146
Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief. Blz. 147
Het optimaliseren en het verder doorontwikkelen van de planning & controlcyclus in overleg met de Auditcommissie. Blz. 148
Instemmen met de Grondnota en de daarin voorgestelde maatregelen tot stimulering van de verkoop van bouwgrond. Blz. 149
Wij gaan de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau brengen door de verkoop van bouwgrond en door het investeringsprogramma te beheersen. Blz. 150
Wij willen de reservepositie stabiliseren en zo nodig versterken door in de begroting ruimte vrij te maken voor sparen en mogelijke rekeningoverschotten te reserveren. Blz. 151
Wat heeft het gekost? Blz. 152
Thema WOZ/Belastingen Blz. 153
Wat willen we bereiken? Blz. 154
De lokale belastingdruk blijft in lijn met het inflatiepercentage. Blz. 155
We maken een kritische analyse van de kostendekkendheid van leges en tarieven. Blz. 156
Wat heeft het gekost? Blz. 157
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 158
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 159
Beleidsindicatoren Blz. 160
Beleidsindicatoren Blz. 161
Recapitulatie Rekening 2019 - Programma 4 Blz. 162
Wat heeft het gekost? Blz. 163
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 164
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 165
Thema Onderwijs Blz. 166
Wat willen we bereiken? Blz. 167
Een doorlopende leerlijn voor alle (leerplichtige) inwoners die passend en bereikbaar is. Blz. 168
Goed georganiseerd leerlingenvervoer Blz. 169
Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen Blz. 170
Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk Blz. 171
Voorkomen van voortijdig schoolverlaten Blz. 172
Wat heeft het gekost? Blz. 173
Thema Welzijn Blz. 174
Wat willen we bereiken? Blz. 175
Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties. Blz. 176
Het toekomstbestendig maken van de MFA's en het bijstellen en actualiseren van het meerjarig onderhoudsplan (MOP) voor alle gemeentelijk accommodaties. Blz. 177
Binnen het mantelzorgbeleid willen we realiseren dat er erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ontstaat c.q. wordt ontwikkeld ten behoeve van de mantelzorger. Blz. 178
Het geactualiseerde mantelzorgbeleid Land van Cuijk zal in 2020 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Blz. 179
Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren Blz. 180
De gemeente schept goede randvoorwaarden om mensen te stimuleren zich vrijwillig in te zetten en onbetaald actief te zijn voor de samenleving. Blz. 181
Instandhouden vrijwilligerssteunpunt en het bieden van een goede vrijwilligersverzekering. Blz. 182
Integrale samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties, maatjesprojecten en zorgaanbieders. Blz. 183
Vrijwilligerswerk en burenhulp wordt zo veel mogelijk wijkgericht aangepakt. De vraag vormt het vertrekpunt en gestimuleerd wordt dat het aanbod laagdrempelig en in de directe woonomgeving wordt opgepakt. Blz. 184
Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren waarbij “wederkerigheid” een belangrijker begrip zal worden. Blz. 185
Er zullen meer buurtverbinders worden geworven waarbij het uitgangspunt is twee per dorpskern. Blz. 186
Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen. Blz. 187
Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en daar waar nodig gefaciliteerd. Blz. 188
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 189
Sociom is werkzaam in dorpskernen. In het kader van wijkgericht werken, werkt Sociom samen met andere maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties, zoals Ons Thuus. Blz. 190
Wat heeft het gekost? Blz. 191
Thema Sport Blz. 192
Wat willen we bereiken? Blz. 193
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen. Blz. 194
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met sportverenigingen. Blz. 195
Participatie in het regionale loket Uniek Sporten voor Boxmeer/Land van Cuijk uitgevoerd door Stichting Doejemee. Blz. 196
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (sport). Blz. 197
Instandhouden van binnen- en buitensportaccommodaties conform beleidskaders instandhouding binnensportaccommodaties en instandhouding buitensportaccommodaties gemeente Boxmeer Blz. 198
Wat heeft het gekost? Blz. 199
Thema Kunst en Cultuur Blz. 200
Wat willen we bereiken? Blz. 201
Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners. Blz. 202
Met BiblioPlus zijn voor de periode 2017-2020 afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk in de gemeente Boxmeer, Blz. 203
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven. Blz. 204
Deelname aan het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit. Blz. 205
Ondersteunen Stichting Omroep Land van Cuijk. Blz. 206
Ontsluiten van Boxmeers verleden via een openbare museale voorziening. Blz. 207
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met cultuurverenigingen. Blz. 208
Uitvoering geven aan de Nota CultuurRijk Boxmeer. Blz. 209
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (kunst en cultuur). Blz. 210
Waarderings- en incidentele subsidies kunst en cultuur. Blz. 211
Wat heeft het gekost? Blz. 212
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 213
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 214
Verbonden partijen Blz. 215
Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs Blz. 216
GGD Hart voor Brabant Blz. 217
Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Noordoost Brabant Blz. 218
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Blz. 219
Beleidsindicatoren Blz. 220
Beleidsindicatoren Blz. 221
Recapitulatie Rekening 2019 - Programma 5 Blz. 222
Wat heeft het gekost? Blz. 223
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 224
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 225
Thema Jeugd Blz. 226
Wat willen we bereiken? Blz. 227
Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen. Blz. 228
Jeugdhulp realiseren door het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk. Blz. 229
Project Jong in de Buurt, intensief overleg met jongerenwerk, politie, jeugdpreventiewerk en gemeente. Blz. 230
Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving. Blz. 231
Het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk biedt daar waar nodig passende hulp aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben en kan daartoe doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp. Blz. 232
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 233
Het Basisteam Jeugd en Gezin en het gebiedsteam van Sociom werken samen met andere maatschappelijke organisaties en bieden daar waar nodig hulp zo nodig via doorverwijzing naar een 2e lijnsvoorziening. Blz. 234
Wat heeft het gekost? Blz. 235
Thema Inkomensvoorzieningen Blz. 236
Wat willen we bereiken? Blz. 237
Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid. Blz. 238
Bij effectieve inkomensondersteuning hoort goede voorlichting over het beleid. We informeren structureel via het blad NieuwsZaken en de folder Ken uw rechten. Blz. 239
De koopkracht van de meest kwetsbare burgers op peil houden via de bijzondere bijstand, individuele toeslagen, minimaregelingen, schuldhulpverlening en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Blz. 240
Schuldhulpverlening is goed bereikbaar en aanmeldingen kunnen onder andere digitaal via de website plaatsvinden. Blz. 241
Ter voorkoming van armoede en maatschappelijk isolement bij kinderen zetten we middelen in via Stichting Leergeld en Stichting DoeJeMee. Blz. 242
We betrekken de maatschappelijke organisaties (inclusief georganiseerde vrijwilligers) bij het voorkomen van schulden (preventie) en richten ons op vroegsignalering van (geld)problemen. Blz. 243
Wat heeft het gekost? Blz. 244
Thema Participatie Blz. 245
Wat willen we bereiken? Blz. 246
Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft. Blz. 247
Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname. Blz. 248
Het bieden van een passende werkomgeving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. Blz. 249
Social Return intensief inzetten als arbeidsmarktinstrument zodat opdrachtnemers worden gestimuleerd om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Blz. 250
Uitstroom d.m.v. re-integratie oftewel een persoon weer laten functioneren met inzet van maatregelen zodat hij weer kan terugkeren in het arbeidsproces. Blz. 251
Uitvoering geven aan de pilot ‘Lerend Werken’ door de mogelijkheden van de deelnemers aan te spreken om op deze wijze uit dagbesteding door te stromen naar een beschutte werkplek of loonvormende arbeid. Blz. 252
Zelfstandig verwerven van inkomen bevorderen zodat men in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Blz. 253
Wat heeft het gekost? Blz. 254
Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Blz. 255
Wat willen we bereiken? Blz. 256
In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 257
Afstemmen van het Wmo-beleid met de regiogemeenten. Blz. 258
Burgers kunnen een beroep (blijven) doen op de in augustus 2018 vastgestelde Verordening Blijverslening. Blz. 259
De Centrumgemeente heeft in afstemming met de regiogemeenten een inkoopplan voor Wmo-ondersteuning vastgesteld. Blz. 260
De cliënt heeft de keuzevrijheid uit minimaal 3 leveranciers bij een beroep op hulpmiddelen en voorzieningen. Ook zijn er soms mogelijkheden voor hulpmiddelen via het lokale midden- en kleinbedrijf. Blz. 261
De gemeente faciliteert kwetsbare burgers door het bieden van een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke verzorging. Blz. 262
De gemeenteraad wordt periodiek (via kwartaalnieuwsbrieven) geïnformeerd over actuele zaken, aantallen en financiën in de Wmo. Blz. 263
De overeenkomsten met zorgaanbieders worden voor HV getoetst aan de AMvB (reële kostprijs Wmo-diensten) en zonodig worden hiervoor passende contractafspraken gemaakt. Blz. 264
Er wordt uitvoering gegeven aan het Wmo doelgroepenvervoer middels het Regiotaxivervoer. Blz. 265
Er zal een verdere doorontwikkeling plaatsvinden op het gebied van Wmo-begeleiding. Hierbij is aandacht voor integraliteit met Jeugd en de Participatiewet. Blz. 266
Het iWmo-berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders is verder ontwikkeld en zorgt voor een optimale communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met relatief weinig administratieve lasten. Blz. 267
Het optimaal uitvoering geven aan de uitgangspunten van de nieuwe Wmo op basis van de visie waarbij de ondersteuning gericht is op zelfredzaamheid en participatie. Blz. 268
Het Wmo-beleid wordt getoetst aan de uitgangspunten in het nieuw vastgestelde beleidskader. Blz. 269
Het zorgloket optimaal inzetten. Eventueel aansluitend op de inzet van een wijk-netwerk. Blz. 270
Uitvoering geven (via centrumgemeente Oss) aan het uitvoeringsplan beschermd wonen, het bevorderen van doorstroom en het beperken van instroom door middel van preventie in samenwerking met sociale partners. Blz. 271
Uitvoering geven aan de nieuwe koersnota Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Blz. 272
We hebben door ervaringen in pilots meer kennis van mogelijke combinaties van (arbeidsmatige) dagbesteding en re-integratie-trajecten gericht op (beschut) werk. Blz. 273
Welzijn, zorg en wonen in de ondersteuningsbehoefte optimaal combineren en organiseren. De Wmo op een gekantelde manier uitvoeren. Blz. 274
Wmo-burgerinitiatieven worden gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde Wmo-beleid en een heldere toetsingshandreiking. Blz. 275
Wat heeft het gekost? Blz. 276
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 277
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 278
Verbonden partijen Blz. 279
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost (Regiotaxi) Blz. 280
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Blz. 281
Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost Blz. 282
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant Blz. 283
Beleidsindicatoren Blz. 284
Beleidsindicatoren Blz. 285
Recapitulatie Rekening 2019 - Programma 6 Blz. 286
Wat heeft het gekost? Blz. 287
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 288
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 289
Thema Duurzaamheid en Milieu Blz. 290
Wat willen we bereiken? Blz. 291
Duurzaam en energieneutraal Blz. 292
Duurzaamheidsplan Projecten 2019-2021 Blz. 293
Energieneutraal in 2045 Blz. 294
Wat heeft het gekost? Blz. 295
Thema Klimaat en Riolering Blz. 296
Wat willen we bereiken? Blz. 297
Klimaatbestendig Blz. 298
Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 Blz. 299
Masterplan Water Blz. 300
Samenwerking waterketen en klimaat in de regio/Land van Cuijk Blz. 301
Actualisering VGRP Land van Cuijk met herzien kostendekkingsplan klimaatopgave Blz. 302
Wat heeft het gekost? Blz. 303
Thema Afval en Circulaire economie Blz. 304
Wat willen we bereiken? Blz. 305
Nederland Circulair in 2050 Blz. 306
Bestuurscommissie afval Land van Cuijk met o.a. het aansluiten op Rijksbrede programma Circulaire Economie Blz. 307
Wat heeft het gekost? Blz. 308
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 309
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 310
Verbonden partijen Blz. 311
Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) Blz. 312
Beleidsindicatoren Blz. 313
Beleidsindicatoren Blz. 314
Recapitulatie Rekening 2019 - Programma 7 Blz. 315
Wat heeft het gekost? Blz. 316
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 317
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 318
Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht Blz. 319
Wat willen we bereiken? Blz. 320
De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen. Blz. 321
Adequaat in behandeling nemen van aanvragen omgevingsvergunningen/ ontheffingen, verzoeken om quickscan, inclusief informatie verstrekken en voorlichting geven. Blz. 322
Implementatie alsmede uitvoering conform de ‘Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht gemeente Boxmeer 2016’ Blz. 323
Wat heeft het gekost? Blz. 324
Thema Implementatie Omgevingswet Blz. 325
Wat willen we bereiken? Blz. 326
Implementatie Omgevingswet Blz. 327
Het inzichtelijk maken van de gevolgen m.b.t. de invoering van de Omgevingswet en starten met implementatie daar waar nodig/mogelijk. (Invoerdatum 01-01-21). Blz. 328
Wat heeft het gekost? Blz. 329
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 330
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 331
Verbonden partijen Blz. 332
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) Blz. 333
Recapitulatie Rekening 2019 - Programma 8 Blz. 334
Wat heeft het gekost? Blz. 335
Programmaverantwoording Blz. 336
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 337
Overzicht overhead Blz. 338
Bedrag heffing vennootschapsbelasting Blz. 339
Onvoorzien Blz. 340
Paragrafen Blz. 341
Overzicht lokale heffingen Blz. 342
Algemeen Blz. 343
Ongebonden Lokale Heffingen Blz. 344
Gebonden Lokale Heffingen Blz. 345
Leges en overige Heffingen Blz. 346
Beleid Blz. 347
Tarieven en Leges Blz. 348
Ongebonden Lokale Heffingen Blz. 349
Gebonden Lokale Heffingen Blz. 350
Leges Blz. 351
Belastingdruk Blz. 352
Kwijtschelding Blz. 353
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 354
Aanwezige risico's Blz. 355
1 Financiële gevolgen Decentralisaties in het Sociale domein 2019 Blz. 356
WMO Blz. 357
Transformatie Jeugdzorg Blz. 358
Participatiewet Blz. 359
2. Klimaatadaptatie Blz. 360
3. Informatievoorziening Blz. 361
4. Lagere Algemene Uitkering Blz. 362
5. Personeel Blz. 363
6. Rampenbestrijding, crisisbeheersing Blz. 364
7. Contractenbeheer Blz. 365
8. Treasury Blz. 366
9. Grondvoorraad Blz. 367
10. Juridische Claims Blz. 368
Totaal van de top 10 risico's Blz. 369
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 370
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 371
Kengetallen financiële positie Blz. 372
Beoordeling financiële positie Blz. 373
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 374
Algemeen Blz. 375
Wegen Blz. 376
Openbare verlichting Blz. 377
Groen Blz. 378
Riolering / Water Blz. 379
Gebouwen Blz. 380
Financiering Blz. 381
Algemeen Blz. 382
Financieringsbeleid Blz. 383
Schatkistbankieren Blz. 384
Rente ontwikkelingen Blz. 385
Risicobeheer Blz. 386
Koersrisico's Blz. 387
Kredietrisico Blz. 388
Renterisico’s Blz. 389
Renteschema Blz. 390
Kasgeldlimiet Blz. 391
Verstrekte geldleningen Blz. 392
Opgenomen geldleningen Blz. 393
Relatiebeheer Blz. 394
Bedrijfsvoering Blz. 395
Algemeen Blz. 396
Personeel Blz. 397
Dienstverlening Blz. 398
Taakveld 0.4 Overhead Blz. 399
Verbonden partijen Blz. 400
Algemeen Blz. 401
Overzicht verbonden partijen Blz. 402
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) Blz. 403
Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Blz. 404
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Blz. 405
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Blz. 406
GGD Hart voor Brabant Blz. 407
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Blz. 408
Euregio Rijn-Waal Blz. 409
Veiligheidsregio Brabant-Noord Blz. 410
Bank Nederlandse Gemeenten Blz. 411
Brabant Water N.V. Blz. 412
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost Blz. 413
Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs Blz. 414
Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Blz. 415
Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Blz. 416
AgriFood Capital Blz. 417
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant Blz. 418
Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost- oost Blz. 419
Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) Blz. 420
Grondbeleid Blz. 421
Algemeen Blz. 422
Grondnota Blz. 423
Financiële positie Blz. 424
Voorzieningen Blz. 425
Risicoafdekking Blz. 426
Worst-case scenario’s Blz. 427
Grondprijzen Blz. 428
Jaarrekening 2019 Blz. 429
Balans Blz. 430
Balans per 31 december 2019 Blz. 431
Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 432
Gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 433
Grondslagen waardering resultaatbepaling Blz. 434
Inleiding Blz. 435
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 436
Grondslagen balans Blz. 437
Vaste activa Blz. 438
Vlottende activa Blz. 439
Vaste passiva Blz. 440
Vlottende passiva Blz. 441
Borg- en garantstellingen Blz. 442
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 443
Toelichting op de balans Blz. 444
Vaste activa Blz. 445
Immateriële vaste activa Blz. 446
Verloopoverzicht immateriële vaste activa Blz. 447
Belangrijkste investeringen immateriële vaste activa Blz. 448
Materiële vaste activa Blz. 449
Investeringen met een economisch nut Blz. 450
Verloopoverzicht Investeringen met een economisch nut Blz. 451
Belangrijkste investeringen met een economisch nut Blz. 452
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Blz. 453
Verloopoverzicht Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Blz. 454
Belangrijkste Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Blz. 455
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Blz. 456
Verloopoverzicht Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Blz. 457
Belangrijkste Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Blz. 458
Financiële vaste activa Blz. 459
Verloopoverzicht Financiële vaste activa Blz. 460
Vlottende activa Blz. 461
Voorraden Blz. 462
Voorraden, overzicht grond- en opstalexploitaties Blz. 463
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar Blz. 464
Schatkistbankieren Blz. 465
Specificatie Overige vorderingen Blz. 466
Specificatie Rekening-courant met niet-financiële instellingen Blz. 467
Liquide middelen Blz. 468
Overlopende activa Blz. 469
Overlopende activa - uitsplitsing Blz. 470
Eigen vermogen en voorzieningen Blz. 471
Eigen vermogen Blz. 472
Verloopoverzicht Reserves Blz. 473
Toelichting Reserves Blz. 474
Voorzieningen Blz. 475
Verloopoverzicht Voorzieningen Blz. 476
Toelichting Voorzieningen Blz. 477
Gerealiseerd resultaat Blz. 478
Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan één jaar Blz. 479
Toelichting Vaste schulden Blz. 480
Vlottende passiva Blz. 481
Overlopende passiva Blz. 482
Overlopende passiva - uitsplitsing Blz. 483
Toelichting niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten Blz. 484
Meerjarige contracten Blz. 485
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 486
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2019 Blz. 487
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2019 Blz. 488
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 489
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 490
Mutaties onvoorzien Blz. 491
Mutaties onvoorzien 2019 Blz. 492
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 493
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 494
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan en van reserves per programma Blz. 495
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan en van reserves per programma Blz. 496
Informatie WNT Blz. 497
Informatie WNT Blz. 498
Analyse begrotingsrechtmatigheid Blz. 499
Analyse begrotingsrechtmatigheid exploitatie Blz. 500
Analyse begrotingsrechtmatigheid investeringen Blz. 501
Bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen SISA Blz. 502
Single Information Single Audit (SISA) Blz. 503
Overig Blz. 504
Rapporten Rekenkamercommissie Blz. 505
Stand van zaken rapporten Rekenkamer Blz. 506
Bijlagenboek Blz. 507
Staat van langlopende leningen Blz. 508
EMU Saldo Blz. 509
Berekening Algemene Uitkering 2019 Blz. 510
Overzicht personele sterkte Blz. 511
Overzicht personeelslasten Blz. 512
Staat van Subsidies Blz. 513
Financiële tabellen o.b.v. Thema's (gespecificeerd) Blz. 514
Staat van gewaarborgde geldleningen Blz. 515
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap