Meer
Publicatiedatum: 18-06-2020

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1  
Jaarstukken 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Rekening in één oogopslag Blz. 4  
RIO Blz. 5  
Voorwoord Blz. 6  
Cijfers Blz. 7  
Rekening 2019 Blz. 8  
Rekening 2019 Blz. 9  
Overzicht Programma's en Thema's 2019 Blz. 10  
Strcutureel rekeningsaldo Blz. 11  
Recaputilatie Rekening 2019 Blz. 12  
Raadsprogramma 2018-2022 Blz. 13  
Leefbaarheid Blz. 14  
Wonen Blz. 15  
Kernendemocratie Blz. 16  
Toezicht en handhaving Blz. 17  
Duurzaamheid Blz. 18  
Verkeersveiligheid Blz. 19  
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 20  
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 21  
Thema Bestuurszaken Blz. 22  
Wat willen we bereiken? Blz. 23  
Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Blz. 24  
In samenspraak met de samenleving, de dorps- en wijkraden zullen er stappen gezet worden naar innovatieve vormen van kernendemocratie. Blz. 25  
Verder participeert de gemeente in regionale samenwerkingsverbanden zoals het Land van Cuijk en de Regio Noordoost Brabant Blz. 26  
Wat heeft het gekost? Blz. 27  
Thema Burgerzaken en Verkiezingen Blz. 28  
Wat willen we bereiken? Blz. 29  
Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen. Blz. 30  
Correcte en passende beantwoording en behandeling van vragen van klanten. Blz. 31  
Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen Blz. 32  
Organisatie van de benodigde verkiezingen / uitvoering geven aan het draaiboek verkiezingen. Blz. 33  
Wat heeft het gekost? Blz. 34  
Thema Bedrijfsvoering Blz. 35  
Wat willen we bereiken? Blz. 36  
Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer. Blz. 37  
We gaan verder op de reeds ingeslagen weg, waarbij volgens de laatste inzichten werkprocessen, afspraken, controle-momenten en planning en control ingezet worden om het totaal te kunnen sturen en beheersen. Blz. 38  
Wat heeft het gekost? Blz. 39  
Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie Blz. 40  
Wat willen we bereiken? Blz. 41  
Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën. Blz. 42  
Wij gaan naar de inwoners toe en inventariseren waar de inwoners van wijken en dorpen behoefte aan hebben. Blz. 43  
Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering. Blz. 44  
Wij geven ruimte aan inwoners om mee te doen. Blz. 45  
Wij kiezen voor een thematische benadering. Blz. 46  
Wat heeft het gekost? Blz. 47  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 48  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 49  
Verbonden partijen Blz. 50  
AgriFood Capital Blz. 51  
Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Blz. 52  
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Blz. 53  
Euregio Rijn-Waal Blz. 54  
Beleidsindicatoren Blz. 55  
Beleidsindicatoren Blz. 56  
Recapitulatie Rekening 2019 - Programma 0 Blz. 57  
Wat heeft het gekost? Blz. 58  
Programma 1 - Veiligheid Blz. 59  
Programma 1 - Veiligheid Blz. 60  
Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning Blz. 61  
Wat willen we bereiken? Blz. 62  
Een veilige en gezonde omgeving voor iedereen Blz. 63  
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 64  
Keurmerk Veilig Ondernemen Blz. 65  
Toepassing van de wet BIBOB, daar waar dit wenselijk is. Blz. 66  
Wat heeft het gekost? Blz. 67  
Thema Brandweer en crisisbestrijding Blz. 68  
Wat willen we bereiken? Blz. 69  
Een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van hulpverlening in de gemeente. Blz. 70  
De crisisorganisatie regionaal als lokaal op peil houden, zodat er bij eventuele calamiteiten adequaat gehandeld kan worden. Blz. 71  
Wat heeft het gekost? Blz. 72  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 73  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 74  
Verbonden partijen Blz. 75  
Veiligheidsregio Brabant-Noord Blz. 76  
Beleidsindicatoren Blz. 77  
Beleidsindicatoren Blz. 78  
Recapitulatie Rekening 2019 - Programma 1 Blz. 79  
Wat heeft het gekost? Blz. 80  
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 81  
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 82  
Thema Werk in uitvoering Blz. 83  
Wat willen we bereiken? Blz. 84  
De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. Blz. 85  
Aandacht voor toegankelijke en levensloopbestendige openbare ruimte. Blz. 86  
Burgerparticipatie/wijk- en dorpsraden structureel inbedden in WIU-proces gekoppeld aan de P&C-cyclus. Blz. 87  
De inwoner merkt dat er op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt gewerkt en dat de kwaliteit en veiligheid van de wegen en groen verbetert. Blz. 88  
De openbare ruimte wordt onderhouden op beeldkwaliteit B. Blz. 89  
Fietsveiligheid maasbrug Oeffelt-Gennep. Betreft lobby naar provincies Limburg en Noord-Brabant. Blz. 90  
Herinrichting en uitbreiding van de algemene begraafplaats Sambeek. Blz. 91  
Implementatie uitbreiding begraafplaats en natuurbegraven. Blz. 92  
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Maatregelen overweg St. Anthonisweg deels spoorverdubbeling en omleggen fietsroute Schilderspad. Blz. 93  
Opstellen nieuw Verkeersveiligheidsplan en uitvoering geven aan verkeersveiligheidsmaatregelen. Blz. 94  
Optimaliseren verkeersveiligheid waarbij extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Daarbij te denken aan projecten zoals fietsvoorzieningen en rotonde Burg. Verkuijlstraat, Maasstraat en Molenweg. Blz. 95  
Realisatie maatregelen in de openbare ruimte om invulling te geven aan de veranderde klimaatomstandigheden. Blz. 96  
Revitalisering openbare ruimte. Groot deel van de openbare ruimte is zo oud dat deze versleten is en niet meer aansluit op de gebruiksbehoefte. Blz. 97  
Speelruimtebeleidsplan actualiseren. Blz. 98  
Uitvoering projecten Toerisme en Recreatie gekoppeld aan o.a. natuur en bosbeheer. Blz. 99  
Verder verduurzamen wagenpark van de gehele gemeente. Blz. 100  
Wat heeft het gekost? Blz. 101  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 102  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 103  
Beleidsindicatoren Blz. 104  
Beleidsindicatoren Blz. 105  
Recapitulatie Rekening 2019 - Programma 2 Blz. 106  
Wat heeft het gekost? Blz. 107  
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 108  
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 109  
Thema Economie en Vestigingsklimaat Blz. 110  
Wat willen we bereiken? Blz. 111  
Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen. Blz. 112  
Centrummanagement Blz. 113  
Contacten bedrijven en bedrijfsacquisitie Blz. 114  
Innovatieve hotspot Land van Cuijk Blz. 115  
Provinciaal beleid bedrijventerreinen Blz. 116  
Participatie in economische structuurversterkende projecten. Blz. 117  
Deelname Ruimte in diverse projecten Land van Cuijk, Regio Noord-Oost Brabant, Agrifood Capital, Euregio en Interreg Blz. 118  
Wat heeft het gekost? Blz. 119  
Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Blz. 120  
Wat willen we bereiken? Blz. 121  
De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod. Blz. 122  
Implementatie Omgevingswet Blz. 123  
Interbestuurlijke Programma (IBP) Blz. 124  
Klimaatbestendig Blz. 125  
Regionale woningmarktstrategie Blz. 126  
Wat heeft het gekost? Blz. 127  
Thema Recreatie en Toerisme Blz. 128  
Wat willen we bereiken? Blz. 129  
Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon. Blz. 130  
Deltaprogramma Maas Blz. 131  
Koploper Blz. 132  
Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei Blz. 133  
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie Blz. 134  
Unesco Maasheggen Blz. 135  
Wat heeft het gekost? Blz. 136  
Beleidskaders/richtlijnen Blz. 137  
Beleidskaders/richtlijnen Blz. 138  
Beleidsindicatoren Blz. 139  
Beleidsindicatoren Blz. 140  
Recapitulatie Rekening 2019 - Programma 3 Blz. 141  
Wat heeft het gekost? Blz. 142  
Programma 4 - Financiën Blz. 143  
Programma 4 - Financiën Blz. 144  
Thema Planning en Control Blz. 145  
Wat willen we bereiken? Blz. 146  
Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief. Blz. 147  
Het optimaliseren en het verder doorontwikkelen van de planning & controlcyclus in overleg met de Auditcommissie. Blz. 148  
Instemmen met de Grondnota en de daarin voorgestelde maatregelen tot stimulering van de verkoop van bouwgrond. Blz. 149  
Wij gaan de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau brengen door de verkoop van bouwgrond en door het investeringsprogramma te beheersen. Blz. 150  
Wij willen de reservepositie stabiliseren en zo nodig versterken door in de begroting ruimte vrij te maken voor sparen en mogelijke rekeningoverschotten te reserveren. Blz. 151  
Wat heeft het gekost? Blz. 152  
Thema WOZ/Belastingen Blz. 153  
Wat willen we bereiken? Blz. 154  
De lokale belastingdruk blijft in lijn met het inflatiepercentage. Blz. 155  
We maken een kritische analyse van de kostendekkendheid van leges en tarieven. Blz. 156  
Wat heeft het gekost? Blz. 157  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 158  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 159  
Beleidsindicatoren Blz. 160  
Beleidsindicatoren Blz. 161  
Recapitulatie Rekening 2019 - Programma 4 Blz. 162  
Wat heeft het gekost? Blz. 163  
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 164  
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 165  
Thema Onderwijs Blz. 166  
Wat willen we bereiken? Blz. 167  
Een doorlopende leerlijn voor alle (leerplichtige) inwoners die passend en bereikbaar is. Blz. 168  
Goed georganiseerd leerlingenvervoer Blz. 169  
Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen Blz. 170  
Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk Blz. 171  
Voorkomen van voortijdig schoolverlaten Blz. 172  
Wat heeft het gekost? Blz. 173  
Thema Welzijn Blz. 174  
Wat willen we bereiken? Blz. 175  
Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties. Blz. 176  
Het toekomstbestendig maken van de MFA's en het bijstellen en actualiseren van het meerjarig onderhoudsplan (MOP) voor alle gemeentelijk accommodaties. Blz. 177  
Binnen het mantelzorgbeleid willen we realiseren dat er erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ontstaat c.q. wordt ontwikkeld ten behoeve van de mantelzorger. Blz. 178  
Het geactualiseerde mantelzorgbeleid Land van Cuijk zal in 2020 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Blz. 179  
Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren Blz. 180  
De gemeente schept goede randvoorwaarden om mensen te stimuleren zich vrijwillig in te zetten en onbetaald actief te zijn voor de samenleving. Blz. 181  
Instandhouden vrijwilligerssteunpunt en het bieden van een goede vrijwilligersverzekering. Blz. 182  
Integrale samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties, maatjesprojecten en zorgaanbieders. Blz. 183  
Vrijwilligerswerk en burenhulp wordt zo veel mogelijk wijkgericht aangepakt. De vraag vormt het vertrekpunt en gestimuleerd wordt dat het aanbod laagdrempelig en in de directe woonomgeving wordt opgepakt. Blz. 184  
Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren waarbij “wederkerigheid” een belangrijker begrip zal worden. Blz. 185  
Er zullen meer buurtverbinders worden geworven waarbij het uitgangspunt is twee per dorpskern. Blz. 186  
Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen. Blz. 187  
Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en daar waar nodig gefaciliteerd. Blz. 188  
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 189  
Sociom is werkzaam in dorpskernen. In het kader van wijkgericht werken, werkt Sociom samen met andere maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties, zoals Ons Thuus. Blz. 190  
Wat heeft het gekost? Blz. 191  
Thema Sport Blz. 192  
Wat willen we bereiken? Blz. 193  
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen. Blz. 194  
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met sportverenigingen. Blz. 195  
Participatie in het regionale loket Uniek Sporten voor Boxmeer/Land van Cuijk uitgevoerd door Stichting Doejemee. Blz. 196  
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (sport). Blz. 197  
Instandhouden van binnen- en buitensportaccommodaties conform beleidskaders instandhouding binnensportaccommodaties en instandhouding buitensportaccommodaties gemeente Boxmeer Blz. 198  
Wat heeft het gekost? Blz. 199  
Thema Kunst en Cultuur Blz. 200  
Wat willen we bereiken? Blz. 201  
Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners. Blz. 202  
Met BiblioPlus zijn voor de periode 2017-2020 afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk in de gemeente Boxmeer, Blz. 203  
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven. Blz. 204  
Deelname aan het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit. Blz. 205  
Ondersteunen Stichting Omroep Land van Cuijk. Blz. 206  
Ontsluiten van Boxmeers verleden via een openbare museale voorziening. Blz. 207  
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met cultuurverenigingen. Blz. 208  
Uitvoering geven aan de Nota CultuurRijk Boxmeer. Blz. 209  
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (kunst en cultuur). Blz. 210  
Waarderings- en incidentele subsidies kunst en cultuur. Blz. 211  
Wat heeft het gekost? Blz. 212  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 213  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 214  
Verbonden partijen Blz. 215  
Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs Blz. 216  
GGD Hart voor Brabant Blz. 217  
Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Noordoost Brabant Blz. 218  
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Blz. 219  
Beleidsindicatoren Blz. 220  
Beleidsindicatoren Blz. 221  
Recapitulatie Rekening 2019 - Programma 5 Blz. 222  
Wat heeft het gekost? Blz. 223  
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 224  
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 225  
Thema Jeugd Blz. 226  
Wat willen we bereiken? Blz. 227  
Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen. Blz. 228  
Jeugdhulp realiseren door het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk. Blz. 229  
Project Jong in de Buurt, intensief overleg met jongerenwerk, politie, jeugdpreventiewerk en gemeente. Blz. 230  
Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving. Blz. 231  
Het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk biedt daar waar nodig passende hulp aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben en kan daartoe doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp. Blz. 232  
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 233  
Het Basisteam Jeugd en Gezin en het gebiedsteam van Sociom werken samen met andere maatschappelijke organisaties en bieden daar waar nodig hulp zo nodig via doorverwijzing naar een 2e lijnsvoorziening. Blz. 234  
Wat heeft het gekost? Blz. 235  
Thema Inkomensvoorzieningen Blz. 236  
Wat willen we bereiken? Blz. 237  
Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid. Blz. 238  
Bij effectieve inkomensondersteuning hoort goede voorlichting over het beleid. We informeren structureel via het blad NieuwsZaken en de folder Ken uw rechten. Blz. 239  
De koopkracht van de meest kwetsbare burgers op peil houden via de bijzondere bijstand, individuele toeslagen, minimaregelingen, schuldhulpverlening en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Blz. 240  
Schuldhulpverlening is goed bereikbaar en aanmeldingen kunnen onder andere digitaal via de website plaatsvinden. Blz. 241  
Ter voorkoming van armoede en maatschappelijk isolement bij kinderen zetten we middelen in via Stichting Leergeld en Stichting DoeJeMee. Blz. 242  
We betrekken de maatschappelijke organisaties (inclusief georganiseerde vrijwilligers) bij het voorkomen van schulden (preventie) en richten ons op vroegsignalering van (geld)problemen. Blz. 243  
Wat heeft het gekost? Blz. 244  
Thema Participatie Blz. 245  
Wat willen we bereiken? Blz. 246  
Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft. Blz. 247  
Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname. Blz. 248  
Het bieden van een passende werkomgeving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. Blz. 249  
Social Return intensief inzetten als arbeidsmarktinstrument zodat opdrachtnemers worden gestimuleerd om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Blz. 250  
Uitstroom d.m.v. re-integratie oftewel een persoon weer laten functioneren met inzet van maatregelen zodat hij weer kan terugkeren in het arbeidsproces. Blz. 251  
Uitvoering geven aan de pilot ‘Lerend Werken’ door de mogelijkheden van de deelnemers aan te spreken om op deze wijze uit dagbesteding door te stromen naar een beschutte werkplek of loonvormende arbeid. Blz. 252  
Zelfstandig verwerven van inkomen bevorderen zodat men in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Blz. 253  
Wat heeft het gekost? Blz. 254  
Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Blz. 255  
Wat willen we bereiken? Blz. 256  
In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 257  
Afstemmen van het Wmo-beleid met de regiogemeenten. Blz. 258  
Burgers kunnen een beroep (blijven) doen op de in augustus 2018 vastgestelde Verordening Blijverslening. Blz. 259  
De Centrumgemeente heeft in afstemming met de regiogemeenten een inkoopplan voor Wmo-ondersteuning vastgesteld. Blz. 260  
De cliënt heeft de keuzevrijheid uit minimaal 3 leveranciers bij een beroep op hulpmiddelen en voorzieningen. Ook zijn er soms mogelijkheden voor hulpmiddelen via het lokale midden- en kleinbedrijf. Blz. 261  
De gemeente faciliteert kwetsbare burgers door het bieden van een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke verzorging. Blz. 262  
De gemeenteraad wordt periodiek (via kwartaalnieuwsbrieven) geïnformeerd over actuele zaken, aantallen en financiën in de Wmo. Blz. 263  
De overeenkomsten met zorgaanbieders worden voor HV getoetst aan de AMvB (reële kostprijs Wmo-diensten) en zonodig worden hiervoor passende contractafspraken gemaakt. Blz. 264  
Er wordt uitvoering gegeven aan het Wmo doelgroepenvervoer middels het Regiotaxivervoer. Blz. 265  
Er zal een verdere doorontwikkeling plaatsvinden op het gebied van Wmo-begeleiding. Hierbij is aandacht voor integraliteit met Jeugd en de Participatiewet. Blz. 266  
Het iWmo-berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders is verder ontwikkeld en zorgt voor een optimale communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met relatief weinig administratieve lasten. Blz. 267  
Het optimaal uitvoering geven aan de uitgangspunten van de nieuwe Wmo op basis van de visie waarbij de ondersteuning gericht is op zelfredzaamheid en participatie. Blz. 268  
Het Wmo-beleid wordt getoetst aan de uitgangspunten in het nieuw vastgestelde beleidskader. Blz. 269  
Het zorgloket optimaal inzetten. Eventueel aansluitend op de inzet van een wijk-netwerk. Blz. 270  
Uitvoering geven (via centrumgemeente Oss) aan het uitvoeringsplan beschermd wonen, het bevorderen van doorstroom en het beperken van instroom door middel van preventie in samenwerking met sociale partners. Blz. 271  
Uitvoering geven aan de nieuwe koersnota Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Blz. 272  
We hebben door ervaringen in pilots meer kennis van mogelijke combinaties van (arbeidsmatige) dagbesteding en re-integratie-trajecten gericht op (beschut) werk. Blz. 273  
Welzijn, zorg en wonen in de ondersteuningsbehoefte optimaal combineren en organiseren. De Wmo op een gekantelde manier uitvoeren. Blz. 274  
Wmo-burgerinitiatieven worden gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde Wmo-beleid en een heldere toetsingshandreiking. Blz. 275  
Wat heeft het gekost? Blz. 276  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 277  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 278  
Verbonden partijen Blz. 279  
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost (Regiotaxi) Blz. 280  
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Blz. 281  
Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost Blz. 282  
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant Blz. 283  
Beleidsindicatoren Blz. 284  
Beleidsindicatoren Blz. 285  
Recapitulatie Rekening 2019 - Programma 6 Blz. 286  
Wat heeft het gekost? Blz. 287  
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 288  
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 289  
Thema Duurzaamheid en Milieu Blz. 290  
Wat willen we bereiken? Blz. 291  
Duurzaam en energieneutraal Blz. 292  
Duurzaamheidsplan Projecten 2019-2021 Blz. 293  
Energieneutraal in 2045 Blz. 294  
Wat heeft het gekost? Blz. 295  
Thema Klimaat en Riolering Blz. 296  
Wat willen we bereiken? Blz. 297  
Klimaatbestendig Blz. 298  
Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 Blz. 299  
Masterplan Water Blz. 300  
Samenwerking waterketen en klimaat in de regio/Land van Cuijk Blz. 301  
Actualisering VGRP Land van Cuijk met herzien kostendekkingsplan klimaatopgave Blz. 302  
Wat heeft het gekost? Blz. 303  
Thema Afval en Circulaire economie Blz. 304  
Wat willen we bereiken? Blz. 305  
Nederland Circulair in 2050 Blz. 306  
Bestuurscommissie afval Land van Cuijk met o.a. het aansluiten op Rijksbrede programma Circulaire Economie Blz. 307  
Wat heeft het gekost? Blz. 308  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 309  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 310  
Verbonden partijen Blz. 311  
Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) Blz. 312  
Beleidsindicatoren Blz. 313  
Beleidsindicatoren Blz. 314  
Recapitulatie Rekening 2019 - Programma 7 Blz. 315  
Wat heeft het gekost? Blz. 316  
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 317  
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 318  
Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht Blz. 319  
Wat willen we bereiken? Blz. 320  
De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen. Blz. 321  
Adequaat in behandeling nemen van aanvragen omgevingsvergunningen/ ontheffingen, verzoeken om quickscan, inclusief informatie verstrekken en voorlichting geven. Blz. 322  
Implementatie alsmede uitvoering conform de ‘Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht gemeente Boxmeer 2016’ Blz. 323  
Wat heeft het gekost? Blz. 324  
Thema Implementatie Omgevingswet Blz. 325  
Wat willen we bereiken? Blz. 326  
Implementatie Omgevingswet Blz. 327  
Het inzichtelijk maken van de gevolgen m.b.t. de invoering van de Omgevingswet en starten met implementatie daar waar nodig/mogelijk. (Invoerdatum 01-01-21). Blz. 328  
Wat heeft het gekost? Blz. 329  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 330  
Beleidskaders / richtlijnen Blz. 331  
Verbonden partijen Blz. 332  
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) Blz. 333  
Recapitulatie Rekening 2019 - Programma 8 Blz. 334  
Wat heeft het gekost? Blz. 335  
Programmaverantwoording Blz. 336  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 337  
Overzicht overhead Blz. 338  
Bedrag heffing vennootschapsbelasting Blz. 339  
Onvoorzien Blz. 340  
Paragrafen Blz. 341  
Overzicht lokale heffingen Blz. 342  
Algemeen Blz. 343  
Ongebonden Lokale Heffingen Blz. 344  
Gebonden Lokale Heffingen Blz. 345  
Leges en overige Heffingen Blz. 346  
Beleid Blz. 347  
Tarieven en Leges Blz. 348  
Ongebonden Lokale Heffingen Blz. 349  
Gebonden Lokale Heffingen Blz. 350  
Leges Blz. 351  
Belastingdruk Blz. 352  
Kwijtschelding Blz. 353  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 354  
Aanwezige risico's Blz. 355  
1 Financiële gevolgen Decentralisaties in het Sociale domein 2019 Blz. 356  
WMO Blz. 357  
Transformatie Jeugdzorg Blz. 358  
Participatiewet Blz. 359  
2. Klimaatadaptatie Blz. 360  
3. Informatievoorziening Blz. 361  
4. Lagere Algemene Uitkering Blz. 362  
5. Personeel Blz. 363  
6. Rampenbestrijding, crisisbeheersing Blz. 364  
7. Contractenbeheer Blz. 365  
8. Treasury Blz. 366  
9. Grondvoorraad Blz. 367  
10. Juridische Claims Blz. 368  
Totaal van de top 10 risico's Blz. 369  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 370  
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 371  
Kengetallen financiële positie Blz. 372  
Beoordeling financiële positie Blz. 373  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 374  
Algemeen Blz. 375  
Wegen Blz. 376  
Openbare verlichting Blz. 377  
Groen Blz. 378  
Riolering / Water Blz. 379  
Gebouwen Blz. 380  
Financiering Blz. 381  
Algemeen Blz. 382  
Financieringsbeleid Blz. 383  
Schatkistbankieren Blz. 384  
Rente ontwikkelingen Blz. 385  
Risicobeheer Blz. 386  
Koersrisico's Blz. 387  
Kredietrisico Blz. 388  
Renterisico’s Blz. 389  
Renteschema Blz. 390  
Kasgeldlimiet Blz. 391  
Verstrekte geldleningen Blz. 392  
Opgenomen geldleningen Blz. 393  
Relatiebeheer Blz. 394  
Bedrijfsvoering Blz. 395  
Algemeen Blz. 396  
Personeel Blz. 397  
Dienstverlening Blz. 398  
Taakveld 0.4 Overhead Blz. 399  
Verbonden partijen Blz. 400  
Algemeen Blz. 401  
Overzicht verbonden partijen Blz. 402  
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) Blz. 403  
Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Blz. 404  
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Blz. 405  
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Blz. 406  
GGD Hart voor Brabant Blz. 407  
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Blz. 408  
Euregio Rijn-Waal Blz. 409  
Veiligheidsregio Brabant-Noord Blz. 410  
Bank Nederlandse Gemeenten Blz. 411  
Brabant Water N.V. Blz. 412  
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost Blz. 413  
Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs Blz. 414  
Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Blz. 415  
Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Blz. 416  
AgriFood Capital Blz. 417  
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant Blz. 418  
Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost- oost Blz. 419  
Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) Blz. 420  
Grondbeleid Blz. 421  
Algemeen Blz. 422  
Grondnota Blz. 423  
Financiële positie Blz. 424  
Voorzieningen Blz. 425  
Risicoafdekking Blz. 426  
Worst-case scenario’s Blz. 427  
Grondprijzen Blz. 428  
Jaarrekening 2019 Blz. 429  
Balans Blz. 430  
Balans per 31 december 2019 Blz. 431  
Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 432  
Gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 433  
Grondslagen waardering resultaatbepaling Blz. 434  
Inleiding Blz. 435  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 436  
Grondslagen balans Blz. 437  
Vaste activa Blz. 438  
Vlottende activa Blz. 439  
Vaste passiva Blz. 440  
Vlottende passiva Blz. 441  
Borg- en garantstellingen Blz. 442  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 443  
Toelichting op de balans Blz. 444  
Vaste activa Blz. 445  
Immateriële vaste activa Blz. 446  
Verloopoverzicht immateriële vaste activa Blz. 447  
Belangrijkste investeringen immateriële vaste activa Blz. 448  
Materiële vaste activa Blz. 449  
Investeringen met een economisch nut Blz. 450  
Verloopoverzicht Investeringen met een economisch nut Blz. 451  
Belangrijkste investeringen met een economisch nut Blz. 452  
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Blz. 453  
Verloopoverzicht Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Blz. 454  
Belangrijkste Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Blz. 455  
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Blz. 456  
Verloopoverzicht Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Blz. 457  
Belangrijkste Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Blz. 458  
Financiële vaste activa Blz. 459  
Verloopoverzicht Financiële vaste activa Blz. 460  
Vlottende activa Blz. 461  
Voorraden Blz. 462  
Voorraden, overzicht grond- en opstalexploitaties Blz. 463  
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar Blz. 464  
Schatkistbankieren Blz. 465  
Specificatie Overige vorderingen Blz. 466  
Specificatie Rekening-courant met niet-financiële instellingen Blz. 467  
Liquide middelen Blz. 468  
Overlopende activa Blz. 469  
Overlopende activa - uitsplitsing Blz. 470  
Eigen vermogen en voorzieningen Blz. 471  
Eigen vermogen Blz. 472  
Verloopoverzicht Reserves Blz. 473  
Toelichting Reserves Blz. 474  
Voorzieningen Blz. 475  
Verloopoverzicht Voorzieningen Blz. 476  
Toelichting Voorzieningen Blz. 477  
Gerealiseerd resultaat Blz. 478  
Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan één jaar Blz. 479  
Toelichting Vaste schulden Blz. 480  
Vlottende passiva Blz. 481  
Overlopende passiva Blz. 482  
Overlopende passiva - uitsplitsing Blz. 483  
Toelichting niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten Blz. 484  
Meerjarige contracten Blz. 485  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 486  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2019 Blz. 487  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2019 Blz. 488  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 489  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 490  
Mutaties onvoorzien Blz. 491  
Mutaties onvoorzien 2019 Blz. 492  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 493  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 494  
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan en van reserves per programma Blz. 495  
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan en van reserves per programma Blz. 496  
Informatie WNT Blz. 497  
Informatie WNT Blz. 498  
Analyse begrotingsrechtmatigheid Blz. 499  
Analyse begrotingsrechtmatigheid exploitatie Blz. 500  
Analyse begrotingsrechtmatigheid investeringen Blz. 501  
Bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen SISA Blz. 502  
Single Information Single Audit (SISA) Blz. 503  
Overig Blz. 504  
Rapporten Rekenkamercommissie Blz. 505  
Stand van zaken rapporten Rekenkamer Blz. 506  
Bijlagenboek Blz. 507  
Staat van langlopende leningen Blz. 508  
EMU Saldo Blz. 509  
Berekening Algemene Uitkering 2019 Blz. 510  
Overzicht personele sterkte Blz. 511  
Overzicht personeelslasten Blz. 512  
Staat van Subsidies Blz. 513  
Financiële tabellen o.b.v. Thema's (gespecificeerd) Blz. 514  
Staat van gewaarborgde geldleningen Blz. 515