Rekening in één oogopslag

RIO

Voorwoord

Met trots presenteren wij u de jaarrekening 2019 online van de gemeente Boxmeer. Hiermee is het laatste onderdeel uit de planning & controlcyclus gedigitaliseerd.

Jeu Verstraaten

De totstandkoming van deze jaarrekening 2019 gebeurt echter onder zeer bijzondere omstandigheden. De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijke maatregelen van het Rijk, kunnen doen. De omstandigheden wijzigen bijna dagelijks en dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.

Toch zal de uitbraak van COVID-19 ook impact hebben op het opstellen, controleren en vaststellen van de jaarrekening 2019. Mogelijk heeft dit consequenties voor de inzendtermijn van 15 juli 2020. Op dit moment (half april 2020) zijn wij klaar met het opstellen, maar is nog niet duidelijk of alle partners in het sociale domein tijdig de gegevens kunnen aanleveren. Ook is nog niet duidelijk of onze accountant de controle tijdig kan afronden. De provinciale toezichthouder heeft aangegeven dat onder voorwaarden uitstel kan worden verleend voor het inzenden van de jaarrekening 2019 zonder dat daar consequenties aan verbonden worden. Wij gaan er op dit moment van uit dat de jaarrekening 2019 tijdig ingezonden kan worden.

De Nederlandse economie groeide in 2019 met 1,8%, dit is minder hard dan in de afgelopen jaren maar iets hoger dan de verwachting voor 2019 van 1,5%. In mei constateerde de hoogste rechter dat Nederland meer stikstof uitstoot dan mag voor de wet. Duizenden projecten, groot en klein, komen hierdoor stil te liggen en het kabinet presenteerde maatregelen om de uitstoot terug te brengen.Op veel plekken in de bodem bevindt zich PFAS. Met het ingaan van het tijdelijk handelingskader, in juli 2019, zijn er een aantal duidelijke regels opgesteld rondom grondverzet. Later in 2019 zijn de tijdelijke kaders voor de gemeente Boxmeer / NOB verruimd.

Op 28 oktober 2019 hebben de raden van de gemeente Cuijk, Sint Anthonis en Boxmeer het herindelingsontwerp tot samenvoeging per 1 januari 2022 tot één nieuwe gemeente Land van Cuijk. Door het aanhaken van de gemeente Mill en Sint Hubert is het herindelingsontwerp op 9 april 2020 opnieuw vastgesteld. Andere in het oog lopende besluiten uit 2019 zijn het krediet nieuwbouw gymzaal Metameer en instelling Jongerenforum (28 maart 2019), Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied (16 mei 2019), Herontwikkeling hoek Burgemeester Verkuijlstraat/Steenstraat (4 juli 2019) en Herinrichting Hoogkoorplein (26 september 2019).

De jaarrekening 2019 sluit met een positief resultaat van € 3.662.972. De netto schuldquote is aanzienlijk gedaald van 1,17 in 2018 naar 1,01 in 2019. De solvabiliteit is exclusief resultaatbestemming gelijk gebleven. De atlas van de lokale lasten 2019 (bron: www.coelo.nl)  laat voor meerpersoonshuishouden in de gemeente Boxmeer een belastingdruk zien van € 717 per jaar. Dit is een stijging van 5,1% ten opzichte van 2018. Het landelijke gemiddelde bedroeg in 2019 € 740 per jaar. Daarmee ligt de belastingdruk in Boxmeer nog steeds ruim onder het landelijke gemiddelde. De investeringen bedroegen in 2019 ruim € 7 miljoen, onder andere voor riolering € 1,795 miljoen, voor wegen € 1,563 miljoen, gymzaal Metameer €528.000 en duurzaamheidsfonds €484.000.

Cijfers

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Thema Bedrijfsvoering 7.932.513 9.608.921 9.591.450 17.470
Thema Bestuurszaken 1.864.812 2.458.201 2.958.392 -500.191
Thema Bestuurlijke vern en Kernendem 0 7.500 8.618 -1.118
Thema Burgerzaken en Verkiezingen 745.185 905.576 874.443 31.133
Totaal Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning 10.542.511 12.980.198 13.432.904 -452.706
Programma 1 - Veiligheid
Thema Brandweer en crisisbestrijding 1.552.427 1.375.105 1.317.852 57.253
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. 258.231 222.469 250.492 -28.023
Totaal Programma 1 - Veiligheid 1.810.657 1.597.574 1.568.344 29.230
Programma 2 - Openbare Werken
Thema Werk in uitvoering 4.803.845 4.705.177 4.438.847 266.330
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.
Thema Economie en Vestigingsklimaat -630.863 -378.465 -284.939 -93.526
Thema Recreatie en Toerisme 178.599 178.428 183.767 -5.339
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. 1.969.309 1.713.851 1.259.758 454.093
Totaal Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. 1.517.044 1.513.815 1.158.586 355.229
Programma 4 - Financiën
Thema Planning en Control -42.772.339 -45.666.818 -46.014.077 347.259
Thema WOZ en Belastingen -5.696.803 -5.715.075 -5.864.021 148.946
Totaal Programma 4 - Financiën -48.469.142 -51.381.893 -51.878.098 496.205
Programma 5 - Leefbaarheid
Thema Kunst en Cultuur 1.409.587 1.405.393 1.348.069 57.324
Thema Onderwijs 2.974.087 3.139.679 2.436.578 703.101
Thema Sport 1.390.003 1.565.992 1.592.949 -26.957
Thema Welzijn 1.887.877 1.941.747 1.972.755 -31.008
Totaal Programma 5 - Leefbaarheid 7.661.554 8.052.811 7.350.351 702.460
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.
Thema Inkomensvoorzieningen 1.010.139 890.462 516.157 374.305
Thema Jeugd 6.438.208 7.608.272 6.863.417 744.856
Thema Participatie 5.498.696 5.502.914 5.355.592 147.322
Thema WMO 6.269.227 7.048.126 6.983.359 64.767
Totaal Programma 6 - Sociale zaken en werkgel. 19.216.270 21.049.774 19.718.525 1.331.249
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.
Thema Afval en Circulaire economie -621.792 -682.279 -741.806 59.526
Thema Duurzaamheid en Milieu 158.943 419.593 319.657 99.937
Thema Klimaat en Riolering -973.784 -969.519 -726.287 -243.232
Totaal Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad. -1.436.633 -1.232.205 -1.148.436 -83.769
Programma 8 - VTH
Thema VTH Omgevingsrecht 1.516.637 1.865.382 1.696.005 169.377