Rekening 2019

Rekening 2019

Overzicht Programma's en Thema's 2019

 

Programma

Thema

0.

Bestuur en ondersteuning

Bestuurszaken

 

 

Burgerzaken en Verkiezingen

 

 

Bedrijfsvoering

 

 

Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie

1.

Veiligheid

Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning

 

 

Brandweer en crisisbestrijding

2.

Openbare Werken

Werk in uitvoering

3.

Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Economie en Vestigingsklimaat

 

 

Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

 

 

Recreatie en Toerisme

4.

Financiën

Planning en Control

 

 

WOZ/Belastingen

5.

Leefbaarheid

Onderwijs

 

 

Welzijn

 

 

Sport

 

 

Kunst en Cultuur

6.

Sociale zaken en werkgelegenheid

Jeugd

 

 

Inkomensvoorzieningen

 

 

Participatie

 

 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

7.

Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Duurzaamheid en Milieu

 

 

Klimaat en Riolering

 

 

Afval en Circulaire economie

8.

Vergunningen, toezicht en handhaving

Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht

 

 

Implementatie Omgevingswet
 

Strcutureel rekeningsaldo

Omschrijving Lasten 2019 Baten 2019 Saldo 2019
Totaal van alle programma's               62.700.074               23.324.755             -39.375.319
Overzicht algemene dekkingsmiddelen                   441.572               49.463.892               49.022.320
Overzicht Overhead               10.477.190                1.233.699               -9.243.491
Bedrag heffing vennootschapsbelasting                            -                            -                            -
Bedrag voor onvoorzien                            -                            -                            -
Subtotaal programma's                73.618.836                74.022.346                      403.510
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves                1.663.914                4.923.376                3.259.462
Resultaat                75.282.750                78.945.722                  3.662.972
Incidentele baten en lasten                2.526.033                2.102.724                 -423.309
Structureel rekeningsaldo                72.756.717                76.842.998                  4.086.281

Recaputilatie Rekening 2019

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Thema Bedrijfsvoering 9.199.355 10.709.746 10.953.673 -243.928
Thema Bestuurszaken 1.979.435 2.589.090 3.090.441 -501.351
Thema Bestuurlijke vern en Kernendem 0 7.500 8.618 -1.118
Thema Burgerzaken en Verkiezingen 1.323.750 1.368.576 1.301.474 67.102
Totaal Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning 12.502.540 14.674.912 15.354.207 -679.295
Programma 1 - Veiligheid
Thema Brandweer en crisisbestrijding 1.688.966 1.874.105 1.870.580 3.525
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. 258.791 222.469 257.357 -34.888
Totaal Programma 1 - Veiligheid 1.947.756 2.096.574 2.127.937 -31.363
Programma 2 - Openbare Werken
Thema Werk in uitvoering 5.311.184 5.376.452 5.310.743 65.709
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.
Thema Economie en Vestigingsklimaat 541.105 600.068 508.631 91.437
Thema Recreatie en Toerisme 303.329 230.990 255.505 -24.515
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. 6.464.351 8.506.473 7.990.271 516.202
Totaal Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. 7.308.786 9.337.532 8.754.408 583.124
Programma 4 - Financiën
Thema Planning en Control 954.135 2.019.565 1.725.789 293.776
Thema WOZ en Belastingen 447.558 598.713 452.988 145.725
Totaal Programma 4 - Financiën 1.401.693 2.618.278 2.178.777 439.501
Programma 5 - Leefbaarheid
Thema Kunst en Cultuur 1.471.601 1.467.581 1.429.740 37.840
Thema Onderwijs 3.119.959 3.880.098 3.479.143 400.955
Thema Sport 1.438.127 1.626.361 1.688.078 -61.717
Thema Welzijn 2.108.335 2.180.081 2.207.891 -27.810
Totaal Programma 5 - Leefbaarheid 8.138.021 9.154.121 8.804.853 349.268
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.
Thema Inkomensvoorzieningen 6.249.556 6.271.583 5.796.413 475.169
Thema Jeugd 6.487.143 7.608.272 6.916.132 692.141
Thema Participatie 5.502.607 5.509.527 5.372.363 137.164
Thema WMO 6.698.051 7.516.321 7.445.721 70.600
Totaal Programma 6 - Sociale zaken en werkgel. 24.937.358 26.905.703 25.530.629 1.375.074
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.
Thema Afval en Circulaire economie 2.067.925 2.337.898 2.272.041 65.857
Thema Duurzaamheid en Milieu 162.377 419.593 319.666 99.927
Thema Klimaat en Riolering 2.213.503 1.990.205 2.343.356 -353.151
Totaal Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad. 4.443.805 4.747.696 4.935.063 -187.367
Programma 8 - VTH
Thema VTH Omgevingsrecht 2.413.898 2.351.637 2.286.134 65.503
Totaal Lasten 68.405.040 77.262.904 75.282.750 1.980.154
Baten
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Thema Bedrijfsvoering 1.266.842 1.100.825 1.362.223 -261.398
Thema Bestuurszaken 114.623 130.889 132.049 -1.160
Thema Burgerzaken en Verkiezingen 578.565 463.000 427.031 35.969
Totaal Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning 1.960.029 1.694.714 1.921.303 -226.589
Programma 1 - Veiligheid
Thema Brandweer en crisisbestrijding 136.539 499.000 552.728 -53.728
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. 560 0 6.865 -6.865
Totaal Programma 1 - Veiligheid 137.099 499.000 559.593 -60.593
Programma 2 - Openbare Werken
Thema Werk in uitvoering 507.339 671.275 871.895 -200.620
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.
Thema Economie en Vestigingsklimaat 1.171.968 978.533 793.570 184.962
Thema Recreatie en Toerisme 124.731 52.562 71.738 -19.176
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. 4.495.042 6.792.622 6.730.513 62.109
Totaal Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. 5.791.741 7.823.717 7.595.822 227.895
Programma 4 - Financiën
Thema Planning en Control 43.726.474 47.686.383 47.739.866 -53.483
Thema WOZ en Belastingen 6.144.360 6.313.788 6.317.009 -3.221
Totaal Programma 4 - Financiën 49.870.835 54.000.171 54.056.875 -56.704
Programma 5 - Leefbaarheid
Thema Kunst en Cultuur 62.014 62.188 81.671 -19.483
Thema Onderwijs 145.872 740.419 1.042.565 -302.146
Thema Sport 48.124 60.369 95.129 -34.761
Thema Welzijn 220.457 238.334 235.136 3.198
Totaal Programma 5 - Leefbaarheid 476.467 1.101.310 1.454.502 -353.192
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.
Thema Inkomensvoorzieningen 5.239.418 5.381.121 5.280.256 100.865
Thema Jeugd 48.935 0 52.715 -52.715
Thema Participatie 3.911 6.613 16.771 -10.158
Thema WMO 428.824 468.195 462.361 5.834
Totaal Programma 6 - Sociale zaken en werkgel. 5.721.087 5.855.929 5.812.104 43.825
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.
Thema Afval en Circulaire economie 2.689.717 3.020.177 3.013.847 6.330
Thema Duurzaamheid en Milieu 3.434 0 10 -10
Thema Klimaat en Riolering 3.187.286 2.959.724 3.069.643 -109.919
Totaal Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad. 5.880.438 5.979.901 6.083.500 -103.599
Programma 8 - VTH
Thema VTH Omgevingsrecht 897.261 486.255 590.129 -103.874
Totaal Baten 71.242.296 78.112.271 78.945.722 -833.451