Raadsprogramma 2018-2022

Leefbaarheid

1. Leefbaarheid 1.1 Demografische opbouw  
  evenwichtige verdeling De starters- en blijvers lening moet het mensen mogelijk maken zich te vestigen dan wel te blijven in onze gemeente. De gemeente is in gesprek met jongeren om te onderzoeken wat voor hen belangrijk is zodat zij in onze gemeente willen blijven of zich er vestigen. De gemeente kent een flexibel beleid om tijdelijke zorgwoningen te kunnen realiseren. De gemeenschapsaccommodaties zijn grotendeels op orde, gewerkt wordt aan een optimale toegankelijkheid. Er zijn veelvuldig contacten met ons bloeiende verenigingsleven. Initiatieven vanuit verenigingen worden waar mogelijk gefaciliteerd, en waar dat niet mogelijk is wordt er samen met de verenigingen naar een oplossing gezocht.
  gastvrijheid In 2019 heeft het college het initiatief genomen om een zogenaamde “nieuwe inwoners bijeenkomst” te organiseren. Alle mensen die zich het afgelopen jaar in de gemeente Boxmeer hebben gevestigd, zijn uitgenodigd. Het college wil graag met deze mensen kennismaken en met hen in gesprek over wat het wonen in onze gemeente zo prettig maakt en wat het nog fijner kan maken. Op 29 september wordt een open dag georganiseerd waar alle inwoners van onze gemeente welkom zijn en hun stem kunnen laten horen.
  1.2 Burgerinitiatieven  
  convenant De wijk- en dorpsraden behartigen de belangen op het gebied van leefbaarheid van haar inwoners. De afspraken over de samenwerking met de gemeente zijn vastgelegd in een convenant. Daarnaast loopt in het kader van de aanstaande herindeling het proces om te komen tot kernendemocratie. Hier worden de inwoners en dorps- en wijkraden de komende jaren heel nadrukkelijk bij betrokken en ook de burgerinitiatieven maken hier deel van uit.
  wijkconsulenten Door de inzet van buurtverbinders conform de “ons thuus” systematiek is er een netwerk ontstaan zodat onze inwoners in hun kracht blijven of geholpen worden. Daarnaast is sinds 1 april 2019 ons zorgloket operationeel, waar alle vragen rondom zorg gesteld kunnen worden en van waaruit onze inwoners geholpen worden. Hiervoor is vanaf 2019 1 fte extra opgenomen.
  kennis delen en initiatieven ontvangen De wijk- en dorpsraden behartigen de belangen op het gebied van leefbaarheid van haar inwoners. De afspraken over de samenwerking met de gemeente zijn vastgelegd in een convenant. Daarnaast loopt in het kader van de aanstaande herindeling het proces om te komen tot kernendemocratie. Hier worden de inwoners en dorps- en wijkraden de komende jaren heel nadrukkelijk bij betrokken en ook de burgerinitiatieven maken hier deel van uit.
  met mensen meewerken Burgerinitiatieven worden te allen tijde omarmd en waar mogelijk gefaciliteerd. Voorbeeld hiervan is zorgcoöperatie “De Haven” Oeffelt. De houding van onze mensen is: Ja, tenzij.. zoals gezegd wij willen een gastvrije gemeente zijn.
  verenigingen met elkaar in contact brengen Het college werkt graag mee om verenigingen voor dorpen te behouden en ziet zichzelf als helpend daar waar verenigingen met elkaar in gesprek gaan om meer samen te werken of te fuseren. Het college zal dit niet initiëren omdat zij samenwerking of fusie nooit van bovenaf wil opleggen. Dit is aan de verenigingen zelf.
  bij burgerinitiatieven Raad betrekken  

Wonen

2. Wonen 2.1 Meer huurwoningen in alle kernen  
  er moet meer gebouwd worden, zowel huur als koop Met de woningcorporaties worden ieder jaar prestatieafspraken gemaakt. Op basis van een concrete behoefte wordt de woningvoorraad beheerd en waar nodig extra woningen toegevoegd. In de Grondnota wordt de raad geinformeerd over de strategie en het uitzetten van de acties op het gebied van de woningbouw. De gemeente Boxmeer ligt momenteel op koers. Dit komt door de actieve grondpolitiek en de bouwproductie van Mooiland en Wonen Vierlingsbeek.
  afspraken wbv beter naleven/ strenger controleren De voortgang van de woonontwikkelingen wordt tweemaal per jaar aan de Raad gecommuniceerd. De terugkoppeling is voorzien in het kader van de Grondnota en de tweede Berap.
  2.2 Bouwen in alle kernen met alternatieve woonvormen (voor jong en oud) en kwalitatief goede woonomgeving  
  gemeente geeft ruimte aan verschillende woonvormen De gemeente Boxmeer staat open voor initiatieven van derden voor het bouwen van betaalbare (tijdelijke) woonvormen. Enkele concrete initiatieven zijn al worden al begeleid om te komen tot definitieve plannen en 1 project is reeds tot uitvoering gebracht, namelijk project De Kraai.
  onderzoek soepeler omgaan met procedures De bestemmingsplannen in Boxmeer zijn over het algemeen flexibel en ‘makkelijk’ aan te passen bij een veranderende vraag. Als iets toch niet direct binnen de kaders past heeft de gemeente een quickscan-traject op basis waarvan wordt gekeken of een ontwikkeling in te passen is.

Kernendemocratie

3. Kernendemocratie 3.1 Lokaal doen wat kan, bovenlokaal wat moet  
  gemeente krijgt één centraal aanspreekpunt  De gemeente heeft een coördinator dorps- en wijkraden.
  wegwijzer maken procedures burgerparticipatie Er is een burgerparticipatieladder en een inspraakverordening waarin de burgerparticipatie helder staat uitgelegd. Daarnaast is er een convenant dorps- en wijkraden welk in 2018 is geëvalueerd en akkoord is bevonden. Er wordt op gestuurd om conform vastgesteld beleid te werken en de inwoners op de juiste momenten te betrekken bij de plannen.
  inwoners vroegtijdig in proces inlichten gang van zaken Er wordt op diverse momenten en diverse manieren pro-actief contact gezocht met de inwoners enerzijds vanuit het sociaal domein anderzijds via de digitale weg. Recentelijk zijn de inwoners nog bevraagd om hun input te geven omtrent de verkeersveiligheid. Daarnaast is er het proces WIU (werk in uitvoering) en wordt er samen met de inwoners gewerkt aan de wateroverlast
  bij inwoners peilen hoe en waarover inspraak In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat er op grond van de herindeling de komende 2 jaar hard gewerkt wordt om met alle inwoners, kernen en dorps- en wijkraden te komen tot een vorm van kernendemocratie die past bij de samenleving. In oktober 2019 is bij het herindelingsadvies ook een procesplan inzake kernendemocratie vastgesteld. Hiervoor is input bij alle kernen actief opgehaald.
  initiatieven inwoners ook peilen representativiteit  
  3.2 Meer vraaggericht dan aanbodgericht  
  er wordt een jongerenforum opgericht In de raadsvergadering van maart 2019 is de regeling Jongerenforum vastgesteld. En in de raadsvergadering van 7 november heeft MOVAS zichzelf geintroduceerd. MOVAS: Meepraten, Organiseren, Veranderen, Actie, Samen
  gemeentelijke organisatie omslag van aanbod naar vraag De gemeentelijke organisatie is voor het overgrote deel vraaggericht. Vragen van de burger worden voor zover mogelijk binnen wet- en regelgeving positief beantwoord. Wanneer het niet past in het wettelijk kader wordt met de inwoner meegedacht over hoe het dan wel gerealiseerd kan worden.
  prijsvraag voor beste burgerinitiatief organiseren  
  evenwichtige vertegenwoordiging van dorpen Samen met de wijk- en dorpsraden en in het kader van de kernendemocratie, wordt onderzocht of de dorps- en wijkraden een democratische legitimiteit kunnen krijgen. Met de inwoners wordt onderzocht of hier behoefte aan is, of dat de kernendemocratie op een andere manier vorm kan krijgen. Belangrijk punt is de evenwichtige vertegenwoordiging uit alle dorpen en kernen.

Toezicht en handhaving

4. Toezicht en handhaving 4.1 Toezicht beter uitrusten  
  goed opgeleide, professionele toezichthouders In 2019 heeft een incompany training plaats voor alle toezichthouders/ boa's. Op individueel niveau wordt er ieder jaar bezien of er opleidingen benodigd zijn. In het opleidingsplan 2020 is budget opgenomen teneinde te voldoen aan de VTH kwaliteitseisen. 
  buitendienst inzetten voor toezicht  
  zorg voor stevige handhaving, werkt preventief Er wordt gewerkt conform uw vastgestelde VTH Beleidsplan- en Uitvoeringsprogramma. Hiervoor zijn ook doelen gesteld. De resultaten hiervan zijn positief en staan in het jaarverslag. Per handhavingszaak wordt uiteraard ook bezien welk handhavingsinstrumentarium wordt toegepast en, uiteraard indien wettelijk mogelijk, wordt gewerkt met korte termijnen. Daarbij worden overtreders eerst uitgenodigd voor een gesprek teneinde te voorkomen dat het komt tot een juridische handhavingszaak en de overtreding direct wordt beëindigd. 
  toezicht wordt qua menskracht uitgebreid In de kadernota 2019 is geadviseerd om de formatie uit te breiden met twee formatieplaatsen. Met dit advies is in 2019 niet ingestemd. 
  bij inzet externen werken vanuit gemeentelijke visie De externe medewerkers die ons adviseren worden hier op gewezen indien mocht blijken dat er niet conform de gemeentelijke visie wordt gewerkt.
  zorg voor meer voorlichting Dit is opgenomen in het VTH uitvoeringsprogramma en hierin is geïnvesteerd. De resultaten hiervan staan in het jaarverslag.
  4.2 Flexibeler prioriteren en zorgen voor maatwerk  
  opstellen roadmap en bespreken in raad In het kader van de herindeling gaan wij (i.v.m. harmonisatie) alsdan onderzoeken of wij met de andere gemeenten samen op kunnen trekken, zodat dezelfde regels gehandhaafd worden met dezelfde prioriteit.
  excessen duidelijk zichtbaar maken in rapportages In de Kadernota 2019 is geadviseerd om conform onze regionale partners onze toezichthouders en boa's buiten te voorzien van digitale voorzieningen, zodat de procedures/ werkzaamheden efficiënter/ professioneler worden en de rapportages duidelijk en direct verwerkt worden. Met dit voorstel is niet ingestemd. Hierom wordt voorgesteld om va 2020 wel in te stemmen met het voorstel.
  uitvoeringsprogramma met raad delen en evalueren Het VTH uitvoeringsprogramma wordt conform wet- en regelgeving ieder jaar naar uw gemeenteraad gezonden en wij doen ieder jaar aan u verslag. 
  met bewoners in gesprek over prioriteiten voor roadmap zie hierboven, bij opstellen roadmap.

Duurzaamheid

5. Duurzaamheid 5.1 Meer duurzaamheid is hard nodig In september 2019 zijn door de gemeenteraad de geactualiseerde projecten uit het duurzaamheidsplan vastgesteld.
  stimuleren en faciliteren diverse maatregelen inwoners/ver. Met ingang van 1 maart 2019 kunnen inwoners en verenigingen een duurzaamheidslening aanvragen, waarmee de gemeente duurzaamheidsmaatregelen voor huizen en verenigingsgebouwen stimuleert en faciliteert. Wegens succes van de regeling wordt aan de raad voorgesteld om een extra krediet beschikbaar te stellen voor het revolverend duurzaamheidsfonds. 
  de gemeente richt een informatiecentrum in Vanuit de woningmarktstrategie Land van Cuijk is er ook behoefte aan een woonwinkel. Inzet is dan ook om te kijken naar een combinatie van een woon- en duurzaamheidswinkel. Zie project 12 uit het Duurzaamheidsplan
  duurzaamheidsplannen innovatieve bedrijven  De gemeente laat zich continu adviseren door innovatieve bedrijven. Tevens wordt middels het  project 9 uit het duurzaamheidsplan getracht de energiebesparing bij bedrijven te stimuleren
  hard maken beter openbaar vervoer en stimuleren gebruik  
  er komt een plan verduurzaming buitengebied  
  gemeente stelt lange termijnagenda duurzaamheid op De lange termijn duurzaamheidsagenda komt samen in de actualisatie van het duurzaamheidsplan, de Regionale Energie Strategie (RES) en de ontwikkeling van het gemeentelijk warmteplan (project 1,2 en 3 uit het duurzaamheidsplan)
  oprichten energiecoöperatie naar Overloons model Project 4, energiebesparing bij particulieren. Collectieve inkoop van energie opzetten in samenwerking met wijk- en dorpsraden.
  mogelijk maken toiletten met regenwatervoorziening Aanpassing verordening duurzaamheidslening particulieren
  inrichten warmtekrachtcentrale Mogelijkheden voor duurzame energie opwekking worden meegenomen in de RES. Indien een warmtekrachtcentrale een realistische optie is wordt deze meegenomen in de onderzoeken. Projecten van deze schaalgrootte worden regionaal opgepakt. 
  plaatsen zonnecellen op platte bedrijfsdaken Grootschalig plaatsen van zonnepanelen op platte daken is vanwege transportschaarste op het electriciteitsnet vooralsnog niet mogelijk. Ontwikkelingen hieromtrent worden in de gaten gehouden.
  5.2 Duurzaamheid wordt integraal in beleid opgenomen  
  in alle raadsvoorstellen een duurzaamheidsparagraaf opnemen  
  in de begroting in elk hoofdstuk een paragraaf duurzaamheid toevoegen  

Verkeersveiligheid

6. Verkeersveiligheid  
  Het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2017/2018 (RIS 2018-R-150) is op twee onderwerpen na uitgevoerd. Bij de Jasmijn/Akkerdistel moet het fiets en voetpad als secundaire ontsluiting van de Maasbroeksche blokken nog worden aangepast. De Overloonseweg in Vierlingsbeek moet binnen de kom nog worden voorzien van betonbanden. Dit blijkt technisch veel complexer en daardoor € 100.000 duurder dan het geraamde bedrag van € 33.500. We zijn alternatieven aan het onderzoeken.
   
  Eind 2018 is een enquête verkeersveiligheid gehouden. Over de resultaten en de vervolgstappen is de raad met een memo (2019-M-459) geïnformeerd. De meest genoemde onveilige locaties liggen op de hoofdwegenstructuur van de kern Boxmeer. Stand van zaken rondom de meest genoemde locaties is als volgt:
  1.    Overweg St. Anthonisweg/Spoorstraat aansluiting Schilderspad.
  Inmiddels heeft besluitvorming plaatsgevonden dat het Schilderspad wordt afgesloten. De route Jeroen Boschstraat/Rembrandt van Rijnstraat/Oranjestraat wordt als vervangende route tot fietsstraat omgevormd. Uitvoering staat in 2021 gepland.
  2.    Burgemeester Verkuijlstraat en kruising Koorstraat (Hoogkoor).
  Planvorming is gereed. Het plan heeft een directe relatie met het plan grondexploitatie Bakelgeert. Voor de rotonde moeten nog kleine stukken grond worden verworven. De uitvoering wordt geraamd op € 2.600.000 en staat gepland voor 2022. De provinciale subsidieregeling verkeer en vervoer wordt aangepast. Hoe deze eruit komt te zien is nog onvoldoende duidelijk. Onder de oude regeling is de inschatting dat een subsidiebedrag van € 960.000 mogelijk was.
  3.    Rochusrotonde.
  Middels memo (2020-M-654) is de raad hierover geïnformeerd. Er is geen hoge urgentie om aanpassingen te doen om de rotonde verkeersveiliger te maken. In
  grote lijn is de rotonde binnen de beschikbare ruimte goed ontworpen en werkt de rotonde naar behoren. Wel worden door het onderzoeksbureau een aantal aanbevelingen gedaan. Enkele daarvan worden overgenomen en uitgevoerd.
  4.    Omgeving station kruising Stationsweg/Bilderbeekstraat.
  In het kader van de LVO studie overweg St. Anthonisweg is deze kruising nader bekeken door adviesbureau Arcadis. Voor de kruising Stationsweg/ Bilderbeekstraat wordt voorgesteld om de molgoten te vervangen door
  trottoirbanden met kolken zodat een herkenbare fysieke afbakening ontstaat van de rijbaan. Dit is een erg kostbare maatregel en we denken hetzelfde effect te kunnen behalen door het aanplanten van hagen in de bochten. Dit is recent  uitgevoerd.
  5.    Rotonde Saxe Gotha.
  Moet nog worden opgepakt.
  6.    Grotestraat (Sambeek)
  Gezien het feit dat de woningen langs de Grotestraat erg dicht op de weg staan is vooral uitzicht een probleem. Dit is niet oplosbaar.
  7.    14 Oktoberplein kruising Vierlingsbeekseweg (Overloon).
  Inmiddels zijn 5 van 6 voetgangersoversteekplaatsen aangepast. In 2020 wordt ook de laatste nog aangepast en wordt de verlichting bij de oversteekplaats bij de supermarkt verbeterd.
  8.    Kruising Dr. Peelenstraat/Bilderbeekstraat.
  Maakt onderdeel uit van de uitwerking complex grondexploitatie Bakergeert en het oplossen van wateroverlast in het centrum van Boxmeer. Het plan is om  het zuidelijk gedeelte van de Bernhardstraat in te richten als fietsstraat en deze aan te sluiten op de nieuwe rotonde Burg. Verkuijlstraat/Koorstraat.
  9.    Dorpstraat (Beugen).
  Wordt integraal opgepakt met de maatregelen vanuit wateroverlast. Uitvoering staat voor 2021 gepland.
   
  Om meer te kunnen anticiperen op kleine maatregelen is een extra structureel budget beschikbaar van € 20.000.
   
  De Molenweg tussen Groeningen en Vierlingsbeek is gereconstrueerd. Voor het uitbreiden van de verlichting was aanvullend onderzoek noodzakelijk omdat het vermoeden bestond dat de elektriciteit kabel onder de asfaltverharding ligt. Dit is niet het geval en het uitbreiden van de verlichting is in voorbereiding.
   
  De beheerapplicatie melddesk waarmee meldingen kunnen worden gedaan is uitgebreid met een categorie verkeersveiligheid.
   
  Er zijn verschillende projecten gerealiseerd waaronder de Cuijkseweg/Molenstraat in Oeffelt; de voetgangersoversteekplaats Handelstraat in Boxmeer en verbeteren verkeersveiligheid veerstoepen (memo, 2019-M-565).