Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving

Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving

Portefeuillehouder: P.I.M.H. Stevens

Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht

Wat willen we bereiken?

De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Op basis van het Beleidsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) wordt jaarlijks een Uitvoeringsprogramma VTH opgesteld. In het uitvoeringsprogramma 2019 VTH staat de planning voor de inzet van personeel (VTH personeelslasten) op de VTH taken,  de uitgaven en de inkomsten. In het tweede kwartaal 2020 volgt een evaluatie van het Uitvoeringsprogramma 2019 VTH waarin uitgebreider wordt ingegaan op de realisatie van dit programma.

Door openstaande vacatures zijn de personele lasten van VTH € 49.255 lager dan geraamd.  Wel is tijdelijk ingehuurd voor specifiek die taken die uitgevoerd moesten worden. Daarnaast is er € 5.199 minder uitgegeven aan bedrijfskleding en andere benodigdheden. Tevens is er minder extern juridisch advies nodig geweest voor  handhavingskwesties.

De uitgaven voor de ODBN zijn per saldo € 10.116 lager. Door een wijziging in het uitvoeringsprogramma van de ODBN is er meer € 65.995 meer uitgegeven voor uitbestede werkzaamheden, en voor vergunningverlening is  € 76.161 minder uitgegeven.  Ook deze onderwerpen komen terug in de evaluatie Uitvoeringsprogramma VTH 2019. Ook de gemeente Boxmeer heeft te maken met kosten voor het opruimen van drugsdumpingen (€ 9.143 meer kosten dan geraamd). Een deel van de kosten wordt vergoed door de Provincie Noord-Brabant (€ 11.585). 

In 2019 zijn meer leges ontvangen dan geraamd, in totaal is er € 103.874 meer ontvangen dan geraamd. Bij de 2e algemene begrotingsbijstelling 2019 is de raming van de leges omgevingsvergunning echter al met € 323.800 verlaagd. Vergeleken met 2018 zijn de inkomsten uit leges omgevingsvergunning € 157.842 lager. Deze inkomsten zijn niet te beïnvloeden en zijn afhankelijk van  het aantal aanvragen en het bouwwerk waarvoor de vergunning wordt aangevraagd.  

In 2019 zijn geen uitgaven gedaan voor de uitkoop van woningen onder hoogspanningsleidingen. Dit project kon in 2019 wel worden afgerond doordat de wijziging van het bestemmingsplan in 2019 onherroepelijk is geworden.

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten 2.413.898 2.351.637 2.286.134 65.503
Baten 897.261 486.255 590.129 -103.874

Thema Implementatie Omgevingswet

Wat willen we bereiken?

Implementatie Omgevingswet

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Verbonden partijen

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Doel:      

De ODBN zorgt voor een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst.

Realisatie doel:

De omgevingsdienst is door de deelnemers opgericht om met hen de kerntaak- het waarborgen van een schone en veilige leefomgeving voor mens, dier en plant- te bereiken. In de visie 2020 zijn vier pijlers benoemd:

 1. Vanzelfsprekende samenwerking
 2. Inhoudelijk en financieel stabiel
 3. ODBN’ers bestuurlijk sensitief, gericht op samenwerken en proactief
 4. Regionaal speerpunt agrofood

Ontwikkelingen:

Onderstaande ontwikkelingen zijn gebaseerd op de kadernota 2019 van de ODBN.

 • Wet VTH: Borgen randvoorwaarden en eisen;
 • Omgevingswet: Regionale afstemming en samenwerking;
 • Wet natuurbescherming (Wnb): Afstemmen natuurbeleid gemeenten en provincie;
 • Verbod op asbestdaken: Inzetten op het voorlichten en faciliteren eigenaren. Vanaf 2020 wordt op basis van voortgang een doelgroep gerichte aanpak uitgewerkt;
 • Wet privatisering Bouwtoezicht;
 • Klimaat, energie en duurzaamheid: De VTH-taken voor energie worden geïntensiveerd.
 • Transitie Zorgvuldige Veehouderij:
  • Veehouderij en Volksgezondheid
  • Versnelling Transitie Veehouderij
  • Kennisontwikkeling 
 • Samen sterk in Brabant;
 • Aanpak ondermijnende milieucriminaliteit;
 • Ketentoezicht circulaire economie;
 • Verbinding bestuursrecht en strafrecht;
 • Bodem.

De begroting 2019 is op 19 december 2018 vastgesteld. Zie Programmabegroting 2019 ODBN

Bovengenoemde ontwikkelingen van de kadernota zijn verwerkt in deze begroting. In de 2e bestuursrapportage ODBN (zie 2e bestuursrapportage ODBN) zijn de volgende ontwikkelingen vermeld:

 • Collectieve taken: het inwerken van nieuwe projectleiders
 • Voorbereiding invoering Omgevingswet: Uitvoering loopt op schema. Huidige financiële kaders zijn leidend.
 • Wet natuurbescherming en PAS Gevolgen van de uitspraken PAS:  Invloed op de dienstverlening, vergunningverlening, maatwerk
 • Uitvoeringsconsequenties Transitie Zorgvuldige Veehouderij: De gevolgen zijn in beeld gebracht
 • Samen Sterk in Brabant (inclusief ondermijnende milieucriminaliteit): Focus ligt op het professionaliseren van het team inclusief werkzwijze  
 • Zeer zorgwekkende stoffen
 • Klachtenregeling, crisispiket en omgevingszorg: Inzicht gegeven in de kosten.
 • Sanering verkeerslawaai: Op 10 juli 2019 heeft het AB ingestemd met het project Sanering Verkeerslawaai. In 2019 vindt met name de voorbereidingsfase plaats. Het restant van het project vindt in 2020 en verder plaats.
 • Stand van zaken MJOP

Beleidsvoornemens:

De GR wordt gewijzigd. Er wordt gekeken naar de huisvesting.

De gewijzigde GR treedt 1 januari 2020 in werking. Zie GR ODBN

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Recapitulatie Rekening 2019 - Programma 8

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten
Thema VTH Omgevingsrecht 2.413.898 2.351.637 2.286.134 65.503
Baten
Thema VTH Omgevingsrecht 897.261 486.255 590.129 -103.874