Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Portefeuillehouders: B.A.M. de Bruin - van Vught en M.W.G. Verstraaten

Thema Duurzaamheid en Milieu

Wat heeft het gekost?

Uitvoering duurzaamheidsplan 2019-2021

Het uitvoering van het duurzaamheidsplan 2019 - 2021 is in volle gang. Niet alle vooraf begrote budgetten zijn in 2019 geheel benut. De kosten voor het proces van de transitievisie warmte (€ 20.000) worden bijvoorbeeld in 2020 gemaakt. De kosten voor Brabant Woont Slim zijn in 2019 wat lager uitgevallen. Het  project Energie-bespaarbox kon voor een veel lager budget uitgevoerd worden. Met het project 'Wij gaan voor groen (€ 10.000)' kon helaas niet worden gestart in 2019. Het resterende budget, € 102.674 wordt op basis van een bestedingsvoorstel, na besluitvorming door de gemeenteraad, toegevoegd aan het budget van 2020. 

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten 162.377 419.593 319.666 99.927
Baten 3.434 0 10 -10

Thema Klimaat en Riolering

Wat willen we bereiken?

Klimaatbestendig

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Onderhoud riolen

Er zijn in 2019 minder kosten periodiek onderhoud, de afgelopen jaren alle riolen hebben geïnspecteerd. In 2019 is er minder periodiek onderhoud nodig gebleken, daardoor lagere kosten € 5.513.  Wel is meer correctief onderhoud nodig gebleken, daardoor € 15.236 hogere kosten.

Gemalen en drukriolering: energie

De energierekeningen vallen de laatste jaren steeds lager uit, in 2019 € 20.370 lager. Echter wij verwachten de komende jaren, voordat wij overgaan tot een energieneutraal rioolbeheer, een stijging van de kosten vanwege het verzwaren van de elektriciteitsnet.

Drukriolering: planmatig onderhoud

Het onderhoud drukriolering is aan fluctuaties onderhevig. Het ene jaar zit het mee en het andere jaar tegen. Is ook afhankelijk van het gedrag van de lozers. In 2019 zijn de kosten € 9.890 lager.

Onderzoeksinspanning riolering

De onderzoekskosten voor rioleringen zijn in 2019 € 8.237 lager dan begroot, ook dit bedrag fluctueert jaarlijks, in 2018 werd er € 1.786 uitgegeven. 

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten 2.213.503 1.990.205 2.343.356 -353.151
Baten 3.187.286 2.959.724 3.069.643 -109.919

Thema Afval en Circulaire economie

Wat heeft het gekost?

De jaarlijkse lasten en baten van afval fluctueren jaarlijks. De kosten van de vuilverwijdering zijn € 65.856 lager dan geraamd. In totaal sluit de exploitatie met een saldo van € 59.526. 

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten 2.067.925 2.337.898 2.272.041 65.857
Baten 2.689.717 3.020.177 3.013.847 6.330

Verbonden partijen

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA)

Doel:      

De bestuurscommissie zorgt voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval, inclusief het kunststof verpakkingsmateriaal, in het Land van Cuijk en de gemeente Boekel.

Per 1 januari 2020 is de Gemeenschappelijke Regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel in werking getreden:

Gemeenschappelijke Regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

Realisatie doel:

Het exploiteren van de milieustraten, glasinzameling, inzameling van bruin- en witgoed, KCA, textiel en papier.

Ontwikkelingen:

 • Door de Raamovereenkomst verpakkingen en afspraken tussen VNG, Nedvang en de rijksoverheid neemt de vergoeding voor de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval dat gerecycled wordt ten opzichte van 2018 met € 56 per ton af.
 • Hierdoor ontvangen de individuele gemeenten in totaal € 139.000 minder aan inzamelvergoeding van Stichting Afvalfonds.
 • De inkomsten van de BCA nemen hierdoor af met € 139.000.
 • Daarnaast nemen de kosten voor PMD logistiek en nasorteren met € 262.500 toe door meer ingezameld tonnage en door hogere kosten voor post-collection (overslag, logistiek, nasorteren en vermarkten).
 • Voor 2019 rekening is gehouden met een stelpost voor een verhoging van de organisatiekosten ad. € 75.000.
 • De nieuwe inzameling per 1 februari 2017 heeft een effect op ingezamelde hoeveelheden. De hoeveelheid ingezameld fijn restafval is verder afgenomen (in 2017 met 25% ten opzichte van 2016) en de hoeveelheid gft-afval is verder toegenomen. Voor 2019 is rekening gehouden met mutaties in hoeveelheden en kosten en opbrengsten.
 • De huidige overeenkomsten voor afvalinzameling en verwerking (vanaf 1 februari 2017) worden per 1 januari 2019 geïndexeerd op basis van de CBS-index conform de eisen in de bestekken en overeenkomsten.

Vrijwel alle overeenkomsten eindigden van rechtswege op 31 december 2019. De GR Afvalinzameling heeft vervolgens de mogelijkheid om de afzonderlijke opdrachten met maximaal tweemaal een jaar te verlengen. De meeste overeenkomsten zijn in 2019 in ieder geval met één jaar verlengd. In 2020 worden de volgende overeenkomsten Europees aanbesteed:

a. het huis aan huis inzamelen van restafval, gft-afval (incl. kerstbomen) en PMD, het afvoeren van tariefzakken op milieustraten inclusief het beschikbaar stellen van inzamelmiddelen (rolcontainers) en het ledigen van ondergrondse containers met restafval;

b. het inzamelen en afvoeren en verwerken van textiel.

De ingangsdata van de overeenkomsten is voor overeenkomst a (inzameling aan huis) 1 januari 2021 en voor overeenkomst b (textiel) 1 juli 2020. Met uitzondering van bovengenoemde overeenkomsten a en b heeft de GR Afvalinzameling de mogelijkheid om de afzonderlijke opdrachten vervolgens nogmaals met een jaar te verlengen (tot en met 31 december 2021). Derhalve dienen in de periode najaar van 2020 – zomer 2021 Europese aanbestedingen uitgevoerd te worden, zodat overeenkomsten per 1 januari 2022 operationeel zijn en daarmee de inzameling en de verwerking van huishoudelijk afval ook vanaf 2022 gewaarborgd is.

In de 2e bestuursrapportage 2019 ODBN (zie 2e bestuursrapportage 2019 ODBN) worden nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2019 beschreven.

Deze ontwikkelingen zijn:

 • Stijging van de lonen en doorbelaste overhead (organisatie kosten)
 • Verhoging van de aanschaf van PMD zakken
 • Verhoging van de kosten van de inzameling aan huis
 • Verlaging van de kosten van het verwerken afvalstromen
 • Verlaging van de kosten van het verwerken afvalstromen: post- collection
 • Verlaging van de opbrengsten van de milieustraat
 • Verlaging van de inzamelvergoedingen voor kunststof en drankkartons

Beleidsvoornemens:

 • De strategie van het afvalbeleid van de BCA sluit aan bij het landelijke, provinciale en regionale beleid en wordt bepaald door de ”ladder van Lansink”. Daarbij hanteert de BCA het principe de vervuiler betaalt, dit vertaalt zich in:
 • het gratis aanbieden van recyclebare grondstoffen (zoals een 0-tarief voor GFT-afval);
 • het verhogen van de verkoopprijs van de blauwe tariefzak;
 • het invoeren van een poorttarief van € 7,50 per ½ m3 voor hout, gips, grond, puin, harde kunststoffen en grof tuinafval op de milieustraat Haps, groenstraat Haps en de minimilieustraten;
 • het verhogen van het poorttarief voor grof huishoudelijk restafval, dakleer en C-hout.

Naast beleid ten aanzien van de preventie en het scheiden verschillende afvalstromen, wordt aandacht besteed aan het flankerend beleid; voorlichting en zwerfafval.

Ten opzichte van bovenstaande beleidsvoornemens is het volgende gewijzigd:

 • Op basis van een uitgevoerde evaluatie heeft de BCA op 16 mei 2019 besloten om het tarief voor het aanbieden van tuinafval per 1 augustus 2019 af te schaffen.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren

Recapitulatie Rekening 2019 - Programma 7

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten
Thema Afval en Circulaire economie 2.067.925 2.337.898 2.272.041 65.857
Thema Duurzaamheid en Milieu 162.377 419.593 319.666 99.927
Thema Klimaat en Riolering 2.213.503 1.990.205 2.343.356 -353.151
Totaal Lasten 4.443.805 4.747.696 4.935.063 -187.367
Baten
Thema Afval en Circulaire economie 2.689.717 3.020.177 3.013.847 6.330
Thema Duurzaamheid en Milieu 3.434 0 10 -10
Thema Klimaat en Riolering 3.187.286 2.959.724 3.069.643 -109.919
Totaal Baten 5.880.438 5.979.901 6.083.500 -103.599