Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks - van Haren

Thema Jeugd

Wat willen we bereiken?

Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

De lasten op het thema Jeugd zijn €692.141 lager dan begroot en de opbrengsten zijn €52.715 hoger dan begroot. Totaal een voordeel van €744.856.

De bijdrage voor de kosten van de Jeugdzorg aan NOB en LvC  is voor 2019 € 6.778.151. Doordat de kosten voor PGB lager uitvallen dan verwacht en de gesignaleerde begrotingsoverschrijding door RIOZ op het meer- en maatwerk niet heeft plaatsgevonden resteert er € 302.729 op de begrote kosten voor Jeugdzorg 2019. Door een afrekening van 2018 van NOB is er een bedrag retour ontvangen van €106.948. Van de middelen voor de transformatieopgave was begin 2019 €429.880 over. Er is besteed in 2019 €110.111. Middels een bestedingsvoorstel zal verzocht worden het restant van € 319.769 te kunnen besteden in 2020. Er is een bedrag ontvangen van €48.935 uit het Transformatiefonds. Vanuit het Transformatiefonds ontvangt de gemeente voor drie jaren namelijk 2018, 2019 en 2020 jaarlijks €48.935. Onderstaande opstelling betreft de kosten en de opbrengsten van Jeugdzorg exclusief de interne personeelslasten.

Jeugdzorg   Begroting Rekening Verschil
Kosten NOB en LvC 2019   7.080.880 6.778.151 302.729
Afrekening 2018     -106.948 106.948
Transformatieopgave 2017 250.506      
Transformatieopgave 2018 219.900      
Besteding transformatie 2018 -40.526      
Totaal transformatieopgave   429.880 110.111 319.769
Ontvangsten Transformatiefonds   -48.935 -48.935 0
Totaal    7.461.825 6.732.380 729.445

 

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten 6.487.143 7.608.272 6.916.132 692.141
Baten 48.935 0 52.715 -52.715

Thema Inkomensvoorzieningen

Wat willen we bereiken?

Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

De lasten en baten van het thema Inkomensvoorzieningen zijn € 374.305 lager dan begroot.

De lasten en de baten zijn bij de uitkeringen BUIG en BBZ onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de toelichting worden deze daarom samen genomen.

Het budget van het Rijk voor de gebundelde uitkering (BUIG): WWB inkomensdeel, IOAW, IOAZ, Loonkostensubsidie en de Bbz starters, voor 2019 is € 5.145.493 (2018 € 5.216.497). De uitgaven zijn € 4.249.459 (2018 € 4.744.187). Met de tweede algemene begrotingswijziging 2019 is de begroting naar beneden bijgesteld naar een verwacht restant op de BUIG uitkering van € 650.000. Het restant is per einde 2019 € 896.034, derhalve een voordeel van € 246.034. Gemiddeld waren er in 2019 285 uitkerings-gerechtigden en voor gemiddeld 71 personen is loonkosten subsidie verstrekt (2018: 326 respectievelijk 53). In het voordeel van € 246.034 is ook een afrekening van de Loonkostensubsidie van 2017 en 2018 begrepen van € 62.828.

De kosten van de Bbz gevestigden voor de periodieke en incidentele uitkeringen en onderzoeken zijn afgerond € 61.560. De opbrengsten van afgeloste leningen zijn € 64.300. De opbrengsten zijn € 2.740 hoger dan de kosten. Van de kosten kan een deel gedeclareerd worden en van de opbrengsten moet een deel terugbetaald worden aan het Rijk. De uitkering van het Rijk, het budgetdeel, is € 2.541. Het declaratiedeel betreft een nog te ontvangen bedrag van € 1.113. Het resultaat op kasbasis is positief € 6.390.

In 2019  zijn de kosten voor de Bijzondere bijstand € 420.019. T.o.v de begroting zijn de kosten € 137.393 lager. In 2018 waren de kosten € 496.500. De kosten in 2019 zijn afgerond € 76.000 lager dan in 2018. De specificatie van de lagere kosten t.o.v. 2018 is globaal: Inrichting/huisraad € 22.733,  Kosten bewindvoering € 8.435 Bijdrage armoedebestrijding kinderen € 6.844, Stimuleringsregeling maatschappelijke activiteiten € 5.562, éénmalig levensonderhoud € 4.531 en lagere kosten loonheffing bijzondere bijstand.

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten 6.249.556 6.271.583 5.796.413 475.169
Baten 5.239.418 5.381.121 5.280.256 100.865

Thema Participatie

Wat willen we bereiken?

Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Het thema Participatie laat een onderschrijding zien van  €147.322

De werkelijke kosten van re-integratie op jaarbasis zijn vooraf onvoldoende in te schatten als gevolg van af-/toename van het uitkeringsbestand en meer/minder inzetten van trajecten t.b.v. een individuele uitkeringsgerechtigde. Als gevolg hiervan is over 2019 sprake van een onderbesteding van € 83.600. Andere factoren die van invloed zijn geweest op de onderbesteding zijn: een financiële bijdrage uit het sectorplan NO-Brabant (€ 12.600) én een terugbetaling (teveel ontvangen trajectkostenvergoeding) van IBN (€ 13.200). De re-integratiekosten waren in 2019 €471.700, in 2018 was dit € 435.500. In de algemene uitkering is in 2019 een bedrag ontvangen van €33.587 voor eventuele kosten voor de invoering van de nieuw wet Inburgering per 1 januari 2021. Hiervoor zijn echter, exclusief de inzet van ambtelijke uren, geen kosten geweest waardoor er een bedrag resteert van € 33.587.

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten 5.502.607 5.509.527 5.372.363 137.164
Baten 3.911 6.613 16.771 -10.158

Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Wat willen we bereiken?

In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Het resultaat op het thema Wmo is positief  € 64.676.  De kosten zijn € 70.600 lager dan begroot en de opbrengsten zijn  € 5.834 lager dan begroot.

De kosten van de Wmo zijn € 70.600 lager dan begroot. Op de post Innovatie resteert afgerond €70.000. De gemeente wil (burger)initiatieven op het gebied van de Wmo blijven stimuleren en ondersteunen. De kosten voor de PGB Wmo zijn €39.438 lager dan begroot. Ten opzicht van 2018 zijn de kosten van de PGB met ruim 9% gestegen. De kosten van de Huishoudelijke Verzorging zijn €1.609.202 (2018: €1.354.577) en het budget is overschreden met € 24.202. Ten opzichte van 2018 zijn de kosten met bijna 19% gestegen. Voor 2019 is het tarief HV verhoogd door diverse ontwikkelingen in de branche. Dit om te (blijven) voldoen aan een reële (kost)prijs voor HV. Daarnaast hebben we een stijging gezien van het aantal geïndiceerde cliënten voor HV (gemiddeld t.o.v 2018 10,3%) als gevolg van een toenemende vergrijzing en de invoering van het zogenaamde abonnementstarief. De kosten voor de begeleiding Wmo bedragen € 2.242.847 (2018: 2.172.349) en de kosten zijn €62.567 hoger dan begroot. Ten opzichte van 2018 zijn de kosten met 3% gestegen. We hebben in 2019 een stijging gezien van het aantal geïndiceerde cliënten voor begeleiding, per 01-01-2019 298 en per 31-12-2019 327. Dit door de combinatie van een toenemende vergrijzing en de invoering van het abonnementstarief. 

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten 6.698.051 7.516.321 7.445.721 70.600
Baten 428.824 468.195 462.361 5.834

Beleidskaders / richtlijnen

Beleidskaders / richtlijnen

 

Verordeningen / beleid

Wettelijke grondslag

Verbonden partijen

Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost (Regiotaxi)

Doel:

De GR verricht diensten voor de aangesloten gemeenten en Provincie, overeenkomstig de gekregen opdrachten. De diensten betreffen verschillende vormen van personenvervoer die in opdracht van overheden worden verricht. De werkzaamheden bestaan uit contractbeheer, ontwikkeling binnen aangegeven kaders en ondersteuning van het bestuur. Geredeneerd vanuit de visie en de doelstellingen van de partners, leidt bundeling van vervoerstromen met soortgelijke eigenschappen tot regionaal voordeel.

Realisatie doel:

De uitvoering van collectief vervoer gebeurt binnen de financiële en kwalitatieve kaders.

Ontwikkelingen:

  • Sinds 1 januari 2019 is de gemeente Schijndel, onderdeel van fusiegemeenten Meierijstad, toegetreden tot het Regiotaxivervoer.
  • De Provincie heeft in 2018 een bindend OV-advies ingevoerd om te bewerkstelligen dat de vrije reiziger meer met het Openbaar Vervoer gaat reizen of uitstroomt naar het gemeentelijke deel: het Wmo-vervoer. De (financiële) consequenties zijn in 2019 gemonitord.
  • Door een aanbesteding per 1 januari 2019 is een nieuwe vervoerder, van de Munckhof, gecontracteerd.
  • Verloop van de Samenwerkingsovereenkomst 2016-2020 met de Provincie Noord-Brabant. Stapsgewijs neemt de provinciale Samenwerkingsbijdrage af. Hierdoor wordt de subsidie voor lokale initiatieven en onderzoek tot en met 2020 drastisch verminderd.

Beleidsvoornemens:

Projectteam integraal aanbod van mobiliteitsoplossingen. Vanuit de bestuurlijke Visie 2016-2020 is het uitgangspunt vanuit een regierol op minder en efficiënter doelgroepenvervoer: meer flexibiliteit om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen (“stip aan de horizon”). In 2019 heeft het bestuur haar voornemen uitgesproken om een nieuwe visie op te gaan stellen. Het is van belang dat deze visie aansluit bij de toekomstige consessie van de Provincie.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

 

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Doel:

Het voortzetten van een gemeenschappelijke voorziening ter uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening evenals andere vormen van gesubsidieerde arbeid. Met name wordt daarmee bevorderd dat inwoners uit de regio Noordoost-Brabant met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, hulp wordt geboden bij het verkrijgen van betaald werk.

Realisatie doel:

Het Werkvoorzieningschap heeft in afstemming met de deelnemende gemeenten, kwalitatieve en kwantitatieve afspraken gemaakt met IBN over de uitvoering van de Wsw. Deze worden jaarlijks vastgelegd in de 'sociaal-economische afspraken'.

Ontwikkelingen:

Punten van aandacht blijven ontwikkelingen met betrekking tot de Wsw en andere regelgeving van werk en inkomen, waaronder de Participatiewet. In samenwerking met de deelnemende gemeenten wordt gekomen tot afstemming en coördinatie van activiteiten op het gebied van gemeentelijk arbeidsmarktbeleid. Verder blijft aandacht voor de samenwerking en communicatie met UWV en gemeenten.

De 11  gemeenten zijn voor de jaren 2017 tot en met 2020, middels een bestuurlijk convenant, een partnership aangegaan om samen met IBN, vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap,  de krimpende Wsw uit te voeren. De focus van het partnership ligt op de uitvoering van beschut werk én op de ontwikkeling van mensen met een loonwaarde van 30 tot 80%, zodat doorstroom naar regulier werk (met behulp van het instrument loonkostensubsidie) tot de mogelijkheden gaat behoren.
Uiterlijk 1 oktober 2020 wordt een besluit genomen over het vervolg van het partnership vanaf 2021.

Beleidsvoornemens:

Verwezen wordt naar het bedrijfsplan van de IBN groep.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

 

Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost

Doel:

De regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de gemeenten in de regio Brabant Noordoost-oost op het gebied van de doelmatige inkoop van ondersteuning in het kader van de Wmo volgens het systeem van bestuurlijk aanbesteden. Het gaat om de inkoop van de gedecentraliseerde taken individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf. Beschermd wonen valt financieel onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Oss en is hiermee onderdeel van de Centrumregeling.

Realisatie doel:

Met het oog op een goede uitvoering van de taken en opdracht zorgt de centrumgemeente Oss voor een regionaal Inkoopplan met uitgangspunten en doelstellingen.

Ontwikkelingen:

De samenwerking is in 2019 verlengd voor de duur van 4 jaar ( 2020 t/m 2023). 

Beleidsvoornemens:

In 2015 zijn de voormalige AWBZ taken gedecentraliseerd naar de gemeenten. Om deze taken efficiënt en effectief uit te voeren hebben de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis en Uden gekozen voor een regionale samenwerking in de centrumregeling Wmo Brabant-Noordoost-oost. Deze centrumregeling is in 2019 verlengd en loopt formeel op 1 januari 2024 af. Deze periode sluit aan bij het nieuwe vastgestelde beleidskader voor de Wmo (Transformeren en doorontwikkelen). Voor de komende 4 jaar is afgesproken om de huidige regionale samenwerking bij de centrale inkoop van de nieuwe Wmo-taken voort te zetten en de de overige Wmo-taken lokaal te blijven organiseren en in te kopen.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

 

Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant

Doel:

De regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de gemeenten op het gebied van de doelmatige inkoop van de individuele voorzieningen jeugdhulp, volgens het systeem van bestuurlijk aanbesteden.     

Realisatie doel:

Met het oog op een goede uitvoering van de taken en opdracht zorgt de centrumgemeente voor een jaarplan Inkoop met uitgangspunten en doelstellingen.

Ontwikkelingen:

Op 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor bijna alle vormen van jeugdhulp. De basis van een duurzaam stelsel voor jeugdhulp is bij uitstek een lokale aangelegenheid van iedere afzonderlijke gemeente. Op het niveau van de regio Brabant Noordoost is besloten tot gezamenlijke inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp.

Op 1 maart 2016 heeft het college besloten tot verlenging  van de centrumregeling inkoop jeugdhulp met 3 jaar (tot 2020). Hiervan is de gemeenteraad in kennis gesteld.

Op 28 maart 2019  besloot de gemeenteraad het college toestemming te verlenen de genoemde centrumregeling 2020 aan te gaan. De centrumgemeente heeft mandaat en volmacht  gekregen om in de geest van deze regeling voorbereidende taken uit te voeren ten behoeve van de inkoop van de jeugdtaken 2020-2024 en daartoe overeenkomsten te sluiten.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

 

Beleidsindicatoren

Recapitulatie Rekening 2019 - Programma 6

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten
Thema Inkomensvoorzieningen 6.249.556 6.271.583 5.796.413 475.169
Thema Jeugd 6.487.143 7.608.272 6.916.132 692.141
Thema Participatie 5.502.607 5.509.527 5.372.363 137.164
Thema WMO 6.698.051 7.516.321 7.445.721 70.600
Totaal Lasten 24.937.358 26.905.703 25.530.629 1.375.074
Baten
Thema Inkomensvoorzieningen 5.239.418 5.381.121 5.280.256 100.865
Thema Jeugd 48.935 0 52.715 -52.715
Thema Participatie 3.911 6.613 16.771 -10.158
Thema WMO 428.824 468.195 462.361 5.834
Totaal Baten 5.721.087 5.855.929 5.812.104 43.825