Programma 5 - Leefbaarheid

Programma 5 - Leefbaarheid

Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks - van Haren

Thema Onderwijs

Wat heeft het gekost?

Op het  thema Onderwijs resteert € 703.101. De lasten zijn € 400.955 lager dan begroot en de opbrengsten zijn € 302.146 hoger dan begroot.

Voor het binnenklimaat van het Bolwerk is in de eerste algemene begrotingsbijstelling 2018 een kostenpost begroot van € 416.000. Er is in 2018 een bedrag naar 2019 overgeheveld van € 411.000. Vanwege de gevolgde aanbestedingsprocedure in 2019-2020 en de door het schoolbestuur gevraagde uitvoering van de maatregelen buiten schooltijden dan wel in vakanties is de uitvoering in zijn geheel verschoven naar 2020. Middels een bestedingsvoorstel zal verzocht worden het resterende bedrag van € 379.173 over te heven naar 2020. 

Het verschil in de opbrengsten betreft hoofdzakelijk een vrijval van de middelen van COA onderwijs huisvesting. In het verleden heeft de gemeente een bijdrage ontvangen in het kader van de OHBA-regeling ten behoeve van de huisvestingsvoorzieningen voor basisonderwijs aan asielzoekers die in de gemeente in een opvangcentrum verblijven. Middels een bestedingsvoorstel zal verzocht worden het bedrag van € 315.500 over te heven naar 2020.

De kosten (excl. de baten) van het leerlingenvervoer zijn voor 2019 € 445.402. In de begroting was rekening gehouden met een kostenpost van € 456.000. Er resteert een bedrag van € 10.598. In 2018 waren de kosten € 410.173. De kosten zijn toegenomen als gevolg van de NEA index 2019 van 2,2%, de btw verhoging van 6% naar 9%, complexere aanvragen en de invoering van de Voor Elkaar Pas. 

Voor het Onderwijs achterstanden beleid (OAB) heeft de gemeente € 341.290 ontvangen. Hiervan is besteed € 127.165. De niet bestede middelen zijn geboekt naar de post "vooruit ontvangen middelen" en blijven op deze wijze behouden voor de uitgaven van OAB in de toekomst. In de begroting was voor de kosten en de opbrengsten een bedrag opgenomen van € 137.000, samengeteld € 0. Op de post Onderwijs achterstanden beleid resteert € 9.835. De rijksbijdrage wordt aangepast aan de kosten en is € 9.835 lager dan begroot. De verschillen in de lasten en baten vallen tegen elkaar weg.  

De totale kosten van Huisvesting Onderwijs in 2019 zijn € 2.133.443. In de Algemene Uitkering is hiervoor € 2.411.437 ontvangen. Het verschil van € 277.995 is gestort in de reserve Huisvesting Onderwijs.  

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten 3.119.959 3.880.098 3.479.143 400.955
Baten 145.872 740.419 1.042.565 -302.146

Thema Welzijn

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Binnen het mantelzorgbeleid willen we realiseren dat er erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ontstaat c.q. wordt ontwikkeld ten behoeve van de mantelzorger.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren waarbij “wederkerigheid” een belangrijker begrip zal worden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Het thema Welzijn  laat een overschrijding zien van €31.008. 

De instandhouding van de gemeenschapshuizen (exclusief de Weijer) heeft in totaliteit € 84.000 meer gekost dan geraamd: bij de Morgenster heeft, ten gevolge van de gebruiksvergunning, extra tekenwerk, de brandmeldinstallatie en vervanging van onveilige CV-ketels plaatsgevonden. Dit heeft tot een overschrijding van € 54.000 geleid.

De subsidies Wmo Zorg en Welzijn waren € 19.727 lager dan begroot. De aantallen en het soort aanvragen verschillen jaarlijks. Op het overzicht van de subsidies is terug te vinden welke subsidies er verantwoord worden op dit deze post. Op de post Mantelzorg blijft er een bedrag over van € 14.567. De kosten voor Mantelzorg waren net als in 2018 € 138.000. De kosten van de begeleiding door Sociom zijn €8.434 lager dan begroot omdat de taakstelling huisvesting vergunninghouders in 2019 laag was.

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten 2.108.335 2.180.081 2.207.891 -27.810
Baten 220.457 238.334 235.136 3.198

Thema Sport

Wat willen we bereiken?

Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

De lasten met betrekking tot het thema Sport zijn € 61.717 hoger dan begroot.

De begroting van de kosten van de inventaris van de sporthallen is met €52.900 overschreden. De sporthallen zijn met name ingericht voor schoolgebruik. De vaste inventaris wordt jaarlijks gekeurd. Bij de Warandahal is een deel van deze inventaris in 2019 afgekeurd: o.a. de wandrekken en de turnbanken zijn vervangen de totale kosten bedroegen €26.000. Daarnaast worden de sportvloeren gekeurd op veiligheid, uit deze keuringen kwam naar voren dat enkele hallen over onvoldoende professionele schoonmaakapparatuur beschikten. De éénmalige aanschaf van deze apparatuur bedroeg in totaal ruim €21.000.

De opbrengsten van het thema Sport zijn €34.761 hoger dan begroot.

Voor  de specifieke uitkering sport (Spuk) ontvangt de gemeente voor 2019 €47.300. Doordat het beheer van de Slaterthal te Beugen met ingang van augustus 2019 bij derden is ondergebracht zijn de verhuuropbrengsten en  de onderwijsgebruiksvergoeding samen afgerond €10.000 lager dan begroot.

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten 1.438.127 1.626.361 1.688.078 -61.717
Baten 48.124 60.369 95.129 -34.761

Thema Kunst en Cultuur

Wat willen we bereiken?

Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

De lasten van het thema Kunst en Cultuur zijn €37.840 lager dan begroot.

Op diverse posten zijn de kosten lager dan begroot zoals bijvoorbeeld: Onderhoud Bibliotheek € 13.515, Combinatiefuncties € 4.250, Subsidies Volksontwikkeling € 4.095, subsidies Cultureel erfgoed € 4.289 en Kunst uitvoeringsbudget € 3.533. In de staat van de subsidies wordt een specificatie gegeven van de subsidiebedragen per instelling.

De baten op het thema Kunst en Cultuur zijn 19.483 hoger dan begroot.

De subsidie van de provincie voor de Makersregeling van  € 7.500 was niet in de begroting opgenomen. Ook zijn de subsidie bedragen voor de drie molens hoger dan begroot.

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten 1.471.601 1.467.581 1.429.740 37.840
Baten 62.014 62.188 81.671 -19.483

Beleidskaders / richtlijnen

Beleidskaders / richtlijnen

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs

Doel:

Het gemeenschappelijk orgaan coördineert en oefent de bevoegdheden uit als bedoeld in artikel 48 Wet primair onderwijs en in de statuten van de stichting, met uitzondering van de opheffing van de scholen.   

Ontwikkelingen:

De gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs is in 2016 aangepast aan de op 1 januari 2015 gewijzigde gemeenschappelijke regeling. Artikel 13 van de per 1 januari 2015 gewijzigde WGR bepaalde het volgende: “Het algemeen bestuur van een openbaar lichaam, ingesteld bij een regeling die uitsluitend is getroffen door raden, bestaat uit leden die door de raad uit zijn midden, met uitzondering van de voorzitter, worden aangewezen. En artikel 15 bepaalde vervolgens dat dit artikel op de samenstelling van het gemeenschappelijk orgaan van overeenkomstige toepassing is. Dit leidde er toe dat wethouders met ingang van 1 januari 2016 geen deel meer mochten uitmaken van het gemeenschappelijk orgaan en dat dit gemeenschappelijk orgaan nog uitsluitend gevormd kon worden door raadsleden. De gemeenschappelijke regeling moest dus worden aangepast. Binnen de Wet Gemeenschappelijke Regeling is gezocht naar een manier om de zeggenschap van gemeenten te behouden met daarbij een zo min mogelijke wijziging van de huidige constructie omdat de jaren hiervoor hebben bewezen dat dit voor zowel de Stichting Invitare openbaar onderwijs als de gemeenten een goed werkbare oplossing is, mede omdat wethouders “dicht” bij de materie zitten. De deelnemende gemeenten hebben gekozen voor het aanwijzen van een centrumgemeente (gemeente Cuijk) met een adviserende rol voor de wethouders.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

 

GGD Hart voor Brabant

Doel

De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de openbare gezondheidszorg.

Realisatie doel:

De activiteiten van de GGD bestaan uit de wettelijk verplichte taken uit de Wet publieke gezondheid en uit taken die iedere gemeente lokaal af kan stemmen met de GGD. Taken uit het basispakket behoren tot de reguliere taken en vallen binnen het reguliere budget. Daarnaast kunnen extra plustaken worden afgenomen, zijnde diensten die een gemeente afneemt boven het basispakket. De Inspectie voor de Gezondheidszorg toetst het beleid van de gemeenten en GGD en het aanbod en bereik van hun interventies. Daarnaast kijkt zij naar de adviesrol van de GGD bij gemeentelijke besluiten en het gezondheidsbeleid.

Ontwikkelingen:

Gemeenten zijn tevreden over de regionale indeling van de GGD-organisatie: de GGD is echt dichterbij gekomen. Het contact en de samenwerking is verder verbeterd, met gemeenten en met partners. De GGD zal deze voordelen versterken door de regiomanagers een nog steviger rol te geven in dat contact.

Beleidsvoornemens:

De speerpunten voor 2019 zijn: de klant centraal, verbinden met het veld en vernieuwen. Meer concreet werkt de GGD aan de volgende doelen en resultaten voor 2019:

Preventie

  • De focus komt meer te liggen bij kwetsbare ouderen.
  • Vernieuwen van het basispakket jeugdgezondheidszorg.

Gezonde omgeving

  • Speciale aandacht voor de Omgevingswet. Hoe neem je gezondheid vanaf het begin mee in ruimtelijke plannen en hoe betrek je daarbij de bewoner en gebruiker van die omgeving.
  • Actueel blijft de gezondheidsbescherming. Denk hierbij aan zoönosen of nieuwe infectieziekten.

Inzicht

  • ledere inwoner is regisseur van zijn eigen gezondheid en welzijn. Daarom worden inwoners meer betrokken bij onderzoeken en krijgen terugkoppeling van de resultaten.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

 

Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Noordoost Brabant

Doel:

Uitvoering van de Leerplichtwet en de wettelijke aanpak van voortijdige schoolverlaten. Vanaf 1 augustus 2016 heeft het RBL BNO ook een signalerende taak voor jongeren die niet in staat zijn een startkwalificatie te halen.

Realisatie doel:

Het RBL BNO heeft in de afgelopen jaren goede resultaten bereikt. Landelijk gezien behoort RBL BNO tot de regio’s met het laagste percentage voortijdig schoolverlaters. Dit komt mede door de geïntegreerde aanpak van leerplicht en voortijdig schoolverlaten, de systematische aandacht voor professionalisering en scholing van medewerkers en de goede samenwerking met scholen en andere ketenpartners.

Ontwikkelingen:

Tot voor kort was de belangrijkste taak van het RBL BNO het voorkomen van voortijdig schoolverlaten zonder startkwalificatie (=diploma op minimaal niveau MBO-2). Voor sommige jongeren is het behalen van een startkwalificatie echter niet haalbaar; dit geldt vooral voor leerlingen van VSO-scholen en van praktijkonderwijs. Met ingang van 1 augustus 2016 omvat de doelgroep van het RBL BNO ook deze kwetsbare jongeren. Taak is het monitoren van deze jongeren en door samenwerking met ketenpartners te bevorderen dat zij op een passende plek in arbeidsmarkt of dagbesteding terecht komen. Op 13 juni 2016 werd landelijk een thuiszitterspact gesloten, om het aantal thuiszitters verder terug te dringen. In nauwe afstemming met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs wordt hiervoor een stappenplan opgesteld. Het RBL BNO gaat voort op de ingeslagen weg. Preventie blijft ook in 2019 een belangrijk onderdeel van de aanpak van het RBL BNO. Vooral de ouders en het onderwijs moeten zorgdragen voor een klimaat waarin schoolverzuim en schooluitval wordt voorkomen. Het RBL BNO spreekt hen waar nodig aan op deze verantwoordelijkheid.

Beleidsvoornemens:

In het Beleidsplan 2017-2020 is de missie van het RBL BNO vertaald in drie hoofdlijnen:

  1. Regio heeft landelijk gezien het laagste percentage nieuwe schoolverlaters;
  2. Geen enkel leerplichtig kind zit langer dan drie maanden thuis zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg;
  3. Alle jongeren die niet in staat zijn een startkwalificatie te behalen zijn in beeld en hebben een werkplek, dagbesteding of volgen traject naar werk of zorg.

Het RBL BNO wil vroegtijdig oorzaken van verzuim signaleren en vertalen naar verbeterpunten voor zichzelf, het onderwijs en andere ketenpartners.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

 

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Doel:

Het openbaar lichaam heeft tot doel het leveren van ambulancezorg.

Realisatie doel:

Het bovengenoemde doel wordt binnen de wettelijke normen gehaald.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens:

Formeel is de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) nu nog een gemeenschappelijke regeling en daarom moet de RAV volgens de Wet van de Gemeenschappelijke regelingen de begroting en de jaarrekening voorleggen aan de deelnemende gemeenten. De RAV voert echter sinds 2013 geen gemeentelijke taak meer uit en ontvangt ook geen middelen van de gemeenten.  

De Tijdelijke Wet ambulancezorg, ingegaan in 2013, is van kracht tot 1 januari 2021. Zeggenschap over beleid en financiering is daarmee belegd bij de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport en bij de zorgverzekeraars. De nieuwe wetgeving zou eerst in 2018 ingaan, maar vanwege de complexiteit is dit uitgesteld tot 2021. In principe is 2020 het laatste jaar dat de RAV een gemeenschappelijke regeling is.  

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren

Recapitulatie Rekening 2019 - Programma 5

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten
Thema Kunst en Cultuur 1.471.601 1.467.581 1.429.740 37.840
Thema Onderwijs 3.119.959 3.880.098 3.479.143 400.955
Thema Sport 1.438.127 1.626.361 1.688.078 -61.717
Thema Welzijn 2.108.335 2.180.081 2.207.891 -27.810
Totaal Lasten 8.138.021 9.154.121 8.804.853 349.268
Baten
Thema Kunst en Cultuur 62.014 62.188 81.671 -19.483
Thema Onderwijs 145.872 740.419 1.042.565 -302.146
Thema Sport 48.124 60.369 95.129 -34.761
Thema Welzijn 220.457 238.334 235.136 3.198
Totaal Baten 476.467 1.101.310 1.454.502 -353.192