Programma 4 - Financiën

Programma 4 - Financiën

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Thema Planning en Control

Wat willen we bereiken?

Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Mutaties reserves

T.o.v. de oorspronkelijke raming zijn er meer bedragen ten gunste van de reserves geboekt (€374.741), maar ook meer ten lasten van de reserves (€118.533). In totaliteit levert dit een voordeel in de jaarrekening op van €256.208.

Algemene Uitkering

De algemene uitkering wordt jaarlijks bij de 1e en 2e algemene begrotingsbijstelling bijgesteld als gevolg van diverse circulaires (mei en september) die wij ontvangen van het Rijk. In de memo van 15 januari jl. hebben wij u als gevolg van de decembercirculaire 2019 als laatste geïnformeerd. Hierin hebben we aangegeven dat de algemene uitkering 2019 hoger uit zou vallen dan begroot. Nadien hebben er nog diverse aanpassingen plaatsgevonden in de maatstaven waardoor de algemene uitkering uiteindelijk € 398.000 hoger uitvalt.

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten 954.135 2.019.565 1.725.789 293.776
Baten 43.726.474 47.686.383 47.739.866 -53.483

Thema WOZ/Belastingen

Wat heeft het gekost?

Project waarderen gebruiksoppervlakte

Bij de 2e algemene begrotingsbijstelling 2018 is als gevolg van het verplicht taxeren op gebruiksoppervlakte een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden zijn gestart in 2019 en zullen grotendeels in 2020 verder plaatsvinden.

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten 447.558 598.713 452.988 145.725
Baten 6.144.360 6.313.788 6.317.009 -3.221

Beleidskaders / richtlijnen

Beleidskaders / richtlijnen

 

Verordeningen / beleid

Wettelijke grondslag

Beleidsindicatoren

Recapitulatie Rekening 2019 - Programma 4

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten
Thema Planning en Control 954.135 2.019.565 1.725.789 293.776
Thema WOZ en Belastingen 447.558 598.713 452.988 145.725
Totaal Lasten 1.401.693 2.618.278 2.178.777 439.501
Baten
Thema Planning en Control 43.726.474 47.686.383 47.739.866 -53.483
Thema WOZ en Belastingen 6.144.360 6.313.788 6.317.009 -3.221
Totaal Baten 49.870.835 54.000.171 54.056.875 -56.704