Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouders: P.I.M.H. Stevens, W.A.G.M. van Hendriks - van Haren en M.W.G. Verstraaten

Thema Economie en Vestigingsklimaat

Wat willen we bereiken?

Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Participatie in economische structuurversterkende projecten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Economisch beleid

Voor economisch beleid wordt jaarlijks een budget geraamd, dat op basis van de actualiteiten kan worden ingezet voor diverse onderzoeken. De uitgaven zijn € 19.493 lager dan de raming. Onder andere is het woonwensenonderzoek uitgevoerd in 2019, de uitwerking hiervan heeft wat meer tijd in beslag genomen. Hierdoor kon het vervolgonderzoek, een marktscan naar uitbreidingslocaties, kosten € 10.450 niet meer in 2019 worden uitgevoerd.  Bij de jaarrekening 2019 zal hiervoor een bestedingsvoorstel worden gedaan.

Landbouwgronden

In 2019 zijn er minder landbouwgronden verkocht, hierdoor is de opbrengst € 217.514 lager dan geraamd. De kosten die hierbij gemaakt worden zijn ook € 12.498 lager.  

Beheerskosten gronden

De beheerskosten voor verpachte en verhuurder gronden is € 8.002 lager dan geraamd, dit komt vooral door de lagere waterschapsbelasting, € 7.304. 

Inkomsten pachten

De inkomsten uit pachten zijn € 6.267 doordat er enkele percelen in losse pacht zijn uitgegeven die aanvankelijk verkocht of uitgeruild zouden worden.

Volkstuinen

De inkomsten volkstuinen zijn € 10.242 lager dan geraamd. De opbrengst van 2019 van € 3.058 houdt wel gelijke tred met de inkomsten van 2018 € 2.940. Vooralsnog is besloten dat er geen huurprijsstijging komt. In 2020 zal aan het bestuur geadviseerd worden de raming opbrengst Volkstuinen structureel te verlagen met € 10.000.     

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten 541.105 600.068 508.631 91.437
Baten 1.171.968 978.533 793.570 184.962

Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

Wat willen we bereiken?

De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Geografisch basisbeheer

Sinds de overgang van het beheer van de GBKN door de Stichting GBKN-Zuid naar het beheer van de BGT door de gemeente, is de gemeente zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van een mutatiesignalering en kartering voor deze kaart. Deze kosten zijn in 2019 € 9.326 hoger dan geraamd. 

Bestemmingsplan

De uitgaven voor 'bestemmingsplannen bij de tijd' fluctueren, in 2019 is € 53.257 minder uitgegeven. De werkzaamheden rond het bestemmingsplan Buitengebied zijn nog niet afgerond. Het restant budget gaat via een bestedingsvoorstel over naar 2020 via de reserve bestemmingsplan buitengebied. Op dit moment loopt nog een beroepsprocedure bij de Raad van State, de verwachting is dat in de loop van dit jaar de rechtszitting plaatsvindt. Wanneer het bestemmingsplan hierna onherroepelijk, kan het resterende budget en het restant uit de reserve terugvloeien naar de reserve Reconstructie. In 2019 zijn meer verzoeken voor wijzigingen bestemmingsplannen ingediend, daardoor zijn de legesinkomsten € 29.213 hoger.

Grond- en opstalexploitatie

Bij de tussentijdse analyse grond- en opstalexploitatie (zie 2e algemene begrotingsbijstelling 2019) is er een tussentijdse winstneming voorzichtig geprognosticeerd van € 724.000. Op basis van de resultaten van de geactualiseerde exploitaties, de gerealiseerde en nog te realiseren kosten en opbrengsten is er in 2019 een tussentijdse winstneming van werkelijk € 1.302.739. Dit is een voordeel van € 579.000.

Bij het vaststellen van de grondexploitatie Hoek Steen- en Burg. Verkuijlstraat en de  tussentijdse analyse grond- en opstalexploitatie zijn er vanwege gecalculeerde verliezen voor in totaal € 1.581.097 extra aan voorzieningen gevormd. Op basis van de geactualiseerde exploitatie zijn er extra voorzieningen gevormd voor een bedrag € 444.829.

Ten opzichte van de begroting is er voor € 106.000 meer (voordeel) aan directe loonkosten toegerekend aan de grond- en opstalexploitaties. De toerekening van directe loonkosten is voornamelijk afhankelijk van de tijdsbesteding.

In de begroting is voor de uitvoering van faciliterend grondbeleid een bedrag van € 100.000 aan inkomsten opgenomen en een bedrag voor € 20.000 voor het kunnen doen van uitgaven. Werkelijk zijn er voor een bedrag van € 145.000 aan inkomsten ontvangen . Hier tegenover staat een bedrag van € 35.000 aan werkelijke uitgaven, niet zijnde eigen personeelskosten. Per saldo is er ten opzichte van de begroting een voordeel € 31.000.

Voor een uitgebreidere toelichting inzake grondbeleid zie de paragraaf Grondbeleid.

De afrekening van de grond- en opstalexploitaties naar de balans vindt plaats via de exploitatie. Bij de begroting en de 2e algemene begrotingsbijstelling is er een inschatting gemaakt welke kosten en opbrengsten in het jaarschijf 2019 worden gerealiseerd. Ten opzichte van de ramingen zijn er in het jaarschijf 2019 € 705.000  minder kosten gemaakt en € 363.000 meer inkomsten. Per saldo is er € 1.068.000 minder afgerekend naar de balans.

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten 6.464.351 8.506.473 7.990.271 516.202
Baten 4.495.042 6.792.622 6.730.513 62.109

Thema Recreatie en Toerisme

Wat willen we bereiken?

Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Procesgeld Maasheggen UNESCO

Tegenover de hogere kosten 'Procesgeld Maasheggen Unesco' van € 9.700 staan aan de batenkant € 10.000 meer inkomsten. Dit zijn de kosten voor de events rond het Unesco Maasheggengebied, daar staan tegenover de bijdragen van de  betrokken partijen.

Recreatieve beheer

Voor bebording van de recreatieve voorzieningen is in 2019 € 4.281 meer uitgegeven, hier staan meer inkomsten van de betrokken recreatieve bedrijven tegenover € 6.056.

Kermis

De exploitatie van de kermis bestaat uit lasten waar baten tegenover staan. Tegenover de electriciteitskosten van € 4.650 staan (baten) bijdragen aan elektriciteit van € 3.648.

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten 303.329 230.990 255.505 -24.515
Baten 124.731 52.562 71.738 -19.176

Beleidsindicatoren

Recapitulatie Rekening 2019 - Programma 3

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten
Thema Economie en Vestigingsklimaat 541.105 600.068 508.631 91.437
Thema Recreatie en Toerisme 303.329 230.990 255.505 -24.515
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. 6.464.351 8.506.473 7.990.271 516.202
Totaal Lasten 7.308.786 9.337.532 8.754.408 583.124
Baten
Thema Economie en Vestigingsklimaat 1.171.968 978.533 793.570 184.962
Thema Recreatie en Toerisme 124.731 52.562 71.738 -19.176
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. 4.495.042 6.792.622 6.730.513 62.109
Totaal Baten 5.791.741 7.823.717 7.595.822 227.895