Programma 2 - Openbare Werken

Programma 2 - Openbare Werken

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Thema Werk in uitvoering

Wat willen we bereiken?

De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

De uitgaven in het thema werk in uitvoering hebben betrekking op, wegen, openbare verlichting, plantsoenen, natuurterreinen, bossen, riolering/water en de gemeentewerf. Er wordt klein en groot onderhoud uitgevoerd, schades worden hersteld en calamiteiten opgelost.

  • Tegenover de hoger kosten van inritten € 5.932 (verharde wegen onderhoud en beheer) staan inkomsten uit leges € 7.114. In 2019 is een grote inspanning geleverd bij het beheersen van de eikenprocessierups, waardoor € 17.127 (groenonderhoud) meer is uitgegeven.
  • Minder inzet is nodig gebleken bij de bestrijding van de Japanse duizendknoop, daardoor € 16.506 (boombeheer) minder uitgaven.
  • Aan onderhoud van speeltoestellen is € 7.093 minder uitgegeven, dit komt doordat de schade aan een aantal speeltoestellen dusdanig was, dat herstellen niet meer mogelijk bleek, deze toestellen zijn verwijderd. De aanleg van de begraafplaats heeft € 6.735 meer gekost.
  • Begin 2019 meer inzet geweest voor gladheidsbestrijding, dit leidt tot hogere kosten, € 10.000.
  • De herstratingskosten zijn hoger, € 10.191, hier staan de herstratingsvergoedingen van de diverse (nuts)bedrijven tegenover, € 78.162.
  • De kosten herstrating glasvezel vielen lager uit, in 2019 zijn nog niet alle werkzaamheden uitgevoerd.
  • Wat opvalt zijn de hogere kosten voor 'VRI (verkeersregelinstallaties) onderhoud en beheer en reparatie derden' van respectievelijk € 5.053 en € 11.120. Deze hogere kosten worden veroorzaakt door o.a. de storingsgevoelige afsluitpalen in het centrum. Daarnaast zijn er meer storingen geweest aan de VRI in 2019 dan in vorige jaren.
  • Jaarlijkse ontvangt de gemeente een subsidie voor mensgericht verkeersmaatregelen, in 2019 is € 42.249 uitgegeven (meer uitgaven van € 17.127). Hiertegenover staan de inkomsten uit de subsidie van de Provincie Noord Brabant, meer inkomsten van € 20.478.
  • Voor natuurterreinen is minder uitgegeven, dit i.v.m. een uitgave aan de stichting STIKA die in 2020 wordt betaald. Bij de jaarrekening wordt hiervoor een bestedingsvoorstel ingediend.
  • Door de natte winter is het werk aan bermschoten niet geheel uitgevoerd, daardoor zijn de kosten € 9.186 lager.
Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten 5.311.184 5.376.452 5.310.743 65.709
Baten 507.339 671.275 871.895 -200.620

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator

 

Bron

Eenheid

Periode

Gemeente Boxmeer

Nederland

Gewenste beeldkwaliteit openbare ruimte

CROW

-

2011-Open

B

B

Recapitulatie Rekening 2019 - Programma 2

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten
Thema Werk in uitvoering 5.311.184 5.376.452 5.310.743 65.709
Baten
Thema Werk in uitvoering 507.339 671.275 871.895 -200.620