Programma 1 - Veiligheid

Programma 1 - Veiligheid

Portefeuillehouder: K.W.T. van Soest

Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning

Wat heeft het gekost?

Straatcoaches

A.g.v. het waarborgen van de veiligheid in de gemeente Boxmeer zijn de straatcoaches extra ingezet en hebben daardoor meer uren ingezet dan vooraf gepland en begroot. Voornamelijk m.b.t. de evenementen zijn meer uren ingezet.

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten 258.791 222.469 257.357 -34.888
Baten 560 0 6.865 -6.865

Thema Brandweer en crisisbestrijding

Wat heeft het gekost?

Brandweerkazerne

Het verkoopresultaat van de brandweerkazerne in Vierlingsbeek is begroot op € 354.000.  De kazerne is overgedragen aan de Veiligheidsregio voor € 398.000, derhalve een extra opbrengst van € 44.000.

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten 1.688.966 1.874.105 1.870.580 3.525
Baten 136.539 499.000 552.728 -53.728

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Doel:

De Veiligheidsregio behartigt het belang van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van de hulpverlening in het werkgebied alsmede de voorbereiding daarop. Dit gebeurt aan de hand van een meerjarenbeleidsplan.

Het beleidsplan 2020-2023 van de veiligheidsregio is gebaseerd op de beleidsagenda 2020-2023. Samen met de kolommen ( brandweer, GHOR, bevolkingszorg) en de partners ( politie, waterschap, defensie, omgevingsdienst,  rijkswaterstaat, OM, provincie, netbeheerders en andere veiligheidsregio's) en gemeenten heeft de veiligheidsregio daarop voortgebouwd.

Realisatie doel:

Voor de komende vier jaren wordt in het beleidsplan van de Veiligheidsregio de nieuwe visie en missie met de beleidsdoelen weergegeven, die zes ambities en vier ontwikkelopgaven bevatten, geformuleerd in tien opdrachten. Dit is de Ontwikkelagenda "samen veiliger" 2020-2023.

1.  gezamenlijke bestrijding van risico's met de partners

2. versterken van de continuïteit van de samenleving met vitale partners

3. zelfredzaamheid en weerbaarheid van de samenleving met vitale partners

4. gezamenlijke crisisorganisatie flexibel inzetbaar maken

5. veiligheidsinformatie samenbrengen en delen

6. verbeteren van het samenspel met gemeenten

7. bouwen van sterke kolommen

8. investeren in brandweer vrijwilligers

9. invulling geven aan de nieuwe Omgevingswet

10. doorontwikkeling van de organisatie

Een deel van bovenstaande  opdrachten bestaat uit experimenten en onderzoeken . Er wordt onderzocht hoe er toekomstbestendiger , innovatiever en slimmer gewerkt kan worden . Opdrachten waar aanvullende financiering noodzakelijk voor is hebben een incidenteel karakter. Een belangrijke voorwaarde is dat de veiligheidsregio ook financieel in staat is de gewenste organisatieverandering door te voeren . Men streeft er naar om alle organisatieonderdelen toekomstbestendig te maken en om binnen de financiële kaders te blijven . Daarvoor wordt gewerkt volgens "oud" voor "nieuw"principe. Dat houdt in dat de huidige taken met bijbehorende budgetten op nut en noodzaak worden beoordeeld. Door taken niet meer uit te voeren , later uit te voeren of door andere prioriteiten te stellen kan er binnen de begroting financiële ruimte worden gevonden.

Ontwikkelingen:

  • De brandweer kazernes vallen binnenkort onder verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio. De overdracht , het beheer en het onderhoud van alle 39 kazernes is de komende tijd een belangrijk aandachtspunt
  • De veiligheidsregio is als gemeenschappelijke regeling een verlengstuk van het lokaal bestuur. Daarom is het belangrijk dat zij als organisatie ,en werkgever , uitvoering geeft aan lokale gemeentelijke en provinciale programma's op dit gebied. Denk hierbij aan de energietransitie en maatschappelijk verantwoord ondernemen ( MVO) . Daarvoor start de veiligheidsregio met  het maken van een plan en vertaald  dat door  realistische concrete acties en maatregelen.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren

Recapitulatie Rekening 2019 - Programma 1

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten
Thema Brandweer en crisisbestrijding 1.688.966 1.874.105 1.870.580 3.525
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. 258.791 222.469 257.357 -34.888
Totaal Lasten 1.947.756 2.096.574 2.127.937 -31.363
Baten
Thema Brandweer en crisisbestrijding 136.539 499.000 552.728 -53.728
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. 560 0 6.865 -6.865
Totaal Baten 137.099 499.000 559.593 -60.593