Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Portefeuillehouders: K.W.T. van Soest, M.W.G. Verstraaten en B.A.M. de Bruin - van Vught

Thema Bestuurszaken

Wat willen we bereiken?

Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Het thema Bestuurszaken laat een overschrijding zien van  € 500.191

Pensioenen (oud) wethouders

Het pensioen voor wethouders is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De wethouders bouwen op grond van die wet pensioen op. Gemeenten hebben op grond van het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) de taak hiervoor een voorziening te vormen. Daarmee is zichtbaar voor welk bedrag oud- en zittende wethouders pensioen hebben opgebouwd. Jaarlijks berekent een extern bureau of de voorziening nog toereikend is.

Afhankelijk hiervan moet (mogelijk) een storting in de voorziening plaatsvinden. Daadwerkelijke pensioenaanspraken worden uit deze voorziening betaald. Op basis van de meest actuele berekeningen dient er dit jaar een extra bedrag van € 935.000 in de voorziening wethouderspensioenen te worden gestort.

Herindeling/Kernendemocratie

Begroot  € 364.650, werkelijk  € 181.954  Over  € 182.696

Allereerst is het begrootte bedrag als volgt opgebouwd. In uw raadsvergadering van 13-12-2018 hebt u € 132.600 ter beschikking gesteld voor het Plan van Aanpak: “Opschalen en Verbinden”. Verder is er bij de vaststelling van het herindelingsontwerp op 28-10-2019 een bedrag beschikbaar gesteld van € 232.050 (samen dus € 364.650). Het bedrag dat vastgesteld is bij het herindelingsontwerp d.d. 28-10-2019 is bedoeld voor de periode tot en met het herindelingsadvies wat op 26-03-2020 zou voorliggen. Dus de uitgaven daarvan vinden plaats in 2020. Zoals u bekend komt er door de aansluiting van Mill en Sint Hubert een nieuw herindelingsontwerp dat op 09-04-2020 vastgesteld wordt.

Land van Cuijk

Begroot  € 311.580, werkelijk  € 71.979  Over  €  239.601

Op basis van het K+V Rapport inzake de 12 strategische projecten heeft de raad op 30 juni 2016 een besluit genomen en daarvoor middelen gereserveerd. Nu anno 2020 kan geconcludeerd worden dat dit grotendeels afgerond is. Voor het jaar 2020 en 2021 is de verwachting dat er nog € 66.000 aan middelen (totaal aan uitvoeringskosten) benodigd zijn.

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten 1.979.435 2.589.090 3.090.441 -501.351
Baten 114.623 130.889 132.049 -1.160

Thema Burgerzaken en Verkiezingen

Wat willen we bereiken?

Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Het exploitatieresultaat van het thema Burgerzaken en Verkiezingen is positief €31.133.

De opbrengsten van de Leges zijn € 30.408 hoger dan begroot. De totale opbrengsten minus de afdrachten aan het rijk van de Leges Burgerzaken zijn € 261.408  In 2018 was dit € 351.685. In de begroting was een bedrag van €35.000 voor inhuur opgenomen. Dit bedrag is niet benut. De kosten voor de inschrijvingen van de vergunninghouders worden gedekt met de Decentralisatie-uitkering o.g.v. Faciliteitenbesluit/-Bestuursovereenkomst opvang asielzoekers. Hiervoor is in de begroting een ontvangst opgenomen van €50.000. De uitkering is echter elders verantwoord in de jaarrekening. Hierdoor ontstaat op deze post een negatief resultaat van € 50.000.

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten 1.323.750 1.368.576 1.301.474 67.102
Baten 578.565 463.000 427.031 35.969

Thema Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Interne dienstverlening

Onderschrijding van de kosten bij de kantine van € 16.178. Dit heeft o.a. te maken met de opgenomen post huurlasten. Deze kosten werden in 2019 niet meer gemaakt er zijn geen huurlasten meer. Onderschrijding van reprokosten van €. 27.138. Dit heeft te maken met de lagere leasekosten van de Multifunctionals. De kosten van de GDI voorzieningen (Generieke Digitale Infrastructuur) worden (voorlopig) nog betaald uit het gemeentefonds. Dit levert nog een voordeel op van € 18.000.

WW-verplichting

Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs zijn verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). Als eigenrisicodrager voor de WW betaalt de gemeente de kosten (incl. sociale lasten en pensioenpremies) van de WW-uitkering, als de werknemers werkloos worden. Conform BBV voorschriften dient hier een voorziening voor gevormd te worden. De storting in deze voorziening bedroeg in 2019 €418.180.

Grondexploitatie

Ten opzichte van de begroting is er voor € 96.000 meer (voordeel) aan overhead toegerekend aan de grond- en opstalexploitaties. De toerekening van overhead is voornamelijk afhankelijk van de tijdsbesteding.

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten 9.199.355 10.709.746 10.953.673 -243.928
Baten 1.266.842 1.100.825 1.362.223 -261.398

Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie

Wat willen we bereiken?

Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten 0 7.500 8.618 -1.118

Beleidskaders / richtlijnen

Beleidskaders / richtlijnen

 

Verordeningen / beleid

 

Wettelijke grondslag

Verbonden partijen

AgriFood Capital

Doel:

Noordoost-Brabant laten excelleren als dé topregio in agri & food. Dat is de missie van AgriFood Capital. In AgriFood Capital werken ondernemers, overheden en kennisinstellingen op innovatieve manier samen aan een slim en duurzaam voedselproductiesysteem. In de gehele keten van boer tot bord én in verbinding met andere sterke sectoren zoals high-tech, data, ICT en Logistiek. Binnen de regio en ver daarbuiten. Samen maken wij het voedsel van vandaag en morgen.

Realisatie doel:

We hebben de versterking van ons economische ecosysteem in het Jaarplan 2019 van AgriFood Capital vertaald naar een viertal opgaves:
Transitie in de arbeidsmarkt:
Het voedsel(systeem) van de toekomst wordt gemaakt met nieuwe kennis en vaardigheden. We hebben in de regio te maken met een krapte op de arbeidsmarkt, ook in de agrifood. Daarom zetten we in op personeelsbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid van de huidige en toekomstige medewerkers en het stimuleren van talentontwikkeling.
Versterking ondernemerschap:
Vernieuwing vereist ondernemendheid; andere verdienmodellen, verbindingen tussen sectoren en ondersteuning aan de volgende generatie. Nieuwe ondernemers die - op termijn - zorgen voor nieuwe werkgelegenheid. Behoud van bestaande bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid is niet vanzelfsprekend. Net zo min als dat de toekomst van de huidige jonge inwoners in deze regio ligt.

Proeftuin voor innovatie:
Proeftuinen zijn knooppunten waar de toekomst in agrifood wordt gemaakt. Hier komen verschillende mensen, kennis, talent, ondernemerschap en financiële middelen bij elkaar. Samen met de universiteiten, hogescholen en de middelbare beroepsopleidingen maken we de verbinding met regio’s als Brainport Eindhoven, Regio Food Valley (Ede-Wageningen) en Greenport Venlo. We verbinden agrifood met ICT, logistiek, metaal en elektro, de zorg en andere sectoren die samen willen vernieuwen. Want bedrijven, instellingen en overheden hebben steeds meer elkaar nodig om vooruit te komen.

AgriFood Capital Noordoost Brabant is open, verbindend en inspirerend:
We nodigen iedereen uit om werk te maken van onze ambitie. In het belang van onze regio als topregio in agrifood en haar inwoners. En we hebben veel te delen. Noordoost Brabant verdient een positieve beeldvorming. Die mensen aanspreekt om hier te komen studeren, werken, wonen en samen de te werken aan wat er vandaag en morgen op ons bord ligt.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens:

Ambitie: De slimste van boer tot bord
De in AgriFood Capital samenwerkende overheden, kennisinstellingen en ondernemers delen deze gemeenschappelijke ambitie. Ketens van boer tot bord die duurzaam, slim en wendbaar inspelen op veranderingen in markt en maatschappij. Die het realiseren van economisch toegevoegde waarde (en daarmee werkgelegenheid in de regio) combineren met het bieden van oplossingen op maatschappelijke opgaven op het gebied van voeding, gezondheid, duurzaamheid, klimaat en energie. We stimuleren bedrijven, kennisinstellingen, overheden en andere betrokkenen om dit gezamenlijk te doen. Deze ambitie vindt zijn oorsprong in het belang van de welvaart en het welzijn van hen die nu en in de toekomst in Noordoost-Brabant wonen en werken en het grote aandeel van de productie van onze voeding hierop heeft. Vandaag de dag werken immers nog steeds 1 op 6 inwoners in de keten van boer tot bord. We zijn de regio van de makers van ons voedsel. De kwaliteit van ons buitengebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de wijze waarop ons voedsel geproduceerd wordt.

Visie: voedselketens in verandering
De mening over en de manier waarop we ons voedsel produceren en consumeren is aan het veranderen. Omdat we willen dat de productie van ons voedsel niet langer ten koste mag gaan van de kwaliteit van water, bodem, lucht of het welzijn van het dier. Ook omdat we als consument soms andere keuzes maken; meer aandacht voor onze gezondheid of de herkomst van het product. Dit vraagt aan ondernemers om meer en beter samen te gaan werken in ‘slimme ketens’. Ketens die technologie gebruiken om bijvoorbeeld verspilling tegen te gaan of het dierenwelzijn te verbeteren. Waarin er een eerlijke verdeling is in kosten en opbrengsten. Waar vraag gestuurd geproduceerd wordt. Ketens die niet alleen economisch maar ook maatschappelijk van belang wordt gevonden door de inwoners van Noordoost Brabant.
AgriFood Capital wil ondernemers, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties samen helpen om hierop in te spelen. De actuele problematiek rondom de stikstof maakt de urgentie alleen maar groter om de transitie in ons voedselsysteem te maken. We hebben alles in huis om met oplossingen te komen. En dat zullen we nodig hebben om de er voor te zorgen dat het ook in de toekomst in onze regio goed wonen, werken en leven blijft.

Opgave: Excellent ecosysteem voor slimme ketens
De economie organiseert zich steeds meer in regionale ecosystemen. Die fungeren als motoren van economische groei en vernieuwing. Het is het samenspel van een set van factoren die bepalen of en in welke tempo groei en transities plaatsvinden in regio’s en steden. Het is de opgave van de Stichting AgriFood Capital om in Noordoost Brabant een excellent ecosysteem voor agrifood te ontwikkelen. Kenmerkend voor Noordoost Brabant is dat economie 3 sterke clusters omvat; agrifood, high tech (incl. ICT en data) en logistiek. Door deze nog beter met elkaar te verbinden om de slimste voedselketens van boer tot bord te realiseren, ontstaat er een agrifood-ecosysteem van wereldformaat. Daarbij richten we ons op een vijftal onderdelen van het ecosysteem;
1. Human Capital; een leven lang ontwikkelen
2. Ondernemerschap; starten en groeien
3. Kennis & Innovatie; nieuwe kennis, nieuwe bedrijvigheid
4. Netwerk- & Clusterontwikkeling; “local buzz, global pipelines”
5. Communicatie & Positionering; een sterk verhaal

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

 

Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Doel:

Deze regeling geeft uitvoering aan de ambtelijke samenwerking tussen beide gemeenten met als doel vermindering kwetsbaarheid, verhoging professionalisering / kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing en waar mogelijk besparing.

Ontwikkelingen:

Geen nieuwe ontwikkelingen t.o.v. standpunt oktober 2014.

Beleidsvoornemens:

De samenwerking blijft vooralsnog beperkt tot de aangewezen samenwerkingsverbanden Personeel & Organisatie, Informatie- en Communicatie Technologie, Sociale Zaken en de Adviescommissie voor Bezwaarschriften. De Gemeente Boxmeer fungeert hierin als centrumgemeente.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

Doel:

Het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden opgenomen in de rijksarchiefbewaarplaats in de Provincie Noord-Brabant en de archiefbewaarplaatsen van de deelnemende gemeenten en waterschappen.

Realisatie doel:

Het BHIC voert voor de gemeente Boxmeer de archief wettelijke taken uit. De gemeente Boxmeer is op orde met de overdracht van archieven ouder dan 20 jaar.

Ontwikkelingen:

In 2019 is de overbrenging van de daarvoor in aanmerking komende archiefblokken afgerond. Daarnaast is in 2019 door het college van burgemeester en wethouders besloten de digitale bouwvergunningen over de periode 1942-2010 digitaal ter beschikking te stellen aan het BHIC met als doel deze vergunningen via de website van het BHIC openbaar te maken voor burgers en bedrijven. Het BHIC is aangesloten op het e-depot van het Nationaal Archief. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke standaarden.

Beleidsvoornemens:

Naast de reguliere activiteiten zijn er drie majeure projecten gepland die allemaal een voortzetting zijn van projecten die eerder zijn gestart: 1) voor de stamboekonderzoekers zullen er steeds meer scans op internet beschikbaar komen; 2) voor de lokaal geïnteresseerden zullen de bestaande digitale geschiedenisboekjes verder worden uitgebreid; 3) naast de bestaande drie domeinen wordt er een vierde domein geïntroduceerd, bedoeld voor Provincie brede onderwerpen.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

 

Euregio Rijn-Waal

Doel:

De Euregio Rijn-Waal is een Nederlands-Duits openbaar lichaam, waarbij ca. 55 gemeenten en regionale overheden zijn aangesloten. De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren. In het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal bestaan veel mogelijkheden voor een sterke economische en maatschappelijke ontwikkeling. De Euregio Rijn-Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten.

Realisatie doel:

In het kader van het programma “Sport, sociaal-culturele mini-projecten” worden door de Euregio Rijn- Waal grensoverschrijdend bijvoorbeeld scholierenuitwisselingen, sporttoernooien, muziekevenementen, tentoonstellingen, seniorenuitwisselingen of gezamenlijke activiteiten van bijv. brandweer en politie ondersteund.

Ontwikkelingen:

De Euregio Rijn-Waal ziet het als haar primaire taak om de grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren. Voor een succesvolle regionale ontwikkeling is de grensoverschrijdende samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven de motor voor een succesvolle positionering in de mondiale concurrentiestrijd. Of het nu gaat om agro-food, design, toerisme of logistiek, elke regio heeft zijn eigen sterke punten.

Beleidsvoornemens:

De Strategische Agenda 2020 is tevens de opvolger van het strategiedocument “Euregio Rijn-Waal 2007-2013” en sluit qua looptijd en inhoudelijk aan op de Europa 2020 strategie. De Europa 2020 strategie kent drie speerpunten:
1. Innovatieve groei;
2. Duurzame groei;
3. Inclusieve (integratieve) groei.
De Euregio Rijn-Waal sluit bij de realisatie van deze doelstellingen aan bij het beleid van de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg en de deelstaat Nordrhein-Westfalen. Als Euregio Rijn-Waal hebben wij tot doel de uitgangspunten van beide landen te verbinden en samen met de regionale partners tot uitvoer te brengen.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator

Bron

Eenheid

Periode

Gemeente Boxmeer

Formatie

Eigen gegevens

Fte per 1.000 inwoners

2019

6,8

Bezetting

Eigen gegevens

Fte per 1.000 inwoners

2019

6,8

Apparaatskosten

Eigen gegevens

Kosten per inwoner

2019

€ 594

Externe inhuur

Eigen gegevens

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2019

7,9%

Overhead

Eigen gegevens

% van totale lasten

2019

11,9%

Recapitulatie Rekening 2019 - Programma 0

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten
Thema Bedrijfsvoering 9.199.355 10.709.746 10.953.673 -243.928
Thema Bestuurszaken 1.979.435 2.589.090 3.090.441 -501.351
Thema Bestuurlijke vern en Kernendem 0 7.500 8.618 -1.118
Thema Burgerzaken en Verkiezingen 1.323.750 1.368.576 1.301.474 67.102
Totaal Lasten 12.502.540 14.674.912 15.354.207 -679.295
Baten
Thema Bedrijfsvoering 1.266.842 1.100.825 1.362.223 -261.398
Thema Bestuurszaken 114.623 130.889 132.049 -1.160
Thema Burgerzaken en Verkiezingen 578.565 463.000 427.031 35.969
Totaal Baten 1.960.029 1.694.714 1.921.303 -226.589