Overig

Rapporten Rekenkamercommissie

Stand van zaken rapporten Rekenkamer

Het laatste rapport van de Rekenkamercommissie betreft het rapport  “Raadsperspectief op jeugdhulp”  . In de raad van 7 februari 2019. is dit rapport behandeld.

Door de Rekenkamercommissie Land van Cuijk zijn de navolgende aanbevelingen gedaan:

  1. Zorg dat het CJG/BJG u informeert over de hoofdlijnen en het verloop van het veranderproces/verbeterproces waar men mee bezig is, zodat u uw controlerende en sturende taak kunt vervullen.
  2. Geef aan in de richting van CJG/BJG dat zij een speciale taak hebben in het Land van Cuijk en dat zij actief moeten inspelen op de beeldvorming die rond het onderwerp jeugdhulp bestaat. Dat zij moeten uitleggen wat ze van plan zijn en hoe ze dat gaan doen.
  3. Verlang dat in een nieuw op te stellen beleidsplan te zien is wat er te kiezen valt, m.a.w. waar de raad invloed op kan uitoefenen en welke informatie de raad in de toekomst gaat ontvangen om het beoogde beleid te kunnen fiatteren.
  4. Plaats het vraagstuk van sturing en het gebrek aan bruikbare sturingsinformatie op de gemeentelijke agenda.
  5. Laat de inhoud van de jeugdzorg over aan de professionals in het veld, zorg als politiek voor een scherpe en duidelijke visie, en controleer daarop.

Ons College heeft in een schrijven van 2 oktober 2018 uitgebreid gereageerd op het rapport ‘Raadsperspectief op jeugdhulp’ en de daarin opgenomen constateringen en aanbevelingen.

Onder verwijzing naar bovenstaande aanbevelingen is op 11 april 2019 een werkbijeenkomst (commissie- en raadsleden) geweest met het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin.

Verder is in een nieuw beleidsplan jeugdhulp 2020-2023 in voorbereiding. Hierover hebben wij de gemeenteraden Land van Cuijk op 24 september 2019 geïnformeerd en geconsulteerd. De voorgestelde ‘acties’ zijn daar besproken. Ook hebben wij op 2 oktober 2019 de Adviesraden Sociaal Domein geconsulteerd en zijn zij om advies gevraagd. In het beleidsplan en het op te stellen uitvoeringsprogramma wordt rekening gehouden met de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie.

Bijlagenboek

Staat van langlopende leningen

Nr. Oorspronkelijk bedrag geldlening
  Datum raads/B&W - besluit
Laatste jaar aflossing
Rente% Restantbedrag geldlening begin dienstjaar
In dienstjaar opgenomen
Bedrag van rente
Bedrag van aflossing
Restantbedrag geldlening einde dienstjaar
Aflossing  volgend jaar
Langlopend deel per einde dienstjaar
183 680.670 12-12-91 2032 3,300 2.268.901   74.874 0 2.268.901 0 2.268.901
188 1.815.121 02-01-96 2021 6,790 217.815   9.873 72.605 145.210 72.605 72.605
206 2.722.681 02-11-98 2023 4,870 544.536   25.561 108.907 435.629 108.907 326.722
208 1.815.121 09-02-99 2024 4,460 435.629   16.524 72.605 363.024 72.605 290.419
210 2.268.901 28-04-99 2024 4,580 544.536   22.134 90.756 453.780 90.756 363.024
211 2.722.681 06-02-01 2026 5,600 871.258   43.200 108.907 762.351 108.907 653.444
212 5.000.000 23-12-02 2022 4,630 1.000.000   46.300 250.000 750.000 250.000 500.000
213 4.000.000 27-05-04 2029 4,770 1.760.000   79.415 160.000 1.600.000 160.000 1.440.000
214 5.500.000 01-02-05 2030 3,945 2.640.000   96.120 220.000 2.420.000 220.000 2.200.000
215 6.800.000 08-02-06 2031 3,845 3.536.000   126.576 272.000 3.264.000 272.000 2.992.000
216 6.800.000 09-03-09 2019 4,700 6.800.000   20.419 6.800.000 0 0 0
217 6.000.000 09-03-10 2020 3,465 4.080.000   134.996 240.000 3.840.000 3.840.000 0
218 6.000.000 09-03-10 2025 3,830 4.080.000   149.217 240.000 3.840.000 240.000 3.600.000
219 6.500.000 09-03-10 2030 3,980 4.420.000   167.983 260.000 4.160.000 260.000 3.900.000
220 6.500.000 09-03-10 2030 4,020 4.420.000   169.671 260.000 4.160.000 260.000 3.900.000
221 5.000.000 09-03-10 2020 var. 5.000.000   3.896 0 5.000.000 5.000.000 0
222 5.000.000 09-03-10 2022 var. 5.000.000   4.896 0 5.000.000 0 5.000.000
223 15.000.000 28-02-12 2022 2,550 6.000.000   120.933 1.500.000 4.500.000 1.500.000 3.000.000
226 10.000.000 21-05-14 2024 1,505 6.000.000   81.103 1.000.000 5.000.000 1.000.000 4.000.000
227 10.000.000 21-05-14 2029 1,995 7.333.333   138.172 666.667 6.666.667 666.667 6.000.000
228 5.000.000 01-07-15 2025 0,904 3.500.000   29.380 500.000 3.000.000 500.000 2.500.000
229 7.500.000 10-05-16 2036 1,200 6.750.000   77.900 375.000 6.375.000 375.000 6.000.000
230 10.000.000 21-01-19 2039 1,217   10.000.000 114.939 0 10.000.000 500.000 9.500.000
231 10.000.000 18-07-19 2039 0,448   10.000.000 20.160 0 10.000.000 500.000 9.500.000
  142.625.176       77.202.009 20.000.000 1.774.241 13.197.447 84.004.562 15.997.447 68.007.115
  Aflossingsverplichting volgend jaar   13.197.447       15.997.447    
Totaal generaal langlopende leningen   64.004.562 20.000.000 1.774.241 13.197.447 68.007.115 15.997.447 68.007.115

EMU Saldo

      Vragenlijst
  Centraal Bureau voor de Statistiek   Berekening EMU-saldo
  www.cbs.nl/kredo   Gemeente Boxmeer (0756)
               
  Algemene gegevens:            
  Overheidslaag: Gemeente
  Berichtgevernaam: Boxmeer        
  Berichtgevernummer: 0756
  Jaar: 2019
      2019   2020   2020
  Omschrijving   x € 1000,-   x € 1000,-   x € 1000,-
    Volgens realisatie tot en met dec. 2019, aangevuld met raming resterende periode   Volgens begroting 2020   Volgens meerjarenraming in begroting 2020
     
     
     
     
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)   404   336   312
             
2. Mutatie (im)materiële vaste activa   -363   5.291   -4.693
3. Mutatie voorzieningen   1.608   -61   -44
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)   -2.362   -1.625   -2.908
             
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa            
             
             
Berekend EMU-saldo   4.737   -3.391   7.869

Berekening Algemene Uitkering 2019

Zie knop "Meer".

Overzicht personele sterkte

B1 Geraamde en vastgestelde formatie Werkelijke bezetting
  Begroting 2019 31-12-2019
Organisatie onderdeel    
  full-time full-time
Bestuur  4,65 4,65
Griffie  2,78 3,56
Managementteam 4,00 3,00
Staf 2,78 0,00
     
Sector Ondersteuning    
Interne Dienstverlening   19,39 18,50
Financiën 13,81 15,48
Bestuursondersteuning en Communicatie 20,10 12,43
Personeel en Organisatie 5,45 5,39
     
Sector Ruimte    
Vergunningen 15,66 0,00
Vergunningen, Toezicht, Handhaving 0,00 25,83
Ruimte en Economie 14,14 15,13
Openbare werken 15,56 16,56
Buitendienst 10,95 11,00
Bedrijfsbureau 12,49 10,81
     
Sector Inwoners    
Welzijn en Leefbaarheid 7,24 7,23
Sociale Zaken 25,18 24,85
Burgerzaken en Receptie 18,26 16,97
Bedrijfsbureau 7,95 8,51
     
Totaal Generaal 200,39 199,90

Overzicht personeelslasten

B2 Salarissen inclusief soc. lasten  Salarissen inclusief soc. lasten 
  Begroting 2019 Jaarrekening 2019
Raad en Commissies 346.272 345.443
College van Burgemeester en Wethouders 627.991 628.184
Griffie 289.015 288.757
Burgerzaken (trouwambtenaren) 19.000 16.564
Managementteam 466.034 459.409
     
Sector Ondersteuning    
Interne Dienstverlening 1.462.123 1.464.132
Financiën 1.117.156 1.111.785
Bestuursondersteuning en Communicatie 960.581 959.259
Personeel en Organisatie 415.909 415.866
     
Sector Ruimte    
Vergunningen. Toezicht en Handhaving 1.870.445 1.861.252
Ruimte en Economie 1.273.501 1.269.381
Openbare Werken 1.279.158 1.268.093
Buitendienst 645.815 648.706
Bedrijfsbureau 852.313 836.872
     
Sector Inwoners    
Welzijn en Leefbaarheid 566.895 553.333
Sociale Zaken 1.871.360 1.862.669
Burgerzaken en Receptie  1.050.515 1.044.367
Bedrijfsbureau 581.102 581.280
     
Totaal 15.695.185 15.615.353

Staat van Subsidies

Subsidiëring Maatschappelijk-, Sociaal-Cultureel-, Welzijnswerk en Sport    
Kostenplaats nummer Kostensoortnummer Type subsidie Naam instelling Werkelijk 2018 Begroting 2019  Werkelijk 2019 
             
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid        
             
Regionale jeugdzorg          
6.140.45.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting Slachtofferhulp Brabant Noord 6.639 7.460 6.686
6.140.45.10 4.4.3.8.99 Budgetsubsidie Halt  5.205 5.608 5.204
      Regionale jeugdzorg 11.844 13.068 11.890
             
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering        
             
Sportsubsidies,  binnensport        
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie BBC Hoogkoor 683 2.000 520
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie BC De Raaymeppers 585 1.000 455
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie BCB Akros 4.030 5.200 4.060
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie BC "Veerkracht" Oeffelt 98 200 130
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie BZPC, Boxmeerse Zwem en Poloclub 5.195 5.000 4.900
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Gymnastiekvereniging de Meere 5.744 5.000 5.953
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Judovereniging Randori 1.445 2.000 1.488
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Korfbalvereniging DES 3.965 4.500 3.517
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Taekwondo "Chang-Hun"/ Taekyon 2.566 3.000 2.737
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VC Achilles 2.080 3.000 1.625
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VC Argos 3.062 4.500 3.338
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Volleybalvereniging Avance 7.085 7.500 6.370
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VC Luctor 3.380 4.000 3.185
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VC Volleybalvereniging MVC '64   2.100 0
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VC Volleybalvereniging Sportivo 260 1.000 0
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie SV Olympia Cuijk      0
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Partisans Athletics 2.115 1.500 1.439
6.530.10.10 4.3.8.3.99 Waarderingssubsidie De Meere uitruimen zaal 3.827   0
      Sportsubsidies,  binnensport 46.120 51.500 39.716
             
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties        
             
Instandhoudingssubsidies binnensport        
5.530.05.80 4.4.2.1.20 Instandhoudingssubsidie Optisport Boxmeer 195.272 183.810 208.965
5.530.05.80 4.4.2.1.20 Instandhoudingssubsidie Optisport 2e begr.wijz. 2018   11.667  
5.530.05.80 4.4.2.1.20 Instandhoudingssubsidie Optisport 2e begr.wijz. 2019   7.000  
5.530.10.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Warandahal: conform beheerscontract 4.741 4.820 4.840
5.530.15.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Slaterthal: conform beheerscontract     964
5.530.20.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Raayhal: conform beheerscontract 7.000 7.440 7.146
5.530.25.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Zevensprong: conform beheerscontract 4.884 4.960 7.752
5.530.30.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Rijkevoort: conform beheerscontract 2.333 2.370 2.382
5.530.35.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Meercamp: conform beheerscontract 7.240 7.360 7.391
      Instandhoudingssubsidies binnensport 221.471 229.427 239.440
             
Waarderingssubsidies buitensport        
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Mixed Hockey Club Boxmeer 7.441 9.000 6.794
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie PC O.B.K. (Rijkevoort)    50  
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Landelijke Rijvereniging St. Joris (De Bosruiterkes) 680 900 680
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie PC De Vrolijke Dravers (Oeffelt) 170 300 255
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie PC Keerwending   200  
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie PPV Boxmeer 638 600 340
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie AV Sporting 923 250 951
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie TC Loonse Duinen 823 1.000 998
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie TC Tennisvereniging Oeffelt 770 1.000 840
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie TC Tennisvereniging Sambeek 788 1.000 665
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie TC Tennisvereniging TeVeR 508 500 543
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie TC Tennisvereniging Top-Spin 1.295 1.300 735
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie TC Tennisverening Vierlingsbeek 438 700 245
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VV BSV Olympia 1918 10.770 12.500 12.090
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VV de Zwaluw 4.440 4.500 4.200
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VV Holthees 1.434 900 900
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VV Sambeek 3.480 3.800 3.030
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VV SSS'18 7.650 6.000 5.844
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VV Toxandria 3.000 3.000 2.910
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VV Vios '38 4.050 5.000 4.347
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VV Volharding 7.140 7.900 6.510
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Watersportver.Boxmeer 330 300 360
      Waarderingssubsidies buitensport 56.766 60.700 53.236
             
Instandhoudingssubsidies buitensport        
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie HC MHC: uitkering privatisering  15.520 15.520 15.520
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie HC MHC: 2e kunstgrasveld 23.580 23.580 24.830
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie TV Beugen,  De Geer: uitkering privatisering 10.800 12.330 10.800
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie TV Beugen,  De Geer: uitkering privatisering,    -1.530  
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie TV Oeffelt: uitkering privatisering 13.740 13.740 14.470
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie TV Overloon, Loonse Duinen: uitk.priv. 19.890 19.890 20.940
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie TV Rijkevoort: uitkering privatisering 8.400 8.400 8.400
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie TV Sambeek: uitkering privatisering 10.080 10.080 10.080
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie TV Vierlingsbeek: uitkering privatisering 12.070 12.070 12.710
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie VV Boxmeer, Olympia: uitkering privatisering  44.500 44.500 44.500
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie VV Boxmeer, Olympia: uitkering privatisering, raadsvoorstel      
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie VV Beugen, VIOS ´38: uitkering privatisering  23.820 23.820 23.820
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie VV Holthees: uitkering privatisering 16.780 16.780 16.780
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie VV Oeffelt: uitkering privatisering 25.580 25.580 26.930
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie VV Overloon, SSS'18: uitkering privatisering  -3.920 -3.920 -3.920
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Stichting Beheer Sportpark De Raay 37.150 37.150 39.110
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie VV Rijkevoort, Toxandria: uitk.priv. 29.550 29.550 29.550
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie VV Sambeek: uitkering privatisering  26.210 26.210 27.600
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie VV Vierlingsbeek, Volharding: uitk.priv. 76.560 76.560 76.560
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie VV Vierlingsbeek, Volharding: extra speelveld raadsbesluit 31-03-2011 11.400 11.400 12.010
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie VV Vierlingsbeek, Volharding: 1e begr.wijz. 2017 10.970 10.970 10.970
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Korfbalver. DES: uitkering privatisering 16.930 16.930 16.930
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Sportpark De Brest 9.300 9.300 10.800
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Sportpark De Brest extra, raadsbesluit   13.574 13.574
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Indexering privatiseringsuitkeringen   8.500  
      Instandhoudingssubsidies buitensport 438.910 460.984 462.964
             
Privatiseringsbijdragen, compensatie OZB        
6.531.10.10     Privatiseringsbijdragen, compensatie OZB, buitensport 47.113 49.000 49.396
             
      Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 764.260 800.111 805.036
             
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -particip.      
             
Combinatiefuncties          
6.480.40.80 4.4.3.8.99 Budgetsubsidie Combinatiefuncties 152.020 152.020 156.770
6.480.40.80 4.4.3.8.99 Budgetsubsidie Combinatiefuncties  9.500    
6.480.40.80 4.4.3.8.99 Budgetsubsidie Begr.wijziging 2019   9.000  
      Combinatiefuncties 161.520 161.020 156.770
             
Subsidies volksontwikkeling        
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie CV De Leemknèjers Oeff. 267 270 267
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie CV De Plekkers Vortum-Mullem 187 190 187
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie CV De Bliekers Maashees 187 190 187
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie CV De Keieschieters Vierlingsbeek 267 270 267
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie CV De Keavers Holthees 187 190 187
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie CV De Knoepers Sambeek 187 190 187
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie CV De Geitenbok Boxmeer 534 550 534
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie CV De Huibuuke Overloon 267 270 267
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie CV De beelebloazers van Blubberda 187 200 187
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie CV De Verkeskop  Beugen 187 200 187
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Muziekver. Were Di, Beugen 4.360 3.500 3.187
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Boxmeersche Harmonie 18.059 19.000 13.782
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Muziekvereniging O.L. Vrouwe Gilde, Holthees 6.005 6.500 6.068
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Fanfare St. Cecilia, Maashees 10.443 10.000 10.936
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Fanfare-Tamb. Vriendenkr. Oeffelt 16.877 16.000 20.827
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Drum- en showband St.Theobaldus, Overloon 4.090 4.800 3.923
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Fanfare Vriendenkring, Overloon 24.015 23.650 21.318
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Fanfare-drumband St.Rochus, Rijkevoort 7.317 13.610 6.767
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Harmonie Semper Unitas, Sambeek 21.971 28.000 17.086
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vierlingsbeek, Harmonie de Herleving 14.290 15.500 13.234
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Fanfare St.Cornelius, Vortem Mullem 19.969 24.700 17.503
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Toneelvereniging "Kom op" Holthees 795 850 879
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Toneelvereniging Beugen 1.061 1.000 1.037
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Toneelvereniging "Speelgroep Boxmeer" 320 450 320
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Toneelvereniging Overloons Toneel 1.226 1.100 535
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Toneelvereniging Rijkevoort "ToVeRij" 1.504 1.700 1.172
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Toneelvereniging Vortums en Sambeeks Toneel (V.E.S.T) 898 800 1.156
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Dansgarde "de Bekse Klinkertjes" 1.784 1.900 1.630
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Dansgarde Purple Rain 729 900 665
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Volksdansgroep 'De Marije' 182 200 182
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Volksdansgroep 'Rond de Linde' 171 300 150
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Dans vereniging "De Bliekers"   1.100  
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Actieve vrouwen Beugen  352 400 360
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vrouwen Vereniging Boxmeer 288 300 216
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vrouw Actief Rijkevoort 600 1.000 568
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie K.V.B. Sambeek 360 360 384
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie K.V.O. Beugen ( K.V.B.) 304 350 280
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vrouwen van NU Boxmeer  496 600 576
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie K.V.O. Sambeek      
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem   250  
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vrouwenorganisatie Maashees 336 300 304
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Overloonse Vrouwenorganisatie 1.872 1.900 1.840
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vrouwen Organisatie Vierlingsbeek-Groeningen 1.072 1.100 1.032
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vrouwenorganisatie Holthees-Smakt 256 280 240
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Zangvereniging Denna Sang, Beugen 1.189 1.300 1.200
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Boxmeers Vocaal Ensemble 4.820 4.500 3.824
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Weijerkoor, Boxmeer 4.725 5.000 4.989
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Gemengde zangver.Groeningen 2.384 2.900 2.530
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie De 4e Hoedanigheid     160
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Smartlappenkoor Vur Sles 224 800 248
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Smartlappenkoor Leedvermaak, Oeffelt 160 1.400 1.150
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Smartlappenkoor Van Heure Zingen, Vierlingsbeek 640 1.100 616
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting Hart-koor 1.072 1.000 1.246
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Gemengd Zangkoor St. Cecilia Maashees   200  
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Zangkoor St. Cecilia Oeffelt 636 630 620
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vocalgroup Voix La 2.739 2.500 2.576
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Zangvereniging Logeko, Overloon 2.933 3.000 2.749
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Overloon, zang- en theatergroep "Oker" 3.712 2.900 2.646
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Cantamus, Rijkevoort 2.036 2.500 2.102
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie "Evergreen", Vierlingsbeek 3.308 5.340 3.095
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vondel gemengde zangver., Vierlingsbeek 2.270 2.500 2.240
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vomuzi, Vortum Mullem 1.137 1.100 1.240
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Smartlappenkoor De harde kern 696 700 656
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Zangroep Joyful 965 900 601
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting Cantamosa 498 500  
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Dweilorkest de Joekels 176 190 176
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Joekskapel Kuulvoer     160
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Rechtswinkel Boxmeer 749 700 749
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Werkgroep koninginnendag (Boxmeer en Sambeek) 720 720 720
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stg. Leefbaarheid Vierlingsbeek en Groeningen, Koningsdag 267 270 267
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Oranje C. Vortum-Mullem 187 190 187
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Oranje C. Overloon 267 270 267
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Oranje C. Oeffelt (p.a. Mannekino)   270  
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Oranje C. Maashees 187 190 187
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Oranje C. Holthees 187 190 187
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stg. Boxmeer De Vaart, cultuurnota 538 540 538
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stg. Het Kloosterhuis, cultuurnota 1.076 1.075 1.076
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stg. Mariakapel Holthees, cultuurnota 1.076 1.075 1.076
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie De Kunst van het geloven (1 x per 2 jaar)   750 750
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Kunstroute Holthees-Smakt (1x per twee jaar) 500   500
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Kunstkolk 250 250 250
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Op de Toffel, Vierlingsbeek 2.153 2.150 2.153
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Muziekpark (vh Feestje aan de Gracht) 1.076 1.075  
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting Openluchttheater Victoriaklef Overloon 1.000 1.000 1.000
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stg. Koningskerkje, cultuurnota 1.076 1.075 1.076
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vereniging De Metworst, cultuurnota 807 810 807
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting Nederlands Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum  1.645 1.700 26.000
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting Nederlands Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum, aanpassing   24.300  
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Sinterklaas 1.627 2.000 1.627
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Heemkundeverenigingen   1.250  
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Sambeekse Motoren-Tractorenvereniging 250 250 250
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Budgetsubsidie Stichting Omroep Land van Cuijk 14.712 16.000 14.784
6.511.80.10 4.4.3.8.99   2e alg. begrotingsbijstelling 2018   -10.000  
6.511.80.10 4.4.3.8.99   2e alg. begrotingsbijstelling 2019   -30.000  
      Subsidies volksontwikkeling 231.123 243.980 239.885
             
Sociaal-culturele activiteiten        
6.580.20.10 4.4.3.8.99 Projectsubsidie Incidenteel sociaal Culturele subsidies 1.500 8.540 7.477
      Sociaal-culturele activiteiten 1.500 8.540 7.477
             
5.542.10.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Weijer, sportzaal  2.177 2.160 2.223
             
      Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -particip. 396.320 415.700 406.355
             
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed        
             
Waarderingssubsidies molens        
5.555.05.80 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Molenstichting Noord-Brabant 250 250 250
5.555.05.80 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Martinusmolen 500 500 500
5.555.10.80 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Luctor et Emergo 500 500 500
5.555.15.80 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie De Vooruitgang 500 500 500
      Waarderingssubsidies molens 1.750 1.750 1.750
             
Oudheidkunde en kunst          
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Beugen, St.Anthonius-,St.Sebastianusgilde 3.492 4.050 3.652
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Boxmeer, Heilig Bloedsgilde 3.024 4.700 2.951
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Groeningen, St.Anthonius- en St.Nicolaasgilde 4.759 6.150 4.069
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Holthees, O.L. Vrouwe gilde 504 1.000 480
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Maashees, St.Joris- en St.Anthoniusgilde 1.056 1.100 1.104
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Oeffelt, Gilde Salvator Mundi 1.326 1.400 1.448
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Overloon, St. Theobaldusgilde 1.480 1.750 1.480
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Sambeek, St. Anthoniusgilde 2.089 2.100 2.197
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting Sambeeks Heem 250   250
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting De oude schoenendoos     250
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vervangen vlaggen oorlogsmonument     154
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Museum Boxmeer 4.825 4.900 4.825
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Paradroppping 2018 Overloon 580    
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Monumentendag, Luchtwachttoren 365    
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Diverse 8    
      Oudheidkunde en kunst 23.758 27.150 22.861
             
      Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed 25.508 28.900 24.611
Taakveld 5.6 Media           
             
Bibliotheek            
6.510.10.10 4.4.3.6.99 Budgetsubsidie BiblioPlus basis 573.252 581.268 579.559
6.510.10.10 4.4.3.6.99 Projectsubsidie BiblioPlus taalhuis 19.500 19.500 19.500
6.480.40.60 4.4.3.8.99 Projectsubsidie BiblioPlus voorleesexpres 4.350 4.350 4.350
6.510.10.10 4.4.3.6.99 Projectsubsidie BiblioPlus Geheugenhuis, 1e bijstelling 2019   5.000 5.000
6.510.10.10 4.4.3.8.99 Budgetsubsidie Servicepunten  15.480 15.480 15.480
6.510.10.10 4.4.3.8.99 Budgetsubsidie Huisvestingskosten Oeffelt   1.000  
      Bibliotheek 612.582 626.598 623.889
             
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie      
             
Natuur- en milieuverenigingen        
6.550.25.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie IVN: de Maasvallei 1.661 1.800 1.687
6.550.25.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Milieuvereniging Land van Cuijk 319 320 364
6.550.25.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Brabants Landschap 289 290 291
6.550.25.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Imkersvereniging Ambrosius 188 110 126
6.550.25.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Imkersvereniging Oeffelt e.o. 107 110 107
      Natuur- en milieuverenigingen 2.563 2.630 2.574
             
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie      
             
Instandhoudingssubsidies wijkaccommodaties        
5.540.05.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Buurthuis Sambeek, De Elsenhof 2.723 2.750 2.723
5.540.10.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Beugen, jeugdhuis Bougheim 19.192 19.750 20.089
5.540.15.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Gemeenschapshuis Beugen 't Kruispunt 65.445 66.500 66.677
5.540.25.80 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Jeugdhuis Mannekino 3.980 3.980 3.980
5.540.30.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Dorpshuis Rijkevoort, de Poel 74.667 75.800 76.072
5.540.45.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Joffershof Vierlingsbeek  9.076 9.100 9.076
5.540.50.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Blokhut Holthees 2.193 2.170 2.235
5.540.72.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Stg. Wijkacc.Boxmeer Noord, De Driewiek 4.881 4.950 4.973
      Instandhoudingssubsidies wijkaccommodaties 182.158 185.000 185.824
             
Minderheden            
6.621.10.30 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer 7.500 7.500 7.500
      Minderheden 7.500 7.500 7.500
             
Jeugd en jongerenwerk          
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting jeugdwerk Boxmeer 1.585 4.200 3.056
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Holthees, Open ontmoetingscentrum 1.204 1.400 1.161
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting Jeugdhuis Overloon 3.120 2.600 3.616
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Rijkevoort, Zonnepitjes  1.050 850 925
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vierlingsbeek, JOC 4.140 4.900 3.052
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Open jongerenwerk Gryphus (voorheen samen met JOC) 3.980 4.000 3.980
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Overloon, Scouting 1.264 1.300 1.456
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Rijkevoort, Open Jeugdwerk 1.421 1.215 1.421
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting Jeugdwerk Sam-Sam 1.421 1.420 1.421
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vierlingsbeek, Kindervakantiewerk 728 700 568
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Maashees, Kindervakantiewerk 456 600 400
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting Jeugdhuis Vortum-Mullum 2.393 2.400 2.393
      Jeugd en jongerenwerk 22.763 25.585 23.450
             
Jeugd en jongerenwerk          
6.670.10.10 4.4.3.8.99 Budgetsubsidie Sociom: jongerenactiviteiten The Unit 19.000 19.000 19.000
6.670.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Technopromo 8.660 7.100 8.720
      Jeugd en jongerenwerk 27.660 26.100 27.720
             
Sociom             
6.670.70.10 4.4.3.8.99 Budgetsubsidie Sociom  906.191 978.202 903.358
6.670.70.10 4.4.3.8.99   Sociom, huisvesting en beg. statush. 50.098 75.000 44.193
6.670.70.10 4.4.3.8.99   Sociom 2e begr.wijziging 2018   -72.217  
6.670.70.10 4.4.3.8.99   Sociom 2e begr.wijziging 2019   -25.000  
6.580.20.20 4.4.3.8.99   Sociom: Vrijwilligerswerk: ondersteuning   27.169  
6.580.20.20 4.4.3.8.99   Sociom: Vrijwilligersw. Onderst. 2e begr. wijziging 2018   -27.169  
      Sociom  956.289 955.985 947.551
             
Wijk- en Dorpsraden          
6.670.35.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Wijk- en dorpsraden, leefbaarheidsbudget 36.934 34.120 37.042
6.670.35.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Wijk- en dorpsraden, organisatiekosten 33.494 37.120 32.450
      Wijk- en Dorpsraden 70.427 71.240 69.492
             
Zelfstandige organisaties welzijnswerk         
6.670.70.30 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Internationaal Vrouwen Centrum Boxmeer Dunya 7.900 7.900 7.900
6.670.70.30 4.4.3.8.99 Project/incidentele subsidie algemene integratieactiviteiten 3.500 3.651 3.500
      Zelfstandige organisaties welzijnswerk  11.400 11.551 11.400
             
Maatschappelijke zorg          
6.670.70.50 4.4.3.8.99   Wmo subsidies Zorg en Welzijn   55.480  
6.670.70.50 4.4.3.8.99 Budgetsubsidie Blink, Praktische Thuishulp 18.777    
6.670.70.50 4.4.3.8.99 Budgetsubsidie OGGZ, collectieve preventie 4.747    
6.670.70.50 4.4.3.8.99 Budgetsubsidie Stg. Door en Voor 4.000    
6.670.70.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Zonnenbloem/Zonnengroet 1.788   1.708
6.670.70.50 4.4.3.8.99   Hospice de Cocon 2.500   2.500
6.670.70.50 4.4.3.8.99   Deelname gezondheidsbeurs 1.076    
6.670.70.50 4.4.3.8.99 Projectsubsidie Dementheek, Biblioplus 11.500    
6.670.70.50 4.4.3.8.99   Hobbycentrum     3.500
6.670.70.50 4.4.3.8.99   Huiskamerproject Vortum Mullum     2.500
6.670.70.50 4.3.8.3.99   Diverse 248    
6.670.70.50 4.3.8.3.99   Miniconferentie Onderwijs/Jeugd 3.085    
6.670.70.50 4.3.8.3.99   Wmo subsidies Zorg en Welzijn   2.000  
6.670.70.50 4.3.8.3.99   Mijn Buurtje (2e alg.begr.wijz. 2018) 22.140 22.140 22.185
6.670.70.50 8.3.8.9.99   Mijn Buurtje (2e alg.begr.wijz. 2018) -7.000 -7.000 -7.000
6.670.70.50 4.4.3.8.99   1e begr.wijziging 2019   -27.500  
      Maatschappelijke zorg 62.862 45.120 25.393
             
Mantelzorg            
6.670.70.55 4.4.3.8.99 Budgetsubsidie Mantelzorg, Steunpunt mantelzorg 55.243 55.250 55.243
6.670.70.55 4.3.8.3.99   Mantelzorg, o.a. waarderingen 82.856 97.360 82.803
      Mantelzorg 138.099 152.610 138.046
             
Ouderenaangelegenheden          
6.670.40.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Beugen, Bond van Ouderen 1.480 1.500 1.480
6.670.40.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Boxmeer, Bond van Ouderen 6.828 7.500 6.668
6.670.40.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Oeffelt, Bond van Ouderen 1.846 2.000 1.840
6.670.40.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Rijkevoort, Bond van Ouderen 1.728 1.700 1.808
6.670.40.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Sambeek, Bond van Ouderen 1.835 1.800 1.883
6.670.40.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vortum-Mullem, Bond van Ouderen 664 700 632
6.670.40.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Maashees, Bond van Ouderen 856 1.000 864
6.670.40.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Holthees, Bond van Ouderen 320 300 320
6.670.40.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vierlingsbeek-Groeningen, Bond van Ouderen 2.481 2.200 2.663
6.670.40.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Overloon, Bond van Ouderen 4.153 4.165 4.147
      Ouderenaangelegenheden 22.190 22.865 22.305
             
SWOGB            
6.670.40.25 4.4.3.8.99 Budgetsubsidie S.W.O.G.B. 132.415 132.415 132.415
      SWOGB 132.415 132.415 132.415
             
Adviesraad Sociaal Domein Boxmeer         
6.670.50.10 4.3.8.3.90   Adviesraad Sociaal Domein Boxmeer  11.857 21.000  
      Adviesraad Sociaal Domein Boxmeer  11.857 21.000 0
             
Gehandicaptenaangelegenheden        
6.670.70.60 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Gehandicapten Belang Boxmeer (GBB) 3.100 3.100 3.100
6.670.70.60 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie E.H.B.O. veren. Beugen 358 400 363
6.670.70.60 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie E.H.B.O. veren. Oeffelt 507 1.000 518
6.670.70.60 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie E.H.B.O. verenigingen Boxm., V.M., Samb. 1.933 1.700  
6.670.70.60 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie E.H.B.O. Overloon 1.487 1.250 1.407
6.670.70.60 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie E.H.B.O. Vierlingsbeek 1.374 1.500 1.163
6.670.70.60 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie E.H.B.O. ver. Wanroij-Rijkevoort-Landhorst     347
6.670.70.60 4.4.3.8.99   Stichting HartslagNU     2.110
6.670.70.60 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie AED (2e alg.begr.wijz. 2018) 7.750 8.250 7.250
6.670.70.60 8.4.3.6.90   Vergoeding RAV AED    -10.000 -10.000
      Gehandicaptenaangelegenheden 16.509 7.200 6.258
             
Wmo cliëntondersteuning          
6.671.40.20 4.4.3.6.99 Budgetsubsidie MEE   132.046 132.036
6.671.40.20 4.4.3.6.99   1e begr.wijziging 2019   30.000  
6.671.40.20 4.4.3.6.99 Budgetsubsidie Door en Voor     4.572
6.671.40.20 4.4.3.6.99 Budgetsubsidie Stichting ons welzijn, Blink     19.340
6.671.40.20 4.4.3.6.99   GGD OGGZ     4.494
      Wmo cliëntondersteuning 0 162.046 160.442
             
      Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.662.129 1.826.217 1.757.795
             
Taakveld 6.3  Inkomensregelingen        
             
Bestaansminimumbeleid          
6.614.10.15 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Voedselbank 3.720 4.500 3.720
      Bestaansminimumbeleid 3.720 4.500 3.720
             
Taakveld 7.1 Volksgezondheid        
             
Gezondheidsaangelegenheden        
6.714.10.20 4.4.3.3.99 Budgetsubsidie G.G.D.  854.030 888.436 938.061
6.714.10.20 4.4.3.3.99 Budgetsubsidie 1e begr. Wijz. 2019   52.580  
6.714.10.20 4.4.3.3.99 Budgetsubsidie G.G.D. Doorschuiven BTW, aanp. -15.033 -9.200 -14.839
6.714.10.20 4.4.3.8.99   G.G.D. gezondheidsbeleid 2.119 2.500 3.335
      Gezondheidsaangelegenheden 841.115 934.316 926.558
             
      Totaal Generaal 4.366.161 4.703.540 4.602.144

Financiële tabellen o.b.v. Thema's (gespecificeerd)

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Thema Bedrijfsvoering
52001010 MT: personeelslasten 0.4 515.588 466.034 459.409 6.625
52001030 MT: org.ontwikkeling 0 500 0 500
52002010 Staf: personeelslasten 0.4 83.470 0 0 0
52102010 O-PO: salarissen en vergoedingen 0.4 206.863 240.856 221.582 19.274
52102011 O-PO: Levensloop personeel 0 17.000 0 17.000
52102016 O-PO Juridische Dienstverleningsovk. 31.829 43.170 77.141 -33.971
52102017 O-PO:medische begeleiding personeel (AR 36.406 39.000 32.027 6.973
52102020 O-PO: voorziening vacatures 1.187 1.000 1.762 -762
52102022 O-PO: Eigen risicodrager WGA/ZW 0 18.850 18.846 4
52102030 O-PO: Reis- en verblijfkosten dienstre 57.019 60.100 57.636 2.464
52102035 O-PO:opleidingen en studiekosten 136.236 203.000 172.396 30.604
52102040 O-PO: teambuilding 18.147 19.200 16.718 2.482
52102042 O-PO:bijdrage aan personeelsvereniging 9.400 9.300 10.028 -728
52102047 O-PO:beloningsdifferentiatie 0 0 0 0
52102050 O-PO:software salarisadministratie, ond 62.619 36.000 41.447 -5.447
52102055 O-PO: A+O fonds Gemeenten 11.277 11.500 11.277 223
52102060 O-PO: Outplacementkosten 35.209 114.250 112.662 1.588
52102070 O-PO:Arbo-jaarplan: uitvoering 18.261 31.794 37.390 -5.596
52102075 O-PO:Ondernemingsraad 5.383 15.550 9.152 6.398
52102080 O-PO:overige pers.baten en lasten 12.670 11.525 14.167 -2.642
52102085 O-PO: Eindheffing WKR 0 0 7.081 -7.081
52102095 O-PO: salarissen en verg. (ex)-personeel 0 0 418.180 -418.180
52103010 O-ID-DIV:personeelslasten 0.4 453.050 602.492 580.416 22.077
52103020 O-ID-DIV:kantoorbenodigdheden 11.408 13.000 9.936 3.064
52103045 O-ID-DIV:portikosten 64.796 35.500 51.457 -15.957
52103050 O-ID-DIV:abonnementen, tijdschriften, bo 63.641 69.000 66.951 2.049
52103060 O-ID-DIV:Streekarchief 105.415 114.800 108.616 6.184
52103090 O-ID-DIV:doorbelastingen 1.754 1.316 1.316 0
52103510 O-ID-FDI:personeelslasten 0.4 304.658 396.932 398.963 -2.031
52103520 O-ID-FDI:belasting/verzekering/energie 88.386 79.000 91.963 -12.963
52103530 O-ID-FDI:kantoorinventaris en apparatuu 40.201 49.500 42.564 6.936
52103535 O-ID-FDI: tertiare arbeidsvoorwaarden 30.309 19.300 37.883 -18.583
52103540 O-ID-FDI:telefoon- en telefaxkosten 76.622 77.000 85.931 -8.931
52103555 O-ID-FDI:Kantine en catering 77.189 96.000 79.822 16.178
52103560 O-ID-FDI:reprokosten 62.011 86.150 59.012 27.138
52103565 O-ID-FDI:Inkoopgerelateerde activiteiten 30.806 26.000 17.182 8.818
52103570 O-ID-FDI:Bedrijfskleding en repr. 541 8.300 2.435 5.865
52103575 O-ID-FDI Huisvesting SZ en BJ&G 20.321 79.013 74.811 4.202
52103580 O-ID-FDI:overige huisvest.baten en last 251.194 251.746 258.096 -6.350
52103585 O-ID-FDI: Tractie 4.943 5.433 4.756 678
52103590 O-ID-FDI:doorbelastingen 684.851 617.833 617.833 0
52105010 O-ID-ICT: pers.lasten 0.4 386.000 438.405 395.246 43.159
52105020 O-ID-ICT: aanschaf apparatuur en program 17.178 17.000 6.633 10.367
52105030 O-ID-ICT onderhoud computerapparatuur 220.380 216.221 214.748 1.473
52105035 O-ID-ICT:Onderh. Internet- en Intranet 23.056 23.000 29.556 -6.556
52105045 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 0.4 344.329 424.967 437.335 -12.368
52105060 O-ID-ICT: GDI/VNG 27.076 21.036 3.085 17.951
52105080 O-ID-ICT: overige baten en lasten 61.996 71.311 55.643 15.668
52105090 O-ID-ICT: doorbelastingen 216.164 174.741 174.730 12
52201010 O-BOC: personeelslasten 0.4 832.760 904.022 885.741 18.280
52201020 O-BOC: rechtskundig en overige advieskn 11.846 15.000 12.004 2.996
52301010 O-Fin: personeelslasten 0.4 698.868 858.700 850.096 8.605
52301020 O-Fin: verzekeringen 53.971 52.327 50.335 1.992
52301030 O-Fin: controle en accountantskosten 50.250 55.750 61.193 -5.443
52301080 O-Fin: overige baten en lasten 40.464 50.295 56.074 -5.779
52401010 WL: personeelslasten 0.4 242.721 108.552 104.557 3.996
52402010 SZ: personeelslasten 0.4 -437.341 -358.838 -445.617 86.780
52403011 I-BZ personeelslasten 0.4 111.631 114.683 114.242 441
52403510 I-BZ-CR: personeelslasten 0.4 398.143 398.068 398.805 -737
52403530 I-BZ-CR Klantencontactmonitor 8.400 8.400 7.075 1.325
52409011 I-BI personeelslasten 0.4 453.017 451.024 451.252 -228
52501010 R-RE: pers.lst 0.4 155.611 207.914 208.501 -587
52502040 R-OW: personeelslasten 0.4 127.427 164.652 164.639 14
52502050 R-OW-BD: personeelslasten 0.4 52.979 97.790 95.167 2.623
52505010 R-VTH personeelslasten 0.4 130.166 427.623 427.168 455
52509010 R-BR personeelslasten 0.4 387.263 424.243 424.404 -162
55701020 De Gemeentewerf 17.979 8.000 0 8.000
55901580 Burgemeester Verkuijlstraat 60 3.281 385.040 385.462 -422
55901590 Cornelisstraat 28a (Vortum-Mullem) 0 5.000 4.077 923
55902080 Woonwagens -2.805 -3.186 -5.224 2.038
55909080 Overige gebouwen 35.158 35.518 33.922 1.596
55999020 Egalisatie KP gebouwen 29.585 50.000 36.465 13.535
60022010 Interne communicatie: Fotobibliotheek 1.514 2.001 1.516 485
60022080 Interne communicatie: Overig 191 100 96 4
60023010 Externe communicatie Public.: Gem.rubr. 17.964 25.000 21.270 3.730
60023030 Externe communicatie Public.: Advertent. 1.861 3.900 4.672 -772
60023040 Externe communicatie Public.: Fotografie 186 500 115 385
60023080 Externe communicatie Public.: Overig 302 100 637 -537
60024010 Externe communicatie: Promotie 6.555 10.000 9.651 349
60024080 Externe communicatie: Overig 747 500 95 405
60063010 Informatieveiligheid en Privacy 29.590 35.650 33.976 1.674
63403010 Groenstroken: ingebruikgeving van -21.781 -22.000 -22.458 458
63406020 Reststroken: verkoop -17.308 -44.000 -83.116 39.116
63406030 Overige grondverkopen -143.281 0 -8.245 8.245
68302092 GREX Woning .45 Overhead -64.619 0 -50.657 50.657
68302094 GREX Woning .60 Overhead -152.330 -195.331 -194.888 -443
68303092 GREX Bedr.terreinen .45 Overhead 0 0 -8.406 8.406
68303094 GREX Bedr.terreinen .60 Overhead -30.278 -21.703 -45.767 24.064
68304094 Opstal .60 Overhead -8.015 0 -13.195 13.195
Totaal Thema Bedrijfsvoering 7.932.513 9.608.921 9.591.450 17.470
Thema Bestuurszaken
52201050 O-BOC: commissie BBS klachtencommissie 2.704 4.970 4.071 899
60011010 Raad: persoonlijke vergoedingen 0.1 278.240 346.772 345.653 1.119
60011015 Raad: exploitatie PC's raadsleden 4.862 5.200 10.083 -4.883
60011020 Raad: notulering en uitzending verg. 15.195 20.200 15.460 4.740
60011030 Raad: excursie/werkbezoek, raadskaravaan 983 4.500 8.935 -4.435
60011040 Raad: ondersteuning raadsfracties 10.927 8.000 8.963 -963
60011045 Raad: I-pads 5.575 1.000 900 100
60011050 Raad: vergoedingen burgerraadsleden 1.998 7.400 10.041 -2.641
60011060 Enquetecommissie Hansa 67.508 5.992 10.139 -4.147
60011070 Jongerenforum 0 10.000 1.234 8.766
60011080 Raad:conferenties/ deskundigheidsbevord. 17.435 8.100 2.947 5.153
60011085 Raad: representatie en vergaderkosten 14.178 13.000 11.552 1.448
60012010 B&W: personeelslasten 0.1 579.297 523.678 953.576 -429.898
60012012 B&W: Gewezen personeelslasten 0.1 174.452 117.860 623.723 -505.863
60012020 B&W: studiedagen, conferenties en werkbe 12.702 21.999 23.735 -1.736
60012025 B&W: exploitatie PC's 1.091 1.200 1.200 0
60012030 Repr.: sponsoring activiteiten en veren. 34.629 37.000 37.092 -92
60012034 Repr.: bestuurlijke aangelegenheden 55.565 22.800 33.980 -11.180
60012045 Evenementen 0 27.500 17.130 10.370
60012050 B&W: uitwisselingen, stedenbanden 2.000 10.800 4.912 5.888
60012055 Open Dag 0 5.000 3.708 1.292
60012075 75 jaar bevrijding 0 28.950 27.765 1.185
60051010 VNG: contributie 113.367 114.000 114.265 -265
60051025 Stichting Euregio Rijn/Waal 7.400 7.500 7.425 75
60051070 Herindeling/kernendemocratie 0 364.650 181.953 182.697
60051080 Land van Cuyk 86.437 311.580 71.979 239.601
60051085 Regiofonds 114.836 114.000 115.412 -1.412
60061010 Raadsgriffie: personeel en verg. 0.1 242.390 289.015 288.757 258
60061020 Raadsgriffie: organisatiekosten 8.863 10.100 8.066 2.034
60062010 Rekenkamer, alg.baten en lasten 12.178 15.435 13.738 1.697
Totaal Thema Bestuurszaken 1.864.812 2.458.201 2.958.392 -500.191
Thema Bestuurlijke vern en Kernendem
60012065 Bestuurlijke vernieuwing 0 7.500 8.618 -1.118
Thema Burgerzaken en Verkiezingen
52105041 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 0.2 114.735 112.750 115.994 -3.244
52403010 I-BZ personeelslasten 0.2 599.302 635.474 593.857 41.617
52409010 I-BI pers.lst. 0.2 burgerzaken 157.143 83.096 83.172 -76
60031010 Burgerlijke stand 10.118 50.000 47.915 2.085
60031020 Burg.st.: trouwambtenaren 0.2 21.143 19.000 16.564 2.436
60031030 BRP 102.694 106.656 99.975 6.681
60031045 Naturalisatieceremonie 1.741 4.600 1.959 2.641
60032010 Kieswet: organisatie verkiezingen 74.743 125.000 130.871 -5.871
60041010 Leges: Burgerzaken -351.685 -231.000 -261.408 30.408
66214060 COA, inschrijving 15.252 0 45.543 -45.543
Totaal Thema Burgerzaken en Verkiezingen 745.185 905.576 874.443 31.133
Totaal Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning 10.542.511 12.980.198 13.432.904 -452.706
Programma 1 - Veiligheid
Thema Brandweer en crisisbestrijding
52201011 O-BOC: personeelslasten 1.1 28.043 29.792 28.719 1.073
52505011 R-VTH personeelslasten 1.1 16.614 26.145 25.407 738
55501080 Frans Halsstraat 2 Boxmeer 12.645 9.209 17.455 -8.246
55502580 Molenweg 8c Vierlingsbeek 4.624 -346.160 -382.729 36.569
55503080 Schoolstraat 4b Oeffelt 2.293 8.460 1.584 6.876
61202530 O-BOC: Veiligheidsregio Brabant-Noord 1.433.930 1.586.102 1.594.225 -8.122
61202550 B&0: leges -368 0 -10.105 10.105
61202555 B&0: gemeente Mill en Sint Hubert 23.066 28.000 12.083 15.917
61202560 Veil.regio: Funct.struct. bev.zorg piket 22.589 23.656 23.775 -119
61204020 Brand gymzaal 0 0 0 0
61205030 Ramp.bestr.: gem. veiligheidsplan 5.764 7.400 3.920 3.480
61205050 Ramp.bestr.: abonnement nat. Noodnet 3.226 2.500 3.518 -1.018
Totaal Thema Brandweer en crisisbestrijding 1.552.427 1.375.105 1.317.852 57.253
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm.
61403010 Bijz.wett.: huisdierenopvang 18.838 17.500 19.809 -2.309
61403020 Bijz.wett.: noodmaatregelen burgemeester 3.123 10.000 4.670 5.330
61403080 Bijz.wett.: overige 2.376 5.000 4.943 57
61404011 BOA's: operationele kosten 17.277 12.411 13.880 -1.469
61404025 Pol: uitvoering integraal veiligh.plan 185.570 144.140 175.511 -31.371
61404030 Gevonden voorwerp.: behand. en registr. 2.893 3.450 2.996 454
61404040 Deelname Region. Info& ExpertiseCentrum 12.594 13.100 13.078 22
61404510 Halt/Slachtofferhulp 11.844 13.068 11.890 1.178
61404520 Veilig Thuis Brabant Noordoost 3.716 3.800 3.716 84
Totaal Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. 258.231 222.469 250.492 -28.023
Totaal Programma 1 - Veiligheid 1.810.657 1.597.574 1.568.344 29.230
Programma 2 - Openbare Werken
Thema Werk in uitvoering
52105046 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 2.1 26.496 26.048 26.784 -736
52105048 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 5.7 5.562 5.451 5.616 -165
52105052 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 7.5 500 499 504 -5
52501019 R-RE: pers.lst 5.7 67.505 71.343 70.963 380
52502042 R-OW: personeelslasten 2.1 448.074 500.376 484.106 16.270
52502043 R-OW: personeelslasten 2.1 Afval 11.674 37.767 34.392 3.375
52502045 R-OW: personeelslasten 5.7 184.859 154.754 150.095 4.659
52502048 R-OW: personeelslasten 7.5 4.560 4.863 4.273 590
52502051 R-OW-BD: personeelslasten 2.1 148.467 130.973 131.589 -615
52502052 R-OW-BD: personeelslasten 2.1 Afval 128.242 159.979 160.467 -488
52502055 R-OW-BD: personeelslasten 5.7 160.910 150.929 151.736 -807
52505013 R-VTH personeelslasten 2.1 4.070 4.256 4.214 43
52505014 R-VTH personeelslasten 2.2 1.702 1.798 1.770 28
52505016 R-VTH personeelslasten 5.7 1.886 2.004 1.854 149
52505018 R-VTH personeelslasten 7.5 51.593 22.484 23.232 -748
52509011 R-BR personeelslasten 2.1 7.056 7.717 7.712 5
52509014 R-BR personeelslasten 5.7 7.351 7.910 7.522 388
55900580 Hertenkampen 4.003 3.800 3.015 785
62101010 Verharde wegen, onderh. en beheer R-MRM 381.962 625.759 627.773 -2.014
62101020 Onverharde wegen, onderhoud en beheer 6.589 6.000 6.586 -586
62101025 Onderhoudsmateriaal wegen (zand, puin e. 4.116 3.200 3.599 -399
62101045 Nederlandse Spoorwegen, overwegen 41.078 40.500 42.227 -1.727
62101055 Verkeersborden, palen e.d. vervanging 22.706 24.500 22.911 1.589
62101060 Herstratingsvergoedingen -21.328 -122.500 -190.471 67.971
62101061 Herstratingsvergoeding: glasvezel 0 0 -145.500 145.500
62101090 Wegen: doorbelastingen 819.138 649.618 658.267 -8.649
62102090 Beheer wegen/OV/Recreatieve routes: db 87.916 87.641 77.788 9.852
62102510 Onkruidbestrijding en vegen 132.400 132.400 132.400 0
62102520 Onkruidbestrijding verhardingen 70.000 70.000 70.000 0
62103010 Gladheidsbestrijding: wegenzout 39.327 34.612 45.414 -10.801
62103015 IJsbestrijding: wegenzout 11.940 11.700 9.181 2.519
62103020 Wegmarkeringen / figuraties 22.314 20.000 21.500 -1.500
62103025 Straatnaamborden 3.973 4.000 3.675 325
62104010 OV: Energiekosten openbare verlichting. 115.582 110.182 111.415 -1.233
62104020 OV: herstellen van storingen 25.972 16.697 15.228 1.469
62104025 OV: herstellen van vernielingen 9.135 13.500 15.418 -1.918
62104080 OV: Overige lasten en baten 0 4.500 0 4.500
62104090 Openbare Verlichting: doorbelastingen 155.333 146.756 146.738 18
62106511 Waarschuwingsborden 2.529 3.100 1.784 1.316
62106512 Obstakellampen e.d. 0 1.800 0 1.800
62106519 Beh. verkeersborden: db 95.584 71.086 71.084 3
62107021 Verkeersmaatregelen -4.974 2.500 -3.229 5.729
62107022 Verkeersveiligheid 0 20.000 20.275 -275
62107029 Verkeer & vervoer 4.516 4.027 4.027 0
62107031 Gem.verk.vpl: uitvoering 7.007 10.000 9.557 443
62107032 (kosten) Onderzoek veilige fietsroutes 5.649 0 0 0
62107041 VRI: onderhoud/beheer 7.132 4.800 9.853 -5.053
62107042 VRI: rep.derden 13.378 11.300 22.420 -11.120
62107050 Nationale bewegwijzering 2.878 17.000 18.079 -1.079
62141020 Parkeeronderzoek 21.550 0 0 0
62401010 Duikers en sloten: uitdiep., verlegg. en 2.972 5.000 3.318 1.682
62401030 Schouwsloten: vegen 16.000 16.000 16.000 0
62405010 Bermen: verleggen t.b.v. afwatering 31.515 30.000 34.156 -4.156
62405020 Bermen: maaien langs verharde wegen buit 92.750 88.200 84.109 4.091
65405010 Kunstobjecten: onderhoud en beheer 0 1.698 587 1.111
65413010 Rel.Obj.: onderhoud en beheer 2.440 1.800 295 1.505
65501010 Bosbeheer: plankosten 6.400 6.400 6.355 45
65501015 Bosbeheer: vaste lasten 6.107 6.600 7.548 -948
65501020 Bosschap voor bossen en rijbeplantingen 0 0 920 -920
65501025 Bosbeheer: beheerskosten -35.704 43.900 37.766 6.134
65501030 Bosverjonging: uitgaven vlgs. Werkplan 0 6.800 4.979 1.821
65501040 Houthak, oogst- en exploiatiebaten en la 0 0 0 0
65501080 Bosbeheer: overige lasten en baten -27.886 -26.103 -27.886 1.783
65501090 Natuur & landschap: doorbelastingen 82.192 83.447 71.937 11.510
65502010 Natuurterrein (landschapsmiddelen) 77.200 64.400 53.425 10.975
65502020 Maasheggen: onderhoud en beheer 16.500 16.500 16.335 165
65503020 Natuurfonds: lasten en baten 0 0 0 0
65503090 Landschapsontwikkeling: doorbelastingen 21.644 20.720 20.720 0
65504080 Reconstructie: overige lasten en baten 11.500 0 0 0
65601020 Groenonderhoud 545.781 642.012 659.139 -17.127
65601030 Plantsoenmeubilair: vervanging, reparat. 40 3.700 2.702 998
65601060 Ongediertebestrijding 89.302 11.300 11.300 0
65601075 Groenbeheer: incidenteel budget 51.562 0 0 0
65601090 Groenvoorziening&speelterrein:doorbelast 77.968 71.689 71.713 -24
65602010 Boombeheer 82.654 141.000 116.024 24.976
65602540 Beheer Schaartven 45.246 -125.000 -125.163 163
65803010 Speelwerktuigen: onderhoud en beheer 2.957 20.200 13.107 7.093
65803090 Speelwerktuigen: doorbelastingen 8.723 7.233 7.212 21
67211015 Zwerfafval: bijdrage aan ODBN 0 0 0 0
67212090 Zwerfvuilinzameling: Afval 45.532 43.893 42.544 1.350
67221038 Onderhoud wegbermen 36.716 30.000 32.674 -2.674
67221044 Straten en goten: vegen 77.909 60.900 60.900 0
67221046 Bermschoten 72.350 73.000 63.814 9.186
67241090 Begraafplaatsen: doorbelasting 605 591 561 30
67242010 Beheer begr.pl.: bel/verz/energie 1.224 650 1.688 -1.038
67242020 Beheer begr.pl.: onderhoud en beheer 39.170 33.200 32.735 465
67242025 Beheer begr.pl.: herinrichting 36.427 13.900 20.635 -6.735
67242080 Beheer begr.pl.: overige exploitatie 18.941 68.916 71.346 -2.430
67321010 Begrafenisrechten -80.808 -75.000 -72.491 -2.509
Totaal Thema Werk in uitvoering 4.803.845 4.705.177 4.438.847 266.330
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.
Thema Economie en Vestigingsklimaat
52105047 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 3.4 750 730 720 10
52501012 R-RE: pers.lst 3.1 72.867 113.169 112.829 340
52501015 R-RE: pers.lst 3.3 45.456 40.309 38.838 1.471
52501016 R-RE: pers.lst 3.4 62.419 63.823 66.362 -2.539
52502053 R-OW-BD: personeelslasten 3.4 15.332 15.057 14.401 656
63101540 Centrummanagement: algemene kosten 75.798 73.000 73.643 -643
63101590 Economie en Werkgelegenheid: db 902 676 676 0
63103030 Terrassen-/standplaatsvergunningen -16.853 -16.500 -17.831 1.331
63103040 Huur lichtmastreclame -6.738 -10.000 -9.500 -500
63104010 Marktpromotie 1.500 1.500 1.500 0
63301015 Telekombedrijven: opstalvergoedingen (Li -10.735 -8.290 -10.881 2.591
63301020 Econ. beleid, uitvoeringsprogramma 17.938 42.900 24.867 18.033
63301090 Econ.beleid: doorbelastingen 51.011 49.625 1.469 48.156
63401010 Verpachte / verhuurde gronden beheerskos 81.308 81.450 73.448 8.002
63401015 Pachtcontracten: vergoeding beoordeling -6.321 -5.000 -5.805 805
63401020 Huur of pacht gronden -431.382 -284.000 -282.412 -1.588
63401040 Ruilverkavelingsrente 24.216 26.500 23.926 2.574
63401050 Schaartven: pachtsom standplaats 776 400 0 400
63402010 Verp.kort.term.: pachtopbrengsten -103.490 -92.500 -98.925 6.425
63403020 Volkstuinen -1.646 -12.800 -1.990 -10.810
63403025 Volkstuinen: verz. en belast. 1.502 1.500 0 1.500
63403030 Verhuur gronden Maats. Sport Cult. Welz. 30.126 25.475 29.879 -4.404
63405010 Jachtrechten: verpachting -6.750 -6.700 -6.712 12
63406010 Landbouwgronden: verkoop -340.351 -209.000 -3.984 -205.016
65604550 Vegen en Ondersteuning bij evenementen 8.468 7.500 3.559 3.941
65604595 Markten, kermis en evenementen: db 10.442 10.241 7.808 2.433
68221015 Starterslening 24.691 21.400 21.369 31
68221060 Huurkoop -637 -630 -605 -25
68221070 Regionale Woningmarkt Monitor 3.200 3.200 3.200 0
69351010 Woonforensenbelasting -46.358 -46.500 -47.302 802
69361010 Toeristenbelasting -188.302 -265.000 -297.487 32.487
Totaal Thema Economie en Vestigingsklimaat -630.863 -378.465 -284.939 -93.526
Thema Recreatie en Toerisme
63101010 E.Z.: promotie algemeen 3.063 5.000 2.873 2.128
65502510 Natuur en milieuverenigingen, subsidies 2.563 2.630 2.574 56
65602510 Recreatieve beheer 6.029 11.800 10.025 1.775
65602520 Recreatieve objecten: onderhoud -8.573 10.000 9.967 33
65602530 Beheer fiets- en wandelnetwerk -3.583 613 1.094 -481
65603020 Bijdrage RBT LvC 31.946 31.946 31.946 0
65603040 Noordelijke Maasvallei 44.365 0 0 0
65603050 Procesgeld Maasheggen UNESCO 0 20.000 19.700 300
65603090 Recreatie & Toerisme: doorbelastingen 52.687 51.444 51.412 32
65603510 Recreatieproj.: 8.565 10.000 10.127 -127
65604010 Kermis en evenementen: water, stroom ov. 27.433 21.350 26.674 -5.324
65604020 Kermis: stroomverdeelkasten, reparatie e 0 0 65 -65
65604025 Kermis: containerhuur 1.945 2.300 1.634 666
65604030 Kermis: promotie- activiteiten en advert 8.186 7.125 6.848 277
65604035 Kermis: staanplaatsvergoedingen -2.878 -1.950 1.650 -3.600
65604040 Kermis en wielerronde: machinaal vegen 2.614 2.370 3.354 -984
65604050 Metworst: terugplaatsen betonplaatsen 800 800 800 0
65805010 Evenementen: ondersteuning 3.436 3.000 3.025 -25
Totaal Thema Recreatie en Toerisme 178.599 178.428 183.767 -5.339
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv.
52105053 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 8.1 5.187 5.083 5.256 -173
52501013 R-RE: pers.lst 3.2 76.659 62.133 62.183 -50
52501014 R-RE: pers.lst 3.2 GREX 16.945 28.266 26.017 2.249
52501022 R-RE: pers.lst 8.1 333.534 280.295 279.866 430
52501023 R-RE: pers.lst 8.2 223.818 168.467 168.941 -474
52502044 R-OW: personeelslasten 3.2 GREX 12.278 8.948 8.972 -23
52502049 R-OW: personeelslasten 8.2 77.684 200.674 177.907 22.767
52505019 R-VTH personeelslasten 8.1 275.833 406.586 349.780 56.806
52509012 R-BR personeelslasten 3.2 20.237 19.774 20.657 -883
52509013 R-BR personeelslasten 3.2 (GREX) 83.431 87.885 87.903 -17
52509015 R-BR personeelslasten 8.1 133.123 145.225 137.984 7.241
52509016 R-BR personeelslasten 8.2 46.126 56.460 49.648 6.812
52509040 Geografisch basisbeheer 125.652 106.561 115.676 -9.115
52509090 R-BR doorbelastingen 23.721 23.525 23.542 -17
63401090 Verp.lang.term.: doorbelastingen 128.021 47.404 47.426 -22
68101010 BP bestaand geb.: advies 5.720 8.700 9.655 -955
68101020 Bestemmingsplan Buitengebied 62.585 64.467 11.210 53.257
68101075 Bestemmingsplannen bij de tijd 0 21.000 10.626 10.374
68101090 Ruimtelijke Ordening: doorbelastingen 1.492 679 719 -40
68102020 Planschades ex art. 49 WRO 9.862 5.000 2.133 2.867
68102040 Soortmanagementplan 0 6.000 1.800 4.200
68103010 Incidentele stedebouwkundige kosten 0 0 0 0
68103020 Leges aanpassingen bestemmingsplannen -62.399 -101.500 -130.743 29.243
68107510 Faciliterend grondbeleid algemeen -55.527 -80.000 -108.645 28.645
68107520 Faciliterend grondbeleid projecten 0 0 -2.757 2.757
68204090 Woningbouw en Volkshuisvesting: db 3.652 3.505 3.505 0
68211090 Stads- en dorpsvern.: doorbelasting 148.694 140.300 140.350 -50
68302010 Grondbedrijf: lasten en baten -1.272 0 442 -442
68302090 GREX woningbouw doorbelastingen -614.906 410.916 213.226 197.690
68302099 Afreken GREX woningbouw 0 2 0 2
68303010 Herstructurering Saxe Gotha 0 6.700 6.700 0
68303090 GREX bedrijventerreinen doorbelastingen 892.182 -77.616 -387.472 309.855
68303099 Afreken GREX bedrijventerreinen 0 -1 0 -1
68304090 OPEX commerciële ruimte doorbelastingen -3.024 -341.587 -72.747 -268.840
68304099 Afreken OPEX commerciële ruimte 0 -1 0 -1
Totaal Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. 1.969.309 1.713.851 1.259.758 454.093
Totaal Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. 1.517.044 1.513.815 1.158.586 355.229
Programma 4 - Financiën
Thema Planning en Control
51101010 FT: rente geldleningen staat E 2.115.222 1.789.253 1.774.241 15.012
51101020 FT: rente kortlopende financiering -8.160 356 -28.303 28.659
51101090 FT: doorbelastingen exploitatie -2.469.283 -1.848.261 -1.838.418 -9.843
52102025 O-PO: inhuur personeel i.v.m. uitval e 0 -3.853 0 -3.853
52105040 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 624.916 699.717 720.011 -20.294
52105059 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur, doorb. -624.916 -699.717 -720.011 20.294
52301011 O-Fin: personeelslasten 0.5 4.909 5.034 5.021 13
52301015 O-Fin: personeelslasten 0.7 9.817 10.069 10.042 27
52503010 R-GW: personeelslasten 53.076 37.000 25.072 11.928
52503015 R-OW veiligheidskleding en voorziening 6.796 7.000 7.092 -92
52503020 R-OW belasting / verzekering / energie 9.400 10.100 12.466 -2.366
52503025 R-OW telefoon, fax en semafoon 5.515 7.800 6.961 839
52503030 R-OW Werf, onderhoud en beheer 6.659 9.470 14.359 -4.889
52503032 R-OW Werf, veiligheidsaspectenn 7.407 2.500 4.549 -2.049
52503035 R-OW Werf, afval en reiniging 8.494 3.000 187 2.813
52503040 R-OW: Gereedschappen en werktuigen 6.037 10.000 1.403 8.597
52503080 R-OW: overige baten en lasten 7.692 6.800 8.427 -1.627
52503090 R-OW: doorbelastingen -111.077 -93.670 -80.517 -13.153
52506012 R-OW: Kleine trekker Holland 13.510 13.086 7.543 5.543
52506014 R-OW: Grote vrachtauto MB AXOR BS-BN-71 7.538 13.376 11.534 1.842
52506016 R-OW: MB Sprinter V-109-JR 10.501 7.660 13.933 -6.273
52506018 R-OW: Sprinter met V-419-TH 7.299 6.160 13.964 -7.804
52506020 R-OW: Mitsubishi 4x4 59-BP-VK 5.548 5.020 5.348 -328
52506022 R-OW: Ford Transit VBZ-24-Z 4.577 5.422 5.081 341
52506024 R-OW: MB Vito 5-VHB-71 4.223 5.422 5.034 388
52506026 R-OW: Fiat Doblo Cargo CNG VS-929-L 12.140 9.890 10.103 -213
52506028 R-OW: Fiat Doblo bestel 6-VPV-00 7.458 3.394 3.595 -201
52506030 R-OW: Fiat Fiorino CNG VK-895-V 7.619 6.557 5.528 1.029
52506032 R-OW: Fiat Punto CNG 6-XVT-84 6.880 6.130 5.905 225
52506034 R-OW: Fiat Punto CNG 6-XVT-85 6.585 5.431 4.842 589
52506036 R-OW: Dacia Duster 4x4 9-XSL-22 7.911 7.653 7.971 -318
52506038 R-OW: Renault Zoe Electro 9-XSL-41 4.943 5.855 4.756 1.099
52506040 R-OW: Renault Zoe Electro 9-XSL-42 5.509 6.534 5.140 1.394
52506042 R-OW: Mini-graver 999 690 281 409
52506044 R-OW: Gladheidsmaterieel 15.029 14.536 14.980 -444
52506046 R-OW: Scooters 2.951 3.271 2.834 437
52506050 R-OW: MB Sprinter V-109-JR 7.268 6.923 6.923 0
52506052 R-OW: Manitou MT625 verreiker 0 1.408 1.147 261
52506054 R-OW: Nissan E-NV200 V-040-ZR 0 1.233 424 808
52506056 R-OW: 4x4 auto boombeheer 0 1.506 0 1.506
52506058 R-OW: Nissan E-NV200 G-636-FH 0 1.291 228 1.063
52506080 R-OW: Overige tractie 47.584 35.078 26.387 8.691
52506090 R-OW: Tractie doorbelasting -186.071 -173.527 -163.483 -10.044
55359085 Overige buitensport -9.436 -8.448 -8.448 0
55999010 Reserve onderhoud gebouwen -110.712 0 0 0
61202535 O-BOC: Veiligheidsregio Brabant-Noord -29.491 -28.311 -28.311 0
65415095 Cultureel erfgoed: doorbelastingen -24.041 -22.896 -22.896 0
67231095 Financiële trans. Duurzaamheidsfonds 0 13.600 7.153 6.447
68221065 Rente Huurkoop -31.085 -30.403 -27.737 -2.666
68302085 Grondexploitaties: doorbelastingen 0 0 0 0
69135025 HNG: overname-overeenkomst -16.953 -11.703 -11.702 0
69135030 Bank Ned. Gemeenten: dividend aandelen -97.810 -110.181 -110.181 0
69135090 Beleggingen: doorbelastingen 4.561 2.361 2.361 0
69211010 Algemene uitkering uit het gemeentefonds -26.466.210 -36.845.169 -37.243.219 398.050
69221030 IVS vorig dienstjaar: jaarschijf huidig 0 0 0 0
69221031 IVS huidig dienstjaar: 1e jaarschijf 0 159.119 0 159.119
69221032 IVS huidig dienstjaar: Jaarschijf 2e, 3e 1.011 1.400 1.363 37
69221050 Bedrijfsvoering: stelpost 37.682 0 -5.448 5.448
69221060 BCF / BTW afwikkeling -33.495 -21.000 -28.017 7.017
69221080 Diverse stelposten 0.8 0 4.399 4.399 0
69222010 Onvoorziene uitgaven 0 849.367 0 849.367
69222020 Nieuw Beleid: Meerjarig 0 0 0 0
69231010 Uitkering deelfonds sociaal domein -13.721.794 -5.206.515 -5.206.516 1
69421010 Vennootschapsbelasting 0 0 0 0
69800110 Huisvesting OW: mutatie BR 54.326 231.617 277.995 -46.377
69800115 Reserve Kunst: mutaties BR 0 -30.000 -20.000 -10.000
69800130 Reserve Hoogkoor kapitaallasten -55.665 -698.362 -698.362 -1
69800140 Reserve Hoogkoor 0 567.016 567.016 0
69800220 Reserve Sociaal Domein 52.717 229.050 229.051 -1
69800300 Blijverslening 250.000 0 0 0
69800415 Reserve Reconstructie -13.175 -87.148 -83.329 -3.819
69800425 Reserve Bestemmingsplan Buitengebied -62.585 -64.468 -11.210 -53.258
69800605 Wegen: onderhoud (res.aanwending) 0 0 0 0
69800620 Reserve Mobiliteit 0 0 0 0
69800675 Reserve duurzaamheid -60.717 -220.944 -99.823 -121.121
69800810 BR Reconstructie: opbrengst grondverkoop 261.160 199.100 3.660 195.440
69801010 Algemene reserve -320.640 -1.062.849 -845.779 -217.070
69801015 BR diverse: mutatie bestemmingsreserves -1.596.306 -2.177.679 -2.177.679 0
69801020 Gemeentehuis: mutaties in de reserve -436.186 -401.003 -401.002 -1
69901010 Saldo van de exploitatie na bestemming 2.837.255 0 3.662.972 -3.662.972
Totaal Thema Planning en Control -39.935.084 -44.817.451 -42.351.105 -2.466.346
Thema WOZ en Belastingen
52105042 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 0.61 27.996 27.507 28.296 -789
52105043 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 0.62 27.996 27.507 28.296 -789
52301012 O-Fin: personeelslasten 0.61 94.173 93.297 97.290 -3.993
52301013 O-Fin: personeelslasten 0.62 61.553 64.960 61.630 3.330
52301014 O-Fin: personeelslasten 0.64 34.942 40.934 39.300 1.635
69301030 WOZ: herwaardering jaarlijks woning 13.720 17.760 11.022 6.738
69301032 WOZ: herwaardering jaarlijks niet-woning 5.920 8.240 5.143 3.097
69301040 WOZ: project waarderen op gebr.opp. 11.693 148.307 46.768 101.539
69301045 WOZ: BAG-WOZ koppeling 0 5.000 0 5.000
69301060 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten Woning 108.570 96.106 85.467 10.640
69301062 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten niet-w 50.764 44.894 39.925 4.970
69301070 Kst waarderingskamer/LV WOZ woning 0 2.500 2.291 209
69301072 Kst waarderingskamer/LV WOZ niet-woning 0 2.500 2.291 209
69311010 O.Z.B.: Gebruikersheffing -1.064.417 -1.082.429 -1.084.226 1.797
69321010 O.Z.B.: Eigenaarsheffing Woningen -3.450.159 -3.548.234 -3.551.481 3.247
69321012 O.Z.B.: Eigenaarsheffing Niet-Woningen -1.532.578 -1.581.121 -1.582.231 1.110
69341020 Riolering groene hoofdstructuur -1.023 -1.023 -1.023 0
69341025 Riolering Helderse Duinen -4.993 -4.993 -4.993 0
69341030 Riolering buitengebied Beugen -139 -139 -139 0
69341035 Campings / buitengebied -4.145 -3.999 -3.999 0
69381010 Reclamebelasting -73.993 -75.000 -74.521 -479
69401010 OZB: porti, woning 3.516 1.300 407 893
69401012 OZB: porti, niet-woning 1.577 600 188 412
69401015 OZB: drukwerk en verv. aansl, woning 3.376 2.190 2.186 4
69401017 OZB: drukwerk en verv. aansl, niet-wonin 635 1.010 1.816 -806
69401020 OZB: heffing en invordering, woning -5.944 825 -6.847 7.672
69401022 OZB: heffing en invordering, niet-woning -6.156 -4.075 -7.033 2.958
69407010 Reclamebelasting: druk- bindwerk 220 350 109 241
69407020 Reclamebelasting: portikosten 94 150 47 103
Totaal Thema WOZ en Belastingen -5.696.803 -5.715.075 -5.864.021 148.946
Totaal Programma 4 - Financiën -45.631.887 -50.532.526 -48.215.126 -2.317.400
Programma 5 - Leefbaarheid
Thema Kunst en Cultuur
52401016 WL: personeelslasten 5.3 20.210 16.698 20.588 -3.891
52401017 WL: personeelslasten 5.4 12.883 6.969 6.238 731
52401018 WL: personeelslasten 5.5 12.883 16.698 12.476 4.222
52401019 WL: personeelslasten 5.6 12.883 13.938 12.476 1.462
52501017 R-RE: pers.lst 5.4 9.750 10.134 9.976 158
52501018 R-RE: pers.lst 5.5 19.501 10.134 9.976 158
52505015 R-VTH personeelslasten 5.5 6.908 7.108 7.117 -9
55421080 De Weijer 223.911 167.627 159.306 8.321
55422080 Weijer Bibliotheek -4.761 0 -14.310 14.310
55550510 0 0 0 0
55550580 Martinusmolen 2.528 2.390 933 1.457
55551080 Luctor et Emergo 10.484 4.595 3.917 678
55551580 De Vooruitgang 3.542 580 8.345 -7.765
55552080 St. Rochuskapel 573 2.660 1.538 1.122
55552580 Nepomucemus-kapel 2.955 7.895 14.163 -6.268
55553080 N.HV. kerk V'beek 20.976 12.069 7.461 4.608
64804080 Combinatiefuncties 161.520 161.020 156.770 4.250
65101010 Bibliotheek: instandhouding e.d. 612.582 626.598 619.539 7.059
65118010 Volksontwikkeling, subsidies 231.123 243.980 239.885 4.095
65401020 Kunst: uitvoeringsbudget 1.417 31.500 20.467 11.033
65401030 Cultuureducatie met kwaliteit 14.223 14.217 14.233 -16
65401090 Kunst: doorbelastingen 0 -250 -250 0
65412025 G.Monum.: commissie monumentenzorg 1.568 2.500 976 1.524
65412030 G.Monum.: gemeentelijk beleid 415 3.500 2.060 1.441
65414010 Torenuurwerken: onderhoud en beheer 1.816 2.043 2.724 -681
65415010 Cultureel erfgoed: subsdies 23.758 27.150 22.861 4.289
65802010 Incidentele Sociaal Culturele subsidies 1.500 8.540 7.477 1.063
65802030 Evenementen: ondersteuning 4.438 5.100 1.129 3.972
Totaal Thema Kunst en Cultuur 1.409.587 1.405.393 1.348.069 57.324
Thema Onderwijs
52401011 WL: personeelslasten 4.1 10.894 10.366 9.989 376
52401012 WL: personeelslasten 4.2 10.073 27.219 27.687 -468
52401013 WL: personeelslasten 4.3 87.573 72.265 87.809 -15.544
54231080 Onze Bouwsteen 50.051 49.323 51.058 -1.734
54231580 De Canadas 28.638 28.372 27.673 699
54232580 Peppels (Schelven) 91.798 87.666 88.440 -775
54233080 De Weyerhof 150.619 137.241 136.593 648
54234080 St. Jozef Holthees 35.705 30.865 30.678 187
54234580 St. Antonius 15.164 14.693 14.572 121
54235080 Het Telraam 122.330 51.293 55.368 -4.075
54235580 St. Josef Overloon 38.761 36.456 37.583 -1.127
54236080 Klimop 39.004 35.632 35.453 179
54236580 De Bolster 25.063 23.273 23.031 241
54237080 Laurentiushof 42.749 41.063 42.000 -937
54237580 St. Anna 20.049 17.289 17.076 213
54238020 Bolwerk: onderhoud en beheer 0 0 0 0
54238080 KKC Bolwerk 215.640 599.405 218.810 380.596
54239020 Brandmeldinst.: PO 7.853 10.900 7.310 3.590
54241080 Palet 92.670 85.248 87.554 -2.307
54259080 Overige gymzalen 15.734 20.489 14.914 5.575
54431080 Elzendaal 402.501 354.072 359.448 -5.375
54432080 Metameer 436.283 367.559 359.943 7.616
54432580 Tijdelijke huisv. bewegingsonderw. Metam 0 40.000 40.001 -1
54433080 Praktijkschool 210.631 196.802 191.297 5.505
54809010 Leerlingenprognose 0 7.000 5.400 1.600
54809015 Meerjaren OnderhoudsPrognose 0 0 0 0
54809080 Overige huisvesting 196.640 180.871 180.871 0
64201010 Basisonderwijs excl. huisvesting 108.414 110.200 107.237 2.964
64801010 Leerlingenvervoer: lasten en baten 401.782 450.000 440.150 9.850
64802010 Leerplichtadministratie/Region.Meld-& Co 64.677 54.119 54.119 0
64804060 Onderwijs Achterstandenbeleid 4.690 0 0 0
66215080 COA Onderwijs 48.100 0 -315.485 315.485
Totaal Thema Onderwijs 2.974.087 3.139.679 2.436.578 703.101
Thema Sport
52401014 WL: personeelslasten 5.1 8.106 0 0 0
52401015 WL: personeelslasten 5.2 24.665 32.300 32.551 -251
52502054 R-OW-BD: personeelslasten 5.2 2.233 1.107 1.112 -4
55300580 't Hoogkoor 312.650 362.112 372.002 -9.890
55301080 De Waranda 47.840 32.968 59.772 -26.803
55301580 De Slatert 21.676 37.070 36.743 327
55302080 De Raayhal 29.890 66.470 95.619 -29.149
55302580 De Zevensprong 83.420 78.940 120.954 -42.014
55303080 Sporthal Rijkevoort 57.143 108.764 63.110 45.654
55303580 Meercamp 49.796 80.878 55.566 25.312
55352580 Royals HSV 23.600 22.400 22.400 0
55354580 Schuttersgebouw Oeffelt 231 200 237 -37
55359080 Overige buitensport 120.137 109.218 118.736 -9.518
65301010 Binnensportverenigingen: subsidies 46.120 51.500 39.716 11.784
65301020 Sportbeleid/Lokaal Sportakkoord 6.236 5.715 5.715 0
65301030 Pannaveld 9.151 0 0 0
65311010 Buitensport: subsidies en instandhouding 542.788 571.684 565.964 5.720
65311090 Buitensport: doorbelastingen 4.320 4.666 2.752 1.915
Totaal Thema Sport 1.390.003 1.565.992 1.592.949 -26.957
Thema Welzijn
55400580 De Elsenhof 18.511 18.157 35.080 -16.922
55401080 Bougheim 2.156 6.158 11.549 -5.392
55401580 't Kruispunt 10.827 19.075 24.156 -5.081
55402580 Mannekino 4.842 4.670 3.165 1.505
55403080 De Poel 23.557 32.038 32.040 -2
55403580 GH Vortum-Mullem 3.373 3.250 3.250 0
55404080 Speelbank 8.375 7.654 8.027 -373
55404510 Joffersh.: bel./verz./energ. 0 0 75 -75
55404580 Joffershof 8.813 6.780 5.009 1.771
55405080 De Blokhut Holthees 2.914 4.210 8.485 -4.275
55405580 Gryphus -934 1.563 -163 1.725
55406580 Blokhut Overloon 2.386 2.960 -846 3.806
55407280 MFA Driewiek 16.781 40.739 47.751 -7.012
55407520 Morgenster: onderhoud en beheer 0 0 0 0
55407580 Morgenster 22.799 87.860 140.306 -52.446
55407780 Scouting/HSV Royals 22.650 18.829 26.208 -7.379
55409080 Overige welzijnsaccommodaties 129.213 124.635 118.318 6.317
55451080 PSZ 't Smurfje -120 2.290 178 2.112
55452580 PSZ 't Biggetje 3.397 3.095 3.095 0
55455080 BSO Palet 6.496 6.235 6.235 0
55459080 Overige kinderopvang / PSZ 1.295 0 0 0
65802020 Vrijwilligerswerk: ondersteuning 5.433 5.500 6.235 -735
66211030 Ontwikkelingssamenwerking: Projecten Der 7.500 7.500 7.500 0
66211040 Fair Trade 411 1.934 1.881 53
66501020 KO: Kinderopvang toezicht en handhaving 40.238 47.701 44.447 3.254
66505010 Compensatieregeling peuterspeelzaalwerk 86.350 34.000 33.275 725
66701010 Jongeren: projecten 27.660 30.717 29.367 1.350
66701050 Jeugdverenigingen 22.763 25.585 23.450 2.135
66703510 Wijk- en buurtbeheer, leefbaarheidsbudg. 36.934 34.120 37.042 -2.922
66703520 Wijk- en buurtbeheer, organis. incl web 33.494 37.120 34.273 2.847
66704020 Ouderenbonden 22.190 22.865 22.305 560
66704025 SWOGB, subsidie 132.415 132.415 132.415 0
66707010 Sociom 956.289 955.985 947.551 8.434
66707030 Zelfst. welz. org. 11.400 11.551 11.400 151
66707050 Wmo subsidies Zorg en Welzijn 62.862 45.120 25.393 19.727
66707055 Mantelzorg 138.099 152.610 138.046 14.564
66707060 Gehandicaptenorganisaties 16.509 7.200 6.258 942
66707090 Welz en Zorg.: doorbelasting 0 -374 0 -374
Totaal Thema Welzijn 1.887.877 1.941.747 1.972.755 -31.008
Totaal Programma 5 - Leefbaarheid 7.661.554 8.052.811 7.350.351 702.460
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.
Thema Inkomensvoorzieningen
52402011 SZ: personeelslasten 6.3 454.373 437.232 436.961 270
52409012 I-BI pers.lst. 6.3 Inkomensregelingen 53.948 70.251 68.061 2.190
66101010 WWB: normuitkering 3.733.446 3.374.241 3.343.763 30.478
66101013 Loonkostensubsidie 462.048 600.000 498.725 101.275
66101015 WWB: inkomensdeel 65- en 65+ -5.216.497 -5.099.241 -5.145.493 46.252
66101025 WWB: personen in een inrichting 17.293 20.000 15.147 4.853
66101030 WWB: Krediethypotheek verstrekkingen 0 0 0 0
66101050 WWB: IOAW: periodieke uitkeringen 444.303 370.000 329.393 40.607
66101055 WWB: IOAZ: periodieke uitkeringen 49.222 70.000 67.557 2.443
66101060 WWB: Bbz levensonderhoud starterslening 22.057 0 8.205 -8.205
66101065 WWB: Bbz levensonderhoud startersuitk. 22.759 15.000 44.281 -29.281
66102010 Bbz: verstrekte rentedragende leningen 0 180.000 0 180.000
66102011 Bbz: verstrekte renteLOZE leningen 24.297 0 24.773 -24.773
66102012 Bbz: periodieke uitkeringen 48.013 30.000 29.848 152
66102014 Bbz: incidentele uitkeringen 53.767 44.525 44.696 -171
66102016 Bbz: rijksbijdrage leningen 75% 0 -135.000 0 -135.000
66102018 Bbz: rijksbijdrage uitkeringen 75% 10.428 -43.200 -1.113 -42.087
66102020 Bbz: deelbudget WWB -8.844 -19.680 -2.541 -17.139
66102022 Bbz: terugontvangsten rentedragende len. 0 -59.000 0 -59.000
66102023 Bbz: aflossing renteLOZE leningen -24.505 0 -28.222 28.222
66102024 Bbz: afdrachten aan het rijk 75% van ont -63.436 44.250 -42.118 86.368
66103010 Handhaving 57.252 51.952 43.989 7.963
66108010 Niet declarabele uitvoeringskosten: div 28.151 27.220 22.170 5.050
66141010 Bestaansminimumbeleid: uitvoering 73.568 85.000 79.722 5.278
66141015 Voedselbank 3.720 4.500 3.720 780
66141020 Bijzondere bijstand 496.494 557.412 420.019 137.393
66141030 Compensatie zorgkosten 268.282 265.000 254.613 10.387
Totaal Thema Inkomensvoorzieningen 1.010.139 890.462 516.157 374.305
Thema Jeugd
52401021 WL: personeelslasten 6.2 7.047 7.016 5.192 1.824
52401022 WL: personeelslasten 6.72 86.649 123.358 109.771 13.587
52402018 SZ: personeelslasten 6.72 0 16.074 16.074 0
66711010 Basisteam Jeugd en Gezin 402.562 429.110 1.187.753 -758.643
66711015 Schoolmaatsch. werk 0 0 0 0
66713080 Jeugdzorg: decentralisatie 0 0 0 0
66719080 Jeugd: nieuwe taken 0 0 0 0
66721010 PGB Jeugdzorg 0 0 0 0
66821010 Indiv. voorzieningen natura Jeugd 5.183.850 6.042.150 4.565.071 1.477.079
66831010 Veiligheid, Jeugdreclass en opvang Jeugd 758.101 990.565 979.555 11.010
Totaal Thema Jeugd 6.438.208 7.608.272 6.863.417 744.856
Thema Participatie
52402012 SZ: personeelslasten 6.4 44.517 44.964 45.575 -611
52402013 SZ: personeelslasten 6.5 456.642 469.391 446.470 22.921
66118010 IBN-bestuurssecretariaat 5.413 7.310 7.176 134
66118020 WVS: WSW-regeling 4.560.498 4.381.115 4.381.116 -1
66231010 Participatie re-integratie 435.536 555.346 471.722 83.624
66232010 Inburgering 0 33.587 0 33.587
66233010 Educatie 0 3.500 3.533 -33
66233020 Nazorg ex-gedetineerden -3.911 7.700 0 7.700
Totaal Thema Participatie 5.498.696 5.502.914 5.355.592 147.322
Thema WMO
52201013 O-BOC: personeelslasten 6.1 55.711 37.827 37.827 0
52401020 WL: personeelslasten 6.1 122.217 148.825 143.126 5.698
52401023 WL: personeelslasten 6.81 4.778 15.180 16.746 -1.567
52401025 WL: personeelslasten 7.1 8.601 15.180 16.746 -1.567
52402014 SZ: personeelslasten 6.6 402.857 553.117 557.950 -4.832
52402015 SZ: personeelslasten 6.71 316.305 344.699 344.847 -147
52409013 I-BI personeelslasten 6.6 27.980 22.491 22.774 -284
66141040 Schuldhulpverlening 75.082 87.341 71.646 15.695
66212010 Minderheden: overige baten en lasten 87.866 62.000 54.425 7.575
66611010 Wmo: voorzieningen 378.244 506.000 517.419 -11.419
66621010 Wmo huishoudelijke verzorging 1.354.577 1.585.000 1.609.202 -24.202
66621020 Parkeervergunningen -3.967 -2.500 -5.028 2.528
66621030 Natura begeleiding Wmo 2.172.349 2.180.280 2.242.847 -62.567
66631010 Opvang Wmo 46.749 -149.570 -149.995 425
66631020 Verplichte zorg GGZ 0 0 0 0
66671010 Eigen bijdrage Wmo -336.959 -221.000 -213.368 -7.632
66705010 Adviesraad Sociaal Domein Boxmeer 11.857 21.000 11.603 9.397
66708010 Wmo: Vervoer GR-KCV 138.337 169.750 164.465 5.285
66708012 Wmo: doorbelastingen 32.622 30.326 30.326 0
66709080 Wmo Innovatie 58.658 116.932 38.752 78.180
66714010 Wmo Advisering 2.121 10.000 6.521 3.479
66714015 Wmo Uitvoeringskosten 90.794 106.627 99.170 7.457
66714020 Clientondersteuning Wmo 132.046 162.046 160.442 1.604
66724010 PGB Wmo 92.952 102.000 77.279 24.721
66724030 PGB begeleiding Wmo 174.063 230.000 220.008 9.992
66774010 Wmo: eigen bijdrage regiovervoer -17.741 -19.750 -18.938 -812
67141020 G.G.D.: bijdrage aan 841.115 934.316 926.558 7.758
67145090 Gezondheidsaang: doorbelastingen 13 10 10 0
Totaal Thema WMO 6.269.227 7.048.126 6.983.359 64.767
Totaal Programma 6 - Sociale zaken en werkgel. 19.216.270 21.049.774 19.718.525 1.331.249
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.
Thema Afval en Circulaire economie
52105050 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 7.3 5.124 5.012 5.184 -172
52301018 O-Fin: personeelslasten 7.3 22.577 27.794 25.925 1.869
52402017 SZ: personeelslasten 7.3 9.724 10.755 10.234 521
52502047 R-OW: personeelslasten 7.3 43.065 44.180 42.686 1.494
67211010 Vuilverwijdering: bijdrage aan ODBN 1.316.264 1.498.588 1.453.284 45.304
67211025 Zwerfvuil: papierprikken en vuilstortr. 138.202 78.200 79.162 -962
67211030 Oud papier: inzamelvergoeding 0 0 1.133 -1.133
67211060 Textiel: inzamelvergoeding -82.086 -88.900 -86.796 -2.104
67211070 Compensatie inzameling oud papier 27.452 26.500 27.899 -1.399
67211080 Overige lasten en baten (inclusief bladk 4.997 8.900 25.270 -16.370
67211090 Afvalstoffen: doorbelastingen -312.565 -118.606 -122.501 3.895
67212010 Zwerfvuil: vuilstort 41.340 40.200 28.269 11.931
67212020 Klein chemisch afval: inzameling 22.659 22.200 15.043 7.157
67251010 Afvalstoffenheffing -1.816.213 -2.189.704 -2.194.905 5.201
67251020 Reiniging -45.543 -52.500 -53.292 792
69406510 Rein.heffing: druk- bindwerk 2.014 3.200 1.002 2.198
69406520 Rein.heffing: portikosten 1.196 1.900 595 1.305
Totaal Thema Afval en Circulaire economie -621.792 -682.279 -741.806 59.526
Thema Duurzaamheid en Milieu
52501021 R-RE: pers.lst 7.4 48.988 106.996 109.237 -2.240
67231020 Uitvoering duurzaamheidsplan 2019-2021 78.453 214.775 112.100 102.675
67231030 Groenblauwe schoolpleinen LvC 0 0 0 0
67231090 Mil.uitv.progr.: kapitaallasten 29.138 27.373 27.871 -497
67232010 RMB: Type 1 taken 1.695 0 0 0
67233040 Verbeterplan urgentiebedrijf 0 70.318 70.318 0
67233060 Advisering geluid 535 0 0 0
67233090 OV voor milieuactiviteiten: db 134 130 130 0
Totaal Thema Duurzaamheid en Milieu 158.943 419.593 319.657 99.937
Thema Klimaat en Riolering
52105049 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 7.2 11.686 11.476 11.808 -332
52301017 O-Fin: personeelslasten 7.2 22.577 27.794 25.925 1.869
52402016 SZ: personeelslasten 7.2 9.724 10.755 10.234 521
52501020 R-RE: pers.lst 7.2 11.775 16.749 12.486 4.264
52502046 R-OW: personeelslasten 7.2 298.372 324.572 328.952 -4.380
52502056 R-OW-BD: personeelslasten 7.2 123.184 91.506 93.429 -1.924
67221010 Riolen: periodiek onderhoud: 146.324 10.000 4.487 5.513
67221014 Riolen correctief onderhoud: 18.911 18.000 14.217 3.783
67221020 Gemalen en drukriolering: energie 67.316 120.000 99.630 20.370
67221024 Planmatig onderhoud IBA's 38.170 38.000 39.124 -1.124
67221030 Drukriolering: planmatig onderhoud 80.084 77.000 67.110 9.890
67221032 Stedelijk waterbeheer 4.267 5.000 2.091 2.909
67221034 Onderzoek LvC 7.080 7.900 5.454 2.446
67221036 Onderhoud gemalen 38.994 40.000 38.172 1.828
67221040 Kolken en putten: werken ihkv wegenonder 42.549 45.000 53.936 -8.936
67221042 Kolken, zuigen en vegen 50.400 50.400 78.293 -27.893
67221050 Onderzoeksinspanning riolering: 1.786 12.200 3.963 8.237
67221052 Begunstigerschap Stichting RIONED 2.490 2.600 3.031 -431
67221054 Plankosten / Voorbereidingskosten 46.871 25.000 7.012 17.988
67221056 Storingsmelder: telefoonkosten 2.668 5.000 3.289 1.711
67221058 Verontreinigingsheffing: aanslag 1.685 1.500 4.771 -3.271
67221060 Bijkomende voorzieningen 8.505 9.000 6.589 2.411
67221064 Riolering: beheer infiltratievoorziening 30.001 40.000 42.079 -2.079
67221066 Riolering: duikers en sloten: uitdiep 3.150 2.500 2.500 0
67221068 Onderhoud bruggen retentievz 11.883 10.000 10.124 -124
67221090 Riolering en zuivering: doorbelastingen 846.632 875.690 1.293.169 -417.480
67261010 Rioolheffing: opbrengst -2.926.297 -2.877.812 -3.011.564 133.752
69406010 Rioolheffing: druk- en bindwerk 2.014 3.200 1.002 2.198
69406020 Rioolheffing: portikosten 3.684 5.851 1.832 4.019
69406030 Rioolheffing: invord. Watermij. Oost Bra 19.728 21.600 20.568 1.032
Totaal Thema Klimaat en Riolering -973.784 -969.519 -726.287 -243.232
Totaal Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad. -1.436.633 -1.232.205 -1.148.436 -83.769
Programma 8 - VTH
Thema VTH Omgevingsrecht
52105044 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 8.3 36.870 35.313 36.361 -1.048
52105051 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 7.4 10.874 10.699 11.016 -317
52105054 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 1.2 6.812 6.675 6.840 -165
52201012 R-VTH: personeelslasten 1.2 562.764 474.847 425.592 49.255
52201014 R-VTH: personeelslasten 8.3 86.757 106.360 107.513 -1.153
52501024 R-RE: pers.lst 8.3 82.115 93.769 93.207 562
52502041 R-OW: personeelslasten 1.2 4.877 4.985 4.956 29
52502057 R-OW-BD: personeelslasten 7.4 6.019 5.874 5.819 54
52505012 R-VTH personeelslasten 1.2 199.669 184.490 185.754 -1.264
52505017 R-VTH personeelslasten 7.4 84.736 122.341 122.486 -146
52505020 R-VTH personeelslasten 8.3 363.903 326.583 326.978 -395
52505021 R-VTH personeelslasten 0.2 89.253 0 0 0
52509017 R-BR personeelslasten 8.3 76.010 81.350 79.294 2.055
60038010 Leges APV, drank, stook e.a. vergunning -33.600 -25.750 -31.411 5.661
61405010 Juridische handhaving -15.395 46.900 36.011 10.889
61405020 O-BOC: Handhaving ODBN: uitbest.werkh. 263.902 358.518 424.513 -65.995
61405030 O-BOC: Milieu-incidenten 13.125 6.300 3.858 2.442
67231085 Mil.uitv.progr.: doorbelastingen 0 519 0 519
67233010 Wet Milieubeheer: vergunningverlening 356.393 434.782 358.621 76.161
67233020 Bodemadvisering 37.309 40.000 44.920 -4.920
67233050 Uitkoop woningen hoogspanningslijn 0 0 0 0
67235090 Milieucontroles: doorbelastingen 784 828 801 27
68222510 Welstandszorg Noord-Brabant 17.730 20.000 21.731 -1.731
68222540 Bouw- en woningtoezicht diverse kosten 0 0 4.842 -4.842
68231010 Omgevingsvergunning -733.259 -472.500 -575.007 102.507
68231090 VTH: doorbelasting 0 2.500 2.487 13
68234010 Aanlegvergunningen: leges -1.010 0 -1.178 1.178
Totaal Thema VTH Omgevingsrecht 1.516.637 1.865.382 1.696.005 169.377

Staat van gewaarborgde geldleningen

Hoofdsom Doel van de geldlening Naam van de geldnemer Namen van de geldgever door gem. waar-borgd Jaar besluit Rente % Begin dienstjaar 2019 Door gemeente gewaarborgd In de loop v.h. dienstjaar gewaarborgde geldleningen Gewone en buitengewone aflossing Einde dienstjaar 2019 Door gemeente gewaarborgd Risico  ondergebracht bij derden
       711.770 bouw projecten Stichting Mooiland B.N.G. 50% 1991 3,930        610.571,08        305.285,54             16.817,18             593.753,90            296.876,95            296.876,95
    1.731.000 bouw projecten Stichting Mooiland B.N.G. 50% 1989 4,300    1.290.529,51        645.264,76             36.389,61          1.254.139,90            627.069,95            627.069,95
    2.250.000 bouw projecten Stichting Mooiland Nederlandse Waterschapsbank NV 50% 2007 0,02 EUR 3         2.250.000,00        1.125.000,00              2.250.000,00         1.125.000,00         1.125.000,00
    7.500.000 bouw projecten Stichting Mooiland Nederlandse Waterschapsbank NV 50% 2008 4,555    7.500.000,00    3.750.000,00              7.500.000,00         3.750.000,00         3.750.000,00
    7.500.000 bouw projecten Stichting Mooiland Nederlandse Waterschapsbank NV 50% 2008 4,555         7.500.000,00        3.750.000,00              7.500.000,00         3.750.000,00         3.750.000,00
  10.000.000 bouw projecten Stichting Mooiland Nederlandse Waterschapsbank NV 50% 2008 -0,048 EUR 6       10.000.000,00        5.000.000,00            10.000.000,00         5.000.000,00         5.000.000,00
  10.000.000 bouw projecten Stichting Mooiland Nederlandse Waterschapsbank NV 50% 2008 -0,048 EUR 6       10.000.000,00        5.000.000,00         10.000.000,00                            -                            -                            -  
  10.000.000 bouw projecten Stichting Mooiland B.N.G. 50% 2008 EUR 6         10.000.000,00        5.000.000,00            10.000.000,00         5.000.000,00         5.000.000,00
    5.000.000 bouw projecten Stichting Mooiland Nederlandse Waterschapsbank NV 50% 2008 4,845         5.000.000,00        2.500.000,00              5.000.000,00         2.500.000,00         2.500.000,00
  10.000.000 bouw projecten Stichting Mooiland Nederlandse Waterschapsbank NV 50% 2008 4,845       10.000.000,00        5.000.000,00            10.000.000,00         5.000.000,00         5.000.000,00
    5.000.000 bouw projecten Stichting Mooiland B.N.G. 50% 2017 2,175         5.000.000,00        2.500.000,00              5.000.000,00         2.500.000,00         2.500.000,00
    5.000.000 bouw projecten Stichting Mooiland AG Insurance SA 50% 2017 1,790         4.875.000,00        2.437.500,00              125.000,00          4.750.000,00         2.375.000,00         2.375.000,00
    1.898.699 bouw projecten Stichting Mooiland B.N.G. 50% 2019 2,600                          -                            -           1.898.699,00              52.014,22          1.846.684,78            923.342,39            923.342,39
    1.525.000 bouw projecten Stichting Mooiland B.N.G. 50% 2019 4,250                          -                            -           1.525.000,00                           -            1.525.000,00            762.500,00            762.500,00
    7.750.000 bouw projecten Stichting Mooiland B.N.G. 50% 2019 4,645                          -                            -           7.750.000,00                           -            7.750.000,00         3.875.000,00         3.875.000,00
    7.625.000 bouw projecten Stichting Mooiland B.N.G. 50% 2019 4,665             7.625.000,00            7.625.000,00         3.812.500,00         3.812.500,00
    4.400.000 bouw projecten Stichting Mooiland Nederlandse Waterschapsbank NV 50% 2019 4,305             4.400.000,00            4.400.000,00         2.200.000,00         2.200.000,00
    4.750.000 bouw projecten Stichting Mooiland B.N.G. 50% 2019 4,330             4.750.000,00            4.750.000,00         2.375.000,00         2.375.000,00
  10.000.000 bouw projecten Stichting Mooiland Nederlandse Waterschapsbank NV 50% 2019 1,340           10.000.000,00          10.000.000,00         5.000.000,00         5.000.000,00
      Subtotaal Stichting Mooiland (WSW)             74.026.100,59      37.013.050,30       37.948.699,00       10.230.221,01      101.744.578,58       50.872.289,29       50.872.289,29
                           
       798.000 Bouw 16 soc huur won Stichting Wonen Vierlingsbeek B.N.G. 50% 1990 4,100            611.058,79           305.529,40                16.484,63             594.574,16            297.287,08            297.287,08
    2.722.681 herfinanciering Stichting Wonen Vierlingsbeek Nederlandse Waterschapsbank NV 100% 1995 7,180            217.814,24           217.814,24              108.907,24             108.907,00            108.907,00                          -  
    3.200.000 herfinanciering Stichting Wonen Vierlingsbeek B.N.G. 50% 2002 5,390         2.100.350,28        1.050.175,14              104.300,49          1.996.049,79            998.024,90            998.024,89
    1.200.000 herfinanciering Stichting Wonen Vierlingsbeek Nederlandse Waterschapsbank NV 50% 2003 4,890            653.709,18           326.854,59                52.240,31             601.468,87            300.734,44            300.734,43
    4.100.000 herfinanciering Stichting Wonen Vierlingsbeek Nederlandse Waterschapsbank NV 50% 2003 3,970         2.459.578,77        1.229.789,39              163.972,24          2.295.606,53         1.147.803,27         1.147.803,26
    1.500.000 herfinanciering Stichting Wonen Vierlingsbeek Nederlandse Waterschapsbank NV 50% 2003 4,250         1.500.000,00           750.000,00              1.500.000,00            750.000,00            750.000,00
    2.500.000 herfinanciering Stichting Wonen Vierlingsbeek Nederlandse Waterschapsbank NV 50% 2003 EUR 3         2.500.000,00        1.250.000,00              2.500.000,00         1.250.000,00         1.250.000,00
    1.200.000 bouwprojecten Stichting Wonen Vierlingsbeek Nederlandse Waterschapsbank NV 50% 2012 (0,445)         1.200.000,00           600.000,00              1.200.000,00            600.000,00            600.000,00
    1.400.000   Stichting Wonen Vierlingsbeek Stichting Vestia 50% 2018 0,372         1.400.000,00           700.000,00              1.400.000,00            700.000,00            700.000,00
      Subtotaal Stichting Wonen Vierlingsbeek (WSW)             12.642.511,26        6.430.162,76                           -              445.904,91        12.196.606,35         6.152.756,69         6.043.849,66
                           
       841.908   Eigen personeel HVO 100%   div.            669.594,42           669.594,42                           -                26.482,97             643.111,45            643.111,45                          -  
       340.000 Verduurzaming Stg. NL Nat. Oorlogsmuseum Triodos Bank 100% 2017              305.999,98           305.999,98                           -                  15.299,98             290.700,00            290.700,00                          -  
                           
Totaal              87.644.206,25 44.418.807,46 37.948.699,00  10.717.908,87  114.874.996,38  57.958.857,43  56.916.138,95
                           
      Gewaarborgde geldleningen, voor het verkrijgen en verbeteren van eigen woningen   RECAPITULATIE WAARBORGEN      
      Met 50% deelneming van het rijk           Totaal in verband met woningbouw            57.959.000  
                  waarvan ondergebracht bij WSW           56.916.000  
      Restant geldleningen per 01-01-2019          3.043.106,61   Risico gemeente waarborgen woningbouw           1.043.000  
      Mutaties 2019               551.486,39            
      Restant per 31-12-2019            2.491.620,22   Totaal mbt verkrijgen en verbeteren van eigen woningen           2.491.620  
                  TOTAAL GENERAAL             3.534.620