Jaarrekening 2019

Balans

Balans per 31 december 2019

Balans Ultimo 2019 Ultimo 2018
Activa
Vaste Activa
Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 631.256 238.153
Bijdrage aan activa in eigendom van derden 3.051.961 3.427.668
Totaal Immateriële vaste activa 3.683.217 3.665.821
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut 54.655.911 56.811.371
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 15.941.528 14.819.744
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 15.248.878 13.866.238
Totaal Materiële vaste activa 85.846.317 85.497.353
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 135.113 135.113
Overige langlopende geldleningen u/g 3.193.493 3.846.929
Overige uitzettingen rentetypische looptijd 81.531 157.422
Totaal Financiële vaste activa 3.410.137 4.139.465
Totaal Vaste Activa 92.939.671 93.302.638
Vlottende Activa
Voorraden
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 32.768.657 35.076.021
Voorziening negatief saldo -7.056.160 -5.836.071
Tussentijdse winstneming 3.694.033 2.391.294
Gereed product en handelsgoederen 49.491 0
Totaal Voorraden 29.456.020 31.631.244
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar
Vorderingen op Openbare Lichamen 4.545.812 3.883.142
Overige vorderingen 1.967.289 1.571.570
Rekening-courant met niet-financiële instellingen 671.976 382.246
Uitzettingen Rijks schatkist looptijd <1 jaar 9.227.126 6.027.126
Totaal Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar 16.412.203 11.864.083
Liquide middelen
Kassaldi 150 3.218
Banksaldi 319.308 747.601
Totaal Liquide middelen 319.457 750.819
Overlopende activa
Overige overlopende activa 1.372.003 1.639.240
Totaal Vlottende Activa 47.559.684 45.885.386
Totaal Activa 140.499.355 139.188.023
Passiva
Vaste Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 13.720.813 14.285.126
Bestemmingsreserves 23.112.452 22.970.347
Gerealiseerde resultaat 3.662.972 2.837.255
Totaal Eigen vermogen 40.496.237 40.092.727
Voorzieningen
Voorzieningen voor verplichtingen, risico's en verliezen 4.823.403 3.294.712
Egalisatievoorzieningen 384.676 579.671
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is 1.876.333 1.414.723
Totaal Voorzieningen 7.084.413 5.289.107
Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 84.004.562 64.004.562
Totaal Vaste Passiva 131.585.212 109.386.396
Vlottende Passiva
Netto Vlottende schulden looptijd < 1 jaar
Kasgeldlening Openbaar Lichaam art1a Wet Fido 0 6.000.000
Overlopende schulden 3.495.999 17.405.777
Totaal Netto Vlottende schulden looptijd < 1 jaar 3.495.999 23.405.777
Overlopende passiva
Overlopende passiva 5.418.144 6.395.850
Totaal Vlottende Passiva 8.914.143 29.801.628
Totaal Passiva 140.499.355 139.188.023
Resultaat 0 0

Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Taakvelden (JR 2019) Primaire begroting lasten 2019 Primaire begroting baten 2019 Begrotingswijzigingen lasten 2019 Begrotingswijzigingen baten 2019 Primaire begroting lasten na wijzigingen 2019 Primaire begroting baten na wijzigingen 2019 Saldo begroting 2019 na wijzigingen Rekening lasten 2019 Rekening baten 2019 Saldo Rekening 2019
Bestuur 1.807.683 130.889- 788.907   2.596.590 130.889- 2.465.701 3.099.060 132.049- 2.967.011
Burgerzaken 1.260.882 403.750- 66.094 35.000- 1.326.976 438.750- 888.226 1.263.006 458.442- 804.564
Beheer overige gebouwen en gronden 96.601 103.269- 390.040 31.000 486.641 72.269- 414.372 469.408 128.524- 340.884
Overhead 9.548.155 1.024.256- 666.549 4.300- 10.214.704 1.028.556- 9.186.148 10.477.190 1.233.699- 9.243.491
Treasury 178.281- 252.652- 226.916 45.581- 48.635 298.233- 249.597- 28.722 315.941- 287.219-
OZB woningen 196.974 3.533.734- 206.243 22.925- 403.217 3.556.659- 3.153.442- 274.078 3.558.679- 3.284.601-
OZB niet-woningen 126.997 2.687.050- 27.064 15.075 154.061 2.671.975- 2.517.914- 139.454 2.673.654- 2.534.200-
Belastingen overig 41.434 85.154-     41.434 85.154- 43.720- 39.456 84.675- 45.219-
AU en overige uitkeringen gemeentefonds 10.069 41.009.592-   1.042.091- 10.069 42.051.683- 42.041.614- 10.042 42.449.735- 42.439.693-
Overige baten en lasten 1.753.707 145.067- 725.926- 106.718 1.027.781 38.349- 989.432 23.111 50.814- 27.703-
Vennootschapsbelasting 0       0   0      
Mutaties reserves 733.169 858.595- 1.049.278 4.439.522- 1.782.447 5.298.117- 3.515.670- 1.663.914 4.923.376- 3.259.462-
Resultaat van de rekening van baten & lasten 34.636   34.636-         3.662.972   3.662.972
Bestuur en ondersteuning 15.432.028 50.234.008- 2.660.528 5.436.626- 18.092.556 55.670.634- 37.578.078- 21.150.414 56.009.589- 34.859.175-
Crisisbeheersing en brandweer 1.721.555   152.550 499.000- 1.874.105 499.000- 1.375.105 1.870.580 552.728- 1.317.852
Openbare orde en veiligheid 1.209.858   55.827 39.500 1.265.685 39.500 1.305.185 1.322.737 15.280 1.338.017
Veiligheid 2.931.412   208.377 459.500- 3.139.789 459.500- 2.680.289 3.193.317 537.448- 2.655.869
Verkeer en vervoer 3.271.896 203.995- 250.024 218.336- 3.521.919 422.331- 3.099.588 3.465.152 587.959- 2.877.193
Parkeren 1.798       1.798   1.798 1.770   1.770
Verkeer, vervoer en waterstaat 3.273.694 203.995- 250.024 218.336- 3.523.717 422.331- 3.101.386 3.466.922 587.959- 2.878.963
Economische ontwikkeling 224.670   54.700   279.370   279.370 213.484   213.484
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.228.898 2.575.742- 902.340- 600.249 1.326.558 1.975.493- 648.935- 1.430.492 1.935.487- 504.995-
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 41.809 33.200-     41.809 33.200- 8.609 40.427 34.131- 6.295
Economische promotie 225.980 358.188-     225.980 358.188- 132.208- 229.867 392.811- 162.944-
Economie 2.721.357 2.967.130- 847.640- 600.249 1.873.717 2.366.881- 493.164- 1.914.270 2.362.430- 448.160-
Openbaar basisonderwijs 125.566   5.000-   120.566   120.566 117.226   117.226
Onderwijshuisvesting 2.025.407 50.230- 949.243 481.690- 2.974.650 531.920- 2.442.730 2.584.367 531.607- 2.052.760
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 805.701 58.570- 73.818- 96.929- 731.883 155.499- 576.384 726.994 144.916- 582.078
Onderwijs 2.956.673 108.800- 870.425 578.619- 3.827.098 687.419- 3.139.679 3.428.586 676.523- 2.752.063
Sportbeleid en activering 61.276   4.061-   57.215   57.215 45.432   45.432
Sportaccommodaties 1.325.577 41.702- 243.569 18.667- 1.569.146 60.369- 1.508.777 1.642.647 95.129- 1.547.517
Cultuurpresentatie, -prod. en -particip. 669.910 44.228- 22.750   692.660 44.228- 648.432 659.169 53.874- 605.295
Musea 17.103       17.103   17.103 16.214   16.214
Cultureel erfgoed 117.282     17.960- 117.282 17.960- 99.322 122.343 27.797- 94.546
Media 635.536   5.000   640.536   640.536 632.015   632.015
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.709.495 80.531- 131.786 116.000- 1.841.281 196.531- 1.644.750 1.842.086 242.023- 1.600.062
Sport, cultuur en recreatie 4.536.178 166.460- 399.044 152.627- 4.935.222 319.087- 4.616.135 4.959.904 418.824- 4.541.080
Samenkracht en burgerparticipatie 3.322.060 244.084- 290.273- 117.000- 3.031.787 361.084- 2.670.703 2.953.270 628.429- 2.324.841
Wijkteams 392.798   43.328   436.126   436.126 1.192.946   1.192.946
Inkomensregelingen 6.869.259 4.931.481- 597.676- 449.640- 6.271.583 5.381.121- 890.462 5.796.413 5.280.256- 516.157
Begeleide participatie 4.296.587   136.802   4.433.389   4.433.389 4.433.867   4.433.867
Arbeidsparticipatie 1.010.477   65.660 6.613- 1.076.137 6.613- 1.069.524 938.496 16.771- 921.725
Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.064.209 47.500- 44.899 17.500 1.109.108 30.000- 1.079.108 1.117.412 24.297- 1.093.115
Maatwerkdienstverlening 18+ 4.113.322 306.000- 532.625 85.000 4.645.947 221.000- 4.424.947 4.671.520 213.368- 4.458.151
Maatwerkdienstverlening 18- 4.427.802   1.753.780   6.181.581   6.181.581 4.743.631 52.715- 4.690.916
Geëscaleerde zorg 18+ 63.055     197.445- 63.055 197.445- 134.390- 64.196 197.445- 133.249-
Geëscaleerde zorg 18- 907.982   82.583   990.565   990.565 979.555   979.555
Sociaal Domein 26.467.551 5.529.065- 1.771.728 668.198- 28.239.279 6.197.263- 22.042.016 26.891.306 6.413.282- 20.478.024
Volksgezondheid 896.925   52.580   949.505   949.505 943.313   943.313
Riolering 1.970.767 2.980.286- 19.438 20.562 1.990.205 2.959.724- 969.519- 2.343.356 3.069.643- 726.287-
Afval 1.830.664 2.512.943- 507.234 507.234- 2.337.898 3.020.177- 682.280- 2.272.041 3.013.847- 741.805-
Milieubeheer 662.547 5- 372.093   1.034.640 5- 1.034.635 863.330 10- 863.320
Begraafplaatsen en crematoria 147.104 75.000- 2.000-   145.104 75.000- 70.104 154.974 72.491- 82.484
Volksgezondheid en milieu 5.508.007 5.568.234- 949.345 486.672- 6.457.352 6.054.906- 402.446 6.577.014 6.155.990- 421.024
Ruimtelijke ordening 951.348 138.400- 145.174 66.500- 1.096.522 204.900- 891.622 984.910 278.809- 706.101
Grondexploitatie (niet-bedrijventerr.) 2.674.223 2.534.177- 3.391.015 2.694.541- 6.065.238 5.228.718- 836.520 5.533.565 4.923.401- 610.164
Wonen en bouwen 822.179 824.380- 39.600 323.750 861.779 500.630- 361.149 845.515 581.468- 264.047
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 4.447.750 3.496.957- 3.575.789 2.437.291- 8.023.539 5.934.248- 2.089.291 7.363.989 5.783.678- 1.580.311
BBV2017 68.274.650 68.274.650- 9.837.620 9.837.620- 78.112.270 78.112.270-   78.945.722 78.945.722-  

Grondslagen waardering resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling.

Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeenten afdraagt geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2018 van de commissie BBV het volgende. Gemeenten kunnen op basis van de overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van de inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende  verlofaanspraken.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Grondslagen balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Algemeen

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Eventuele van derden verkregen specifieke investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag (artikel 62 lid 2 BBV). Hierbij wordt de verkregen bijdrage als bate te worden verantwoord.

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven gedurende de restant looptijd van de betrokken geldlening.

Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief

De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief .

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Bijdragen aan activa van derden worden conform het raadsbesluit geactiveerd. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Materiële vaste activa

Algemeen

Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, inclusief de direct toe te rekenen salariskosten. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak die aan de vervaardiging van het actief worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze kosten worden geactiveerd.

Investeringen met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.

Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn conform de financiële verordening van de Gemeente Boxmeer opgenomen.

Conform de notitie grondbeleid in begroting en jaarstukken (2019) van de commissie BBV zijn NIEGG en bouwgronden in exploitatie (BIE) die per 1 januari 2018 uit exploitatie zijn genomen, op basis van een overgangsregeling tegen de boekwaarde per 1 januari 2018 (ingangsdatum Wijzigingsbesluit) geherrubriceerd naar de materiële vaste activa. Deze overgangsbepaling heeft een looptijd van 4 jaar. Uiterlijk 31 december 2019 zal een toets plaatsvinden op de marktwaarde van deze gronden tegen de geldende bestemming op het moment van de marktwaardetoets. Wordt daarbij een duurzame waardevermindering vastgesteld, dan zal dat uiterlijk in huidig boekjaar leiden tot een afwaardering van deze gronden.

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering, het inzamelen van huishoudelijk afval of andere alsook voor rechten die op grond van art. 229 lid 1a en b Gemeentewet worden geheven, dan worden deze investeringen op de balans opgenomen in een aparte categorie: de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Investeringen met een maatschappelijk nut worden, evenals investeringen met een economisch nut, geactiveerd en over de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. De verplichting om alle investeringen te activeren volgens de nieuwe methode geldt alleen voor investeringen die vanaf het begrotingsjaar 2019 worden gedaan.

Door de invoering van de nieuwe systematiek blijven verschillen bestaan in de wijze waarop mag worden afgeschreven op investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut die vóór het begrotingsjaar 2017 zijn gedaan. Om inzicht te geven in het deel van de activa dat wel vergelijkbaar is qua systematiek is in het verloopoverzicht in de toelichting op de balans aangeven welk bedrag volgens de nieuwe systematiek is verantwoord en welk deel volgens een andere systematiek.

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen, (overige) leningen u/g en (overige) uitzettingen zijn - tenzij hierna anders is vermeld - opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. De obligatieportefeuille is gewaardeerd tegen de verwachte aflossingswaarde. Het verschil met de destijds betaalde verkrijgingsprijs is als transitorische (rente)post in de balans opgenomen. Dit verschil wordt in het resultaat opgenomen in de (gemiddeld) resterende looptijd tot aflossing/uitloting. Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV.

Vlottende activa

Voorraden

Grond en hulpstoffen

Grond- en hulpstoffen zijn opgenomen tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Wanneer de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, wordt afgewaardeerd naar deze lagere marktwaarde.

Onderhanden werk, gronden in exploitatie

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken) alsmede de rentekosten berekend zoals voorgeschreven in het BBV en de administratie- en beheerskosten.

Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Hiervoor moet het resultaat op de grondexploitatie wel op betrouwbare wijze kunnen worden ingeschat. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:

 1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat;
 2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht;
 3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Gereed product

Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

EMU

De term EMU-saldo moet worden bezien tegen de achtergrond van het (Europese) streven naar houdbare overheidsfinanciën. Europese begrotingsregels zijn grotendeels vastgelegd in het Stabiliteits- en Groeipact (SGP). De belangrijkste uitgangspunten van het SGP zijn:
1. Het EMU-saldo ofwel het nationale begrotingstekort mag niet groter zijn dan 3% van het bruto binnenlands product (bbp). Van dit tekort neemt het Rijk 2,5% voor zijn rekening en de decentrale overheden 0,5%;
2. De EMU-schuld: de overheidsschuld moet lager zijn dan 60% van het bbp.

In Nederland is het SGP verankerd in de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof). Het EMU-saldo bevat de inkomsten en uitgaven van de hele Nederlandse overheid en de beheersing ervan is ook een verantwoordelijkheid van alle lagen van de overheid. De Wet Hof bevat een bepaling dat het Rijk en de decentrale overheden een gezamenlijke en gelijkwaardige inspanningsplicht hebben om de Europese begrotingseisen te respecteren.

De Wet Hof bevat ook procedurebepalingen over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de gelijkwaardige inspanningsplicht van de decentrale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen). Deze gelijkwaardige inspanning in termen van een macronorm voor het EMU-saldo van de decentrale overheden gezamenlijk, wordt aan het begin van een kabinetsperiode na bestuurlijk overleg, voor de duur van de kabinetsperiode vastgesteld. In het bestuurlijk overleg van 18 januari 2013 is een akkoord bereikt voor de ontwikkeling van de decentrale overheden met een na te streven ontwikkeling van - 0,5% in 2013 naar respectievelijk - 0,2 (ambitie) en – 0,3% (tekortnorm) in 2017.

Hoewel er sprake is van een macro norm voor het EMU-saldo van de decentrale overheden is die niet onderverdeeld in een (micro)norm per individuele overheid. Wel is er sprake van een referentiewaarde per individuele overheid. De koepelorganisaties van decentrale overheden hebben aangegeven dat de idee van een macro norm voldoende borgt dat de decentrale overheden hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de naleving ervan serieus nemen.

In de Wet Hof is wel opgenomen dat de decentrale overheden een sanctie opgelegd kunnen krijgen bij een overschrijding van de macro norm ook als Nederland als geheel uit hoofde van de afspraken uit het SGP geen financiële sanctie opgelegd zou krijgen door de Europese Raad. Het instrumentarium in de Wet Hof, bestuurlijk overleg met als laatste redmiddel een sanctie-instrument, biedt de minister van Financiën een instrument om zijn verantwoordelijkheid in te vullen ter beheersing van het EMU-saldo van decentrale overheden.

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het vernieuwde BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo in een paragraaf in de begroting. Via de geprognosticeerde balans krijgt de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

Gemeenten moeten in hun begroting een berekening opnemen van het zogenoemde EMU-saldo, en wel voor drie jaren: een raming voor het begrotingsjaar zelf (2019), een prognose voor het vorig begrotingsjaar (2018) en een raming voor het jaar volgend op het begrotingsjaar (2020).

Wanneer het saldo positief is, is er sprake van een vorderingenoverschot, als het saldo negatief is, spreekt men over een vorderingentekort.

Het EMU saldo van Boxmeer 2019 bedraagt positief €4.737.

Vaste passiva

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

De rioolvoorziening is verwerkt op basis van nominale waarde en met inachtneming van art. 44 lid 2 BBV. Vanuit het VGRP is er geen zicht in de wijze waarop het riooltarief is opgebouwd en is een voorziening op basis van art. 44 lid 1 BBV niet mogelijk.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Het COVID-19 (Corona) virus
 

Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

Toelichting op de balans

Vaste activa

Voor de methode van activeren en afschrijven en de diverse afschrijvingstermijnen wordt verwezen naar de Financiële Verordening van de Gemeente Boxmeer.

De volgende (kapitaallasten van) investeringen worden geheel of gedeeltelijk gedekt via een reserve:

 • Nieuwbouw Gemeentehuis (740300003);
 • ZONBOX (720804000);
 • ’t Hoogkoor (730508800 + 730509000);
 • Verbeteren fiets- en wandelnetwerk Maasheggen (720609200);
 • Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie IVS 2018 (7020609600);
 • Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei IVS 2018 (7020609800).

Er zijn geen materiële vaste activa in erfpacht uitgegeven.

Balans Ultimo 2019 Ultimo 2018
Activa
Vaste Activa
Immateriële vaste activa 3.683.217 3.665.821
Materiële vaste activa 85.846.317 85.497.353
Financiële vaste activa 3.410.137 4.139.465
Totaal Vaste Activa 92.939.671 93.302.638

Immateriële vaste activa

Balans Ultimo 2019 Ultimo 2018
Activa
Vaste Activa
Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 631.256 238.153
Bijdrage aan activa in eigendom van derden 3.051.961 3.427.668
Totaal Immateriële vaste activa 3.683.217 3.665.821

Verloopoverzicht immateriële vaste activa

  Boekwaarde per 31-12-2018 Balansverschuiving 01-01-2019 Investe-ringen Desinves-teringen Afschrij-vingen Bijdragen van derden Afwaarderin-gen Boekwaarde per 31-12-2019
Kosten afsluiten geldleningen saldo agio en disagio                        -                     -                   -                   -                   -                   -                    -
Kosten van onderzoek en ontwikkeling          238.153    441.530                   -     48.427                   -                   -           631.256
Bijdrage aan activa in eigendom van derden       3.427.668          (133.293)     -                   -  242.414     -                   -        3.051.961

Totaal

      3.665.821          (133.293)  441.530                       -  290.841    -
                       -        3.683.217

Per 01-01-2019 heeft er een balansverschuiving plaatsgevonden aangezien er twee activa bij "Bijdrage aan activa in eigendom van derden" stonden welke onder "Bedrijfsgebouwen" respectievelijk "Overige langlopende geldleningen u/g" thuis horen.

Belangrijkste investeringen immateriële vaste activa

  Beschikbaar gesteld krediet Werkelijk besteed in 2019 Cumulatief besteed t/m 2019
Multi Functionele Accommodatie (MFA) Maashees          600.000                   -          600.000
Externe kosten m.b.t. Sporthal Sportlaan 1            43.500             9.624            48.089
Voorbereidingskosten GREX woningbouw          0                 426.384      617.168
Totaal           643.500           436.008           1.265.257

Materiële vaste activa

Balans Ultimo 2019 Ultimo 2018
Activa
Vaste Activa
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut 54.655.911 56.811.371
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 15.941.528 14.819.744
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 15.248.878 13.866.238
Totaal Materiële vaste activa 85.846.317 85.497.353

Investeringen met een economisch nut

Balans Ultimo 2019 Ultimo 2018
Activa
Vaste Activa
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut
210 Gronden en Terreinen 5.646.415 5.672.733
230 Bedrijfsgebouwen 44.154.988 46.060.660
240 Grond weg en waterbkundige werken En 131.480 135.787
250 Vervoermiddelen 319.968 251.892
260 Machines Apparaten en Installaties 910.396 1.044.847
270 Overige materiele Vaste Activa En 3.492.665 3.645.450
Totaal Investeringen met een economisch nut 54.655.911 56.811.371

Verloopoverzicht Investeringen met een economisch nut

  Boekwaarde per 31-12-2018 Balansverschuiving 01-01-2019 Investe-ringen Desinves-teringen Afschrij-vingen Bijdragen van derden Balans-verschuiving Boekwaarde per 31-12-2019
Gronden en terreinen       5.672.733                     -                   -         26.318                   -                   -        5.646.415
Woonruimten                   -                     -                   -                   -                   -                   -                    -
Gebouwen      46.060.660            37.011      859.892            3.510  2.221.617       527.958          (49.490)       44.154.988
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken economisch nut          135.787                     -                   -     4.307                   -                   -           131.480
Vervoermiddelen          251.892        117.479                   -          49.403                   -                   -           319.968
Machines, apparaten en installaties       1.044.847                     -                   -      134.451                   -                   -           910.396
Overige materiële vaste activa       3.645.450        319.996                   -       472.782                   -                   -        3.492.665
Totaal     56.811.371             37.011  1.297.367           3.510  2.908.878    527.958          (49.490)      54.655.911

Belangrijkste investeringen met een economisch nut

  Beschikbaar gesteld krediet Werkelijk besteed in 2019 Cumulatief besteed t/m 2019
't Hoogkoor, nieuwbouw       2.676.663            40.632       2.676.663
(Her)huisvesting van de afdeling Sociale Zaken en het basisteam Jeugd en Gezin       1.295.260             4.344       1.295.260
Elzendaal: unilocatie       7.705.931          155.000       7.705.931
Totaal     11.677.854           199.976     11.677.854

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Balans Ultimo 2019 Ultimo 2018
Activa
Vaste Activa
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
280 Riolering 15.941.528 14.819.744

Verloopoverzicht Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

  Boekwaarde per 31-12-2018 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Boekwaarde per 31-12-2019
Riolering      14.819.744       1.795.338                   -          671.853             1.701      15.941.528
Totaal     14.819.744      1.795.338                        -          671.853               1.701     15.941.528

Belangrijkste Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

  Beschikbaar gesteld krediet Werkelijk besteed in 2019 Cumulatief besteed t/m 2019
GRP uitvoeringsprogramma IVS 2015          675.000          330.224          463.484
Aanpassingen rioolstelsel IVS 2017          321.800          279.024          319.865
GRP uitvoeringsprogramma IVS 2018          456.000          360.763          360.763
Totaal       1.452.800           970.011       1.144.112

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Balans Ultimo 2019 Ultimo 2018
Activa
Vaste Activa
Materiële vaste activa
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
245 Grond weg en waterbkundige werken Mn 13.144.334 11.680.444
275 Overige materiele Vaste Activa Mn 2.104.544 2.185.794
Totaal Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 15.248.878 13.866.238

Verloopoverzicht Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

  Boekwaarde per 31-12-2018 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Boekwaarde per 31-12-2019
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken maatschappelijk nut 11.680.444 2.436.389                   - 840.185 132.314 13.144.334
Overige materiële vaste activa maatschappelijk nut 2.185.794 481.454                   - 234.726 327.978 2.104.544
Totaal 13.866.238 2.917.843                        - 1.074.911 460.292 15.248.878

Belangrijkste Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

  Beschikbaar gesteld krediet Werkelijk besteed in 2019 Cumulatief besteed t/m 2019
Reconstructie wegen IVS 2017          502.034                   -          502.034
Reconstructie wegen IVS 2019          676.500          515.907          515.907
Verstevigen bermen IVS 2019          107.091          106.896          107.091
Totaal       1.285.625           622.803       1.125.032

Financiële vaste activa

Balans Ultimo 2019 Ultimo 2018
Activa
Vaste Activa
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 135.113 135.113
Overige langlopende geldleningen u/g 3.193.493 3.846.929
Overige uitzettingen rentetypische looptijd 81.531 157.422
Totaal Financiële vaste activa 3.410.137 4.139.465

Verloopoverzicht Financiële vaste activa

  Boekwaarde per 31-12-2018 Balansverschuiving 01-01-2019
Investeringen Aflossingen Afschrijvingen Bijdragen van derden Boekwaarde per 31-12-2019
Leningen aan woningbedrijven                   -                     -                   -                   -                   -                   -
Overige langlopende leningen       3.846.929 96.282   550.588   1.183.825                   -  116.481       3.193.493
Kapitaal verstrekking deelnemingen          135.113                     -                   -                   -                   -          135.113
Bijdrage aan activa in eigendom van derden                   -                     -                   -                   -                   -                   -
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar          157.422                     -         75.891                   -                   -            81.531
Totaal     4.139.464 96.282
    550.588
  1.259.716                        -    116.481
    3.410.137

Vlottende activa

Balans Ultimo 2019 Ultimo 2018
Activa
Vlottende Activa
Voorraden 29.456.020 31.631.244
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar 16.412.203 11.864.083
Liquide middelen 319.457 750.819
Overlopende activa 1.372.003 1.639.240
Totaal Vlottende Activa 47.559.684 45.885.386

Voorraden

Balans Ultimo 2019 Ultimo 2018
Activa
Vlottende Activa
Voorraden
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 32.768.657 35.076.021
Voorziening negatief saldo -7.056.160 -5.836.071
Tussentijdse winstneming 3.694.033 2.391.294
Gereed product en handelsgoederen 49.491 0
Totaal Voorraden 29.456.020 31.631.244

Voorraden, overzicht grond- en opstalexploitaties

Omschrijving Datum voltooiing Loop-tijd plan (vanaf
1-1-2020)
Boekwaarde
1-1-2019
Lasten Baten Boekwaarde
31-12-2019
I. Woningbouw            
Boxmeer            
1. Steenstraat Zuid 31-12-2020 1  €          (92.888)  €      449.376  €      (215.748)  €         140.740
2. Steenstraat Noord opstalexploitatie 31-12-2020 1  €      1.279.111  €         53.188  €      (358.608)  €         973.691
3. Pastoorsbiest 31-12-2020 1  €          (29.277)  €         12.774  €      (255.744)  €        (272.247)
4. Bakelgeert 31-12-2024 5  €      1.770.993  €      707.183  €         (29.458)  €      2.448.718
5. Hoek Steen-/Burg. Verkuijlstraat 31-12-2028 9  €         426.449  €      956.661  €                  -    €      1.383.110
6. Maasbroeksche blokken afronding 1e fase 31-12-2021 2  €       (106.945)  €         71.755  €  (1.016.248)  €    (1.051.438)
7. Van Speijk 31-12-2021 2  €                987  €           9.174  €                  -    €           10.161
8. Voormalige school De Peppels 31-12-2020 1  €         170.965  €         14.936  €                  -    €         185.901
9. Voormalige school 't Ogelijn 31-12-2020 1  €         763.662  €         31.725  €      (232.299)  €         563.088
11. Pilot De Kraai 31-12-2020 1  €                   -    €         34.111  €         (36.000)  €            (1.889)
             
Rijkevoort            
14. Achter de Molen 31-12-2021 2  €       (524.160)  €         52.175  €      (308.693)  €        (780.678)
             
Vierlingsbeek            
16. Soetendaal 3e fase 31-12-2023 4  €         422.201  €         18.784  €      (266.048)  €         174.937
17. Gemeentewerf 31-12-2023 4  €         345.802  €         43.908  €                  -    €         389.710
             
Overloon            
18. Stevenbeekseweg 31-12-2022 3  €         551.647  €      311.857  €      (708.890)  €         154.614
             
Oeffelt            
19. Hogehoek 31-12-2022 3  €         289.867  €         18.754  €      (324.016)  €          (15.395)
20. Brakels Eng 2 31-12-2026 7  €           44.175  €           4.753  €                  -    €           48.928
             
Maashees            
21. Achter de school 31-12-2026 7  €         169.967  €      114.410  €         (86.530)  €         197.847
             
Groeningen            
22. Achter de kapel 31-12-2025 6  €         175.501  €         20.423  €         (80.811)  €         115.113
             
Vortum-Mullem            
23. St. Cornelisstraat 31-12-2024 5  €         337.464  €         26.011  €      (224.706)  €         138.769
24. Luinbeekweg 31-12-2027 8  €      1.110.786  €         28.670  €         (91.881)  €      1.047.575
             
Holthees            
25. Horstenweg 31-12-2023 4  €         667.704  €         55.739  €         (55.042)  €         668.401
             
Sambeek            
26. Catharinaklooster 31-12-2023 4  €         871.338  €         81.317  €  (1.236.542)  €        (283.887)
             
II. Bedrijventerreinen            
Boxmeer            
27. Uitbreiding Ind.terrein Saxe Gotha 31-12-2022 3  €         309.712  €      116.240  €                  -    €         425.952
             
Beugen            
28. Sterckwijck 31-12-2036 17  €   26.163.369  €      924.611

 €      (783.674)

 €    26.304.306
             
Rijkevoort            
29. Hoogeind afronding 31-12-2021 2  €          (42.409)  €         26.205  €      (181.165)  €        (197.369)
Totaal:      €   35.076.021 €  4.184.740  €  (6.492.103)  €   32.768.658

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Balans Ultimo 2019 Ultimo 2018
Activa
Vlottende Activa
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar
Vorderingen op Openbare Lichamen 4.545.812 3.883.142
Overige vorderingen 1.967.289 1.571.570
Rekening-courant met niet-financiële instellingen 671.976 382.246
Uitzettingen Rijks schatkist looptijd <1 jaar 9.227.126 6.027.126
Totaal Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar 16.412.203 11.864.083

Schatkistbankieren

Met ingang van 14 december 2013 is de Wet verplicht schatkistbankieren in werking getreden. Het verplicht decentrale overheden hun liquide middelen voortaan aan te houden bij de schatkist van het Rijk. Gemeenten mogen hun overtollige financiën tot een bepaald drempelbedrag buiten de schatkist van het Rijk aanhouden. Het drempelbedrag is gebaseerd op een gemiddelde per kwartaal.

Specificatie Overige vorderingen

Balans Ultimo 2019 Ultimo 2018
Activa
Vlottende Activa
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar
Overige vorderingen
3120 Voorziening dub.debiteuren -149.486 -157.013
3121 Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken -411.734 -350.541
131000 Debiteuren 1.550.612 1.102.993
131300 Debiteuren belastingen (Vris) 179.512 146.194
131400 Balansdebiteuren belastingen 0 -7.731
131500 Debiteuren Sociale Zaken 798.385 837.668
Totaal Overige vorderingen 1.967.289 1.571.570

Specificatie Rekening-courant met niet-financiële instellingen

Balans Ultimo 2019 Ultimo 2018
Activa
Vlottende Activa
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar
Rekening-courant met niet-financiële instellingen
120000 Rekening courant SVN 83.372 34.997
120001 Rekening courant Vrom Startersfonds (SVN) 214.829 147.252
120002 Rekening-courant SVN Blijversleningen 202.144 199.997
120005 Rekening courant SVN duurzaamheidslening particuli 130.355 0
120006 Rekening-courant SVN stimuleringsregeling duurzaam 41.276 0
Totaal Rekening-courant met niet-financiële instellingen 671.976 382.246

Liquide middelen

Balans Ultimo 2019 Ultimo 2018
Activa
Vlottende Activa
Liquide middelen
Kassaldi
100200 Kas 150 3.218
Banksaldi
100300 Rabobank 217.228 689.033
100350 RABO I-deal 0194360091 991 1.306
100500 Bank Ned. Gemeenten 10.570 12.888
100530 RABO Belastingen 90.519 44.373
Totaal Banksaldi 319.308 747.601
Totaal Liquide middelen 319.457 750.819

Overlopende activa

Balans Ultimo 2019 Ultimo 2018
Activa
Vlottende Activa
Overlopende activa
Overige overlopende activa 1.372.003 1.639.240

Overlopende activa - uitsplitsing

  Ultimo 2018 Ultimo 2019
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 1.639.240 1.372.003
Totaal 1.639.240 1.372.003

Eigen vermogen en voorzieningen

Balans Ultimo 2019 Ultimo 2018
Passiva
Vaste Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 13.720.813 14.285.126
Bestemmingsreserves 23.112.452 22.970.347
Gerealiseerde resultaat 3.662.972 2.837.255
Totaal Eigen vermogen 40.496.237 40.092.727
Voorzieningen
Voorzieningen voor verplichtingen, risico's en verliezen 4.823.403 3.294.712
Egalisatievoorzieningen 384.676 579.671
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is 1.876.333 1.414.723
Totaal Voorzieningen 7.084.413 5.289.107
Totaal Vaste Passiva 47.580.650 45.381.834

Eigen vermogen

Balans Ultimo 2019 Ultimo 2018
Passiva
Vaste Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
3100 Algemene reserves AD en GRB 13.463.723 14.028.035
3140 GB: reserve grondbedrijf 257.091 257.091
Totaal Algemene reserve 13.720.813 14.285.126
Bestemmingsreserves
3101 Bestemmingsreserves AD en GRB 23.112.452 22.970.347
Gerealiseerde resultaat
3000 Exploitatiesaldo AD 3.662.972 2.837.255
Totaal Eigen vermogen 40.496.237 40.092.727

Verloopoverzicht Reserves

Omschrijving Saldo 01-01-2019 Bestedingsvoorstel Vermindering i.v.m. afs. op activa Overige mutaties Saldo 31-12-2019
Algemene reserves          
Algemene reserve      14.028.034          205.576                   -         (769.887)      13.463.723
Saldo jaarrekening 2018       2.837.255      (2.837.255)                   -                   -                   -
      16.865.289     (2.631.679)                        -        (769.887)     13.463.723
Bestemmingsreserves          
Volkshuisvesting          523.284                523.284
Stimuleringsfonds       1.600.000             1.600.000
Reconstructie       1.370.114            (13.011)          (66.658)       1.290.445
Bestemmingsplan buitengebied            64.468              (11.210)            53.258
Plankosten          260.000                260.000
Gemeentehuis, nieuwbouw      10.147.291           (534.072)          133.070       9.746.289
Mobiliteit            52.092                  52.092
Rood met groen             5.989                   5.989
Kunst            65.366              (20.000)            45.366
Wegen, onderhoud            22.275                  22.275
HNG zero-couponlening          157.423              (75.891)            81.532
Duurzaamheid          477.156            (31.763)          (68.060)          377.333
Sociaal Domein       2.059.698          454.000            229.051       2.742.749
Hoogkoor, kapitaallasten       4.410.944           (110.025)         (588.337)       3.712.582
Hoogkoor                   -              567.016          567.016
Blijversleningen          250.000                250.000
Bestedingsreserve                   -       2.177.679        (2.177.679)                   -
Huisvesting onderwijs       1.504.247              277.995       1.782.242
      22.970.347       2.631.679        (688.871)     (1.800.703)     23.112.452
Omschrijving Saldo 01-01-2019 Bestedingsvoorstel Vermindering i.v.m. afs. op activa Overige mutaties Saldo 31-12-2019
Grondbedrijf          
Bedrijfsreserve          257.091                   -                   -                   -          257.091
            257.091                        -                        -                        -           257.091

 

Toelichting Reserves

Algemene reserve

Deze reserve is ingesteld om onvoorziene uitgaven en financiële risico's en tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van taken van de organisatie. Verder worden incidentele posten uit de begroting en eventuele begrotings- en rekeningstekorten ten laste van deze reserve gebracht.

Bestedingsvoorstel jaarrekening 2018:

 • Resultaat 2018 € 2.837.255
 • Storting reserve budgetoverheveling € -/- 2.177.679
 • Storting reserve Sociaal domein € -/- 454.000

 Overige mutaties:

 • Herindeling / kernendemocratie € -/-181.952
 • Overdracht brandweerkazerne € 387.762
 • Burgemeester Verkuijlstraat € -/- 376.389
 • Aanpak wateroverlast € -/- 620.629
 • Vrijval reserve Hoogkoor € 21.321

Volkshuisvesting

In 2006/2007 is besloten een bedrag van € 768.550 aan te wenden voor de dekking van de kosten herontwikkeling Hofstede Elderom. Het bedrag dat per 1-1-2017 resteert, zal in het geheel nodig zijn om het plan Hofstede Elderom conform de afspraken met Mooiland af te kunnen werken.

Stimuleringsfonds

Deze reserve dient ter dekking voor leningen ten behoeve van de aankoop van een eerste koopwoning, de startersleningen. De uitvoering vindt via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) plaats.

Reconstructie

Reserveren van middelen ter dekking van investeringen die een relatie hebben met de reconstructie, zijnde de herinrichting, van het buitengebied.

Vermindering i.v.m. afschrijving op activa:

 • Kapitaallasten 2019 € -/- 13.011

Overige mutaties:

 • Resultaat verkoop landbouwgronden 2019 € 3.660
 • Verbeterplan urgentiebedrijf € -/- 70.318

Op 30 september 2004 is door de Raad besloten deze reserve in te stellen met een voorlopige maximale hoogte van € 2.000.000.

Bestemmingsplan buitengebied

Deze reserve dient ter dekking van de kosten verband houdende met de herziening van het bestemmingsplan buitengebied.

Overige mutaties:

 • Kosten herziening € -/- 11.210

Plankosten

Het dekken van niet-verhaalbare plankosten van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven.

Gemeentehuis, nieuwbouw

Reserve is ingesteld ter dekking van de kapitaallasten van de investering nieuwbouw gemeentehuis.

Vermindering i.v.m. afschrijving op activa:

 • Kapitaallasten € -/- 534.072

Overige mutaties:

 • Storting € 133.070

Mobiliteit

Het reserveren van financiële middelen ten behoeve van voorzieningen die buiten een exploitatiegebied zijn gelegen. Kenmerk hiervan is dat de totale betekenis en het nut van deze voorzieningen uitgaan boven het belang van een plangebied. Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld de aanleg van een rondweg, verbindingswegen en bijzondere verkeersvoorzieningen.

Rood met groen

Reserveren van financiële dekkingsmiddelen voor het realiseren van een kwaliteitsimpuls in het buitengebied als gevolg van het doen van ingrepen in het buitengebied voor nieuwe ontwikkelingen.

Kunst

De reserve kunst wordt ingezet voor de realisering van het kunstbeleid. Het vastgestelde bedrag in de exploitatie wordt aangewend voor de realisering van kunst. Het saldo op de exploitatie wordt verrekend met de reserve kunst.

Wegen, onderhoud

Het saldo op deze reserve is bestemd voor bomenonderhoud N610 en rotonde Oeffelt.

HNG zero-couponlening

De verkoopopbrengst van de belegging HNG is in depot geplaatst bij de BNG. De koopprijs werd niet in één termijn betaald, maar uitgesmeerd over 25 jaarlijkse termijnen (eerste termijn 1 september 1996, laatste termijn 1 september 2020). Om aan de verplichtingen te voldoen heeft de koper (Bouwfonds) een bedrag in depot geplaatst bij de BNG.

Overige mutaties:

 • Onttrekking € -/- 75.891

Duurzaamheid

Op 23 januari 2014 is besloten deze reserve in te stellen met als doel te investeren in duurzame maatregelen. Gelijktijdig is besloten om een krediet beschikbaar te stellen van € 432.000 voor de uitvoering van het milieu uitvoeringsprogramma ZONBOX. In de raadsvergadering van 15 september 2016 is besloten om het restant van deze reserve samen met het budget voor regionaal milieubeleid in te zetten voor de uitvoering van het Duurzaamheidsplan 2016-2020.

Vermindering i.v.m. afschrijving op activa:

 • Kapitaallasten € -/- 31.763

Overige mutaties:

 • Storting € 44.040
 • Uitgaven Duurzaamheidsplan € -/- 112.100

Sociaal Domein

Conform het raadsbesluit van 30 juni 2016 is de reserve Wmo bedoeld om financiële risico’s en onzekerheden ten aanzien van de uitvoering van het Sociaal Domein op te vangen.

Bestedingsvoorstel jaarrekening 2018:

 • Storting € 454.000

Overige mutaties:

 • Storting € 229.051

Hoogkoor, kapitaallasten

Reserve is ingesteld bij Raadsbesluit van 30 juni 2016 ter dekking van de kapitaallasten van de nieuwe investering in het Hoogkoor.

Vermindering i.v.m. afschrijving op activa:

 • Kapitaallasten € -/- 110.025

Overige mutaties:

 • Onttrekking € -/- 588.337

Hoogkoor

Deze reserve dient ter dekking voor een eventuele afrekening met het Hoogkoor per einde contract in 2024 en de onderhoudskosten van de turnhal tot die tijd.

Overige mutaties:

 • Storting € 567.016

Blijversleningen

Deze reserve dient ter dekking voor leningen ten behoeve het gedragen aan de levensloopbestendigheid en toegankelijkheid van de woning zodat de bewoner (eigenaar of huurder) langer zelfstandig in de woning kan blijven wonen.

Bestedingsreserve

Reserveren van dekkingsmiddelen uit een dienstjaar ten gunste van de exploitatie van het volgende dienstjaar. Ieder jaar wordt deze reserve gevuld via het bestedingsvoorstel van de jaarrekening. In het daarop volgende jaar wordt de reserve aangewend.

Huisvesting onderwijs

M.i.v. het begrotingsjaar 2007 worden alle kosten verband houdend met de huisvesting onderwijs verantwoord op de kostenplaats huisvesting onderwijs. De kosten van huisvesting worden gerelateerd aan de bijdrage voor de decentralisatie huisvesting onderwijs in de Algemene Uitkering. Het verschil tussen de uitgaven voor de huisvesting onderwijs en de uitkering in het gemeentefonds wordt verrekend met de reserve Huisvesting Onderwijs. Binnen het product Huisvesting Onderwijs worden budgettaire schommelingen voor 100% opgevangen uit deze reserve.

Grondbedrijf, bedrijfsreserve

Deze reserve dient als weerstandsvermogen en heeft ten doel het afdekken van financiële risico’s in verband met de exploitatie van bouwgronden. De reserve vervult dus een bufferfunctie ingeval sprake is van niet-kostendekkende exploitaties.

Voorzieningen

Balans Ultimo 2019 Ultimo 2018
Passiva
Vaste Passiva
Voorzieningen
Voorzieningen voor verplichtingen, risico's en verliezen
3102 Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico 4.823.403 3.294.712
Egalisatievoorzieningen
3103 Egalisatievoorzieningen 384.676 579.671
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is
3104 Van derden verkregen middelen specifiek besteed 1.876.333 1.414.723
Totaal Voorzieningen 7.084.413 5.289.107

Verloopoverzicht Voorzieningen

Omschrijving Saldo 01-01-2019 Toevoegingen Vrijval Aanwendingen Saldo 31-12-2019
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's          
Pensioenaanspraken (oud-)wethouders        3.294.712          951.399                   -          (27.751)       4.218.360
WW-verplichting - 418.180 - - 418.180
Grond- en opstalexploitatie - 186.863 - - 186.863
        3.294.712         1.556.442                   -          (27.751)       4.823.403
Egalisatie-voorzieningen           
Openbare verlichting          346.563            40.935                   -         (214.745)          172.753
Onderhoud gemeentehuis             87.221            21.000                   -          (48.435)            59.786
Landschapsfonds          109.376             6.250                   -                   -          115.626
Bomenfonds            36.511                   -                   -                   -            36.511
            579.671             68.185                    -        (263.180)           384.676
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden          
Reiniging           267.766                   -                   -         (132.528)          135.238
Riool        1.146.958          594.137                   -                   -       1.741.095
   1.414.724           594.137                   -        (132.528)       1.876.333

 

Toelichting Voorzieningen

Pensioenaanspraken (oud-) wethouders

Deze voorziening is ingesteld om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen van oud-wethouders. Ook hebben wethouders de mogelijkheid om hun opgebouwde pensioenrechten ineens op te vragen, bijvoorbeeld als ze veranderen van werkgever. Om deze bedragen eenmalig te kunnen betalen is deze voorziening ingesteld.

Toevoegingen:

 • Storting € 951.399

Aanwendingen:

 • Onttrekking € -/- 27.751

WW-verplichting

Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs zijn verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). Als eigenrisicodrager voor de WW betaalt de gemeente de kosten (incl. sociale lasten en pensioenpremies) van de WW-uitkering, als de werknemers werkloos worden. Conform BBV voorschriften dient hier een voorziening voor gevormd te worden.

Toevoegingen:

 • Storting €418.180

Grond- en opstalexploitatie

In feite is de voorziening, naar analogie van de voorziening voor oninbare vorderingen, een waardecorrectie op de actiefpost voorraden, bouwgrond in exploitatie. Om die reden moet deze voorziening dan ook onder deze post worden opgenomen en toegelicht in de toelichting van de balans. Wanneer de voorziening groter is dan de boekwaarde van de betreffende bouwgrond in exploitatie, dient het restant van de voorziening dat niet kan worden gesaldeerd, aan de passiefzijde van de balans onder de voorzieningen te worden gepresenteerd.

Toevoegingen:

 • Storting €186.863

Openbare verlichting

Reserveren van dekkingsmiddelen voor de kosten verband houdende met de periodieke uitwisseling van straatlampen (remplace) en noodzakelijk onderhoud aan de straatverlichting.

Toevoegingen:

 • Jaarlijkse toevoeging € 40.935

Aanwendingen:

 • Diverse kosten € -/- 214.745

Onderhoud Gemeentehuis

Op basis van een onderhoudsplan is berekend dat een jaarlijkse storting van € 21.000 noodzakelijk is voor groot onderhoud.

Toevoegingen:

 • Storting € 21.000

Aanwendingen:

 • Diverse kosten € -/-48.435

Landschapsfonds

Artikel 3.2 Verordening Ruimte provincie bepaalt dat een bestemmingsplan dat een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied mogelijk maakt gepaard dient te gaan met een fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap, cultuurhistorie of van de extensieve recreatiemogelijkheden van het gebied of de omgeving. In de structuurvisie Boxmeer 2030 is aangegeven met welke projecten deze kwaliteitsverbetering behaald kan worden. O.a. zijn het Maasheggengebied aangewezen en uitbreiding van bosareaal rondom Overloon. Particulieren die in het buitengebied een ruimtelijke ontwikkeling willen realiseren dienen dit te doen door (delen) van de aangewezen projecten te realiseren. Lukt dit niet doordat de omvang van de te realiseren kwaliteitsverbetering te gering is, dan kan het te realiseren bedrag in de voorziening landschapsfonds gestort worden en neemt de gemeente deze verplichting over.

Toevoegingen:

 • Storting € 6.250

Bomenfonds

Compenseren van gemeentelijke of particulier verwijderde bomen welke op de huidige locatie niet herplant kunnen worden.

Reiniging

Reserveren van middelen ter afdekking van ongewenste schommelingen in de jaarlijkse exploitatie reiniging.

Aanwendingen:

 • Exploitatieresultaat € -/-132.528

Riool

Opvangen van fluctuaties in exploitatielasten.

Toevoegingen:

 • Exploitatieresultaat € 594.137

Gerealiseerd resultaat

Balans Ultimo 2019 Ultimo 2018
Passiva
Vaste Passiva
Eigen vermogen
Gerealiseerde resultaat
3000 Exploitatiesaldo AD 3.662.972 2.837.255

Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan één jaar

Balans Ultimo 2019 Ultimo 2018
Passiva
Vaste Passiva
Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 84.004.562 64.004.562

Toelichting Vaste schulden

  Ultimo 2018
Reclassificatie
Stand per 01-01-2019
In 2019 opgenomen In 2019 afgelost Ultimo 2019
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen      77.202.009 - 77.202.009      20.000.000   (13.197.447)      84.004.562
Aandeel aflossing kortlopend    (13.197.447) 13.197.447 -                   -                   -    -
Totaal     64.004.562 13.197.447
77.202.009
     20.000.000   (13.197.447)   84.004.562

De totale rentelast voor het jaar 2019 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar bedraagt € 1.774.241.

Dit betreft de geldleningen op lange termijn. Voor een nadere specificatie verwijzen wij u naar de staat "Staat van opgenomen langlopende geldleningen " van het Bijlagenboek.

Toelichting bij de jaarrekeningpost:
In de jaarrekening 2018 is de aflossingsverplichting 2019 gerubriceerd onder de netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar . Dit is niet in overeenstemming met de verslaggevingsvoorschriften. De rentetypische looptijd van de lening is leidend. het kortlopend deel van de langlopende leningen is in overeenstemming met BBV verwerkt onder de langlopende schulden.

Vlottende passiva

Toelichting bij de jaarrekeningpost:
In de jaarrekening 2018 is de aflossingsverplichting 2019 gerubriceerd onder de netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. Dit is niet in overeenstemming met de verslaggevingsvoorschriften. De rentetypische looptijd van de lening is leidend. Het kortlopend deel van de langlopende leningen is in overeenstemming met BBV verwerkt onder de langlopende schulden.

Overlopende schulden:

Ultimo 2018: 17.405.777

Reclassificatie: -/- 13.197.447

Stand per 01-01-2019: 4.208.330

Balans Ultimo 2019 Ultimo 2018
Passiva
Vlottende Passiva
Netto Vlottende schulden looptijd < 1 jaar
Kasgeldlening Openbaar Lichaam art1a Wet Fido 0 6.000.000
Overlopende schulden 3.495.999 17.405.777
Totaal Netto Vlottende schulden looptijd < 1 jaar 3.495.999 23.405.777
Overlopende passiva
Overlopende passiva 5.418.144 6.395.850
Totaal Vlottende Passiva 8.914.143 29.801.628

Overlopende passiva

Balans Ultimo 2019 Ultimo 2018
Passiva
Vlottende Passiva
Overlopende passiva
Overlopende passiva 5.418.144 6.395.850

Overlopende passiva - uitsplitsing

  Ultimo 2018 Ultimo 2019
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 4.213.112 3.808.142
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren      504.453   1.014.028
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen 1.678.285      595.974
Totaal  6.395.850  5.418.144

Uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Omschrijving Saldo 01-01-19 Toevoegingen Vrijval Saldo 31-12-19
Participatiebudget (SiSa) Ov. Nl. Overhl.         16.481                  -         (14.278)             2.203
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (onderwijs) Het Rijk       366.042                  -        (366.042)                   -
SPUK Het Rijk                 -           78.530         (47.868)           30.662
OAB (onderwijsachterstandenbeleid) Het Rijk - 341.290 (127.165) 214.125
Groenblauwe schoolpleinen Ov. Nl. Overhl.                 -         375.100         (46.605)          328.495
Klimaatadaptief Oeffeltse Raam Ov. Nl. Overhl.                 -         100.000                  -          100.000
Klimaatadaptief Boxmeer, uitleg/inleg Ov. Nl. Overhl.                 -           53.760                  -           53.760
Wateroverlast Bocstraat te Boxmeer Ov. Nl. Overhl.                 -           18.510                  -           18.510
Wateroverlast Beugen, Dorpsstraat Ov. Nl. Overhl.                 -           84.045                  -           84.045
Herstel plan Maasheggen fase 2 Ov. Nl. Overhl.                 -           25.815                  -           25.815
Watersysteem Weijerpark Ov. Nl. Overhl. 100.000         24.999                  -          124.999
Molens Ov. Nl. Overhl.       21.930           41.239        (31.755)           31.414
Totaal       504.453       1.143.288    (633.713)          1.014.028

Toelichting niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

Waarborgen en garanties

Voor een bedrag van € 3.534.620 betreft dit gewaarborgde geldleningen ten behoeve van sociale woningbouw, huisvesting ouderen, verpleeghuizen en het verbeteren van eigen woningen. Voor een specificatie van dit bedrag wordt verwezen naar het bijlagenboek.

Algemene reserve IBN

Het aandeel van gemeente Boxmeer in de AGR is per 1 januari 2019 € 378.458. Per 31 december 2019 is het saldo € 378.892. Van het saldo van € 378.892 zijn er voor een bedrag van € 372.239 uitgaven gepland. De vrij beschikbare reserve per 31 december 2019 is € 6.653.

Vonnis Rechtbank Oost-Brabant d.d. 15 april 2020 inzake dossier Sportlaan 1 Boxmeer

Op basis van de erfpachtakte van 2 november 1977 is de gemeente gehouden  om bij einde erfpacht per 2 november 2017 een vergoeding aan erfpachter te betalen voor de gestichte opstal (sporthal) aan de Sportlaan 1 te Boxmeer. Over het te betalen bedrag waren partijen het niet eens waarop de rechtbank arbitrage heeft ingesteld in de vorm van drie deskundigen/taxateurs. Deze hebben het object gewaardeerd. Op basis van het gewezen vonnis van de rechtbank Oost-Brabant van 15 april 2020 is de gemeente gehouden de opstalvergoeding van € 995.000 te betalen aan de erfpachter.

Huur/Lease

In de meerjarenbegroting 2020-2023 is in totaliteit voor huur en lease een bedrag geoormerkt van €1.462.012 (2020: €365.503, 2021: €365.503, 2022: €365.503 en 2023: €365.503).

Vennootschapsbelasting

Het bedrag waarvan het recht bestaat op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 is €1.199.113.

Meerjarige contracten

Jaar
(IC toetsting)
Opdracht Opdrachtnemer Looptijd
contract
 (aanneemsom)
Opdrachtwaarde
(excl. Btw) 
 Besteding 2019
(excl. btw) 
         per jaar   looptijd contract   
2016 Aanbesteding hulpmiddelen Land van Cuijk 2017 en verder De opdracht is aan 3 partijen gegund.        
    1. Welzorg Nederland BV

1 jan 2017 - 31-dec 2018 (De raamovk wordt maximaal tweemaal stilzwijgend door opdrachtgever met 24 maanden verlengd.)

   € 825.932 (fictieve totaalprijs t.b.v. LvC)   € 160.036
    2. Medipoint BV 1 jan 2017 - 31-dec 2018 (De raamovereenkomst wordt maximaal tweemaal stilzwijgend door opdrachtgever met 24 maanden verlengd.)    € 1.031.780 (fictieve t.b.v. LvC totaalprijs)   € 94.750
    3. Jens Beenhakker BV 1 jan 2017 - 31-dec 2018
(De raamovk wordt maximaal tweemaal
 stilzwijgend door opdrachtgever met 24
maanden verlengd.)
   € 1.219.500 (fictieve t.b.v. LvC totaalprijs)   € 1.015
             
  Aanbesteding brandverzekering (Bemiddelaar) Aon 1 jan 2017 - 1 jan 2020    De uitgebrachte offerte is op basis van geoffreerde premie en niet op basis van bedrag   € 111.867
             
  Bestek Begaanbaar houden verhardingen Engelen Groen Uden BV 1 maart 2016 - 30 april 2019  €298.700  € 896.100  € 283.678
             
2017 Concessieovereenkomst De Weijer Audax BV 1 jan. 2018 - 31 dec. 2022  € 30.000  n.v.t. concessievergoeding per jaar   n.v.t.
             
  Leerlingenvervoer Munckhof Taxi BV 1 aug. 2017 - 31 juli 2022    1,50 per beladen km  € 419.428
             
  Aanbesteding energie (Elektriciteit en Gas) E-on 1 jan 2017 tm 31-12-2018 (optie tot verlenging; zal de looptijd  met maximaal 2 maal 1 jaar worden verlengd)   o.b.v. de geleverde energie   € 12.302
    Essent

(Enexis Netbeheer B.V.)
1 jan 2017 tm 31-12-2018 (optie tot verlenging voor het jaar 2019 en 2020 worden bepaald)   o.b.v. de geleverde energie   € 202.192
             
  Europese aanbesteding accountantsdienstverlening 2017-2021 gemeenten LvC +
Werkorganisatie CGM (Let op! contract van 2014-2017 is verlengd.
Deloitte 2017 - 2021  €49.750  € 199.000  
             
2018 Onderhoud openbare verlichting in de jaren 2017 – 2021 
(Gezamenlijke aanbesteding met de andere gemeenten.)
Dynniq (Imtech) 2017 - 2021    perceel 1: CGM (€ 1.249.990,--) perceel 2: Boxmeer en Sint Anthonis  (€ 703.933)   € 26.388
             
  Onderhoud bermen en sloten 2018 Roodbeen (indien jaarlijkse wordt verlengd tot  2021 )   €187.000  € 187.000 per jaar, is in totaal € 748.000 € 145.691
             
             
2019 Inkoop Kantoor Meubilair, C2C circulair inkopen
(aangaan van een Raamovk samen met 13 organisaties )
Ahrend Nederland BV 01 november2019 - 31 oktober 2021    € 1.700.000 (voor Boxmeer 200.000) eenmalig, is € 200.000 in totaal voor 4 jaar.   € 13.632
             
  Aanbesteding re-integratie  diverse dienstverleners 1 januari 2019 - 31 december 2022    € 685.000 div. dienstverleners
    Stichting Actief         € 63.155
    Re-trac         € 49.700
    Jobstap        € 23.322
    ROC        € 540
             
  Vervanging ICT voorzieningen
(let op! niet getoetst in IC2019)
PQR B.V. medio sept. 2019 tot april 2020.    € 1.300.482 (2/3 Boxmeer: € 866.988)
(1/3 SA: € 433.494) 
 € 83.042

Gebeurtenissen na balansdatum

Het COVID-19 (Corona) virus

Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2019

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2019

Voor het overzicht van de baten en lasten zie het betreffende programma in het Jaarverslag 2019.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Hier wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen bestaande uit:

 • Lokale heffingen, waarvan de bestedingen niet gebonden zijn;
 • Algemene uitkering;
 • Dividend en rentevergoedingen;
 • Saldo van de financieringsfunctie.

Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving Begroting 2019 Rekening 2019
Lokale heffingen: niet gebonden 6.069.860 6.238.983
Algemene uitkering  42.041.614 42.439.693
Dividend en rentevergoedingen 298.233 315.941
Overige baten en lasten 140.065 27.703
Saldo van de financieringsfunctie     
Totaal 48.549.772 49.022.320

Lokale heffingen

Onder de algemene dekkingsmiddelen vallen met name OZB, toeristenbelasting en woonforensenbelasting.

Meer uitgebreide informatie over de lokale heffingen is opgenomen in de paragraaf heffingen. De paragraaf lokale heffingen geeft ook informatie over o.a. afvalstoffenheffing, rioolrecht, diverse leges, etc. Deze zijn geraamd en verantwoord onder de diverse programma’s.

Algemene uitkering: uitkering gemeentefonds

De algemene uitkering wordt jaarlijks bij de 1e en 2e algemene begrotingsbijstelling bijgesteld als gevolg van diverse circulaires (mei en september) die wij ontvangen van het Rijk. In de memo van 15 januari jl. hebben wij u als gevolg van de decembercirculaire 2019 als laatste geinformeerd.  Hierin hebben we aangegeven dat de algemene uitkering 2019 hoger uit zou vallen dan begroot. Nadien hebben er nog diverse aanpassingen plaatsgevonden in de maatstaven waardoor de algemene uitkering uiteindelijk €  398.000 hoger uitvalt.

Dividend en rentevergoedingen

Het gaat hier om de inkomsten wegens regulier dividend en rentevergoedingen van:

Omschrijving

Begroting 2019

Rekening 2019

BNG – dividend

110.181 110.181

HNG – dividend

87.594 87.594

Diversen

100.458 118.166

Totaal

298.233

315.941

Mutaties onvoorzien

Mutaties onvoorzien 2019

    Begroting
Mutaties post Onvoorzien   Bedrag
Wijz. Post onvoorzien primaire begroting   142.500
  Programma 0: Bestuur en Ondersteuning    
2 Doorwerking Berap II 2018: Burgemeester Verkuijlstraat 60 -17.440  
5 Verordening Rekenkamercommissie -1.435  
102 1e alg. Begr.bijstelling: Bestuurlijke vernieuwing en kernendemocratie -7.500  
102 1e alg. Begr.bijstelling: Open dag -5.000  
201 2e alg. Begr.bijstelling: Burgerlijke stand -30.000  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Burgemeester Verkuijlstraat 60 7.500  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Cornelisstraat 28a -5.000  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Lease audio visuele installatie raadszaal -4.056  
202 2e alg. Begr.bijstelling: 75 jaar bevrijding -28.950  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Personeelskosten (incl. inhuur) -45.368  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Juridische ondersteuning -10.000  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Outplacementkosten -80.850  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Ondernemingsraad -7.400  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Arbo -10.000  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Onderhoud programmatuur -38.450  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Meubilair -25.000  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Huisvesting Steenstraat -16.800  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Diversen -15.700  
203 2e alg. Begr.bijstelling: Verkoop reststroken -31.000  
      -372.449
  Programma 1: Veiligheid    
102 1e alg. Begr.bijstelling: Veiligheidshuis -9.900  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Straatcoaches -29.640  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Diversen -9.300  
      -48.840
  Programma 2: Openbare Werken    
2 Doorwerking Berap II 2018: Diversen -1.200  
2 Doorwerking Berap II 2018: Herstratingsvergoedingen -5.000  
13 Krediet voor het vervangen van 1.215 armaturen van de openbare verlichting -4.246  
19 Krediet t.b.v. van de sloop van het pand Burg. Verkuijlstr. 60 Boxmeer -1.306  
103 1e alg. Begr.bijstelling: Groenonderhoud -38.014  
103 1e alg. Begr.bijstelling: Verkeersveiligheid -20.000  
203 2e alg. Begr.bijstelling: Boombeheer -75.000  
203 2e alg. Begr.bijstelling: Bosbeheer -30.000  
203 2e alg. Begr.bijstelling: Herstratingsvergoedingen -12.500  
203 2e alg. Begr.bijstelling: Herstructurering Saxe Gotha  -6.700  
      -193.966
  Programma 3: Economische en ruimtelijke ontwikkeling    
203 2e alg. Begr.bijstelling: Economisch beleid, uitvoeringsprogramma 10.000  
203 2e alg. Begr.bijstelling: Leges bestemmingsplannen 66.500  
203 2e alg. Begr.bijstelling: Planschades 10.000  
203 2e alg. Begr.bijstelling: Verhuur gronden -28.875  
203 2e alg. Begr.bijstelling: Grondbedrijf 389.240  
203 2e alg. Begr.bijstelling: Landbouwgronden -2.600  
203 2e alg. Begr.bijstelling: Soortmanagementplan -6.000  
203 2e alg. Begr.bijstelling: Schaartven 125.000  
      563.265
  Programma 4: Financiën    
1 Investeringsschema 2019-2022, saldo begroting en amendementen 34.636  
2 Doorwerking Berap II 2018: Algemene Uitkering en taakmutaties -10.385  
2 Doorwerking Berap II 2018: Vergoeding invordering -8.150  
15 Bestemming van het jaarrekeningresultaat 2018 gemeente Boxmeer 485.000  
101 1e alg. Begr.bijstelling: Diverse stelposten 210.000  
102 1e alg. Begr.bijstelling: Algemene Uitkering 111.523  
102 1e alg. Begr.bijstelling: Inhuur personeel -500.000  
102 1e alg. Begr.bijstelling: WOZ bezwaar en beroep -50.000  
201 2e alg. Begr.bijstelling: Reserve Sociaal Domein -444.960  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Dividend BNG 35.181  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Algemene uitkering 1.081.088  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Loon- en prijscompensatie -383.346  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Personeelskosten (incl. inhuur) 384.368  
202 2e alg. Begr.bijstelling: OZB 16.000  
202 2e alg. Begr.bijstelling: BTW 21.000  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Diversen 6.940  
204 2e alg. Begr.bijstelling: Renteomslag -62.104  
      926.791
  Programma 5: Leefbaarheid    
6 Waarderingssubsidie musea gemeente Boxmeer -24.300  
12 Verhoging van de financiële bijdrage aan St. Sportpark De Brest te Boxmeer -13.574  
16 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost 12.499  
101 1e alg. Begr.bijstelling: Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer -255.000  
102 1e alg. Begr.bijstelling: Combinatiefuncties -9.000  
201 2e alg. Begr.bijstelling: Gebouwenbeheer -87.580  
201 2e alg. Begr.bijstelling: Onderwijs achterstandenbeleid 70.514  
201 2e alg. Begr.bijstelling: Compensatieregeling peuterspeelzaalwerk 41.000  
201 2e alg. Begr.bijstelling: Subsidies Volksontwikkeling 30.000  
201 2e alg. Begr.bijstelling: Leerlingenvervoer 70.000  
201 2e alg. Begr.bijstelling: Diversen 17.960  
      -147.481
  Programma 6: Sociale zaken en werkgelegenheid    
2 Doorwerking Berap II 2018: diversen 30.868  
101 1e alg. Begr.bijstelling: Huishoudelijke verzorging -210.000  
101 1e alg. Begr.bijstelling: BUIG 367.400  
102 1e alg. Begr.bijstelling: Jeugdhulp kinderen in een AZC -88.566  
201 2e alg. Begr.bijstelling: WWB 650.000  
201 2e alg. Begr.bijstelling: Basisteam jeugd en gezin -335.791  
201 2e alg. Begr.bijstelling: Individuele voorzieningen natura jeugd 907.041  
201 2e alg. Begr.bijstelling: Veiligheid, jeugdreclass en opvang jeugd -247.365  
201 2e alg. Begr.bijstelling: Natura begeleiding 243.478  
201 2e alg. Begr.bijstelling: Diversen -56.618  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Maatschappelijke begeleiding -18.960  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Bonus beschut werken -15.000  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Verhoging taalniveau statushouders -33.587  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Integratie-uitkering Participatie -141.543  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Integratie-uitkering Voogdij/18+ -20.623  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Jeugdhulpbudget -528.441  
202 2e alg. Begr.bijstelling: Personeelskosten (incl. inhuur) -14.000  
202 2e alg. Begr.bijstelling: WSW -25.019  
      463.274
  Programma 7: Duurzaamheid en klimaatadaptatie    
0  
      0
  Programma 8: Vergunningen, toezicht en handhaving    
2 Doorwerking Berap II 2018: geografisch basisbeheer -36.000  
103 1e alg. Begr.bijstelling: Handhaving ODBN -84.477  
203 2e alg. Begr.bijstelling: Leges omgevingsvergunningen -323.750  
203 2e alg. Begr.bijstelling: Juridische handhaving -39.500  
      -483.727
       
  Post onvoorzien na wijzigingen   849.367
Exploitatie Begroting 2019 na wijzigingen
69222010 Onvoorziene uitgaven 849.367

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Programma Omschrijving   begroot werkelijk saldo Toelichting
  Baten          
0 Bestuur en Ondersteuning          
  Verkoop reststroken 63406020 44.000 83.116 -39.116 Betreft de verkoop (incidentele opbrengst) van reststroken in 2019.
1 Veiligheid          
  Overdracht brandweerkazerne 55502580 354.000 398.632 -44.632 Betreft overdracht brandweerkazerne aan Veiligheidsregio Brabant-Noord, hierdoor vindt er een storting plaats in de algemene reserve.
2 Openbare Werken          
  Beheer Schaartven 65602540 146.000 146.000 0 Betreft de verkoop het Schaartven in Overloon.
3 Economische en ruimtelijke ontwikkeling          
  - Verkoop landbouwgronden 63406010 224.000 6.486 217.514 Betreft de verkoop (incidentele opbrengst) van landbouwgronden in 2019.
4 Financiën          
  - Onttrekking algemene reserve (herindeling/kern.) 69801010 364.650 181.953 182.697 Uitvoering van het plan van aanpak "Opschalen en verbinden" voor de herindeling. Deze kosten worden gedekt uit de algemene reserve.
  - Onttrekking algemene reserve (woningbouw) 69801010 620.629 620.629 0 Betreft het aanvullend tekort van het plan hoek Burgemeester Verkuijlstraat / Steenstraat, dit tekort wordt gedekt uit de algemene reserve.
  - Onttrekking algemene reserve (Burg.Verk.str.) 69801010 377.000 376.389 611 Aangezien het pand aan de Burgemeester Verkuijlstraat is gesloopt dient deze in één keer afgeschreven te worden ten lasten van de algemene reserve.
  - Onttrekking reserve Kunst 69800115 30.000 20.000 10.000 Uitgaven van kunst in 2019 die ten laste van de reserve kunst worden gebracht.
  - Onttrekking reserve Reconstructie Buitengebied 69800415 70.318 70.318 0 Dit zijn kosten verbeterplan urgentiebedrijf, deze kosten worden gedekt uit de reserve reconstructie.
  - Onttrekking reserve duurzaamheid 69800675 214.775 112.100 102.675 Kosten duurzaamheidsplan 2019 welke gedekt worden uit de reserve duurzaamheid.
  - Onttrekking reserve HNG 69801010 75.891 75.891 0 De verkoopopbrengst van de belegging HNG is in depot geplaatst bij de BNG. De koopprijs werd niet in één termijn betaald,
maar uitgesmeerd over 25 jaarlijkse termijnen (eerste termijn 1 september 1996, laatste termijn 1 september 2020). Om
aan de verplichtingen te voldoen heeft de koper (Bouwfonds) een bedrag in depot geplaatst bij de BNG.
  - Onttrekking reserve Bestemmingsplan Buitengebied 69800425 64.467 11.210 53.257 Betreft kosten herziening bestemmingsplan buitengebied welke gedekt worden uit de reserve bestemmingsplan buitengebied.
  Totaal:   2.585.730 2.102.724 483.006  
             
Programma Omschrijving   begroot werkelijk saldo  
  Lasten          
0 Bestuur en Ondersteuning          
  - Enquetecommissie Hansa 60011060 5.992 10.139 -4.147 Betreft het instellen van de enquêtecommissie Hansa.
  - Wachtgeld gewezen wethouders 60012012 132.220 132.185 35 Dit zijn de kosten met betrekking tot het wachtgeld van de gewezen wethouders.
  - Burgemeester Verkuijlstraat 55901580 377.000 376.389 611 Aangezien het pand aan de Burgemeester Verkuijlstraat is gesloopt dient deze in één keer afgeschreven te worden ten lasten van de algemene reserve.
  - 75 jaar bevrijding 60012075 28.950 27.765 1.185 Kosten 2019 en 2020 inzake 75 jaar bevrijding.
  - Herindeling / kernendemocratie 60051070 364.650 181.953 182.697 Uitvoering van het plan van aanpak "Opschalen en verbinden" voor de herindeling. Deze kosten worden gedekt uit de algemene reserve.
2 Openbare Werken          
  - Beheer Schaartven 65602540 21.000 20.837 163 Betreft de verkoop het Schaartven in Overloon.
3 Economische en ruimtelijke ontwikkeling          
  - Bestemmingsplan Buitengebied 68101020 64.467 11.210 53.257 Betreft kosten herziening bestemmingsplan buitengebied welke gedekt worden uit de reserve bestemmingsplan buitengebied.
  - Woningbouw 68302090 620.629 620.629 0 Betreft het aanvullend tekort van het plan hoek Burgemeester Verkuijlstraat / Steenstraat, dit tekort wordt gedekt uit de algemene reserve.
4 Financiën          
  - Storting reserve reconstructie 69800810 199.100 3.660 195.440 Dit zijn kosten verbeterplan urgentiebedrijf, deze kosten worden gedekt uit de reserve reconstructie.
  - Storting reserve huisvesting onderwijs 69800110 231.617 277.995 -46.378 M.i.v. het begrotingsjaar 2007 worden alle kosten verband houdend met de huisvesting onderwijs verantwoord op de
kostenplaats huisvesting onderwijs. De kosten van huisvesting worden gerelateerd aan de bijdrage voor de decentralisatie huisvesting onderwijs in de Algemene Uitkering. Het verschil tussen de uitgaven voor de huisvesting onderwijs en de
uitkering in het gemeentefonds wordt verrekend met de reserve Huisvesting Onderwijs. Binnen het product Huisvesting
Onderwijs worden budgettaire schommelingen voor 100% opgevangen uit deze reserve.
  - Storting reserve duurzaamheid 69800675 44.040 44.040 0 Betreft de jaarlijkse storting in de reserve duurzaamheid conform het duurzaamheidsplan.                                                       
  - Storting reserve sociaal domein 69800220 229.050 229.051 -1 Betreft de mutatie 2019 op de reserve Sociaal Domein.
  - Storting algemene reserve (brandweerkazerne) 69801010 354.000 387.762 -33.762 Betreft overdracht brandweerkazerne aan Veiligheidsregio Brabant-Noord, hierdoor vindt er een storting plaats in de algemene reserve.
5 Leefbaarheid          
  - Kunst 65401020 30.000 20.000 10.000 Uitgaven van kunst in 2019 die ten laste van de reserve kunst worden gebracht.
7 Duurzaamheid en klimaatadaptatie          
  - Duurzaamheidsplan 67231020 214.775 112.100 102.675 Kosten duurzaamheidsplan 2019 welke gedekt worden uit de reserve duurzaamheid.
  - Verbeterplan urgentiebedrijf 67233040 70.318 70.318 0 Dit zijn kosten verbeterplan urgentiebedrijf, deze kosten worden gedekt uit de reserve reconstructie.
  Totaal:   2.987.808 2.526.033 461.775  
             
  Per saldo resultaat
  -402.078 -423.309 21.231  

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan en van reserves per programma

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan en van reserves per programma

  Raming begrotings-jaar na wijziging Waarvan structureel Realisatie begrotings-jaar Waarvan structureel
Programma 4 Financiën        
Taakveld 0.10 Mutaties reserves        
Toevoegingen aan reserves        
Reconstructie buitengebied, resultaat verkoop landbouwgronden 199.100 0 3.660 0
Algemene reserve, storting (verkoop brandweerkazerne) 354.000 0 387.762 0
Algemene reserve, storting reserve Hoogkoor 21.321 0 21.321 0
Duurzaamheid, storting 46.255 2.215 44.040 0
Reconstructie buitengebied, storting 1.018 1.018 0 0
Sociaal Domein, storting 229.050 0 229.051 0
Hoogkoor, storting 567.016 0 567.016 0
Huisvesting onderwijs, storting 231.617 0 277.995 0
Nieuwbouw Gemeentehuis, storting 133.070 133.070 133.070 133.070
Totaal toevoegingen 1.782.447 136.303 1.663.915 133.070
Onttrekkingen aan reserves        
Algemene reserve, onttrekking (herindeling/kernendemocratie) 364.650 0 181.953 0
Algemene reserve, onttrekking (woningbouw) 620.629 0 620.629 0
Algemene reserve, onttrekking (Burgemeester Verkuijlstraat) 377.000 0 376.389 0
Bestedingsreserve, onttrekking 2.177.679 0 2.177.679 0
Reconstructie buitengebied, Verbeterplan urgentiebedrijf 70.318 0 70.318 0
Reconstructie buitengebied, dekking kapitaallasten 17.848 17.848 13.011 13.011
Bestemmingsplan buitengebied 64.467 0 11.210 0
Nieuwbouw Gemeentehuis, dekking kapitaallasten 534.073 534.073 534.072 534.072
HNG, vrijval afkoopsom 75.891 0 75.891 0
Duurzaamheid, onttrekking 214.775 0 112.100 0
Duurzaamheid, dekking kapitaallasten 52.424 52.424 31.763 31.763
Hoogkoor kapitaallasten, dekking kapitaallasten 110.025 110.025 110.025 110.025
Hoogkoor kapitaallasten, storting reserve Hoogkoor 588.337 0 588.337 0
Kunst, onttrekking 30.000 0 20.000 0
Totaal onttrekkingen 5.298.116 714.370 4.923.377 688.871

Informatie WNT

Informatie WNT

Gegevens 2019

 

 

 

 

bedragen x € 1

De heer Cornelissen

De heer Reintjes

Mevr. Groenewoud - de Best

De heer van de Loo

Functiegegevens

Raadsgriffier

Waarnemend secretaris

Griffier

Secretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 - 30/06

01/01 - 31/12

01/07 - 31/12

01/01 - 14-06  

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  

1

1

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

ja

Bezoldiging

 

 

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 46.946,05

€ 100.851,78

 € 37.521,05

€ 68.766,10

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 8.158,44

€ 16.316,88

€ 5.729,16

€ 9.175,15

Bezoldiging

€ 55.104,49

€ 117.168,66

€ 43.250,51

€ 77.941,25

 

 

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 96.202,74

€ 194.000,00

€ 97.797,26

€ 87.698,63

 

 

 

 

 

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

 N.v.t.

 N.v.t.

 N.v.t.

N.v.t.

 

   

 

 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2018

 

 

 

 

bedragen x € 1

       

Functiegegevens

Raadsgriffier

Waarnemend secretaris

N.v.t.

Secretaris *

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 - 31/12

17/09 - 31/12

N.v.t.

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

N.v.t.

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

N.v.t.

Ja

Bezoldiging

 

 

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 93.572,85

€ 36.364,74

N.v.t.

€ 130.729,90

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 15.255,00

€ 4.407,00

N.v.t.

€ 18.490,68

Bezoldiging

€ 108.827,85

€ 40.771,74

N.v.t.

€ 149.220,58

 

 

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 189.000,00

€ 54.887,67

N.v.t.

€ 189.000,00

* Op grond van de zienswijze van het ministerie is de conclusie dat de heer Van de Loo voor het volledige jaar 2018 als topfunctionaris aangemerkt dient te worden.

Analyse begrotingsrechtmatigheid

Analyse begrotingsrechtmatigheid exploitatie

Kadernota Rechtmatigheid

In de  kadernota Rechtmatigheid, welke is uitgegeven door de Commissie BBV, wordt nader ingegaan op belangrijke punten met betrekking tot de rechtmatigheid.

Rechtmatigheid in de accountantscontrole is een onderwerp dat vaak in ontwikkeling is. Een ingrijpende herziening van deze kadernota zal zodoende op korte termijn wel plaatsvinden. In de huidige situatie maakt het oordeel over de rechtmatigheid onderdeel uit van de controleverklaring van de accountant. De commissie Depla heeft voorgesteld dat het College van burgemeester en wethouders (college) en Gedeputeerde Staten met ingang van het verslagjaar 2021 zich rechtstreeks verantwoorden over de rechtmatigheid aan de raad c.q. Provinciale Staten.

De kadernota is bedoeld voor accountants en decentrale overheden. Met deze nota wordt beoogd richting te geven aan een eenduidige invulling van het rechtmatigheids-begrip bij decentrale overheden, in het kader van de rechtmatigheidscontrole door de accountant en zijn oordeel hierover bij de jaarrekening. Voor accountants is het belangrijk kennis te nemen van deze nota om te voorkomen dat door verschillende accountants (tussen, maar ook binnen kantoren) op verschillende wijze met rechtmatigheidsvraagstukken wordt omgegaan.

Voor de decentrale overheden biedt de nota inzicht in de vraagstukken en afwegingen waarmee de accountant wordt geconfronteerd en geeft daarnaast de belangrijkste kaders voor de besluitvorming en de reikwijdte van de (financiële) rechtmatigheid.

Normaal gesproken zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de gemeenteraad vallen.

Overschrijdingen dienen goed herkenbaar in de jaarrekening te worden opgenomen. Door het vaststellen van de rekening door de raad waarin die uitgaven wel zijn opgenomen worden de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven.

Daarnaast kennen we nog begrotingsoverschrijdingen die geheel of grotendeels gecompenseerd worden door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidie of begrotingsoverschrijdingen op investeringen waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere kapitaallasten. In principe zijn deze overschrijdingen onrechtmatig maar uiteindelijk tellen ze niet mee voor het oordeel van de accountant.

Uit voorgaande cijfers blijkt dat bij 4 programma’s de werkelijke lasten hoger zijn dan de geraamde lasten. Met inachtneming van de kadernota Rechtmatigheid wordt onderstaand ingegaan op deze programma’s.

Programma 0 Bestuur en Ondersteuning

Thema Bestuurszaken

Het pensioen voor wethouders is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De wethouders bouwen op grond van die wet pensioen op. Gemeenten hebben op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) de taak hiervoor een voorziening te vormen. Daarmee is zichtbaar voor welk bedrag oud- en zittende wethouders pensioen hebben opgebouwd. Jaarlijks berekent een extern bureau of de voorziening nog toereikend is. Afhankelijk hiervan moet (mogelijk) een storting in de voorziening plaatsvinden. Daadwerkelijke pensioenaanspraken worden uit deze voorziening betaald. Op basis van de meest actuele berekeningen dient er dit jaar een extra bedrag van € 935.000 in de voorziening wethouderspensioenen te worden gestort. De grootste oorzaak van deze extra storting ligt aan de sterke daling van de rekenrente. Deze werkwijze valt binnen de beleidskaders.

Daarnaast zijn werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). Als eigenrisicodrager voor de WW betaalt de gemeente de kosten (incl. sociale lasten en pensioenpremies) van de WW-uitkering, als de werknemers werkloos worden. Conform BBV voorschriften dient hier een voorziening voor gevormd te worden. De storting in deze voorziening bedroeg in 2019 € 418.180.

Programma 1 Veiligheid

Thema Openbare Orde, Veiligheid en Ondermijning

Als gevolg van het waarborgen van de veiligheid in de gemeente Boxmeer zijn de straatcoaches extra ingezet en hebben daardoor meer uren ingezet dan vooraf gepland en begroot. Voornamelijk met betrekking tot de evenementen zijn meer uren ingezet.

Programma 4 Financiën

Thema Planning & Control

Door het, conform de voorschriften, boeken van het positieve rekeningresultaat 2019 zijnde € 3.662.972 vallen de werkelijke lasten hoger uit dan de raming. Deze werkwijze valt binnen de beleidskaders.

Programma 7 Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Thema Klimaat en Riolering

Bij de begroting wordt jaarlijks bekeken wat de lasten zijn van de riolering. Hier tegenover staan de opbrengsten rioolrechten. Het verschil wordt gestort (indien opbrengsten hoger dan kosten) danwel onttrokken aan de voorziening riolering. In de begroting werd nog uitgegaan van een onttrekking. Deze systematiek wordt vervolgens ook bij de jaarrekening toegepast. Bij de jaarrekening bleek dat er sprake was van lagere lasten (lonen en kapitaallasten) en een hogere opbrengst rioolrechten. Dit betekent dat er op rekeningbasis een storting in de voorziening heeft plaatsgevonden in plaats van een onttrekking. Deze werkwijze valt binnen de beleidskaders.

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Begroting 2019 -/- Rekening 2019
Lasten
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning 12.502.540 14.674.912 15.354.207 -679.295
Programma 1 - Veiligheid 1.947.756 2.096.574 2.127.937 -31.363
Programma 2 - Openbare Werken 5.311.184 5.376.452 5.310.743 65.709
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. 7.308.786 9.337.532 8.754.408 583.124
Programma 4 - Financiën 4.238.948 3.467.645 5.841.749 -2.374.104
Programma 5 - Leefbaarheid 8.138.021 9.154.121 8.804.853 349.268
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel. 24.937.358 26.905.703 25.530.629 1.375.074
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad. 4.443.805 4.747.696 4.935.063 -187.367
Programma 8 - VTH 2.413.898 2.351.637 2.286.134 65.503
Totaal 71.242.295 78.112.271 78.945.722 -833.451

Analyse begrotingsrechtmatigheid investeringen

Kredieten

In onderstaand overzicht zijn alle kredietoverschrijdingen aangegeven. Waar het gaat om minimale overschrijdingen wordt verder geen toelichting gegeven.

Tractiemiddelen

Dit betreft de aanschaf van elektrische auto’s, deze zijn te laag geraamd. In de 1e berap 2020 is deze overschrijding opgenomen en is aanvullend krediet aangevraagd.

Molenstraat/Cuijkseweg Oeffelt

De hogere kosten bij het project Molenstraat/Cuijkseweg zijn ontstaan omdat er een andere deklaag is aangebracht. Tegenover de hogere kosten stond wel een hogere subsidieopbrengst. Begin 2020 is de definitieve subsidiebeschikking ontvangen. Er resteert daarna een overschrijding van € 21.000, dit is ontstaan na de 2e berap 2019. In de 1e berap 2020 wordt hiervoor extra krediet aangevraagd, waarna het project kan worden afgesloten.

Fietsvoorziening en verlichting Molenweg

De aanbesteding van de Molenweg viel iets duurder uit dan was geraamd.

Project Breedband

Dit project loopt nog door in 2020, er ontstaat een overschrijding omdat er diverse voorschotten zijn betaald aan de corporatie LVCnet. In de loop van dit project worden bijdragen van andere gemeenten ontvangen. Begrotingstechnisch zijn de uitgaven gelijk aan de inkomsten, in de praktijk worden de uitgaven eerst gedaan, de inkomsten volgen.

Renovatie begraafplaats Sambeek

De reden van de overschrijding is dat de kosten voorlopig inclusief btw zijn geboekt, terwijl in de raming het uitgangspunt is gehanteerd dat de btw van de kosten 100% compensabel zijn. Er dient nog nader te worden bepaald in welke mate de btw compensabel is.

 

Uw raad wordt verzocht om bovengenoemde begrotingsafwijkingen alsnog te autoriseren.

Exploitatie Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
I010201582000000 Nissan E-NV200 V-040-ZR IVS2019 34.000 39.083 -5.083
I010201586000000 Nissan E-NV200 G-636-FH IVS2019 36.373 37.871 -1.498
I010203210000000 Molenstraat/Cuijkseweg Oeffelt-72032100 350.000 371.409 -21.409
I010203220000000 Herinrichting zuidelijk deel Steenstr. 275.000 275.693 -693
I010204062000000 Fietsvoorz. en verlichting Molenweg 132.000 139.986 -7.986
I010204510000000 Project Breedband 215.000 295.718 -80.718
I010206098040000 Gebiedsmarketing - NM2018 10.000 21.475 -11.475
I010209001000000 Renovatie begraafplaats Sambeek IVS2015. 727.670 850.136 -122.466
I010404138000000 ICT: Impl. zaaksysteem Join 2-740413800 152.250 152.945 -695
Totaal 1.932.293 2.184.316 -252.023

Bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen SISA

Single Information Single Audit (SISA)