Sitemap

Begroting 2021 Blz. 1
Begroting 2021 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Begroting in één oogopslag Blz. 4
BIO Blz. 5
Voorwoord Blz. 6
Begrotingsdag Boxmeer donderdag 5 november Blz. 7
Acties beleid 2021 Blz. 8
Feiten en cijfers over de begroting 2021 Blz. 9
Aanbiedingsnota. Blz. 10
Aanbiedingsnota Blz. 11
Aanbiedingsnota Blz. 12
Structureel begrotingssaldo Blz. 13
Structureel begrotingssaldo Blz. 14
Begroting Blz. 15
Inleiding Blz. 16
Begroting 2021 Blz. 17
Opbouw van de begroting Blz. 18
Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 19
Begrotingscirculaire 2020 Blz. 20
Richtlijn ramen extra middelen jeugdzorg in de begroting en meerjarenraming Blz. 21
Algemene Uitkering Blz. 22
Overzicht Programma's en Thema's 2021 Blz. 23
Raadsprogramma 2018-2022 Blz. 24
Aanleiding Blz. 25
Nadere toelichting Blz. 26
Leefbaarheid Blz. 27
Wat willen we bereiken? Blz. 28
Burgerinitiatieven toejuichen, stimuleren en faciliteren Blz. 29
Bij burgerinitiatieven wordt de Raad betrokken Blz. 30
De gemeente brengt verenigingen met elkaar in contact Blz. 31
De gemeente deelt haar kennis en zorgt ervoor dat inwoners bij de gemeente terecht kunnen met initiatieven en dat zij ook initiatieven zullen initiëren Blz. 32
De gemeente probeert altijd met mensen mee te werken Blz. 33
De gemeente stelt een convenant op met inwoners Blz. 34
Wijkconsulenten maken knelpunten zichtbaar Blz. 35
Streven naar evenwichtige demografische opbouw Blz. 36
De gemeente kijkt wat een evenwichtige verdeling van demografische opbouw is en houdt hierbij de realiteit voor ogen Blz. 37
De gemeente straalt gastvrijheid in haar dienstverlening uit Blz. 38
Wonen Blz. 39
Wat willen we bereiken? Blz. 40
Bouwen in alle kernen met alternatieve woonvormen (voor jong en oud) en kwalitatief goede woonomgeving Blz. 41
De gemeente geeft ruimte aan verschillende woonvormen. Hierbij moet gedacht worden aan Tiny Houses, hofjes, pre-mantelzorgwoningen, ouderproof wonen Blz. 42
De gemeente onderzoekt op welke manieren zij soepeler om kan gaan met procedures in bestemmingsplannen en hierbij buiten de kaders durft te denken Blz. 43
Meer huurwoningen in alle kernen Blz. 44
De afspraken met de woningbouwvereniging moeten beter nageleefd worden en strenger gecontroleerd worden (ook door de Raad) Blz. 45
Er moet meer gebouwd worden, zowel op het gebied van huur als koop Blz. 46
Kernendemocratie Blz. 47
Wat wilen we bereiken? Blz. 48
Lokaal doen wat kan, bovenlokaal wat moet Blz. 49
Bij initiatieven van inwoners wordt ook de representativiteit ervan meegenomen Blz. 50
De gemeente krijgt één centraal aanspreekpunt in de persoon van de coördinator dorps- en wijkraden Blz. 51
Er wordt bij inwoners gepeild op welke manier en waarover zij inspraak willen hebben in de gemeente Blz. 52
Er wordt een wegwijzer gemaakt waarin de verschillende procedures voor burgerparticipatie helder worden weergegeven Blz. 53
Inwoners worden vroegtijdig in een proces ingelicht over de gang van zaken Blz. 54
Meer vraaggericht (van onder naar boven) dan aanbodgericht Blz. 55
Er moet een evenwichtige vertegenwoordiging van de dorpen zijn. Dit kan onder andere door bijvoorbeeld het democratisch legitiem maken van dorpsraden Blz. 56
Er wordt een jongerenforum opgericht Blz. 57
Er wordt een prijsvraag voor het beste burgerinitiatief georganiseerd Blz. 58
Ook binnen de gemeentelijke organisatie wordt de omslag gemaakt om meer vraaggericht te werken dan aanbodgericht Blz. 59
Toezicht en Handhaving Blz. 60
Wat willen we bereiken? Blz. 61
Flexibeler prioriteren en zorgen voor maatwerk Blz. 62
Er wordt een roadmap handhaving opgesteld en besproken in de Raad, zodat de Raad vanuit een visie keuzes kan maken ten aanzien van handhaving. Hierbij is horeca in het buitengebied een expliciet aandachtspunt Blz. 63
Ga met bewoners in gesprek over de benodigde prioriteiten voordat een roadmap wordt opgesteld Blz. 64
Het uitvoeringsprogramma wordt met de Raad gedeeld en geëvalueerd Blz. 65
Veel voorkomende overtredingen (excessen) worden duidelijk zichtbaar gemaakt in rapportages, zodat er sneller op geacteerd kan worden Blz. 66
Toezicht beter berusten Blz. 67
Bij inzet van externen voor toezicht moet wel gewerkt worden vanuit de gemeentelijke visie Blz. 68
De gehele buitendienst moet ingezet worden voor toezicht: iedereen kan dienen als ogen & oren voor handhaving. Het is niet alleen de taak van de BOA’s Blz. 69
Toezicht wordt qua menskracht uitgebreid Blz. 70
Zorg voor goed opgeleide, professionele toezichthouders en houd de expertise up-to-date Blz. 71
Zorg voor meer voorlichting Blz. 72
Zorg voor stevige handhaving, dat werkt ook preventief Blz. 73
Duurzaamheid Blz. 74
Wat willen we bereiken? Blz. 75
Duurzaamheid wordt integraal in beleid opgenomen en daaraan wordt getoetst Blz. 76
Aan elk hoofdstuk van de begroting wordt een paragraaf duurzaamheid toegevoegd Blz. 77
In alle Raadsvoorstellen wordt een duurzaamheidsparagraaf opgenomen Blz. 78
Meer duurzaamheid is hard nodig Blz. 79
De gemeente maakt zich hard voor beter openbaar vervoer en stimuleert het gebruik hiervan Blz. 80
De gemeente richt een informatiecentrum in Blz. 81
De gemeente stelt een lange termijnagenda duurzaamheid op Blz. 82
Duurzaamheidsplannen van innovatieve bedrijven worden ter inspiratie opgehaald en gepresenteerd Blz. 83
Er komt een plan Verduurzaming Buitengebied Blz. 84
Inrichten van een warmtekrachtcentrale Blz. 85
Mogelijk maken van toiletten met regenwatervoorziening Blz. 86
Oprichten van een energiecoöperatie naar Overloons model Blz. 87
Plaatsen van zonnecellen op platte bedrijfsdaken Blz. 88
Stimuleren en faciliteiten van duurzaamheidsmaatregelen door inwoners en verenigingen Blz. 89
Verkeersveiligheid Blz. 90
Wat willen we bereiken? Blz. 91
Actievere inventarisatie, prioritering en uitvoering met terugkoppeling naar de Raad Blz. 92
Bij aanpak van verkeerssituaties wordt ook rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen op en nabij de betreffende locatie Blz. 93
De Raad ontvangt ieder kwartaal een rapportage Blz. 94
Er worden meer snelheid beperkende maatregelen genomen. We wachten niet tot er sprake is van excessen Blz. 95
Onwenselijke verkeerssituaties worden niet alleen door dorpsraden geïnventariseerd, maar ook door inwoners. Hiertoe wordt jaarlijks een oproep aan inwoners gedaan Blz. 96
Afstemming en inrichting beleid is primair gericht op fietsers en voetgangers Blz. 97
Bij verkeersplannen moet onderscheid gemaakt worden naar verschillende verkeersstromen: scholen/recreatie/fietsroutes Blz. 98
Fiets- en voetpaden worden zoveel mogelijk gescheiden Blz. 99
Kwetsbare deelnemers/langzaam verkeer heeft altijd voorrang Blz. 100
Zorg voor goede verlichting Blz. 101
Knelpunten direct aanpakken Blz. 102
Algemeen erkende knelpunten worden zo snel mogelijk opgepakt, ook zonder dat er ongevallen hebben plaatsgevonden. Hiertoe wordt een knelpuntenlijst opgesteld Blz. 103
Bij het uitvoeren van eenvoudige maatregelen worden inwoners betrokken Blz. 104
De gemeente onderzoekt of de mogelijkheden voor ‘mijngemeente-app’ kunnen worden uitgebreid, zodanig dat onveilige situaties of knelpunten laagdrempelig kunnen worden gemeld Blz. 105
Eenvoudige maatregelen worden direct uitgevoerd. Hiervoor wordt een specifiek budget in de begroting gereserveerd Blz. 106
Er wordt zo snel mogelijk gezorgd voor fietspadverlichting op de Molenweg Blz. 107
Vervolg Blz. 108
Vervolg Blz. 109
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 110
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 111
Thema Bestuurszaken Blz. 112
Wat willen we bereiken? Blz. 113
Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Deze stip komt steeds dichterbij en wordt meer en meer werkelijkheid. Blz. 114
Diverse (raads)werkgroepen zijn opgestart om het proces naar herindeling soepel te laten verlopen. Blz. 115
In samenspraak met de samenleving, de dorps- en wijkraden zullen er stappen gezet worden naar innovatieve vormen van kernendemocratie. Blz. 116
Verder participeert de gemeente in regionale samenwerkingsverbanden zoals Land van Cuijk, Regio Noordoost Brabant en Euregio waar gezamenlijk projecten worden opgepakt die van belang zijn voor de leefbaarheid van onze samenleving en haar omgeving. Blz. 117
Wat mag het kosten? Blz. 118
Thema Burgerzaken en Verkiezingen Blz. 119
Wat willen we bereiken? Blz. 120
Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen. Blz. 121
Correcte en passende beantwoording en behandeling van vragen van klanten. Blz. 122
Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen Blz. 123
Organisatie van de benodigde verkiezingen / uitvoering geven aan het draaiboek verkiezingen. Blz. 124
Wat mag het kosten? Blz. 125
Thema Bedrijfsvoering Blz. 126
Wat willen we bereiken? Blz. 127
Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer. Blz. 128
We gaan verder op de reeds ingeslagen weg, waarbij volgens de laatste inzichten werkprocessen, afspraken, controle-momenten en planning en control ingezet worden om het totaal te kunnen sturen en beheersen. Blz. 129
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 130
Wat mag het kosten? Blz. 131
Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie Blz. 132
Wat willen we bereiken? Blz. 133
Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën. Blz. 134
Wij gaan naar de inwoners toe en inventariseren waar de inwoners van wijken en dorpen behoefte aan hebben. Blz. 135
Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering. Blz. 136
Wij geven ruimte aan inwoners om mee te doen. Blz. 137
Wij kiezen voor een thematische benadering. Blz. 138
Wat mag het kosten? Blz. 139
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 0 Blz. 140
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 0 Blz. 141
Verbonden partijen - Programma 0 Blz. 142
AgriFood Capital Blz. 143
Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Blz. 144
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Blz. 145
Euregio Rijn-Waal Blz. 146
Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) Blz. 147
Beleidsindicatoren - Programma 0 Blz. 148
Beleidsindicatoren - Programma 0 Blz. 149
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 0 Blz. 150
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 0 Blz. 151
Programma 1 - Veiligheid Blz. 152
Programma 1 - Veiligheid Blz. 153
Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning Blz. 154
Wat willen we bereiken? Blz. 155
Een veilige en gezonde omgeving voor iedereen Blz. 156
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 157
Keurmerk Veilig Ondernemen Blz. 158
Toepassing van de wet BIBOB, daar waar dit wenselijk is. Blz. 159
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 160
Wat mag het kosten? Blz. 161
Thema Brandweer en crisisbestrijding Blz. 162
Wat willen we bereiken? Blz. 163
Een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van hulpverlening in de gemeente. Blz. 164
De crisisorganisatie regionaal als lokaal op peil houden, zodat er bij eventuele calamiteiten adequaat gehandeld kan worden. Blz. 165
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 166
Wat mag het kosten? Blz. 167
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 1 Blz. 168
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 1 Blz. 169
Verbonden partijen - Programma 1 Blz. 170
Veiligheidsregio Brabant-Noord Blz. 171
Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost Blz. 172
Beleidsindicatoren - Programma 1 Blz. 173
Beleidsindicatoren - Programma 1 Blz. 174
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 1 Blz. 175
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 1 Blz. 176
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 177
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 178
Thema Werk in uitvoering Blz. 179
Wat willen we bereiken? Blz. 180
De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. Blz. 181
Aandacht voor toegankelijke en levensloopbestendige openbare ruimte. Blz. 182
Burgerparticipatie/wijk- en dorpsraden structureel inbedden in WIU-proces gekoppeld aan de P&C-cyclus. Blz. 183
De inwoner merkt dat er op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt gewerkt en dat de kwaliteit en veiligheid van de wegen en groen verbetert. Blz. 184
De openbare ruimte wordt onderhouden op beeldkwaliteit B. Blz. 185
Fietsveiligheid maasbrug Oeffelt-Gennep. Betreft lobby naar provincies Limburg en Noord-Brabant. Blz. 186
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Maatregelen overweg St. Anthonisweg deels spoorverdubbeling en omleggen fietsroute Schilderspad. Blz. 187
Optimaliseren verkeersveiligheid waarbij extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Daarbij te denken aan projecten zoals fietsvoorzieningen en rotonde Burg. Verkuijlstraat. Blz. 188
Realisatie maatregelen in de openbare ruimte om invulling te geven aan de veranderde klimaatomstandigheden. Blz. 189
Revitalisering openbare ruimte. Groot deel van de openbare ruimte is zo oud dat deze versleten is en niet meer aansluit op de gebruiksbehoefte. Blz. 190
Uitvoering geven aan verkeersveiligheidsmaatregelen. Blz. 191
Verder verduurzamen wagenpark van de gehele gemeente. Blz. 192
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 193
Wat mag het kosten? Blz. 194
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 2 Blz. 195
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 2 Blz. 196
Beleidsindicatoren - Programma 2 Blz. 197
Beleidsindicatoren - Programma 2 Blz. 198
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 2 Blz. 199
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 2 Blz. 200
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 201
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 202
Thema Economie en Vestigingsklimaat Blz. 203
Wat willen we bereiken? Blz. 204
Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen. Blz. 205
Centrummanagement Blz. 206
Contacten bedrijven en bedrijfsacquisitie Blz. 207
Innovatieve hotspot Land van Cuijk Blz. 208
Provinciaal beleid bedrijventerreinen Blz. 209
Participatie in economische structuurversterkende projecten. Blz. 210
Deelname Ruimte in diverse projecten Land van Cuijk, Regio Noord-Oost Brabant, Agrifood Capital, Euregio en Interreg Blz. 211
Wat mag het kosten? Blz. 212
Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Blz. 213
Wat willen we bereiken? Blz. 214
De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod. Blz. 215
Implementatie Omgevingswet Blz. 216
Interbestuurlijke Programma (IBP) Blz. 217
Klimaatbestendig Blz. 218
Regionale woningmarktstrategie Blz. 219
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 220
Wat mag het kosten? Blz. 221
Thema Recreatie en Toerisme Blz. 222
Wat willen we bereiken? Blz. 223
Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon. Blz. 224
Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei Blz. 225
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie Blz. 226
Unesco Maasheggen Blz. 227
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 228
Wat mag het kosten? Blz. 229
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 3 Blz. 230
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 3 Blz. 231
Beleidsindicatoren - Programma 3 Blz. 232
Beleidsindicatoren - Programma 3 Blz. 233
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 3 Blz. 234
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 3 Blz. 235
Programma 4 - Financiën Blz. 236
Programma 4 - Financiën Blz. 237
Thema Planning en Control Blz. 238
Wat willen we bereiken? Blz. 239
Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief. Blz. 240
Het optimaliseren en het verder doorontwikkelen van de planning & controlcyclus in overleg met de Auditcommissie. Blz. 241
Instemmen met de Grondnota. We voeren een actieve grondpolitiek met een verantwoorde risicoafweging. Blz. 242
Wij gaan de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau brengen door de verkoop van bouwgrond. Blz. 243
Wij willen de reservepositie stabiliseren en zo nodig versterken door in de begroting ruimte vrij te maken voor sparen en mogelijke rekeningoverschotten te reserveren. Blz. 244
Wat mag het kosten? Blz. 245
Thema WOZ/Belastingen Blz. 246
Wat willen we bereiken? Blz. 247
De lokale belastingdruk blijft in lijn met het inflatiepercentage. Blz. 248
We maken een kritische analyse van de kostendekkendheid van leges en tarieven. Blz. 249
We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit Blz. 250
Een juiste WOZ-waardebepaling Blz. 251
We geven op een adequate wijze uitvoering aan de heffing van de gemeentelijke belastingen Blz. 252
We geven op een adequate wijze uitvoering aan de invordering van de gemeentelijke belastingen Blz. 253
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 254
Wat mag het kosten? Blz. 255
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 4 Blz. 256
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 4 Blz. 257
Beleidsindicatoren - Programma 4 Blz. 258
Beleidsindicatoren - Programma 4 Blz. 259
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 4 Blz. 260
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 4 Blz. 261
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 262
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 263
Thema Onderwijs Blz. 264
Wat willen we bereiken? Blz. 265
Een doorlopende leerlijn voor alle (leerplichtige) inwoners die passend en bereikbaar is. Blz. 266
Goed georganiseerd leerlingenvervoer Blz. 267
Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen Blz. 268
Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk Blz. 269
Voorkomen van voortijdig schoolverlaten Blz. 270
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 271
Wat mag het kosten? Blz. 272
Thema Welzijn Blz. 273
Wat willen we bereiken? Blz. 274
Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties. Blz. 275
Het toekomstbestendig maken van de MFA's en het bijstellen en actualiseren van het meerjarig onderhoudsplan (MOP) voor alle gemeentelijk accommodaties. Blz. 276
Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren Blz. 277
Integrale samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties, maatjesprojecten en zorgaanbieders. Blz. 278
Er wordt een organisatie opgezet waarbinnen informele zorg, mantelzorg en vrijwilligers worden gekoppeld. Het vrijwilligerssteunpunt krijgt hierbinnen een plek. Blz. 279
Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger. Blz. 280
De in 2020 vastgestelde nota mantelzorgbeleid Land van Cuijk 2020-2023 zal uitgewerkt worden. Blz. 281
Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen. Blz. 282
Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en daar waar nodig gefaciliteerd. Blz. 283
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 284
Sociom is werkzaam in dorpskernen. In het kader van wijkgericht werken, werkt Sociom samen met andere maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties, zoals Ons Thuus. Blz. 285
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 286
Wat mag het kosten? Blz. 287
Thema Sport Blz. 288
Wat willen we bereiken? Blz. 289
Het bevorderen van een gezonde leefstijl voor alle inwoners Blz. 290
In samenwerking met de GGD werken aan gezondheidsvoorlichting en gezondheidsbevordering. Blz. 291
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen. Blz. 292
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met sportverenigingen. Blz. 293
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (sport). Blz. 294
Instandhouden van binnen- en buitensportaccommodaties conform beleidskaders instandhouding binnensportaccommodaties en instandhouding buitensportaccommodaties gemeente Boxmeer Blz. 295
Uitvoering geven aan het Lokaal Sportakkoord Blz. 296
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 297
Wat mag het kosten? Blz. 298
Thema Kunst en Cultuur Blz. 299
Wat willen we bereiken? Blz. 300
Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners. Blz. 301
Met BiblioPlus zijn voor de periode 2021-2024 afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk in de gemeente Boxmeer. Blz. 302
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven. Blz. 303
Deelname aan het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit. Blz. 304
Ondersteunen Stichting Omroep Land van Cuijk. Blz. 305
Ontsluiten van Boxmeers verleden via een openbare museale voorziening. Blz. 306
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met cultuurverenigingen. Blz. 307
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (kunst en cultuur). Blz. 308
Waarderings- en incidentele subsidies kunst en cultuur. Blz. 309
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 310
Wat mag het kosten? Blz. 311
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 5 Blz. 312
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 5 Blz. 313
Verbonden partijen - Programma 5 Blz. 314
Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs Blz. 315
GGD Hart voor Brabant Blz. 316
Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Noordoost Brabant Blz. 317
Beleidsindicatoren - Programma 5 Blz. 318
Beleidsindicatoren - Programma 5 Blz. 319
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 5 Blz. 320
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 5 Blz. 321
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 322
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 323
Thema Jeugd Blz. 324
Wat willen we bereiken? Blz. 325
Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen. Blz. 326
Jeugdhulp realiseren door het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk. Blz. 327
Project Jong in de Buurt, intensief overleg met jongerenwerk, politie, jeugdpreventiewerk en gemeente. Blz. 328
Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving. Blz. 329
Het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk biedt daar waar nodig passende hulp aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben en kan daartoe doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp. Blz. 330
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 331
Het Basisteam Jeugd en Gezin en het gebiedsteam van Sociom werken samen met andere maatschappelijke organisaties en bieden daar waar nodig hulp zo nodig via doorverwijzing naar een 2e lijnsvoorziening. Blz. 332
Wat mag het kosten? Blz. 333
Thema Inkomensvoorzieningen Blz. 334
Wat willen we bereiken? Blz. 335
Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid. Blz. 336
Bij effectieve inkomensondersteuning hoort goede voorlichting over het beleid. We informeren structureel via het blad NieuwsZaken en de folder Ken uw rechten. Blz. 337
De koopkracht van de meest kwetsbare burgers op peil houden via de bijzondere bijstand, individuele toeslagen, minimaregelingen, schuldhulpverlening en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Blz. 338
Schuldhulpverlening is goed bereikbaar en aanmeldingen kunnen onder andere digitaal via de website plaatsvinden. Blz. 339
Ter voorkoming van armoede en maatschappelijk isolement bij kinderen zetten we middelen in via Stichting Leergeld en Stichting DoeJeMee. Blz. 340
We betrekken de maatschappelijke organisaties (inclusief georganiseerde vrijwilligers) bij het voorkomen van schulden (preventie) en richten ons op vroegsignalering van (geld)problemen. Blz. 341
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 342
Wat mag het kosten? Blz. 343
Thema Participatie Blz. 344
Wat willen we bereiken? Blz. 345
Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft. Blz. 346
Zelfstandig verwerven van inkomen bevorderen zodat men in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Blz. 347
Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname. Blz. 348
Het bieden van een passende werkomgeving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. Blz. 349
Social Return intensief inzetten als arbeidsmarktinstrument zodat opdrachtnemers worden gestimuleerd om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Blz. 350
Uitstroom d.m.v. re-integratie oftewel een persoon weer laten functioneren met inzet van maatregelen zodat hij weer kan terugkeren in het arbeidsproces. Blz. 351
Uitvoering geven aan de pilot ‘Lerend Werken’ door de mogelijkheden van de deelnemers aan te spreken om op deze wijze uit dagbesteding door te stromen naar een beschutte werkplek of loonvormende arbeid. Blz. 352
Wat mag het kosten? Blz. 353
Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Blz. 354
Wat willen we bereiken? Blz. 355
In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 01-01-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 356
Afstemmen van het Wmo-beleid met de regiogemeenten. Blz. 357
Burgers kunnen een beroep (blijven) doen op de in augustus 2018 vastgestelde Verordening Blijverslening. Blz. 358
De Centrumgemeente heeft in afstemming met de regiogemeenten een inkoopplan voor Wmo-ondersteuning vastgesteld. Blz. 359
De cliënt heeft de keuzevrijheid uit minimaal 3 leveranciers bij een beroep op hulpmiddelen en voorzieningen. Ook zijn er soms mogelijkheden voor hulpmiddelen via het lokale midden- en kleinbedrijf. Blz. 360
De gemeente faciliteert kwetsbare burgers door het bieden van een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke verzorging. Blz. 361
De gemeenteraad wordt periodiek (via kwartaalnieuwsbrieven) geïnformeerd over actuele zaken, aantallen en financiën in de Wmo. Blz. 362
De overeenkomsten met zorgaanbieders worden voor HV getoetst aan de AMvB (reële kostprijs Wmo-diensten) en zonodig worden hiervoor passende contractafspraken gemaakt. Blz. 363
Er wordt uitvoering gegeven aan het Wmo doelgroepenvervoer middels het Regiotaxivervoer. Blz. 364
Er zal een verdere doorontwikkeling plaatsvinden op het gebied van Wmo-begeleiding. Hierbij is aandacht voor integraliteit met Jeugd en de Participatiewet. Blz. 365
Het iWmo-berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders is verder ontwikkeld en zorgt voor een optimale communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met relatief weinig administratieve lasten. Blz. 366
Het optimaal uitvoering geven aan de uitgangspunten van de nieuwe Wmo op basis van de visie waarbij de ondersteuning gericht is op zelfredzaamheid en participatie. Blz. 367
Het Wmo-beleid wordt getoetst aan de uitgangspunten in het nieuw vastgestelde beleidskader. Blz. 368
Het zorgloket optimaal inzetten. Eventueel aansluitend op de inzet van een wijk-netwerk. Blz. 369
Uitvoering gegeven aan de(verlengde) Centrumregeling via de Centrumgemeente Oss voor de periode 2020-2023. Tevens wordt het tweejarig inkoopplan (2020 -2021) uitgevoerd. Blz. 370
Uitvoering geven aan de uitvoeringsafspraken voor een meldpunt. Wanneer er sprake is van een acute crisis dan zorgen we er ook voor dat de betrokkene wordt gehoord. Blz. 371
Uitvoering geven (via centrumgemeente Oss) aan het uitvoeringsplan beschermd wonen, het bevorderen van doorstroom en het beperken van instroom door middel van preventie in samenwerking met sociale partners. Blz. 372
We hebben door ervaringen in pilots meer kennis van mogelijke combinaties van (arbeidsmatige) dagbesteding en re-integratie-trajecten gericht op (beschut) werk. Blz. 373
Welzijn, zorg en wonen in de ondersteuningsbehoefte optimaal combineren en organiseren. De Wmo op een gekantelde manier uitvoeren. Blz. 374
Wmo-burgerinitiatieven worden gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde Wmo-beleid en een heldere toetsingshandreiking. Blz. 375
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 376
Wat mag het kosten? Blz. 377
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 6 Blz. 378
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 6 Blz. 379
Verbonden partijen - Programma 6 Blz. 380
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost (Regiotaxi) Blz. 381
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Blz. 382
Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost Blz. 383
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant Blz. 384
Beleidsindicatoren - Programma 6 Blz. 385
Beleidsindicatoren - Programma 6 Blz. 386
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 6 Blz. 387
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 6 Blz. 388
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 389
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 390
Thema Duurzaamheid en Milieu Blz. 391
Wat willen we bereiken? Blz. 392
Duurzaam en energieneutraal Blz. 393
Duurzaamheidsplan Projecten 2019-2021 Blz. 394
Energieneutraal in 2045 Blz. 395
Wat mag het kosten? Blz. 396
Thema Klimaat en Riolering Blz. 397
Wat willen we bereiken? Blz. 398
Klimaatbestendig Blz. 399
Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 Blz. 400
Samenwerking waterketen en klimaat in de regio/Land van Cuijk Blz. 401
Uitvoering geven aan VGRP en klimaatbestendige openbare ruimte binnen de beleidskaders wateroverlast label B en hittestress label B. Blz. 402
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 403
Wat mag het kosten? Blz. 404
Thema Afval en Circulaire economie Blz. 405
Wat willen we bereiken? Blz. 406
Nederland Circulair in 2050 Blz. 407
Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel met o.a. het aansluiten op Rijksbrede programma Circulaire Economie Blz. 408
Wat mag het kosten? Blz. 409
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 7 Blz. 410
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 7 Blz. 411
Verbonden partijen - Programma 7 Blz. 412
Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Blz. 413
Beleidsindicatoren - Programma 7 Blz. 414
Beleidsindicatoren - Programma 7 Blz. 415
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 7 Blz. 416
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 7 Blz. 417
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 418
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 419
Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht Blz. 420
Wat willen we bereiken? Blz. 421
De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen. Blz. 422
Adequaat in behandeling nemen van aanvragen omgevingsvergunningen/ ontheffingen, verzoeken om quickscan, inclusief informatie verstrekken en voorlichting geven. Blz. 423
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 424
Wat mag het kosten? Blz. 425
Thema Implementatie Omgevingswet Blz. 426
Wat willen we bereiken? Blz. 427
Implementatie Omgevingswet Blz. 428
Uitvoering geven aan de implementatie van de Omgevingswet daar waar nodig/mogelijk. (Invoerdatum 01-01-22). Blz. 429
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 8 Blz. 430
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 8 Blz. 431
Verbonden partijen - Programma 8 Blz. 432
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) Blz. 433
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 8 Blz. 434
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 8 Blz. 435
Paragrafen Blz. 436
Overzicht lokale heffingen Blz. 437
Algemeen Blz. 438
Ongebonden Lokale Heffingen Blz. 439
Gebonden Heffingen Blz. 440
Leges en overige Heffingen Blz. 441
Beleid Blz. 442
Tarieven en Leges Blz. 443
Belastingdruk Blz. 444
Kwijtschelding Blz. 445
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 446
Aanwezige risico's Blz. 447
1 Financiële gevolgen Decentralisaties in het Sociale domein 2021 Blz. 448
2. Klimaatadaptatie Blz. 449
3. Informatievoorziening Blz. 450
4. Lagere Algemene Uitkering Blz. 451
5. Personeel Blz. 452
6. Rampenbestrijding, crisisbeheersing Blz. 453
7. Contractenbeheer Blz. 454
8. Treasury Blz. 455
9. Grondvoorraad Blz. 456
10. Juridische Claims Blz. 457
Totaal van de top 10 risico's Blz. 458
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 459
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 460
Kengetallen financiële positie Blz. 461
Beoordeling financiële positie Blz. 462
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 463
Algemeen Blz. 464
Wegen Blz. 465
Openbare verlichting Blz. 466
Groen Blz. 467
Riolering / Water Blz. 468
Gebouwen Blz. 469
Financiering Blz. 470
Algemeen Blz. 471
Financieringsbeleid Blz. 472
Schatkistbankieren Blz. 473
Renteontwikkelingen Blz. 474
Risicobeheer Blz. 475
Koersrisico's Blz. 476
Kredietrisico Blz. 477
Renterisico’s Blz. 478
Renteschema Blz. 479
Kasgeldlimiet Blz. 480
Verstrekte geldleningen Blz. 481
Opgenomen geldleningen Blz. 482
Relatiebeheer Blz. 483
Bedrijfsvoering Blz. 484
Algemeen Blz. 485
Personeel Blz. 486
Dienstverlening Blz. 487
Taakveld 0.4 Overhead Blz. 488
Verbonden partijen Blz. 489
Algemeen Blz. 490
Overzicht verbonden partijen Blz. 491
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) Blz. 492
Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Blz. 493
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Blz. 494
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Blz. 495
GGD Hart voor Brabant Blz. 496
Euregio Rijn-Waal Blz. 497
Veiligheidsregio Brabant-Noord Blz. 498
Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost Blz. 499
Bank Nederlandse Gemeenten Blz. 500
Brabant Water N.V. Blz. 501
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost Blz. 502
Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs Blz. 503
Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Blz. 504
Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Blz. 505
AgriFood Capital Blz. 506
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant Blz. 507
Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost- oost Blz. 508
Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) Blz. 509
Grondbeleid Blz. 510
Algemeen Blz. 511
Grondnota Blz. 512
Financiële positie Blz. 513
Voorzieningen Blz. 514
Risicoafdekking Blz. 515
Worst-case scenario’s Blz. 516
Verlaging grondprijzen Blz. 517
Financiële begroting Blz. 518
Financiële begroting 2021 Blz. 519
Begrotingsuitgangspunten Blz. 520
Financieel overzicht Blz. 521
Investeringsprogramma Blz. 522
Incidentele baten en lasten Blz. 523
Reservepositie Blz. 524
Arbeidsgerelateerde kosten Blz. 525
EMU-saldo Blz. 526
Specificatie taakveld 0.8 Overige baten en lasten Blz. 527
Specificatie taakveld 0.10 Mutaties reserves Blz. 528
Reëel sluitende begroting Blz. 529
Financiële tabellen o.b.v. Taakvelden Blz. 530
Bijlagenboek Blz. 531
Investeringsprogramma 2021-2024 Blz. 532
Specificatie vaste activa Blz. 533
Reserves en voorzieningen Blz. 534
Staat van langlopende leningen Blz. 535
Meerjarige balans Blz. 536
EMU Saldo Blz. 537
Algemene Uitkering o.b.v. meicirculaire 2020 Blz. 538
Overzicht personele sterkte Blz. 539
Overzicht personeelslasten Blz. 540
Staat van Subsidies Blz. 541
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap