Meer
Publicatiedatum: 29-09-2020

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Begroting 2021 Blz. 1  
Begroting 2021 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Begroting in één oogopslag Blz. 4  
BIO Blz. 5  
Voorwoord Blz. 6  
Begrotingsdag Boxmeer donderdag 5 november Blz. 7  
Acties beleid 2021 Blz. 8  
Feiten en cijfers over de begroting 2021 Blz. 9  
Aanbiedingsnota. Blz. 10  
Aanbiedingsnota Blz. 11  
Aanbiedingsnota Blz. 12  
Structureel begrotingssaldo Blz. 13  
Structureel begrotingssaldo Blz. 14  
Begroting Blz. 15  
Inleiding Blz. 16  
Begroting 2021 Blz. 17  
Opbouw van de begroting Blz. 18  
Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 19  
Begrotingscirculaire 2020 Blz. 20  
Richtlijn ramen extra middelen jeugdzorg in de begroting en meerjarenraming Blz. 21  
Algemene Uitkering Blz. 22  
Overzicht Programma's en Thema's 2021 Blz. 23  
Raadsprogramma 2018-2022 Blz. 24  
Aanleiding Blz. 25  
Nadere toelichting Blz. 26  
Leefbaarheid Blz. 27  
Wat willen we bereiken? Blz. 28  
Burgerinitiatieven toejuichen, stimuleren en faciliteren Blz. 29  
Bij burgerinitiatieven wordt de Raad betrokken Blz. 30  
De gemeente brengt verenigingen met elkaar in contact Blz. 31  
De gemeente deelt haar kennis en zorgt ervoor dat inwoners bij de gemeente terecht kunnen met initiatieven en dat zij ook initiatieven zullen initiëren Blz. 32  
De gemeente probeert altijd met mensen mee te werken Blz. 33  
De gemeente stelt een convenant op met inwoners Blz. 34  
Wijkconsulenten maken knelpunten zichtbaar Blz. 35  
Streven naar evenwichtige demografische opbouw Blz. 36  
De gemeente kijkt wat een evenwichtige verdeling van demografische opbouw is en houdt hierbij de realiteit voor ogen Blz. 37  
De gemeente straalt gastvrijheid in haar dienstverlening uit Blz. 38  
Wonen Blz. 39  
Wat willen we bereiken? Blz. 40  
Bouwen in alle kernen met alternatieve woonvormen (voor jong en oud) en kwalitatief goede woonomgeving Blz. 41  
De gemeente geeft ruimte aan verschillende woonvormen. Hierbij moet gedacht worden aan Tiny Houses, hofjes, pre-mantelzorgwoningen, ouderproof wonen Blz. 42  
De gemeente onderzoekt op welke manieren zij soepeler om kan gaan met procedures in bestemmingsplannen en hierbij buiten de kaders durft te denken Blz. 43  
Meer huurwoningen in alle kernen Blz. 44  
De afspraken met de woningbouwvereniging moeten beter nageleefd worden en strenger gecontroleerd worden (ook door de Raad) Blz. 45  
Er moet meer gebouwd worden, zowel op het gebied van huur als koop Blz. 46  
Kernendemocratie Blz. 47  
Wat wilen we bereiken? Blz. 48  
Lokaal doen wat kan, bovenlokaal wat moet Blz. 49  
Bij initiatieven van inwoners wordt ook de representativiteit ervan meegenomen Blz. 50  
De gemeente krijgt één centraal aanspreekpunt in de persoon van de coördinator dorps- en wijkraden Blz. 51  
Er wordt bij inwoners gepeild op welke manier en waarover zij inspraak willen hebben in de gemeente Blz. 52  
Er wordt een wegwijzer gemaakt waarin de verschillende procedures voor burgerparticipatie helder worden weergegeven Blz. 53  
Inwoners worden vroegtijdig in een proces ingelicht over de gang van zaken Blz. 54  
Meer vraaggericht (van onder naar boven) dan aanbodgericht Blz. 55  
Er moet een evenwichtige vertegenwoordiging van de dorpen zijn. Dit kan onder andere door bijvoorbeeld het democratisch legitiem maken van dorpsraden Blz. 56  
Er wordt een jongerenforum opgericht Blz. 57  
Er wordt een prijsvraag voor het beste burgerinitiatief georganiseerd Blz. 58  
Ook binnen de gemeentelijke organisatie wordt de omslag gemaakt om meer vraaggericht te werken dan aanbodgericht Blz. 59  
Toezicht en Handhaving Blz. 60  
Wat willen we bereiken? Blz. 61  
Flexibeler prioriteren en zorgen voor maatwerk Blz. 62  
Er wordt een roadmap handhaving opgesteld en besproken in de Raad, zodat de Raad vanuit een visie keuzes kan maken ten aanzien van handhaving. Hierbij is horeca in het buitengebied een expliciet aandachtspunt Blz. 63  
Ga met bewoners in gesprek over de benodigde prioriteiten voordat een roadmap wordt opgesteld Blz. 64  
Het uitvoeringsprogramma wordt met de Raad gedeeld en geëvalueerd Blz. 65  
Veel voorkomende overtredingen (excessen) worden duidelijk zichtbaar gemaakt in rapportages, zodat er sneller op geacteerd kan worden Blz. 66  
Toezicht beter berusten Blz. 67  
Bij inzet van externen voor toezicht moet wel gewerkt worden vanuit de gemeentelijke visie Blz. 68  
De gehele buitendienst moet ingezet worden voor toezicht: iedereen kan dienen als ogen & oren voor handhaving. Het is niet alleen de taak van de BOA’s Blz. 69  
Toezicht wordt qua menskracht uitgebreid Blz. 70  
Zorg voor goed opgeleide, professionele toezichthouders en houd de expertise up-to-date Blz. 71  
Zorg voor meer voorlichting Blz. 72  
Zorg voor stevige handhaving, dat werkt ook preventief Blz. 73  
Duurzaamheid Blz. 74  
Wat willen we bereiken? Blz. 75  
Duurzaamheid wordt integraal in beleid opgenomen en daaraan wordt getoetst Blz. 76  
Aan elk hoofdstuk van de begroting wordt een paragraaf duurzaamheid toegevoegd Blz. 77  
In alle Raadsvoorstellen wordt een duurzaamheidsparagraaf opgenomen Blz. 78  
Meer duurzaamheid is hard nodig Blz. 79  
De gemeente maakt zich hard voor beter openbaar vervoer en stimuleert het gebruik hiervan Blz. 80  
De gemeente richt een informatiecentrum in Blz. 81  
De gemeente stelt een lange termijnagenda duurzaamheid op Blz. 82  
Duurzaamheidsplannen van innovatieve bedrijven worden ter inspiratie opgehaald en gepresenteerd Blz. 83  
Er komt een plan Verduurzaming Buitengebied Blz. 84  
Inrichten van een warmtekrachtcentrale Blz. 85  
Mogelijk maken van toiletten met regenwatervoorziening Blz. 86  
Oprichten van een energiecoöperatie naar Overloons model Blz. 87  
Plaatsen van zonnecellen op platte bedrijfsdaken Blz. 88  
Stimuleren en faciliteiten van duurzaamheidsmaatregelen door inwoners en verenigingen Blz. 89  
Verkeersveiligheid Blz. 90  
Wat willen we bereiken? Blz. 91  
Actievere inventarisatie, prioritering en uitvoering met terugkoppeling naar de Raad Blz. 92  
Bij aanpak van verkeerssituaties wordt ook rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen op en nabij de betreffende locatie Blz. 93  
De Raad ontvangt ieder kwartaal een rapportage Blz. 94  
Er worden meer snelheid beperkende maatregelen genomen. We wachten niet tot er sprake is van excessen Blz. 95  
Onwenselijke verkeerssituaties worden niet alleen door dorpsraden geïnventariseerd, maar ook door inwoners. Hiertoe wordt jaarlijks een oproep aan inwoners gedaan Blz. 96  
Afstemming en inrichting beleid is primair gericht op fietsers en voetgangers Blz. 97  
Bij verkeersplannen moet onderscheid gemaakt worden naar verschillende verkeersstromen: scholen/recreatie/fietsroutes Blz. 98  
Fiets- en voetpaden worden zoveel mogelijk gescheiden Blz. 99  
Kwetsbare deelnemers/langzaam verkeer heeft altijd voorrang Blz. 100  
Zorg voor goede verlichting Blz. 101  
Knelpunten direct aanpakken Blz. 102  
Algemeen erkende knelpunten worden zo snel mogelijk opgepakt, ook zonder dat er ongevallen hebben plaatsgevonden. Hiertoe wordt een knelpuntenlijst opgesteld Blz. 103  
Bij het uitvoeren van eenvoudige maatregelen worden inwoners betrokken Blz. 104  
De gemeente onderzoekt of de mogelijkheden voor ‘mijngemeente-app’ kunnen worden uitgebreid, zodanig dat onveilige situaties of knelpunten laagdrempelig kunnen worden gemeld Blz. 105  
Eenvoudige maatregelen worden direct uitgevoerd. Hiervoor wordt een specifiek budget in de begroting gereserveerd Blz. 106  
Er wordt zo snel mogelijk gezorgd voor fietspadverlichting op de Molenweg Blz. 107  
Vervolg Blz. 108  
Vervolg Blz. 109  
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 110  
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 111  
Thema Bestuurszaken Blz. 112  
Wat willen we bereiken? Blz. 113  
Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Deze stip komt steeds dichterbij en wordt meer en meer werkelijkheid. Blz. 114  
Diverse (raads)werkgroepen zijn opgestart om het proces naar herindeling soepel te laten verlopen. Blz. 115  
In samenspraak met de samenleving, de dorps- en wijkraden zullen er stappen gezet worden naar innovatieve vormen van kernendemocratie. Blz. 116  
Verder participeert de gemeente in regionale samenwerkingsverbanden zoals Land van Cuijk, Regio Noordoost Brabant en Euregio waar gezamenlijk projecten worden opgepakt die van belang zijn voor de leefbaarheid van onze samenleving en haar omgeving. Blz. 117  
Wat mag het kosten? Blz. 118  
Thema Burgerzaken en Verkiezingen Blz. 119  
Wat willen we bereiken? Blz. 120  
Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen. Blz. 121  
Correcte en passende beantwoording en behandeling van vragen van klanten. Blz. 122  
Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen Blz. 123  
Organisatie van de benodigde verkiezingen / uitvoering geven aan het draaiboek verkiezingen. Blz. 124  
Wat mag het kosten? Blz. 125  
Thema Bedrijfsvoering Blz. 126  
Wat willen we bereiken? Blz. 127  
Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer. Blz. 128  
We gaan verder op de reeds ingeslagen weg, waarbij volgens de laatste inzichten werkprocessen, afspraken, controle-momenten en planning en control ingezet worden om het totaal te kunnen sturen en beheersen. Blz. 129  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 130  
Wat mag het kosten? Blz. 131  
Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie Blz. 132  
Wat willen we bereiken? Blz. 133  
Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën. Blz. 134  
Wij gaan naar de inwoners toe en inventariseren waar de inwoners van wijken en dorpen behoefte aan hebben. Blz. 135  
Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering. Blz. 136  
Wij geven ruimte aan inwoners om mee te doen. Blz. 137  
Wij kiezen voor een thematische benadering. Blz. 138  
Wat mag het kosten? Blz. 139  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 0 Blz. 140  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 0 Blz. 141  
Verbonden partijen - Programma 0 Blz. 142  
AgriFood Capital Blz. 143  
Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Blz. 144  
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Blz. 145  
Euregio Rijn-Waal Blz. 146  
Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) Blz. 147  
Beleidsindicatoren - Programma 0 Blz. 148  
Beleidsindicatoren - Programma 0 Blz. 149  
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 0 Blz. 150  
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 0 Blz. 151  
Programma 1 - Veiligheid Blz. 152  
Programma 1 - Veiligheid Blz. 153  
Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning Blz. 154  
Wat willen we bereiken? Blz. 155  
Een veilige en gezonde omgeving voor iedereen Blz. 156  
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 157  
Keurmerk Veilig Ondernemen Blz. 158  
Toepassing van de wet BIBOB, daar waar dit wenselijk is. Blz. 159  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 160  
Wat mag het kosten? Blz. 161  
Thema Brandweer en crisisbestrijding Blz. 162  
Wat willen we bereiken? Blz. 163  
Een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van hulpverlening in de gemeente. Blz. 164  
De crisisorganisatie regionaal als lokaal op peil houden, zodat er bij eventuele calamiteiten adequaat gehandeld kan worden. Blz. 165  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 166  
Wat mag het kosten? Blz. 167  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 1 Blz. 168  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 1 Blz. 169  
Verbonden partijen - Programma 1 Blz. 170  
Veiligheidsregio Brabant-Noord Blz. 171  
Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost Blz. 172  
Beleidsindicatoren - Programma 1 Blz. 173  
Beleidsindicatoren - Programma 1 Blz. 174  
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 1 Blz. 175  
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 1 Blz. 176  
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 177  
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 178  
Thema Werk in uitvoering Blz. 179  
Wat willen we bereiken? Blz. 180  
De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. Blz. 181  
Aandacht voor toegankelijke en levensloopbestendige openbare ruimte. Blz. 182  
Burgerparticipatie/wijk- en dorpsraden structureel inbedden in WIU-proces gekoppeld aan de P&C-cyclus. Blz. 183  
De inwoner merkt dat er op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt gewerkt en dat de kwaliteit en veiligheid van de wegen en groen verbetert. Blz. 184  
De openbare ruimte wordt onderhouden op beeldkwaliteit B. Blz. 185  
Fietsveiligheid maasbrug Oeffelt-Gennep. Betreft lobby naar provincies Limburg en Noord-Brabant. Blz. 186  
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Maatregelen overweg St. Anthonisweg deels spoorverdubbeling en omleggen fietsroute Schilderspad. Blz. 187  
Optimaliseren verkeersveiligheid waarbij extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Daarbij te denken aan projecten zoals fietsvoorzieningen en rotonde Burg. Verkuijlstraat. Blz. 188  
Realisatie maatregelen in de openbare ruimte om invulling te geven aan de veranderde klimaatomstandigheden. Blz. 189  
Revitalisering openbare ruimte. Groot deel van de openbare ruimte is zo oud dat deze versleten is en niet meer aansluit op de gebruiksbehoefte. Blz. 190  
Uitvoering geven aan verkeersveiligheidsmaatregelen. Blz. 191  
Verder verduurzamen wagenpark van de gehele gemeente. Blz. 192  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 193  
Wat mag het kosten? Blz. 194  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 2 Blz. 195  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 2 Blz. 196  
Beleidsindicatoren - Programma 2 Blz. 197  
Beleidsindicatoren - Programma 2 Blz. 198  
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 2 Blz. 199  
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 2 Blz. 200  
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 201  
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 202  
Thema Economie en Vestigingsklimaat Blz. 203  
Wat willen we bereiken? Blz. 204  
Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen. Blz. 205  
Centrummanagement Blz. 206  
Contacten bedrijven en bedrijfsacquisitie Blz. 207  
Innovatieve hotspot Land van Cuijk Blz. 208  
Provinciaal beleid bedrijventerreinen Blz. 209  
Participatie in economische structuurversterkende projecten. Blz. 210  
Deelname Ruimte in diverse projecten Land van Cuijk, Regio Noord-Oost Brabant, Agrifood Capital, Euregio en Interreg Blz. 211  
Wat mag het kosten? Blz. 212  
Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Blz. 213  
Wat willen we bereiken? Blz. 214  
De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod. Blz. 215  
Implementatie Omgevingswet Blz. 216  
Interbestuurlijke Programma (IBP) Blz. 217  
Klimaatbestendig Blz. 218  
Regionale woningmarktstrategie Blz. 219  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 220  
Wat mag het kosten? Blz. 221  
Thema Recreatie en Toerisme Blz. 222  
Wat willen we bereiken? Blz. 223  
Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon. Blz. 224  
Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei Blz. 225  
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie Blz. 226  
Unesco Maasheggen Blz. 227  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 228  
Wat mag het kosten? Blz. 229  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 3 Blz. 230  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 3 Blz. 231  
Beleidsindicatoren - Programma 3 Blz. 232  
Beleidsindicatoren - Programma 3 Blz. 233  
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 3 Blz. 234  
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 3 Blz. 235  
Programma 4 - Financiën Blz. 236  
Programma 4 - Financiën Blz. 237  
Thema Planning en Control Blz. 238  
Wat willen we bereiken? Blz. 239  
Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief. Blz. 240  
Het optimaliseren en het verder doorontwikkelen van de planning & controlcyclus in overleg met de Auditcommissie. Blz. 241  
Instemmen met de Grondnota. We voeren een actieve grondpolitiek met een verantwoorde risicoafweging. Blz. 242  
Wij gaan de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau brengen door de verkoop van bouwgrond. Blz. 243  
Wij willen de reservepositie stabiliseren en zo nodig versterken door in de begroting ruimte vrij te maken voor sparen en mogelijke rekeningoverschotten te reserveren. Blz. 244  
Wat mag het kosten? Blz. 245  
Thema WOZ/Belastingen Blz. 246  
Wat willen we bereiken? Blz. 247  
De lokale belastingdruk blijft in lijn met het inflatiepercentage. Blz. 248  
We maken een kritische analyse van de kostendekkendheid van leges en tarieven. Blz. 249  
We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit Blz. 250  
Een juiste WOZ-waardebepaling Blz. 251  
We geven op een adequate wijze uitvoering aan de heffing van de gemeentelijke belastingen Blz. 252  
We geven op een adequate wijze uitvoering aan de invordering van de gemeentelijke belastingen Blz. 253  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 254  
Wat mag het kosten? Blz. 255  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 4 Blz. 256  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 4 Blz. 257  
Beleidsindicatoren - Programma 4 Blz. 258  
Beleidsindicatoren - Programma 4 Blz. 259  
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 4 Blz. 260  
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 4 Blz. 261  
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 262  
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 263  
Thema Onderwijs Blz. 264  
Wat willen we bereiken? Blz. 265  
Een doorlopende leerlijn voor alle (leerplichtige) inwoners die passend en bereikbaar is. Blz. 266  
Goed georganiseerd leerlingenvervoer Blz. 267  
Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen Blz. 268  
Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk Blz. 269  
Voorkomen van voortijdig schoolverlaten Blz. 270  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 271  
Wat mag het kosten? Blz. 272  
Thema Welzijn Blz. 273  
Wat willen we bereiken? Blz. 274  
Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties. Blz. 275  
Het toekomstbestendig maken van de MFA's en het bijstellen en actualiseren van het meerjarig onderhoudsplan (MOP) voor alle gemeentelijk accommodaties. Blz. 276  
Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren Blz. 277  
Integrale samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties, maatjesprojecten en zorgaanbieders. Blz. 278  
Er wordt een organisatie opgezet waarbinnen informele zorg, mantelzorg en vrijwilligers worden gekoppeld. Het vrijwilligerssteunpunt krijgt hierbinnen een plek. Blz. 279  
Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger. Blz. 280  
De in 2020 vastgestelde nota mantelzorgbeleid Land van Cuijk 2020-2023 zal uitgewerkt worden. Blz. 281  
Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen. Blz. 282  
Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en daar waar nodig gefaciliteerd. Blz. 283  
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 284  
Sociom is werkzaam in dorpskernen. In het kader van wijkgericht werken, werkt Sociom samen met andere maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties, zoals Ons Thuus. Blz. 285  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 286  
Wat mag het kosten? Blz. 287  
Thema Sport Blz. 288  
Wat willen we bereiken? Blz. 289  
Het bevorderen van een gezonde leefstijl voor alle inwoners Blz. 290  
In samenwerking met de GGD werken aan gezondheidsvoorlichting en gezondheidsbevordering. Blz. 291  
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen. Blz. 292  
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met sportverenigingen. Blz. 293  
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (sport). Blz. 294  
Instandhouden van binnen- en buitensportaccommodaties conform beleidskaders instandhouding binnensportaccommodaties en instandhouding buitensportaccommodaties gemeente Boxmeer Blz. 295  
Uitvoering geven aan het Lokaal Sportakkoord Blz. 296  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 297  
Wat mag het kosten? Blz. 298  
Thema Kunst en Cultuur Blz. 299  
Wat willen we bereiken? Blz. 300  
Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners. Blz. 301  
Met BiblioPlus zijn voor de periode 2021-2024 afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk in de gemeente Boxmeer. Blz. 302  
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven. Blz. 303  
Deelname aan het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit. Blz. 304  
Ondersteunen Stichting Omroep Land van Cuijk. Blz. 305  
Ontsluiten van Boxmeers verleden via een openbare museale voorziening. Blz. 306  
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met cultuurverenigingen. Blz. 307  
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (kunst en cultuur). Blz. 308  
Waarderings- en incidentele subsidies kunst en cultuur. Blz. 309  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 310  
Wat mag het kosten? Blz. 311  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 5 Blz. 312  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 5 Blz. 313  
Verbonden partijen - Programma 5 Blz. 314  
Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs Blz. 315  
GGD Hart voor Brabant Blz. 316  
Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Noordoost Brabant Blz. 317  
Beleidsindicatoren - Programma 5 Blz. 318  
Beleidsindicatoren - Programma 5 Blz. 319  
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 5 Blz. 320  
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 5 Blz. 321  
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 322  
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 323  
Thema Jeugd Blz. 324  
Wat willen we bereiken? Blz. 325  
Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen. Blz. 326  
Jeugdhulp realiseren door het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk. Blz. 327  
Project Jong in de Buurt, intensief overleg met jongerenwerk, politie, jeugdpreventiewerk en gemeente. Blz. 328  
Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving. Blz. 329  
Het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk biedt daar waar nodig passende hulp aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben en kan daartoe doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp. Blz. 330  
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 331  
Het Basisteam Jeugd en Gezin en het gebiedsteam van Sociom werken samen met andere maatschappelijke organisaties en bieden daar waar nodig hulp zo nodig via doorverwijzing naar een 2e lijnsvoorziening. Blz. 332  
Wat mag het kosten? Blz. 333  
Thema Inkomensvoorzieningen Blz. 334  
Wat willen we bereiken? Blz. 335  
Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid. Blz. 336  
Bij effectieve inkomensondersteuning hoort goede voorlichting over het beleid. We informeren structureel via het blad NieuwsZaken en de folder Ken uw rechten. Blz. 337  
De koopkracht van de meest kwetsbare burgers op peil houden via de bijzondere bijstand, individuele toeslagen, minimaregelingen, schuldhulpverlening en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Blz. 338  
Schuldhulpverlening is goed bereikbaar en aanmeldingen kunnen onder andere digitaal via de website plaatsvinden. Blz. 339  
Ter voorkoming van armoede en maatschappelijk isolement bij kinderen zetten we middelen in via Stichting Leergeld en Stichting DoeJeMee. Blz. 340  
We betrekken de maatschappelijke organisaties (inclusief georganiseerde vrijwilligers) bij het voorkomen van schulden (preventie) en richten ons op vroegsignalering van (geld)problemen. Blz. 341  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 342  
Wat mag het kosten? Blz. 343  
Thema Participatie Blz. 344  
Wat willen we bereiken? Blz. 345  
Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft. Blz. 346  
Zelfstandig verwerven van inkomen bevorderen zodat men in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Blz. 347  
Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname. Blz. 348  
Het bieden van een passende werkomgeving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. Blz. 349  
Social Return intensief inzetten als arbeidsmarktinstrument zodat opdrachtnemers worden gestimuleerd om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Blz. 350  
Uitstroom d.m.v. re-integratie oftewel een persoon weer laten functioneren met inzet van maatregelen zodat hij weer kan terugkeren in het arbeidsproces. Blz. 351  
Uitvoering geven aan de pilot ‘Lerend Werken’ door de mogelijkheden van de deelnemers aan te spreken om op deze wijze uit dagbesteding door te stromen naar een beschutte werkplek of loonvormende arbeid. Blz. 352  
Wat mag het kosten? Blz. 353  
Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Blz. 354  
Wat willen we bereiken? Blz. 355  
In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 01-01-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 356  
Afstemmen van het Wmo-beleid met de regiogemeenten. Blz. 357  
Burgers kunnen een beroep (blijven) doen op de in augustus 2018 vastgestelde Verordening Blijverslening. Blz. 358  
De Centrumgemeente heeft in afstemming met de regiogemeenten een inkoopplan voor Wmo-ondersteuning vastgesteld. Blz. 359  
De cliënt heeft de keuzevrijheid uit minimaal 3 leveranciers bij een beroep op hulpmiddelen en voorzieningen. Ook zijn er soms mogelijkheden voor hulpmiddelen via het lokale midden- en kleinbedrijf. Blz. 360  
De gemeente faciliteert kwetsbare burgers door het bieden van een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke verzorging. Blz. 361  
De gemeenteraad wordt periodiek (via kwartaalnieuwsbrieven) geïnformeerd over actuele zaken, aantallen en financiën in de Wmo. Blz. 362  
De overeenkomsten met zorgaanbieders worden voor HV getoetst aan de AMvB (reële kostprijs Wmo-diensten) en zonodig worden hiervoor passende contractafspraken gemaakt. Blz. 363  
Er wordt uitvoering gegeven aan het Wmo doelgroepenvervoer middels het Regiotaxivervoer. Blz. 364  
Er zal een verdere doorontwikkeling plaatsvinden op het gebied van Wmo-begeleiding. Hierbij is aandacht voor integraliteit met Jeugd en de Participatiewet. Blz. 365  
Het iWmo-berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders is verder ontwikkeld en zorgt voor een optimale communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met relatief weinig administratieve lasten. Blz. 366  
Het optimaal uitvoering geven aan de uitgangspunten van de nieuwe Wmo op basis van de visie waarbij de ondersteuning gericht is op zelfredzaamheid en participatie. Blz. 367  
Het Wmo-beleid wordt getoetst aan de uitgangspunten in het nieuw vastgestelde beleidskader. Blz. 368  
Het zorgloket optimaal inzetten. Eventueel aansluitend op de inzet van een wijk-netwerk. Blz. 369  
Uitvoering gegeven aan de(verlengde) Centrumregeling via de Centrumgemeente Oss voor de periode 2020-2023. Tevens wordt het tweejarig inkoopplan (2020 -2021) uitgevoerd. Blz. 370  
Uitvoering geven aan de uitvoeringsafspraken voor een meldpunt. Wanneer er sprake is van een acute crisis dan zorgen we er ook voor dat de betrokkene wordt gehoord. Blz. 371  
Uitvoering geven (via centrumgemeente Oss) aan het uitvoeringsplan beschermd wonen, het bevorderen van doorstroom en het beperken van instroom door middel van preventie in samenwerking met sociale partners. Blz. 372  
We hebben door ervaringen in pilots meer kennis van mogelijke combinaties van (arbeidsmatige) dagbesteding en re-integratie-trajecten gericht op (beschut) werk. Blz. 373  
Welzijn, zorg en wonen in de ondersteuningsbehoefte optimaal combineren en organiseren. De Wmo op een gekantelde manier uitvoeren. Blz. 374  
Wmo-burgerinitiatieven worden gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde Wmo-beleid en een heldere toetsingshandreiking. Blz. 375  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 376  
Wat mag het kosten? Blz. 377  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 6 Blz. 378  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 6 Blz. 379  
Verbonden partijen - Programma 6 Blz. 380  
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost (Regiotaxi) Blz. 381  
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Blz. 382  
Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost Blz. 383  
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant Blz. 384  
Beleidsindicatoren - Programma 6 Blz. 385  
Beleidsindicatoren - Programma 6 Blz. 386  
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 6 Blz. 387  
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 6 Blz. 388  
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 389  
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 390  
Thema Duurzaamheid en Milieu Blz. 391  
Wat willen we bereiken? Blz. 392  
Duurzaam en energieneutraal Blz. 393  
Duurzaamheidsplan Projecten 2019-2021 Blz. 394  
Energieneutraal in 2045 Blz. 395  
Wat mag het kosten? Blz. 396  
Thema Klimaat en Riolering Blz. 397  
Wat willen we bereiken? Blz. 398  
Klimaatbestendig Blz. 399  
Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 Blz. 400  
Samenwerking waterketen en klimaat in de regio/Land van Cuijk Blz. 401  
Uitvoering geven aan VGRP en klimaatbestendige openbare ruimte binnen de beleidskaders wateroverlast label B en hittestress label B. Blz. 402  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 403  
Wat mag het kosten? Blz. 404  
Thema Afval en Circulaire economie Blz. 405  
Wat willen we bereiken? Blz. 406  
Nederland Circulair in 2050 Blz. 407  
Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel met o.a. het aansluiten op Rijksbrede programma Circulaire Economie Blz. 408  
Wat mag het kosten? Blz. 409  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 7 Blz. 410  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 7 Blz. 411  
Verbonden partijen - Programma 7 Blz. 412  
Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Blz. 413  
Beleidsindicatoren - Programma 7 Blz. 414  
Beleidsindicatoren - Programma 7 Blz. 415  
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 7 Blz. 416  
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 7 Blz. 417  
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 418  
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 419  
Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht Blz. 420  
Wat willen we bereiken? Blz. 421  
De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen. Blz. 422  
Adequaat in behandeling nemen van aanvragen omgevingsvergunningen/ ontheffingen, verzoeken om quickscan, inclusief informatie verstrekken en voorlichting geven. Blz. 423  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 424  
Wat mag het kosten? Blz. 425  
Thema Implementatie Omgevingswet Blz. 426  
Wat willen we bereiken? Blz. 427  
Implementatie Omgevingswet Blz. 428  
Uitvoering geven aan de implementatie van de Omgevingswet daar waar nodig/mogelijk. (Invoerdatum 01-01-22). Blz. 429  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 8 Blz. 430  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 8 Blz. 431  
Verbonden partijen - Programma 8 Blz. 432  
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) Blz. 433  
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 8 Blz. 434  
Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 8 Blz. 435  
Paragrafen Blz. 436  
Overzicht lokale heffingen Blz. 437  
Algemeen Blz. 438  
Ongebonden Lokale Heffingen Blz. 439  
Gebonden Heffingen Blz. 440  
Leges en overige Heffingen Blz. 441  
Beleid Blz. 442  
Tarieven en Leges Blz. 443  
Belastingdruk Blz. 444  
Kwijtschelding Blz. 445  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 446  
Aanwezige risico's Blz. 447  
1 Financiële gevolgen Decentralisaties in het Sociale domein 2021 Blz. 448  
2. Klimaatadaptatie Blz. 449  
3. Informatievoorziening Blz. 450  
4. Lagere Algemene Uitkering Blz. 451  
5. Personeel Blz. 452  
6. Rampenbestrijding, crisisbeheersing Blz. 453  
7. Contractenbeheer Blz. 454  
8. Treasury Blz. 455  
9. Grondvoorraad Blz. 456  
10. Juridische Claims Blz. 457  
Totaal van de top 10 risico's Blz. 458  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 459  
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 460  
Kengetallen financiële positie Blz. 461  
Beoordeling financiële positie Blz. 462  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 463  
Algemeen Blz. 464  
Wegen Blz. 465  
Openbare verlichting Blz. 466  
Groen Blz. 467  
Riolering / Water Blz. 468  
Gebouwen Blz. 469  
Financiering Blz. 470  
Algemeen Blz. 471  
Financieringsbeleid Blz. 472  
Schatkistbankieren Blz. 473  
Renteontwikkelingen Blz. 474  
Risicobeheer Blz. 475  
Koersrisico's Blz. 476  
Kredietrisico Blz. 477  
Renterisico’s Blz. 478  
Renteschema Blz. 479  
Kasgeldlimiet Blz. 480  
Verstrekte geldleningen Blz. 481  
Opgenomen geldleningen Blz. 482  
Relatiebeheer Blz. 483  
Bedrijfsvoering Blz. 484  
Algemeen Blz. 485  
Personeel Blz. 486  
Dienstverlening Blz. 487  
Taakveld 0.4 Overhead Blz. 488  
Verbonden partijen Blz. 489  
Algemeen Blz. 490  
Overzicht verbonden partijen Blz. 491  
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) Blz. 492  
Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Blz. 493  
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Blz. 494  
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Blz. 495  
GGD Hart voor Brabant Blz. 496  
Euregio Rijn-Waal Blz. 497  
Veiligheidsregio Brabant-Noord Blz. 498  
Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost Blz. 499  
Bank Nederlandse Gemeenten Blz. 500  
Brabant Water N.V. Blz. 501  
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost Blz. 502  
Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs Blz. 503  
Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Blz. 504  
Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Blz. 505  
AgriFood Capital Blz. 506  
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant Blz. 507  
Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost- oost Blz. 508  
Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) Blz. 509  
Grondbeleid Blz. 510  
Algemeen Blz. 511  
Grondnota Blz. 512  
Financiële positie Blz. 513  
Voorzieningen Blz. 514  
Risicoafdekking Blz. 515  
Worst-case scenario’s Blz. 516  
Verlaging grondprijzen Blz. 517  
Financiële begroting Blz. 518  
Financiële begroting 2021 Blz. 519  
Begrotingsuitgangspunten Blz. 520  
Financieel overzicht Blz. 521  
Investeringsprogramma Blz. 522  
Incidentele baten en lasten Blz. 523  
Reservepositie Blz. 524  
Arbeidsgerelateerde kosten Blz. 525  
EMU-saldo Blz. 526  
Specificatie taakveld 0.8 Overige baten en lasten Blz. 527  
Specificatie taakveld 0.10 Mutaties reserves Blz. 528  
Reëel sluitende begroting Blz. 529  
Financiële tabellen o.b.v. Taakvelden Blz. 530  
Bijlagenboek Blz. 531  
Investeringsprogramma 2021-2024 Blz. 532  
Specificatie vaste activa Blz. 533  
Reserves en voorzieningen Blz. 534  
Staat van langlopende leningen Blz. 535  
Meerjarige balans Blz. 536  
EMU Saldo Blz. 537  
Algemene Uitkering o.b.v. meicirculaire 2020 Blz. 538  
Overzicht personele sterkte Blz. 539  
Overzicht personeelslasten Blz. 540  
Staat van Subsidies Blz. 541