Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving

Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving

Portefeuillehouder: P.I.M.H. Stevens

 

Gestart is met de implementatie van de Omgevingswet, welke per 1 januari 2022 in werking treedt. Bij Vergunningen, toezicht en handhaving zal een nieuwe inventarisatie worden gemaakt om aan te geven op welke wijze zowel kwantitatief als kwalitatief wordt voldaan aan de VTH Kwaliteitseisen in samenhang met de nieuwe Wet kwaliteitsborging. De uitkomsten hiervan zullen separaat worden voorgelegd.

Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht

Wat willen we bereiken?

De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2021 2021 2022 2023 2024
ODBN   34.072 34.072 34.072 34.072
Totaal   34.072 34.072 34.072 34.072

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 8 - VTH
Thema VTH Omgevingsrecht 2.286.134 2.698.405 2.605.410 2.605.309 2.600.292 2.595.241
Baten
Programma 8 - VTH
Thema VTH Omgevingsrecht 590.129 849.504 849.510 849.510 849.510 849.510

Thema Implementatie Omgevingswet

Wat willen we bereiken?

Implementatie Omgevingswet

De Omgevingswet, die volgens huidige inzichten in 2022 in werking treedt, bundelt circa 26 wetten en regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Door de nieuwe wet vervalt het bestemmingsplan. Hiervoor in de plaats komt een omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente. Er wordt gestreefd naar minder regels en meer samenhang. Vooruitlopend op de invoering bereiden wij ons hierop voor.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verbonden partijen - Programma 8

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Doel:      

De ODBN zorgt voor een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst.

Realisatie doel:

De omgevingsdienst is door de deelnemers opgericht om met hen de kerntaak- het waarborgen van een schone en veilige leefomgeving voor mens, dier en plant te bereiken.

Ontwikkelingen:

Onderstaande ontwikkelingen zijn gebaseerd op de kadernota 2021 van de ODBN.

 • Uitvoering VTH-taken en specialistische werkzaamheden
 • Gemeentelijke werkprogramma’s
 • Provinciale opdracht
 • Invoering Omgevingswet
 • Uitvoeringsconsequenties Transitie Zorgvuldige Veehouderij
 • Overdracht bodemtaken van provincie naar gemeenten
 • Asbestdaken
 • Energie
 • Budgetten geprogrammeerd toezicht;
 • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
 • Ontwikkelprogramma 2021 collectieve taken
 • Toezicht in het groen en Samen Sterk in Brabant (SSIB)
 • Resultaatgericht en informatiegestuurd werken
 • Ketenaanpak
 • Regionaal kader VTH
 • Klachtenregeling en crisispiket
 • Beheer en nazorg voormalige stortplaatsen

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 8

Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 8

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 8 - VTH
Thema VTH Omgevingsrecht 2.286.134 2.698.405 2.605.410 2.605.309 2.600.292 2.595.241
Baten
Programma 8 - VTH
Thema VTH Omgevingsrecht 590.129 849.504 849.510 849.510 849.510 849.510