Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Portefeuillehouders: B.A.M. de Bruin - van Vught en M.W.G. Verstraaten

 

Gezien de omvang, impact en complexiteit wordt nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen gezocht, zowel regionaal als landelijk. In 2021 wordt verder uitvoering gegeven aan de doelstellingen en de geactualiseerde projecten 2019-2021 uit het duurzaamheidsplan. Speerpunten hierbij zijn stimulering vermindering gebruik fossiele brandstoffen en klimaatadaptatie. Ook wordt de klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte voortgezet.

Thema Duurzaamheid en Milieu

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.
Thema Duurzaamheid en Milieu 319.666 702.191 181.216 180.970 180.724 180.478
Baten
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.
Thema Duurzaamheid en Milieu 10 1 0 0 0 0

Thema Klimaat en Riolering

Wat willen we bereiken?

Klimaatbestendig

Wat gaan we daarvoor doen?

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2021 2021 2022 2023 2024
Riolering 3.939.000        
Totaal 3.939.000
       

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.
Thema Klimaat en Riolering 2.343.356 2.393.846 2.379.407 2.369.559 2.357.360 2.346.397
Baten
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.
Thema Klimaat en Riolering 3.069.643 3.430.754 3.391.985 3.365.680 3.353.133 3.339.213

Thema Afval en Circulaire economie

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.
Thema Afval en Circulaire economie 2.272.041 1.937.820 1.904.128 1.901.870 1.901.870 1.901.870
Baten
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.
Thema Afval en Circulaire economie 3.013.847 2.642.693 2.593.437 2.580.912 2.573.936 2.571.200

Verbonden partijen - Programma 7

Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

Doel:

De gemeenschappelijke regeling zorgt voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval in het Land van Cuijk en Boekel. Ook communicatie en voorlichting en maatregelen ter voorkoming en bestrijding van zwerfafval, behoren tot de taken.

Realisatie doel:

Het beschikbaar stellen van inzamelmiddelen, het inzamelen, afvoeren en laten verwerken van restafval, gft-afval (incl. kerstbomen), PMD, textiel, glas, klein chemisch afval, oud papier en karton, luiers en incontinentiemateriaal alsook het exploiteren van de milieustraten.

Ontwikkelingen:

 • Per 1 januari 2020 is de nieuwe gemeenschappelijke regeling in werking getreden.
 • In 2020 zijn de overeenkomsten voor het huis aan huis inzamelen van restafval, gft-afval (incl. kerstbomen) en PMD, het afvoeren van tariefzakken op milieustraten inclusief het beschikbaar stellen van inzamelmiddelen (rolcontainers) en het ledigen van ondergrondse containers met restafval Europees aanbesteed. Ook het inzamelen, afvoeren en verwerken van textiel wordt Europees aanbesteed. De ingangsdata van de overeenkomsten zijn 1 januari 2021 en voor textiel 1 juli 2020. Andere overeenkomsten kunnen tot 1 januari 2022 verlengd worden, zodat aanbesteding van najaar 2020 tot zomer 2021 moet plaatsvinden. Het is afwachten welke resultaten de aanbestedingen opleveren.
 • In 2019 was het restafvalaanbod gemiddeld 30 kilogram fijn restafval en 9,7 kilogram grof restafval per inwoner. De ambitie ligt op 100% afvalscheiding in 2030. Als tussentijdse doelstelling is het streven om in 2021 nog slechts 25% restafval in te zamelen ten opzichte van 2010. Dat betekent nog maar gemiddeld 14,5 kilogram fijn restafval en 5,75 kilogram grof restafval per inwoner. De afname van de hoeveelheid restafval heeft wel een effect op de inkomsten uit de verkoop van tariefzakken. Er wordt stevig ingezet op communicatie en voorlichting richting de inwoners van het Land van Cuijk en Boekel om de doelstelling te halen.
 • In de ontwerp programmabegroting 2021 van de GR Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel worden de overige risico’s vermeld. We noemen: de onzekerheid over de naheffing van de inzamelvergoeding voor kunststof verpakkingsafval en drankenkartons t/m 1 april 2020 en de kwaliteit en samenstelling van kunststof en kunststof niet-verpakkingen.
 • Ten opzichte van de begroting 2020 nemen de totale lasten in de programmabegroting 2021 met nagenoeg € 54.000 af. Door opname van een post onvoorzien ad € 25.000 is de werkelijke afname aan lasten ongeveer € 29.000. De totale baten nemen toe van € 6.759.000 (begroting 2020) tot € 7.103.000 (begroting 2021). Deze toename van € 344.000 wordt volledig gedekt door de bijdragen van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten. Met een storting in de reserve van € 250.000 dient het saldo per 31 december 2021 te sluiten op € 309.600.
 • Het bestuur blijft kritisch kijken naar mogelijkheden om in de volle breedte van afvalinzameling en -verwerking te besparen op kosten dan wel inkomsten te vergroten. Hiertoe heeft eind 2019 een beleidsmatig kostenonderzoek plaatsgevonden. Eind 2020 wordt het algemeen bestuur van de GR Afvalinzameling geadviseerd om concrete maatregelen door te voeren, welke effect sorteren vanaf 2021. Hierbij wordt de gewenste balans op de Afvaldriehoek (milieu, kosten en dienstverlening) afgewogen.
 • De per 1 augustus 2018 ingevoerde tarieven voor A en B-hout, gips, grond, puin en harde kunststoffen worden in 2020 geëvalueerd. Wijzigingen zullen een effect hebben op de lasten (afvalstromen) en de baten (directe bijdragen inwoners/derden) en vervolgens per consequentie op de bijdragen van de deelnemers, die op basis van inwoneraantal de kosten dragen.
 • Door de Corona-maatregelen zijn mensen meer dan voorheen thuis en de verwachting is dat het opstarten van sectoren stap voor stap gaat plaatsvinden. Hierdoor is met name het bezoek aan de milieustraat gestegen. Mogelijk leidt dit tot een hoger afvalaanbod en hogere kosten.
 • De opbrengsten van oud papier en karton alsook van textiel zijn gekelderd. Het is onzeker of en in welke mate alsook op welke termijn deze opbrengsten eventueel weer gaan stijgen. Dit kan ons ook in 2021 parten spelen.

Beleidsvoornemens:

In het algemeen blijft de strategie van het afvalbeleid aansluiten bij het landelijke, provinciale en regionale beleid. Het wordt bepaald door de ”ladder van Lansink”. Daarbij hanteert het beleid het principe “de vervuiler betaalt”. Dit vertaalt zich erin:

 • Dat de meeste recyclebare grondstoffen gratis aangeboden kunnen worden.
 • Voor restafval tariefzakken gebruikt worden.
 • Het tegen betaling aanbieden van grof huishoudelijk restafval, dakleer, A-, B en C-hout, gips, harde kunststoffen, grond en puin op de milieustraat Haps, restafval en C-hout op de milieustraat Boekel en hout, puin en tuinafval op alle mini-milieustraten.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren - Programma 7

Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 7

Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 7

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.
Thema Afval en Circulaire economie 2.272.041 1.937.820 1.904.128 1.901.870 1.901.870 1.901.870
Thema Duurzaamheid en Milieu 319.666 702.191 181.216 180.970 180.724 180.478
Thema Klimaat en Riolering 2.343.356 2.393.846 2.379.407 2.369.559 2.357.360 2.346.397
Totaal Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad. 4.935.063 5.033.856 4.464.750 4.452.399 4.439.954 4.428.744
Baten
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.
Thema Afval en Circulaire economie 3.013.847 2.642.693 2.593.437 2.580.912 2.573.936 2.571.200
Thema Duurzaamheid en Milieu 10 1 0 0 0 0
Thema Klimaat en Riolering 3.069.643 3.430.754 3.391.985 3.365.680 3.353.133 3.339.213
Totaal Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad. 6.083.500 6.073.448 5.985.422 5.946.591 5.927.069 5.910.413