Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks - van Haren

 

Met inzet van eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners, zorgen we voor een sluitend netwerk rondom (kwetsbare) burgers. Via o.a. het zorgloket willen wij zorgen voor een sluitende zorgstructuur door het bevorderen van samenwerking tussen de verschillende instellingen. Armoedebeleid blijft een prioriteit.

Thema Jeugd

Wat willen we bereiken?

Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.
Thema Jeugd 6.916.132 7.580.338 7.970.695 7.970.695 7.970.695 7.970.695
Baten
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.
Thema Jeugd 52.715 0 0 0 0 0

Thema Inkomensvoorzieningen

Wat willen we bereiken?

Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2021 2021 2022 2023 2024
BUIG   -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Totaal   -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.
Thema Inkomensvoorzieningen 5.796.413 7.005.832 6.626.824 6.626.824 6.626.824 6.626.824
Baten
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.
Thema Inkomensvoorzieningen 5.280.256 5.399.728 5.157.848 5.157.848 5.157.848 5.157.848

Thema Participatie

Wat willen we bereiken?

Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.
Thema Participatie 5.372.363 5.342.450 5.017.948 4.913.560 4.838.125 4.838.125
Baten
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.
Thema Participatie 16.771 0 0 0 0 0

Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Wat willen we bereiken?

In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 01-01-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer.

Wat gaan we daarvoor doen?

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2021 2021 2022 2023 2024
GGD   34.500 34.500 34.500 34.500
WMO   -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Totaal   -15.500 -15.500 -15.500 -15.500

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.
Thema WMO 7.445.721 8.151.395 8.119.922 8.126.136 8.126.346 8.126.137
Baten
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.
Thema WMO 462.361 212.250 212.250 212.250 212.250 212.250

Beleidskaders / richtlijnen - Programma 6

Beleidskaders / richtlijnen - Programma 6

Verordeningen / beleid

Wettelijke grondslag

Verbonden partijen - Programma 6

Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost (Regiotaxi)

Doel:

De GR verricht diensten voor de aangesloten gemeenten en Provincie, overeenkomstig de gekregen opdrachten. De diensten betreffen verschillende vormen van personenvervoer die in opdracht van overheden worden verricht. De werkzaamheden bestaan uit contractbeheer, ontwikkeling binnen aangegeven kaders en ondersteuning van het bestuur. Geredeneerd vanuit de visie en de doelstellingen van de partners, leidt bundeling van vervoerstromen met soortgelijke eigenschappen tot regionaal voordeel.

Realisatie doel:

De uitvoering van collectief vervoer gebeurt binnen de financiële en kwalitatieve kaders.

Ontwikkelingen:

  • De provincie laat een terugtrekkende beweging zien als het gaat om inzet van openbaar vervoer, vooral bij onrendabele lijnen bij plattelandsgebieden. Ook gaan zij minder bijdragen in de beheerskosten van de GR KCV. Dit geeft onzekerheid voor de bereikbaarheid van de kleine kernen en de invulling van de Wmo-regiotaxi.
  • In 2015 is een Bestuurlijke Visie Doelgroepenvervoer geformuleerd. In 2021 wordt een start gemaakt om deze visie te actualiseren.
  • Bij het opstellen van de nieuwe visie zal rekening worden gehouden met de terugtrekkende beweging van de Provincie. Het belang van samenwerking en het voortbestaan van de GR KCV zal daarbij centraal staan.
  • De ontwikkelingen die van invloed zijn op de financiële kaders van het Wmo-vervoer worden nauwlettend gemonitord door het servicepunt van de regiotaxi. Gemeenten worden hierover geïnformeerd.

Beleidsvoornemens:

  • In 2021 wordt een start gemaakt met het actualiseren van de nieuwe Visie op het doelgroepenvervoer van de Regiotaxi.
  • (Financiële) ontwikkelingen worden gemonitord.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

 

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Doel:

Het voortzetten van een gemeenschappelijke regeling ter uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening evenals andere vormen van gesubsidieerde arbeid. 

Realisatie doel:

In afstemming met de deelnemende gemeenten zijn kwalitatieve en kwantitatieve afspraken gemaakt met IBN over de uitvoering van de Wsw.

Ontwikkelingen:

Punten van aandacht blijven ontwikkelingen met betrekking tot de Wsw en andere regelgeving van werk en inkomen, waaronder de Participatiewet. In samenwerking met de deelnemende gemeenten wordt gekomen tot afstemming en coördinatie van activiteiten op het gebied van gemeentelijk arbeidsmarktbeleid. Verdere punten van aandacht blijven de samenwerking en communicatie met UWV en gemeenten.
Met het aangaan van een partnership voeren de 11 gemeenten voor de jaren 2017 tot en met 2020, samen met IBN vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap, de krimpende Wsw uit. De focus van het partnership ligt op de uitvoering van beschut werk én op de ontwikkeling van mensen met een loonwaarde van 30 tot 80%, zodat doorstroom naar regulier werk (met behulp van het instrument loonkostensubsidie) tot de mogelijkheden gaat behoren. Als gevolg van de coronacrises is het bestaande partnership met IBN verlengd tot 1 juli 2021.

Beleidsvoornemens:

  • In het kader van het partnership van IBN en gemeenten zijn de activiteiten gericht op duurzame plaatsingen (structureel dienstverband) bij IBN of andere werkgevers tegen zo laag mogelijke kosten (vergoeding voor traject- of begeleidingskosten wordt zo laag mogelijk gehouden);
  • Het plaatsen van een deel van de doelgroep van de Participatiewet met een loonwaarde van 30 tot 80% met de intentie om doorstroom naar regulier werk te realiseren;
  • Uitvoering geven aan de participatievoorziening beschut werk conform artikel 10b van de Participatiewet.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

 

Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost

Doel:

De regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de gemeenten in de regio Brabant Noordoost-oost op het gebied van de doelmatige inkoop van ondersteuning in het kader van de Wmo volgens het systeem van bestuurlijk aanbesteden. Het gaat om de inkoop van de gedecentraliseerde taken individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf. Beschermd wonen valt financieel onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Oss en is hiermee onderdeel van de Centrumregeling.

Realisatie doel:

Met het oog op een goede uitvoering van de taken en opdracht zorgt de centrumgemeente Oss voor een regionaal Inkoopplan met uitgangspunten en doelstellingen.

Ontwikkelingen:

De samenwerking is verlengd voor de duur van 4 jaar (2020 - 2023).

Beleidsvoornemens:

Sinds 2015 zijn gemeenten ook verantwoordelijk geworden voor de begeleidingstaken. Om deze taken efficiënt en effectief uit te voeren hebben de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis en Uden gekozen voor een regionale samenwerking in de centrumregeling Wmo Brabant-Noordoost-oost. Deze centrumregeling loopt formeel op 1 januari 2024 af. Vanaf 2021 worden zowel de middelen Beschermd Wonen als Maatschappelijke Opvang gedecentraliseerd naar de regiogemeenten. Hierover worden gezamenlijke afspraken gemaakt.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

 

Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant

Doel:

De regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de gemeenten op het gebied van de doelmatige inkoop van de individuele voorzieningen jeugdhulp, volgens het systeem van bestuurlijk aanbesteden.

Realisatie doel:

Met het oog op een goede uitvoering van de taken en opdracht zorgt de centrumgemeente voor een jaarplan Inkoop met uitgangspunten en doelstellingen.

Ontwikkelingen:

Op 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor bijna alle vormen van jeugdhulp. De basis van een duurzaam stelsel voor jeugdhulp is bij uitstek een lokale aangelegenheid van iedere afzonderlijke gemeente. Op het niveau van de regio Brabant Noordoost is besloten tot gezamenlijke inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp.
Op 28 maart 2019 heeft de raad toestemming verleent aan het college tot het aangaan van de Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2020. Het betreft de periode 2020-2024.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren - Programma 6

Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 6

Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 6

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.
Thema Inkomensvoorzieningen 5.796.413 7.005.832 6.626.824 6.626.824 6.626.824 6.626.824
Thema Jeugd 6.916.132 7.580.338 7.970.695 7.970.695 7.970.695 7.970.695
Thema Participatie 5.372.363 5.342.450 5.017.948 4.913.560 4.838.125 4.838.125
Thema WMO 7.445.721 8.151.395 8.119.922 8.126.136 8.126.346 8.126.137
Totaal Programma 6 - Sociale zaken en werkgel. 25.530.629 28.080.015 27.735.390 27.637.215 27.561.991 27.561.781
Baten
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.
Thema Inkomensvoorzieningen 5.280.256 5.399.728 5.157.848 5.157.848 5.157.848 5.157.848
Thema Jeugd 52.715 0 0 0 0 0
Thema Participatie 16.771 0 0 0 0 0
Thema WMO 462.361 212.250 212.250 212.250 212.250 212.250
Totaal Programma 6 - Sociale zaken en werkgel. 5.812.104 5.611.978 5.370.098 5.370.098 5.370.098 5.370.098