Programma 5 - Leefbaarheid

Programma 5 - Leefbaarheid

Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks - van Haren

 

Voorzieningen zijn van groot belang voor de leefbaarheid van de kernen. Hierin wordt ook in 2021 geïnvesteerd. Geplande projecten zijn: ver- en nieuwbouw van MFC in Sambeek, de ver-/nieuwbouw van MFA de Joffershof Vierlingsbeek, de renovatie van de sporthal in Oeffelt en de toegankelijkheid van de accommodaties. Ook staat de vervangende nieuwbouw van de basisschool Overloon op de planning.

Thema Onderwijs

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2021 2021 2022 2023 2024
Regionaal Bureau Leerplicht   2.000 2.000 2.000 2.000
Totaal   2.000 2.000 2.000 2.000

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 5 - Leefbaarheid
Thema Onderwijs 3.479.143 3.681.005 3.208.649 3.190.422 2.813.163 2.773.208
Baten
Programma 5 - Leefbaarheid
Thema Onderwijs 1.042.565 287.910 425.991 425.991 108.800 108.800

Thema Welzijn

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren

Wat gaan we daarvoor doen?

Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2021 2021 2022 2023 2024
Morgenster, vernieuwing dak / zonnepanelen 90.900        
Scouting Boxmeer, zonnepanelen 15.150        
De Poel, luchtbehandeling 30.300        
Elsenhof, nieuwbouw / integratie 606.000        
Joffershof, MFA uitbreiding 353.500        
Totaal 1.095.850
       

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 5 - Leefbaarheid
Thema Welzijn 2.207.891 2.211.221 2.177.833 2.176.066 2.171.233 2.163.696
Baten
Programma 5 - Leefbaarheid
Thema Welzijn 235.136 226.314 270.344 270.344 270.344 270.344

Thema Sport

Wat willen we bereiken?

Het bevorderen van een gezonde leefstijl voor alle inwoners

Wat gaan we daarvoor doen?

Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2021 2021 2022 2023 2024
Hoogkoor, scheidingswanden 202.000        
Zevensprong, isolatie muren 75.750        
Voetbalvereniging De Zwaluw Oeffelt, kleedlokalen / asbestsanering 151.500        
Voetbalclub Olympia 1918, kleedlokalen 151.500        
Sport   52.500 52.500 52.500 52.500
Totaal  580.750
52.500 52.500 52.500 52.500

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 5 - Leefbaarheid
Thema Sport 1.688.078 1.595.674 1.555.514 1.553.144 1.550.674 1.469.096
Baten
Programma 5 - Leefbaarheid
Thema Sport 95.129 30.368 27.932 27.932 27.932 27.932

Thema Kunst en Cultuur

Wat willen we bereiken?

Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen?

Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2021 2021 2022 2023 2024
De Weijer (incl. bibliotheek), zonwering 101.000        
Martinusmolen, restauratie o.a. wieken 101.000        
Vooruitgang, restauratie o.a. wieken 202.000        
Onderhoud Civieltechnische kunstwerken 25.250        
Biblioplus   11.800 11.800 11.800 11.800
Totaal 429.250
11.800 11.800 11.800 11.800

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 5 - Leefbaarheid
Thema Kunst en Cultuur 1.429.740 1.498.266 1.469.157 1.446.180 1.442.806 1.442.349
Baten
Programma 5 - Leefbaarheid
Thema Kunst en Cultuur 81.671 44.228 45.986 45.986 45.986 45.986

Beleidskaders / richtlijnen - Programma 5

Beleidskaders / richtlijnen - Programma 5

Verbonden partijen - Programma 5

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs

Doel:

De centrumgemeente coördineert en oefent de bevoegdheden van de gemeenteraad uit als bedoeld in artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs en in de statuten van de stichting, met uitzondering van de opheffing van de scholen en met inachtneming van het advies van het Overlegorgaan toezicht openbaar onderwijs.

Ontwikkelingen:

Via de gemeenschappelijke regeling houden de deelnemende gemeenten toezicht op de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs en het al of niet verlenen van goedkeuring aan de begroting en jaarrekening van stichting Invitare. De deelnemende gemeenten hebben gekozen voor het aanwijzen van een centrumgemeente (gemeente Cuijk) met een adviserende rol voor de wethouders.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

 

GGD Hart voor Brabant

Doel

De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg.

Realisatie doel:

De activiteiten van de GGD bestaan uit een basispakket en plustaken. Het basispakket bestaat uit de wettelijk verplichte taken uit de Wet publieke gezondheid en daarnaast is er ruimte voor het maken keuzes voor lokale accenten per gemeente. De plustaken zijn extra taken die een gemeente af kan nemen boven het basispakket. De Inspectie voor de Gezondheidszorg toetst het beleid van de gemeenten en GGD en het aanbod en bereik van hun interventies. Daarnaast kijkt zij naar de adviesrol van de GGD bij gemeentelijke besluiten en het gezondheidsbeleid.

Ontwikkelingen:

Gemeenten zijn tevreden over de regionale indeling van de GGD-organisatie: de GGD is echt dichterbij gekomen. Het contact en de samenwerking is verder verbeterd, met gemeenten en met partners. De GGD zal deze voordelen versterken door de regiomanagers een nog steviger rol te geven in dat contact. In maart 2020 werd Nederland getroffen door de wereldwijde coronapandemie. Het coronavirus heeft grote impact op het werk van de GGD en het is nog niet duidelijk wat de gevolgen precies zullen zijn. Alles in de bedrijfsvoering van de GGD is erop gericht om zo min mogelijk uit de pas te lopen.

Beleidsvoornemens:

De speerpunten voor 2021 blijven: de klant centraal, verbinden met het veld en vernieuwen. De GGD werkt vanuit het concept Positieve Gezondheid, waarbij gezondheid betekent: zelf de regie voeren en je aanpassen aan de uitdagingen van het leven. Variaties van contact (persoonlijk, digitaal, telefonisch) zodat mensen zelf kunnen kiezen wat het beste bij hen past. Meer concreet werkt de GGD aan de volgende doelen en resultaten voor 2021:
Preventie
• Het bevorderen van gezondheid van kwetsbare groepen.
Gezonde omgeving
• Actueel blijft de gezondheidsbescherming en het in de gaten houden van zichtbare én onzichtbare risico's. Denk hierbij aan zoönosen of nieuwe infectieziekten.
• Speciale aandacht is er voor de Omgevingswet. Hoe neem je gezondheid vanaf het begin mee in ruimtelijke plannen en hoe betrek je daarbij de bewoner en gebruiker van die omgeving.
Inzicht
• Iedere inwoner is regisseur van zijn eigen gezondheid en welzijn. Daarom worden inwoners meer betrokken bij onderzoeken en krijgen terugkoppeling van de resultaten.
• Het combineren van gegevens voor betere dienstverlening en kennis over gezondheid voor inwoners en gemeenten, onder andere in de Brabantscan en de Brabantse omgevingsscan.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

 

Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Noordoost Brabant

Doel:

Uitvoering van toezicht en naleving van de leer- en kwalificatieplicht en de wettelijke aanpak van voortijdige schoolverlaten. Daarnaast heeft RBL BNO ook een signalerende taak voor jongeren die niet in staat zijn een startkwalificatie te halen.

Realisatie doel:

Het RBL BNO heeft in de afgelopen jaren goede resultaten bereikt. Landelijk gezien behoort RBL BNO tot de regio’s met het laagste percentage voortijdig schoolverlaters. Dit komt mede door de geïntegreerde aanpak van leerplicht en voortijdig schoolverlaten, de systematische aandacht voor professionalisering en scholing van medewerkers en de goede samenwerking met scholen en andere ketenpartners.

Ontwikkelingen:

RBL BNO heeft tot taak om voortijdig schoolverlaten zonder startkwalificatie (= diploma op minimaal niveau MBO-2) te voorkomen. RBL BNO monitort jongeren waarvoor een startkwalificatie niet haalbaar is (met name binnen VSO of praktijkonderwijs), en faciliteert ketenpartners om een passende plek voor deze jongeren te vinden op de arbeidsmarkt of in dagbesteding. In 2017-2018 is de methodische aanpak schoolverzuim (MAS) geïmplementeerd. Een aanpak waarbij een stappenplan wordt doorlopen, waarbij zorg de eerste prioriteit heeft. Handhaving is altijd het uiterste middel. In 2021 volgt een nieuw Programma Voortijdig Schoolverlaten en bijbehorend convenant 2021-2024. Dit programma wordt door RBL BNO in het nieuwe beleidsplan verwerkt.

Beleidsvoornemens:

Door alle deelnemende gemeenten is het Beleidskader 2017-2020 vastgesteld. Dit plan vormt de basis voor de begroting 2021. Op basis van het nieuwe programma Voortijdig Schoolverlaten, zal een nieuw beleidskader worden opgesteld. Dit beleidskader zal haar effect hebben bij de begrotingscyclus 2022.

Het RBL BNO gaat in 2021 verder op de ingeslagen weg zoals geformuleerd in het huidige beleidsplan met als ambities:

  • Onze regio heeft het laagste percentage voortijdig schoolverlaters in Nederland;
  • In onze regio zit geen enkel leerplichtig kind langer dan drie maanden thuis zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg;
  • In onze regio komt geen kwetsbare jongere (16-23) tussen wal en schip: alle jongeren die niet in staat zijn om een startkwalificatie te behalen zijn in beeld en hebben een duurzame werkplek, passende dagbesteding of volgen een traject naar werk of zorg.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren - Programma 5

Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 5

Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 5

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 5 - Leefbaarheid
Thema Kunst en Cultuur 1.429.740 1.498.266 1.469.157 1.446.180 1.442.806 1.442.349
Thema Onderwijs 3.479.143 3.681.005 3.208.649 3.190.422 2.813.163 2.773.208
Thema Sport 1.688.078 1.595.674 1.555.514 1.553.144 1.550.674 1.469.096
Thema Welzijn 2.207.891 2.211.221 2.177.833 2.176.066 2.171.233 2.163.696
Totaal Programma 5 - Leefbaarheid 8.804.853 8.986.166 8.411.154 8.365.812 7.977.875 7.848.348
Baten
Programma 5 - Leefbaarheid
Thema Kunst en Cultuur 81.671 44.228 45.986 45.986 45.986 45.986
Thema Onderwijs 1.042.565 287.910 425.991 425.991 108.800 108.800
Thema Sport 95.129 30.368 27.932 27.932 27.932 27.932
Thema Welzijn 235.136 226.314 270.344 270.344 270.344 270.344
Totaal Programma 5 - Leefbaarheid 1.454.502 588.820 770.253 770.253 453.062 453.062