Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouders: P.I.M.H. Stevens, W.A.G.M. van Hendriks - van Haren en M.W.G. Verstraaten

 

Speerpunt is het behoud van een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen en het behoud en verbetering van de spilfunctie ten aanzien van wonen, werken, onderwijs en winkelen. Afhankelijk van de vraag worden woonmogelijkheden in alle kernen gerealiseerd voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Uitvoering wordt gegeven aan het uitvoeringsprogramma Toerisme en recreatie, met als speerpunten de Maasheggen en toeristisch Overloon.

Thema Economie en Vestigingsklimaat

Wat willen we bereiken?

Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Participatie in economische structuurversterkende projecten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.
Thema Economie en Vestigingsklimaat 508.631 592.815 654.335 654.332 654.328 654.325
Baten
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.
Thema Economie en Vestigingsklimaat 793.570 1.086.946 964.125 964.125 964.125 964.125

Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

Wat willen we bereiken?

De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod.

Wat gaan we daarvoor doen?

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2021 2021 2022 2023 2024
Samenhangende objectenregistratie (SOR) 52.500        
IMGeo 2.2 31.500        
Geografisch basisbeheer   25.000 25.000 25.000 25.000
Totaal 84.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. 7.990.271 5.596.006 5.118.069 4.187.873 3.394.960 2.784.831
Baten
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. 6.730.513 3.801.280 3.534.221 2.662.147 1.888.083 1.429.715

Thema Recreatie en Toerisme

Wat willen we bereiken?

Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon.

Wat gaan we daarvoor doen?

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2021 2021 2022 2023 2024
Ontwikkelingen in het UNESCO Maasheggengebied 105.000        
Ontwikkeling Overloon en 75 jarig bestaan Oorlogsmuseum 105.000        
Recreatie en toerisme     592 1.193 1.796
Totaal 210.000 - 592 1.193 1.796

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.
Thema Recreatie en Toerisme 255.505 341.433 287.114 287.130 287.154 287.181
Baten
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.
Thema Recreatie en Toerisme 71.738 48.062 52.562 52.562 52.562 52.562

Beleidsindicatoren - Programma 3

Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 3

Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 3

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.
Thema Economie en Vestigingsklimaat 508.631 592.815 654.335 654.332 654.328 654.325
Thema Recreatie en Toerisme 255.505 341.433 287.114 287.130 287.154 287.181
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. 7.990.271 5.596.006 5.118.069 4.187.873 3.394.960 2.784.831
Totaal Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. 8.754.408 6.530.254 6.059.518 5.129.334 4.336.443 3.726.338
Baten
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.
Thema Economie en Vestigingsklimaat 793.570 1.086.946 964.125 964.125 964.125 964.125
Thema Recreatie en Toerisme 71.738 48.062 52.562 52.562 52.562 52.562
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. 6.730.513 3.801.280 3.534.221 2.662.147 1.888.083 1.429.715
Totaal Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. 7.595.822 4.936.288 4.550.908 3.678.834 2.904.770 2.446.402