Programma 1 - Veiligheid

Programma 1 - Veiligheid

Portefeuillehouder: K.W.T. van Soest

 

Boxmeer streeft naar een veilige en gezonde omgeving voor iedereen. De inzet van de straatcoaches zal worden gecontinueerd en daar waar nodig geïntensiveerd. Inmiddels is er ook cameratoezicht in centrum Boxmeer en het Weijerpark ingezet. De plannen t.b.v. herinrichting Weijerpark zijn ook beoordeeld door de politie m.b.t. veiligheid en bestrijding criminaliteit. We zijn alert op ondermijnende activiteiten en gebruiken de Bibob instrumenten om ondermijning tegen te gaan. De gemeente Boxmeer is aangesloten bij het RIEC en van daaruit worden, samen met de ketenpartners integrale acties ingepland (4 x per jaar) om ondermijning op te sporen en te bestrijden. Voor 2021 is subsidieaanvraag gedaan bij het Ministerie van Justitie om extra toezicht en handhaving t.b.v. aanpak overlastgevende asielzoekers. In samenspraak met de ketenmariniers worden actieplannen opgesteld. Dit doen we met 4 gemeenten samen, t.w. Nijmegen, Grave, Venray en Boxmeer. Ook de inzet van BOA's is, als gevolg van Covid-19 geïntensiveerd.

Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2021 2021 2022 2023 2024
RIEC   12.000 12.000 12.000 12.000
Overige veiligheid   14.800 14.800 14.800 14.800
Totaal   26.800 26.800 26.800 26.800

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 1 - Veiligheid
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. 257.357 377.752 332.915 332.889 330.287 330.287
Baten
Programma 1 - Veiligheid
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. 6.865 0 0 0 0 0

Thema Brandweer en crisisbestrijding

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2021 2021 2022 2023 2024
Veiligheidsregio   39.655 39.655 39.655 39.655
Totaal   39.655 39.655 39.655 39.655

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 1 - Veiligheid
Thema Brandweer en crisisbestrijding 1.870.580 1.780.082 1.853.603 1.912.781 1.912.781 1.912.781
Baten
Programma 1 - Veiligheid
Thema Brandweer en crisisbestrijding 552.728 0 0 0 0 0

Verbonden partijen - Programma 1

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Doel:

De Veiligheidsregio Brabant-Noord werkt samen aan een veilige Brabantse leefomgeving. Met andere partners werkt de veiligheidsregio aan het succesvol voorkomen, voorbereiden, bestrijden en leren van crises, rampen en incidenten. Toekomstige veiligheidsthema’s worden in kaart gebracht en de afzonderlijke partners worden met elkaar verbonden.

Realisatie doel:

In 2020 is het Beleidsplan “Samen Veiliger” met daarin de beleidsuitgangspunten voor 2020-2023 vastgesteld. Door middel van opgaven en ambities op hoofdlijnen wordt richting gegeven aan de organisatie.

Beleidsmatige ontwikkelingen:

 1. Gezamenlijke bestrijding van risico’s met de partner. In de beleidsperiode 2020-2023 richt de veiligheidsregio zich op de programma’s en risico’s uit het Beleidskader 2019 en uit het geactualiseerde risicoprofiel. Dit zijn de programma’s Industriële Veiligheid, Evenementenveiligheid en Terrorismegevolgbestrijding / Extreem geweld. En de risico’s op overstroming, ongeval spoorvervoer en gevolgbestrijding klimaatverandering / extreem weer.
 2. Versterken van de continuïteit van de samenleving met vitale partners. Het beperken en bestrijden van de effecten van verstoringen als uitval van nutsvoorzieningen of ict-systemen vragen om sectoroverstijgende samenwerking. De veiligheidsregio bevordert deze samenwerking.
 3. Zelfredzaamheid en weerbaarheid van de samenleving. De veiligheidsregio wil een rol spelen om partijen (inwoners, scholen, bedrijven en instellingen) bewust te maken van de risico’s in hun werk- en leefomgeving.
 4. Gezamenlijke crisisorganisatie flexibeler inzetbaar maken. De veiligheidsregio gaat ervoor zorgdragen dat de ondersteuning meer flexibeler en behoeftegestuurd wordt geleverd.
 5. Veiligheidsinformatie samenbrengen en delen. Het doel is om meer ‘informatiegestuurd’ te gaan werken. Dit om meer zichtbaar te maken welke veiligheidsrisico’s er zijn en hoe deze zich ontwikkelen. Vroegtijdig signaleren van risico’s en voorspellen daarvan moet ertoe leiden te risico’s kunnen worden beperkt en beheersbaar te maken.
 6. Verbetering samenspel met gemeenten. Gebouwd gaat worden aan het verbeteren van het delen van informatie, het bevorderen van de nabijheid en betrokkenheid van raden, het vaststellen en invullen van de gemeentelijke rollen en het stroomlijnen van besluitvormingsprocessen en procedures.
 7. Bouwen van sterke kolommen brandweer, GHOR en bevolkingszorg.
 8. Investeren in (brandweer)vrijwilligers.
 9. Invulling geven aan de Omgevingswet.
 10. Doorontwikkeling van de organisatie.

Verder zal er een visie op huisvesting worden ontwikkeld en zal de veiligheidsregio, als verlengstuk van het lokaal bestuur, investeren op duurzaamheid. Denk daarbij aan energietransitie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er zal hiervoor een plan van aanpak worden opgesteld met realistische en concrete acties en maatregelen.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost

Doel:

Het doel van de samenwerking (ZVH) is om een bijdrage te leveren aan de algemene veiligheid, het verbeteren van de persoonlijke situatie, het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en/of maatschappelijke uitval.

Realisatie doel:

Om dit doel te bereiken heeft het ZVH drie taken:
 1. Regiefunctie: het faciliteren en regisseren van casusoverleggen waar complexe casuïstiek wordt besproken;
 2. Adviesfunctie: het functioneren als expertisecentrum voor multidisciplinaire zorg- en veiligheidsproblematiek en vraagbaak voor ketenpartners en professionals;
 3. Signaalfunctie: het signaleren van relevante trends en ontwikkelingen en (strategisch) adviseren van bestuurders en sleutelpartners.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren - Programma 1

Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 1

Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 1

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 1 - Veiligheid
Thema Brandweer en crisisbestrijding 1.870.580 1.780.082 1.853.603 1.912.781 1.912.781 1.912.781
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. 257.357 377.752 332.915 332.889 330.287 330.287
Totaal Programma 1 - Veiligheid 2.127.937 2.157.834 2.186.518 2.245.670 2.243.068 2.243.068
Baten
Programma 1 - Veiligheid
Thema Brandweer en crisisbestrijding 552.728 0 0 0 0 0
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. 6.865 0 0 0 0 0
Totaal Programma 1 - Veiligheid 559.593 0 0 0 0 0