Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Portefeuillehouders: K.W.T. van Soest, M.W.G. Verstraaten en B.A.M. de Bruin - van Vught

 

Boxmeer heeft gekozen voor een herindeling met de gemeenten Cuijk, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert per 1 januari 2022. De gemeente Grave heeft ervoor gekozen vooralsnog niet aan te sluiten. De onderhandelingen over afname van dienstverlening lopen nog. In het proces van herindeling wordt veel waarde gehecht aan de inbreng van inwoners, ondernemers en instellingen. Op 24 juni 2020 hebben de gemeenteraden het definitieve besluit genomen en inmiddels zijn de diverse werkgroepen, onder begeleiding van de stuurgroep, gestart om ervoor zorg te dragen dat de nieuwe gemeente 1 januari 2022 kan starten. Een intensief proces.

Thema Bestuurszaken

Wat willen we bereiken?

Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Deze stip komt steeds dichterbij en wordt meer en meer werkelijkheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Thema Bestuurszaken 3.090.441 2.821.630 1.855.144 1.855.144 1.855.144 1.855.144
Baten
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Thema Bestuurszaken 132.049 142.283 229.099 235.085 235.085 235.085

Thema Burgerzaken en Verkiezingen

Wat willen we bereiken?

Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Thema Burgerzaken en Verkiezingen 1.301.474 1.190.671 1.279.320 1.128.224 1.203.127 1.188.031
Baten
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Thema Burgerzaken en Verkiezingen 427.031 371.000 385.000 303.000 303.000 303.000

Thema Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer.

Wat gaan we daarvoor doen?

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2021 2021 2022 2023 2024
Aanschaf werkprocessensoftware 61.950        
Doorontwikkeling zaaksysteem, documentmanagement systeem en KCC- systeem 73.500
       
Vervangen drycooler 89.890
       
Interne dienstverlening   33.000 33.000 33.000 33.000
Automatisering
  155.000 155.000 155.000 155.000
BHIC   2.700 2.700 2.700 2.700
Gebouwen   -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Totaal 225.340
180.700 180.700 180.700 180.700

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Thema Bedrijfsvoering 10.953.673 10.324.019 10.215.701 9.914.576 9.895.281 9.830.173
Baten
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Thema Bedrijfsvoering 1.362.223 1.285.107 1.194.040 1.194.040 1.194.040 1.194.040

Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie

Wat willen we bereiken?

Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën.

Wat gaan we daarvoor doen?

Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Thema Bestuurlijke vern en Kernendem 8.618 82.974 0 0 0 0

Beleidskaders / richtlijnen - Programma 0

Beleidskaders / richtlijnen - Programma 0

Verordeningen / beleid

Wettelijke grondslag

Verbonden partijen - Programma 0

AgriFood Capital

Doel:

Noordoost-Brabant in 2021 laten excelleren als dé topregio in agrifood met een excellente arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid, betekenisvolle innovaties en een goed woon-, werk- en leefklimaat.

Ontwikkelingen:

Met de Provincie is Agrifood Capital in dialoog over de versnellingsagenda Noordoost Brabant. Zowel vanuit de Provincie als AgriFood Capital is het initiatief genomen om op basis van de bestaande agenda's (Provinciaal Bestuursakkoord en Strategische Agenda AgriFood Capital) te komen tot nadere afspraken om realisatie van cruciale ambities voor Brabant en in het bijzonder daarbinnen de regio Noordoost Brabant een meer gezamenlijke impuls te geven. Onderwerpen hierbij zijn:

  • versnelling versterken innovatieve-hotspots
  • top-opleiding Agrifood (haalbaarheidsonderzoek om de onderwijskolom verder tot ontwikkeling te brengen op executieve niveau voor top professionals in agri & food).
  • versterking/intensivering lobbypositie Brabantse Agrofood in Brussel
  • realisatie maatschappelijke opgaven in 11 gebiedsopgaven (o.a. klimaatadaptatie, gezondheid, energie, transitie landbouw).
  • innovatieve aanpak leegkomende agrarische bedrijfsgebouwen.
  • mogelijk maken van grootschalige mestverwerking.
  • inrichten proeftuin Agro-As De Peel

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

 

Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Doel:

Deze regeling geeft uitvoering aan de ambtelijke samenwerking tussen beide gemeenten met als doel vermindering kwetsbaarheid, verhoging professionalisering / kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing en waar mogelijk besparing.

Ontwikkelingen:

Geen nieuwe ontwikkelingen t.o.v. standpunt oktober 2014.

Beleidsvoornemens:

De samenwerking blijft vooralsnog beperkt tot de aangewezen samenwerkingsverbanden Personeel & Organisatie, Informatie- en Communicatie Technologie, Sociale Zaken en de Adviescommissie voor Bezwaarschriften. De Gemeente Boxmeer fungeert hierin als centrumgemeente.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

 

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

Doel:

Het BHIC heeft een wettelijke taak en een maatschappelijke opgave. De wettelijke taak bestaat uit het goed, geordend en toegankelijk beheren van de archieven die aan het BHIC zijn overgedragen conform de Archiefwet en de daaruit voortvloeiende richtlijnen. De maatschappelijke opgave is de verbreiding van de kennis van de Brabantse geschiedenis.

Realisatie doel:

Het BHIC  voert voor de gemeente Boxmeer de archiefwettelijke taken uit. De gemeente Boxmeer is op orde met de overdracht van archieven ouder dan 20 jaar.

Ontwikkelingen:

In de beleidsnotitie “Waarheen leidt de weg? 2019-2022" worden de ambities van het BHIC voor de komende jaren geformuleerd.  Bij het herijken van de missie en de positionering van het BHIC wordt enerzijds de nadruk gelegd op het uitvoeren van de archiefwettelijke taken en anderzijds op het feit dat het BHIC een publieksinstelling is die inhoud geeft aan de maatschappelijke opgave.  In de publieksfunctie bewerkt, verrijkt, redigeert en presenteert het BHIC de historische informatie en beleving op dusdanige wijze dat een zo groot mogelijk, een zo divers mogelijk en zo tevreden mogelijk publiek wordt bereikt.

Beleidsvoornemens:

De volgende ambities zijn in de beleidsnotitie geformuleerd:

- Het BHIC is het genealogisch centrum voor Brabant;

- Het BHIC wordt het Brabants centrum voor beeld en geluid;

- Het BHIC schrijft Brabantse geschiedenis;

- Versterking van marketing & promotie;

- Het BHIC is het eerste Regionaal Historisch Centrum dat over een volwaardig e-depot beschikt.

 

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

 

Euregio Rijn-Waal

Doel:

De Euregio Rijn-Waal heeft als taak, de regionale grensoverschrijdende samenwerking van zijn deelnemers te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren. Zij voert binnen deze taak projecten uit. Zij vraagt aan en ontvangt financiële middelen van derden. Zij adviseert de deelnemers, burgers, bedrijven, overheden en instellingen bij grensoverschrijdende activiteiten en problemen.

Realisatie doel:

In het kader van het programma “Sport, sociaal-culturele mini-projecten” worden door de Euregio Rijn- Waal grensoverschrijdend bijvoorbeeld scholierenuitwisselingen, sporttoernooien, muziekevenementen, tentoonstellingen, seniorenuitwisselingen of gezamenlijke activiteiten van bijv. brandweer en politie ondersteund.

Ontwikkelingen:

De Euregio Rijn-Waal ziet het als haar primaire taak om de grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren. Voor een succesvolle regionale ontwikkeling is de grensoverschrijdende samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven de motor voor een succesvolle positionering in de mondiale concurrentiestrijd. Of het nu gaat om agro-food, design, toerisme of logistiek, elke regio heeft zijn eigen sterke punten.

Beleidsvoornemens:

De Strategische Agenda 2020 is de opvolger van het strategiedocument “Euregio Rijn-­Waal 2007/­2013” en sluit qua looptijd en inhoudelijk aan op de Europa 2020 strategie. De Europa 2020 strategie kent drie speerpunten:

  1. Innovatieve groei;
  2. Duurzame groei;
  3. Inclusieve (integratieve) groei.

De Euregio Rijn­-Waal sluit bij de realisatie van deze doel­stellingen aan bij het beleid van de provincies Gelderland, Noord­-Brabant en Limburg en de deelstaat Nordrhein­ Westfalen. Als Euregio Rijn­-Waal hebben wij tot doel de uit­gangspunten van beide landen te verbinden en samen met de regionale partners tot uitvoer te brengen.
In de Strategische Agenda 2020 zal allereerst de euregio­nale verankering, de achtergrond en het hoe en waarom van deze Strategische Agenda worden toegelicht. Ook wordt er in het kader van de euregionale verankering in­gegaan op de vele overeenkomsten tussen de verschillen­de deelregio’s, steden en gemeenten. Deze overeenkom­sten vormen de verbindende schakel in de euregionale samenwerking en verdienen daarom extra aandacht. De analyse van de huidige en potentiële verbindingen en kansen laat zien waar de Rhein-­Waal­-Regio nu al sterk in is en hoe deze sterke punten nog beter benut kunnen worden. Hier is met name aandacht voor de euregiona­le duurzame economische ontwikkeling en de soft skills van het gebied.Tenslotte wordt de Rhein-­Waal­-Regio en de rol van de Euregio Rijn-­Waal op weg naar 2020 beschreven. Aan de hand van de vijf speerpunten:Informeren,Inspireren,Internationaliseren, Innoveren,Investeren,zijn handvatten ontwikkeld, om de hier geschetste ont­wikkelingen tot 2020 te realiseren.

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

 

Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob)

Doel:

Het doel van het inkoopbureau is om financiële, kwalitatieve en procesmatige inkoopvoordelen te behalen.  Uitvoeren van de Aanbestedingswet 2012, herzien in 2016 en de Gidsproportionaliteit.

Realisatie doel:

Dit wordt bereikt door professionele inkopers aan te stellen, door een politieke bestuurlijke vertaling te maken van het gemeentelijke inkoopbeleid in een handboek inkoop en door inkoopwerkzaamheden van gemeenten in de regio te combineren (gezamenlijke inkooptrajecten, massa is kassa). Deze samenwerking heeft geen uitvoerend of beleidsmatig doel. Het is uitvoerend; feitelijk koopt de gemeente bij Bizob diensten in.

Ontwikkelingen:

Het inkoop en aanbestedingsproces verder ontwikkelen en actualiseren van de gemeentelijke inkoopvoorwaarden. Het uitvoeren van inkoop en aanbestedingstrajecten en adviseren van door de gemeente zelf uit te voeren inkoop en aanbestedingstrajecten. Het betrekken van het lokale bedrijfsleven bij gemeentelijke inkoop en aanbestedingstrajecten.

Verankeren van informatie veiligheid en privacy in het gemeentelijk inkoopproces (AVG)

Beleidsvoornemens:

Actualiseren van het gemeentelijk inkoop en aanbestedingsbeleid middels het herziene VNG model inkoop en aanbestedingsbeleid, met als speerpunten, "Maatschappelijk Verantwoord Inkopen" (Duurzaamheid Sociale, Ecologische en Economische aspecten), alsmede doorvoeren van gewijzigde wet en regelgeving en jurisprudentie

 

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren - Programma 0

Beleidsindicatoren - Programma 0

Indicator

Bron

Eenheid

Periode

Gemeente Boxmeer

Formatie

Eigen gegevens

Fte per 1.000 inwoners

2021

2020

2019

6,9

6,9

6,8

Bezetting

Eigen gegevens

Fte per 1.000 inwoners

2021

2020

2019

-

-

6,8

Apparaatskosten

Eigen gegevens

Kosten per inwoner

2021

2020

2019

€ 643

€ 635

€ 594

Externe inhuur

Eigen gegevens

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2021

2020

2019

5,5%

3,1%

7,9%

Overhead

Eigen gegevens

% van totale lasten

2021

2020

2019

12,2%

12,4%

11,9%

 

Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 0

Recapitulatie Begroting 2021 - Programma 0

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Thema Bedrijfsvoering 10.953.673 10.324.019 10.215.701 9.914.576 9.895.281 9.830.173
Thema Bestuurszaken 3.090.441 2.821.630 1.855.144 1.855.144 1.855.144 1.855.144
Thema Bestuurlijke vern en Kernendem 8.618 82.974 0 0 0 0
Thema Burgerzaken en Verkiezingen 1.301.474 1.190.671 1.279.320 1.128.224 1.203.127 1.188.031
Totaal Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning 15.354.207 14.419.294 13.350.165 12.897.944 12.953.552 12.873.348
Baten
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Thema Bedrijfsvoering 1.362.223 1.285.107 1.194.040 1.194.040 1.194.040 1.194.040
Thema Bestuurszaken 132.049 142.283 229.099 235.085 235.085 235.085
Thema Burgerzaken en Verkiezingen 427.031 371.000 385.000 303.000 303.000 303.000
Totaal Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning 1.921.303 1.798.390 1.808.139 1.732.125 1.732.125 1.732.125