Financiële begroting

Financiële begroting 2021

Begrotingsuitgangspunten

In het kader van de interbestuurlijke toezichtstaak informeert de Provincie Noord-Brabant de gemeenten jaarlijks over de belangrijkste aspecten van de (meerjaren) begroting. Jaarlijks beoordeelt de Provincie of het begrotingsjaar of uiterlijk de laatste jaarschijf van de meerjarenraming structureel en reëel in evenwicht is. Als structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Wanneer de begroting 2021 reëel sluitend is volgt repressief toezicht. Tevens worden de gemeenten geadviseerd in de begroting uitleg te geven over de gehanteerde meerjarig uitgangspunten en risico’s.

Wij hebben in dit kader de volgende uitgangspunten voor de (meerjaren) begroting 2021-2024 gehanteerd

 • De ramingen zijn voor zover van toepassing exclusief BTW;
 • Het overzicht van incidentele baten en lasten is in dit hoofdstuk opgenomen. Dit geldt tevens voor het overzicht van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves;
 • Een indexering voor loon- en prijsstijgingen voor 2021 is toegepast daar waar is aangetoond dat er met een stijging rekening moet worden gehouden. Voor de jaren 2022-2024 is conform de uitgangspunten voor de Meicirculaire 2020 Algemene Uitkering uitgegaan van de nullijn (constante prijzen);
 • Een renteomslagpercentage van 1,0%. Het financieringstekort is geraamd met een percentage van 0,5%;
 • De subsidiebedragen zijn geraamd op basis van de vigerende subsidie verordeningen en gemaakte budgetafspraken. Aan de geraamde subsidiebedragen kunnen geen rechten worden ontleend;
 • De bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen zijn conform de vastgestelde begrotingen 2021 van de betreffende gemeenschappelijke regelingen geraamd;
 • De Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de Meicirculaire 2020. Dit betekent dat de raming algemene uitkering voor de jaren 2022-2024 gecorrigeerd moet worden voor de nominale loon/prijsontwikkeling. Bij de berekening van de algemene uitkering is de Meicirculaire 2020 bepalend. In de meerjarenraming hebben wij bij de berekening van de algemene uitkering geen rekening gehouden met de landelijke groeipercentages, maar zijn wij uitgegaan van reële inschattingen. Conform de opgave van de Meicirculaire 2020 is deze correctie doorgevoerd. De gevolgen van de Septembercirculaire 2020 zullen vóór de behandeling van de begroting in een aparte memo aan uw raad worden voorgelegd;
 • De post onvoorzien bedraagt € 5,00 per inwoner structureel;
 • Voor de meerjarenbegroting 2022-2024 is als uitgangspunt de nullijn gehanteerd, Voor de OZB voor de jaren 2022-2024 is behoudens volumegroei géén tariefsverhoging geraamd;
 • Het investeringsprogramma 2021 is als stelpost geraamd in de begroting 2021. In het eerste jaar wordt niet de volledige kapitaallast geraamd, maar slechts de helft daarvan. In de volgende jaren worden uiteraard wel de volledige jaarlasten geraamd. Dit alles conform de richtlijnen van de Provincie.

 

Financieel overzicht

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Thema Bedrijfsvoering 9.591.450 9.038.912 9.021.661 8.720.536 8.701.241 8.636.133
Thema Bestuurszaken 2.958.392 2.679.347 1.626.045 1.620.059 1.620.059 1.620.059
Thema Bestuurlijke vern en Kernendem 8.618 82.974 0 0 0 0
Thema Burgerzaken en Verkiezingen 874.443 819.671 894.320 825.224 900.127 885.031
Totaal Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning 13.432.904 12.620.904 11.542.027 11.165.819 11.221.427 11.141.223
Programma 1 - Veiligheid
Thema Brandweer en crisisbestrijding 1.317.852 1.780.082 1.853.603 1.912.781 1.912.781 1.912.781
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. 250.492 377.752 332.915 332.889 330.287 330.287
Totaal Programma 1 - Veiligheid 1.568.344 2.157.834 2.186.518 2.245.670 2.243.068 2.243.068
Programma 2 - Openbare Werken
Thema Werk in uitvoering 4.438.847 5.194.302 5.333.815 5.325.744 5.223.167 5.168.475
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.
Thema Economie en Vestigingsklimaat -284.939 -494.131 -309.790 -309.793 -309.796 -309.800
Thema Recreatie en Toerisme 183.767 293.371 234.552 234.568 234.592 234.619
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. 1.259.758 1.794.726 1.583.848 1.525.725 1.506.877 1.355.116
Totaal Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. 1.158.586 1.593.967 1.508.610 1.450.500 1.431.673 1.279.936
Programma 4 - Financiën
Thema Planning en Control -42.351.105 -47.217.077 -44.553.685 -44.368.546 -44.148.249 -43.919.079
Thema WOZ en Belastingen -5.864.021 -6.024.621 -6.292.059 -6.324.678 -6.357.461 -6.390.407
Totaal Programma 4 - Financiën -48.215.126 -53.241.698 -50.845.744 -50.693.224 -50.505.710 -50.309.486
Programma 5 - Leefbaarheid
Thema Kunst en Cultuur 1.348.069 1.454.038 1.423.171 1.400.194 1.396.820 1.396.363
Thema Onderwijs 2.436.578 3.393.095 2.782.658 2.764.431 2.704.363 2.664.408
Thema Sport 1.592.949 1.565.306 1.527.582 1.525.212 1.522.742 1.441.163
Thema Welzijn 1.972.755 1.984.907 1.907.489 1.905.722 1.900.889 1.893.352
Totaal Programma 5 - Leefbaarheid 7.350.351 8.397.346 7.640.901 7.595.559 7.524.813 7.395.286
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.
Thema Inkomensvoorzieningen 516.157 1.606.104 1.468.976 1.468.976 1.468.976 1.468.976
Thema Jeugd 6.863.417 7.580.338 7.970.695 7.970.695 7.970.695 7.970.695
Thema Participatie 5.355.592 5.342.450 5.017.948 4.913.560 4.838.125 4.838.125
Thema WMO 6.983.359 7.939.145 7.907.672 7.913.886 7.914.096 7.913.887
Totaal Programma 6 - Sociale zaken en werkgel. 19.718.525 22.468.037 22.365.292 22.267.117 22.191.893 22.191.683
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.
Thema Afval en Circulaire economie -741.806 -704.873 -689.309 -679.041 -672.065 -669.330
Thema Duurzaamheid en Milieu 319.657 702.190 181.216 180.970 180.724 180.478
Thema Klimaat en Riolering -726.287 -1.036.909 -1.012.578 -996.120 -995.773 -992.816
Totaal Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad. -1.148.436 -1.039.592 -1.520.671 -1.494.192 -1.487.115 -1.481.669
Programma 8 - VTH
Thema VTH Omgevingsrecht 1.696.005 1.848.901 1.755.900 1.755.799 1.750.782 1.745.731

Investeringsprogramma

In het investeringsprogramma is in 2021 ruimte opgenomen voor de volgende investeringen:

Programma
Omschrijving Investering
Kapitaallasten
5 Hoogkoor, scheidingswanden        202.000 10.100
5 Zevensprong, isolatie muren          75.750 3.788
5 Morgenster, vernieuwing dak / zonnepanelen                                            90.900 4.545
5 Scouting Boxmeer, zonnepanelen          15.150 758
5 De Poel, luchtbehandeling          30.300 2.323
5 Elsenhof, nieuwbouw / integratie        606.000 21.210
5 Joffershof, MFA uitbreiding        353.500 17.675
5 Dee Weijer (incl. bibliotheek), zonwering        101.000 7.743
5 Martinusmolen, restauratie o.a. wieken        101.000 1.085
5 Vooruitgang, restauratie o.a. wieken        202.000 2.170
5 Voetbalvereniging De Zwaluw Oeffelt, kleedlokalen / asbestsanering        151.500 7.575
5 Voetbalclub Olympia 1918, kleedlokalen        151.500 7.575
0 Aanschaf werkprocessoftware          61.950 13.010
0 Doorontwikkeling  zaaksysteem, documentmanagement systeem en KCC- systeem          73.500 15.435
0 Vervangen drycooler          89.890 6.892
3 Samenhangende objectenregistratie (SOR)          52.500 11.025
3 IMGeo 2.2.          31.500 6.615
3 Ontwikkelingen in het UNESCO Maasheggengebied        105.000 5.250
3 Ontwikkeling Overloon en 75 jaar bestaan Oorlogsmuseum        105.000 5.250
2 Boombeheer        132.000 6.600
2 Tegengaan hittestress om te komen tot klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte        346.500 12.128
2 Rehabilitatie openbare ruimte        630.000 22.050
2 Reconstructie wegen        509.250 25.463
7 Riolering    3.939.000 0
2 Tractie          50.500 6.818
2 Verkeersveiligheid          75.750 3.788
2 Verstevigen wegbermen        101.000 5.050
2 Vervangen speeltoestellen          50.500 3.872
5 Onderhoud Civieltechnische kunstwerken          25.250 1.263
2 Openbare Verlichting          78.750 3.938
2 Maatregelen uit Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO), fietsstraat R. v. Rijnstraat     2.988.701 38.468
2 Reconstructie Burgemeester Verkuijlstraat incl. Rotonde Koorstraat    2.173.520 76.396
2 Gebiedsontwikkeling Bakelgeert e/o (o.a fietsstraat aansluiting op rotonde)        315.000 13.250
2 Reconstructie Sint Cornelisstraat (in 2 fases)        375.000 15.750
2 Entrees dorpen verfraaien (25 locaties)        157.500 7.875
Totaal
   14.548.161   392.733

In de begroting 2021 is volgens de afgesproken systematiek rekening gehouden met een half jaar rente en afschrijving voor het eerste jaar. Meerjarig zijn de lasten wel volledig opgenomen.

Autorisatie

Evenals voorgaande jaren wordt het volledige investeringsprogramma bij vaststelling van de begroting geautoriseerd. In de Financiële Verordening gemeente Boxmeer (ex. artikel 212 Gemeentewet) is in artikel 6 lid 2 deze autorisatie geregeld. De Raad kan bij vaststelling van de begroting voor incidentele onderwerpen van deze algemene regel afwijken. Met uw raad is afgesproken dat investeringskredieten, waarvoor in de eerste 9 maanden van het begrotingsjaar geen voorstel tot start van de uitvoering is verschenen terug vallen naar de algemene middelen.

Incidentele baten en lasten

Ingevolge artikel 19 van het Besluit Begroting en Verantwoording dient in de begroting een overzicht van geraamde incidentele baten en lasten te worden opgenomen. Als nadere uitwerking voor het begrip incidenteel kan gedacht worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen.

Overzicht incidentele baten en lasten 2021-2024:

Programma Kostenplaats Kostensoort Omschrijving 2021 2022 2023 2024 Toelichting
      Baten          
3 63406010 831110 Verkoop landbouwgrond -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 Betreft verkoop van stukken landbouwgrond, welke eigendom zijn van de Gemeente Boxmeer. Een bezit kun je maar één keer verkopen, dus is er altijd sprake van een incidentele opbrengst. Dit is ook het geval wanneer gronden (stukjes groen, landbouwgronden) gedurende meerdere jaren verkocht worden. Ondanks het feit dat een dergelijke opbrengst mogelijk langer dan drie jaar geraamd kan worden, is er altijd sprake van incidentele baten. 
0 63406020 831110 Verkoop reststroken -87.838 -87.838 -87.838 -87.838 Betreft verkoop van stukken reststroken, welke eigendom zijn van de Gemeente Boxmeer.Een bezit kun je maar één keer verkopen, dus is er altijd sprake van een incidentele opbrengst. Dit is ook het geval wanneer gronden (stukjes groen, landbouwgronden) gedurende meerdere jaren verkocht worden. Ondanks het feit dat een dergelijke opbrengst mogelijk langer dan drie jaar geraamd kan worden, is er altijd sprake van incidentele baten.
      Totaal incidentele baten -337.838 -337.838 -337.838 -337.838  
      Lasten          
4 69800110 471010 Storting reserve huisvesting onderwijs 76.852 95.079 155.147 195.102 M.i.v. het begrotingsjaar 2007 worden alle kosten verband houdend met de huisvesting onderwijs verantwoord op de kostenplaats huisvesting onderwijs. De kosten van huisvesting worden gerelateerd aan de bijdrage voor de decentralisatie huisvesting onderwijs in de Algemene Uitkering. Het verschil tussen de uitgaven voor de huisvesting onderwijs en de uitkering in het gemeentefonds wordt verrekend met de reserve Huisvesting Onderwijs. Binnen het product Huisvesting Onderwijs worden budgettaire schommelingen voor 100% opgevangen uit deze reserve. In de toelichting op de wijziging van het BBV in 2013 staat dat alle toevoegingen en onttrekkingen (behalve dekking kapitaallasten) aan reserves incidenteel van aard zijn.
4 69800675 471010 Storting reserve duurzaamheid 44.040 44.040 44.040 44.040 Op 23 januari 2014 is besloten deze reserve in te stellen met als doel te investeren in duurzame maatregelen. Gelijktijdig is besloten om een krediet beschikbaar te stellen van € 432.000 voor de uitvoering van het milieu uitvoeringsprogramma ZONBOX. In de raadsvergadering van 15 september 2016 is besloten om het restant van deze reserve samen met het budget voor regionaal milieubeleid in te zetten voor de uitvoering van het Duurzaamheidsplan 2016-2020. In de toelichting op de wijziging van het BBV in 2013 staat dat alle toevoegingen en onttrekkingen (behalve dekking kapitaallasten) aan reserves incidenteel van aard zijn. 
4 69800810 471010 Storting reserve reconstructie (verkoop landbouwgrond minus kosten) 222.500 222.500 222.500 222.500 De opbrengsten van de verkoop van landbouwgronden minus kosten en 5% ambtelijke bemoeienis worden gestort in deze reserve. In de toelichting op de wijziging van het BBV in 2013 staat dat alle toevoegingen en onttrekkingen (behalve dekking kapitaallasten) aan reserves incidenteel van aard zijn.
0 60012012 411010 Wachtgeld gewezen wethouders 13.519 0 0 0 Betreft het wachtgeld van oud-wethouders welke als incidentele lasten worden beschouwd.
      Totaal incidentele lasten 356.911 361.619 421.687 461.642  
      Totaal incidenteel 19.073 23.781 83.849 123.804  

Reservepositie

In de Raad van 26 oktober 2017 is de nota reserves en voorzieningen vastgesteld. In deze nota is een onderbouwing van alle reserves en voorzieningen gegeven. Jaarlijks is in de 2e bestuursrapportage conform afspraak de nota geactualiseerd. In het onderstaande overzicht is een raming opgenomen van het verloop van de diverse reserves en voorzieningen gerelateerd aan het huidige beleid.

  Stand 1-1-2021 Mutaties 2021 Stand 31-12-2021
Algemene reserves 12.611.708 0 12.611.708
Bestemmingsreserves 23.395.770 -198.459 23.197.311
Voorzieningen 6.731.124 -122.554 6.608.570
Grondbedrijf 257.091 0 257.091
Totaal 42.995.693 -321.013 42.674.680

Voor een specificatie van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar het bijlagenboek 2021.

In het BBV is de verplichting opgenomen tot een overzicht van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. 

Reserve Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Nieuwbouw gemeentehuis Dekking kapitaallasten nieuwbouw -364.917 -361.308 -357.700 -354.091
Reconstructie  Dekking kapitaallasten buitengebied -23.711 -23.544 -23.377 -23.210
Duurzaamheid Dekking kapitaallasten ZONBOX -33.009 -33.009 -33.009 -33.009
Mobiliteit Dekking kapitaallasten mobiliteit -2.905 -2.882 -2.858 -2.835
Wegen Dekking kapitaallasten wegen -2.519 -2.498 -2.478 -2.457
Toegankelijk maken accommodaties Dekking kapitaallasten acc. -17.675 -17.534 -17.392 -17.251
Hoogkoor Dekking kapitaallasten Hoogkoor -97.115 -96.393 -95.671 -94.949
Totaal   -541.851 -537.168 -532.485 -527.802

 

Arbeidsgerelateerde kosten

De geraamde formatie 2021 is met 202,00 fte 1,69 fte lager dan de geraamde formatie 2020 (203,69 fte). Vanwege de aankomende herindeling worden nieuwe vacatures soms ingevuld door inhuur.

De totale salariskosten 2021 zijn ten opzichte van de begroting 2020 met €221.312 afgenomen. Belangrijkste oorzaak is de daling van het aantal fte.

 

EMU-saldo

De term EMU-saldo moet worden bezien tegen de achtergrond van het (Europese) streven naar houdbare overheidsfinanciën. Europese begrotingsregels zijn grotendeels vastgelegd in het Stabiliteits- en Groeipact (SGP). De belangrijkste uitgangspunten van het SGP zijn:

 1. Het EMU-saldo ofwel het nationale begrotingstekort mag niet groter zijn dan 3% van het bruto binnenlands product (bbp). Van dit tekort neemt het Rijk 2,5% voor zijn rekening en de decentrale overheden 0,5%;
 2. De EMU-schuld: de overheidsschuld moet lager zijn dan 60% van het bbp;
 3. Het structurele EMU-saldo: elk land heeft een Medium Term Objective. Dit is een landenspecifiek structureel saldo (het saldo na correctie voor de conjunctuur) dat op de middellange termijn gerealiseerd moet worden. Voor Nederland is dit een structureel begrotingstekort van maximaal 0,5% van het bbp.

In Nederland is het SGP verankerd in de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof). Het EMU-saldo bevat de inkomsten en uitgaven van de hele Nederlandse overheid en de beheersing ervan is ook een verantwoordelijkheid van alle lagen van de overheid. De Wet Hof bevat een bepaling dat het Rijk en de decentrale overheden een gezamenlijke en gelijkwaardige inspanningsplicht hebben om de Europese begrotingseisen te respecteren. De Wet Hof bevat ook procedurebepalingen over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de gelijkwaardige inspanningsplicht van de decentrale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen). Deze gelijkwaardige inspanning in termen van een macronorm voor het EMU-saldo van de decentrale overheden gezamenlijk, wordt aan het begin van een kabinetsperiode na bestuurlijk overleg, voor de duur van de kabinetsperiode vastgesteld. In het bestuurlijk overleg van 18 januari 2013 is een akkoord bereikt voor de ontwikkeling van de decentrale overheden met een na te streven ontwikkeling van - 0,5% in 2013 naar respectievelijk - 0,2 (ambitie) en – 0,3% (tekortnorm) in 2017. Hoewel er sprake is van een macro norm voor het EMU-saldo van de decentrale overheden is die niet onderverdeeld in een (micro)norm per individuele overheid. Wel is er sprake van een referentiewaarde per individuele overheid. De koepelorganisaties van decentrale overheden hebben aangegeven dat de idee van een macro norm voldoende borgt dat de decentrale overheden hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de naleving ervan serieus nemen.

In de Wet Hof is wel opgenomen dat de decentrale overheden een sanctie opgelegd kunnen krijgen bij een overschrijding van de macro norm ook als Nederland als geheel uit hoofde van de afspraken uit het SGP geen financiële sanctie opgelegd zou krijgen door de Europese Raad. Het instrumentarium in de Wet Hof, bestuurlijk overleg met als laatste redmiddel een sanctie-instrument, biedt de minister van Financiën een instrument om zijn verantwoordelijkheid in te vullen ter beheersing van het EMU-saldo van decentrale overheden.

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het vernieuwde BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo. Via de geprognosticeerde balans krijgt de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

Het EMU saldo van de gemeente Boxmeer over 2021 bedraagt € 8.321.000.

Het EMU-saldo of vorderingensaldo is het financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking, uitgedrukt in geld, van een overheid die lid is van de EMU.

 

Specificatie taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
69221087 Apparaatskosten Grondbedrijf 0 0 0 0 0 0
Programma 4 - Financiën
Thema Planning en Control
52102025 O-PO: inhuur personeel i.v.m. uitval e 0 -26.669 250.000 250.000 250.000 250.000
69221030 IVS vorig dienstjaar: jaarschijf huidig 0 27.592 33.592 33.592 33.592 33.592
69221031 IVS huidig dienstjaar: 1e jaarschijf 0 -141.674 131.603 392.733 392.733 392.733
69221032 IVS huidig dienstjaar: Jaarschijf 2e, 3e 1.363 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
69221050 Bedrijfsvoering: stelpost -5.448 0 0 0 0 0
69221060 BCF / BTW afwikkeling -28.017 0 0 0 0 0
69221080 Diverse stelposten 0.8 4.399 141.260 556.637 302.796 315.098 315.098
69222010 Onvoorziene uitgaven 0 1.526.192 146.000 146.000 146.000 146.000
69222020 Nieuw Beleid: Meerjarig 0 0 0 146.000 292.000 438.000
Totaal Thema Planning en Control -27.703 1.527.701 1.118.832 1.272.121 1.430.423 1.576.423

Specificatie taakveld 0.10 Mutaties reserves

Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma 4 - Financiën
Thema Planning en Control
69800110 Huisvesting OW: mutatie BR 277.995 88.960 76.852 95.079 155.147 195.102
69800115 Reserve Kunst: mutaties BR -20.000 -25.000 0 0 0 0
69800130 Reserve Hoogkoor kapitaallasten -698.362 -132.477 -97.116 -96.394 -95.672 -94.950
69800140 Reserve Hoogkoor 567.016 0 0 0 0 0
69800220 Reserve Sociaal Domein 229.051 -453.000 0 0 0 0
69800250 Reserve toegankelijk maken acc. 0 395.581 -17.675 -17.534 -17.392 -17.251
69800415 Reserve Reconstructie -83.329 -23.367 -23.711 -23.544 -23.377 -23.210
69800425 Reserve Bestemmingsplan Buitengebied -11.210 -53.257 0 0 0 0
69800430 Reserve Plankosten 0 -200.000 0 0 0 0
69800605 Wegen: onderhoud (res.aanwending) 0 -2.247 -2.519 -2.498 -2.478 -2.457
69800620 Reserve Mobiliteit 0 -2.600 -2.905 -2.882 -2.858 -2.835
69800660 Landschapsontwikkelingsplan (LOP) 2009 0 -5.989 0 0 0 0
69800675 Reserve duurzaamheid -99.823 -307.269 11.031 11.031 11.031 11.031
69800810 BR Reconstructie: opbrengst grondverkoop 3.660 302.500 222.500 222.500 222.500 222.500
69801010 Algemene reserve -845.779 -933.545 0 0 0 0
69801015 BR diverse: mutatie bestemmingsreserves -2.177.679 -2.559.829 0 0 0 0
69801020 Gemeentehuis: mutaties in de reserve -401.002 -368.526 -364.917 -361.308 -357.700 -354.091
Totaal Thema Planning en Control -3.259.462 -4.280.066 -198.459 -175.549 -110.798 -66.160

Reëel sluitende begroting

Omschrijving Lasten 2021 Baten 2021 Saldo 2021 Saldo 2022 Saldo 2023 Saldo 2024
Totaal van alle programma's   60.413.692  18.258.142  -42.155.550  -41.950.872  -41.748.747    -41.397.854
Overzicht algemene dekkingsmiddelen     1.288.294  52.398.264    51.109.970    51.126.360    51.149.599      51.144.011
Overzicht Overhead   10.073.457     1.099.933     -8.973.524     -8.677.828     -8.667.648       -8.602.565
Bedrag heffing vennootschapsbelasting                      -                      -                        -                        -                        -                          -
Bedrag voor onvoorzien         146.000                      -        -146.000        -292.000        -438.000          -584.000
Subtotaal programma's   71.921.443  71.756.339        -165.104          205.660          295.204            559.592
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves         449.269        647.728          198.459          175.549          110.798              66.160
Geraamd resultaat   72.370.712  72.404.067            33.355          381.209          406.002            625.752
Incidentele baten en lasten         356.911        337.838           -19.073           -23.781           -83.849          -123.804
Structureel begrotingssaldo   72.013.801  72.066.229            52.428          404.990          489.851            749.556

Financiële tabellen o.b.v. Taakvelden

  Rekening 2019 lasten Rekening 2019 baten Rekening  2019 saldo Begroting 2020 lasten Begroting 2020 baten Begroting 2020 saldo Begroting 2021 lasten Begroting 2021 baten Begroting 2021 saldo
Bestuur 3.099.060 132.049- 2.967.011 2.904.604 142.283- 2.762.320 1.855.144 229.099- 1.626.045
Burgerzaken 1.263.006 458.442- 804.564 1.184.071 396.750- 787.321 1.287.720 410.750- 876.970
Beheer overige gebouwen en gronden 469.408 128.524- 340.884 249.224 180.774- 68.450 133.843 94.107- 39.736
Overhead 10.477.190 1.233.699- 9.243.491 10.069.265 1.107.203- 8.962.062 10.073.457 1.099.933- 8.973.524
Treasury 28.722 315.941- 287.219- 398.668 214.084- 184.584 69.503- 157.840- 227.343-
OZB woningen 274.078 3.558.679- 3.284.601- 329.120 3.674.479- 3.345.359- 195.079 3.759.466- 3.564.387-
OZB niet-woningen 139.454 2.673.654- 2.534.200- 142.936 2.744.415- 2.601.479- 128.253 2.781.283- 2.653.030-
Belastingen overig 39.456 84.675- 45.219- 46.552 124.335- 77.783- 50.912 125.554- 74.642-
AU en overige uitkeringen gemeentefonds 10.042 42.449.735- 42.439.693- 11.189 44.660.486- 44.649.297- 10.721 45.257.435- 45.246.714-
Overige baten en lasten 23.111 50.814- 27.703- 1.552.675 24.974- 1.527.701 1.118.832   1.118.832
Vennootschapsbelasting       0   0 0   0
Mutaties reserves 1.663.914 4.923.376- 3.259.462- 991.199 5.271.264- 4.280.066- 449.269 647.728- 198.459-
Resultaat van de rekening van b&l 3.662.972   3.662.972            
Bestuur en ondersteuning 21.150.414 56.009.589- 34.859.175- 17.879.503 58.541.048- 40.661.544- 15.233.728 54.563.195- 39.329.467-
Crisisbeheersing en brandweer 1.870.580 552.728- 1.317.852 1.780.082   1.780.082 1.853.603   1.853.603
Openbare orde en veiligheid 1.322.737 15.280 1.338.017 1.415.386   1.415.386 1.329.782   1.329.782
Veiligheid 3.193.317 537.448- 2.655.869 3.195.468   3.195.468 3.183.385   3.183.385
Verkeer en vervoer 3.465.152 587.959- 2.877.193 3.653.223 205.546- 3.447.678 3.686.222 207.490- 3.478.733
Parkeren 1.770   1.770 5.510   5.510 18.064   18.064
Verkeer, vervoer en waterstaat 3.466.922 587.959- 2.878.963 3.658.734 205.546- 3.453.188 3.704.286 207.490- 3.496.797
Economische ontwikkeling 213.484   213.484 286.343   286.343 340.548   340.548
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.430.492 1.935.487- 504.995- 1.678.107 2.082.348- 404.241- 1.498.216 1.809.742- 311.526-
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 40.427 34.131- 6.295 70.196 33.200- 36.996 71.787 33.200- 38.587
Economische promotie 229.867 392.811- 162.944- 228.642 353.606- 124.964- 241.871 363.385- 121.513-
Economie 1.914.270 2.362.430- 448.160- 2.263.288 2.469.154- 205.866- 2.152.422 2.206.327- 53.905-
Openbaar basisonderwijs 117.226   117.226 126.562   126.562 127.852   127.852
Onderwijshuisvesting 2.584.367 531.607- 2.052.760 2.517.394 229.340- 2.288.054 2.083.007 50.230- 2.032.777
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 726.994 144.916- 582.078 671.549 58.570- 612.979 997.790 375.761- 622.029
Onderwijs 3.428.586 676.523- 2.752.063 3.315.505 287.910- 3.027.595 3.208.649 425.991- 2.782.658
Sportbeleid en activering 45.432   45.432 59.687   59.687 56.209   56.209
Sportaccommodaties 1.642.647 95.129- 1.547.517 1.535.987 30.368- 1.505.619 1.499.305 27.932- 1.471.373
Cultuurpresentatie, -prod. en -particip. 659.169 53.874- 605.295 726.549 44.228- 682.321 684.071 45.986- 638.085
Musea 16.214   16.214 17.994   17.994 18.213   18.213
Cultureel erfgoed 122.343 27.797- 94.546 101.622   101.622 102.839   102.839
Media 632.015   632.015 652.101   652.101 664.034   664.034
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.842.086 242.023- 1.600.062 1.994.234 147.647- 1.846.587 1.924.131 80.528- 1.843.603
Sport, cultuur en recreatie 4.959.904 418.824- 4.541.080 5.088.175 222.243- 4.865.931 4.948.803 154.446- 4.794.357
Samenkracht en burgerparticipatie 2.953.270 628.429- 2.324.841 3.585.953 246.064- 3.339.889 3.030.609 290.094- 2.740.515
Wijkteams 1.192.946   1.192.946 429.865   429.865 1.132.215   1.132.215
Inkomensregelingen 5.796.413 5.280.256- 516.157 7.005.832 5.399.728- 1.606.104 6.626.824 5.157.848- 1.468.976
Begeleide participatie 4.433.867   4.433.867 4.267.844   4.267.844 4.130.609   4.130.609
Arbeidsparticipatie 938.496 16.771- 921.725 1.074.606   1.074.606 887.339   887.339
Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.117.412 24.297- 1.093.115 1.153.306 30.000- 1.123.306 1.136.386 30.000- 1.106.386
Maatwerkdienstverlening 18+ 4.671.520 213.368- 4.458.151 4.910.238 162.500- 4.747.738 4.997.635 162.500- 4.835.135
Maatwerkdienstverlening 18- 4.743.631 52.715- 4.690.916 6.159.908   6.159.908 5.847.915   5.847.915
Geëscaleerde zorg 18+ 64.196 197.445- 133.249- 102.330   102.330 104.200   104.200
Geëscaleerde zorg 18- 979.555   979.555 990.565   990.565 990.565   990.565
Sociaal Domein 26.891.306 6.413.282- 20.478.024 29.680.448 5.838.292- 23.842.156 28.884.297 5.640.442- 23.243.855
Volksgezondheid 943.313   943.313 991.288   991.288 1.028.926   1.028.926
Riolering 2.343.356 3.069.643- 726.287- 2.389.474 3.430.754- 1.041.281- 2.393.167 3.391.985- 998.818-
Afval 2.272.041 3.013.847- 741.805- 1.937.820 2.642.693- 704.873- 1.904.128 2.593.437- 689.309-
Milieubeheer 863.330 10- 863.320 1.320.172 5- 1.320.167 856.047 10- 856.036
Begraafplaatsen en crematoria 154.974 72.491- 82.484 151.157 75.000- 76.157 164.840 75.000- 89.840
Volksgezondheid en milieu 6.577.014 6.155.990- 421.024 6.789.911 6.148.453- 641.458 6.347.107 6.060.432- 286.675
Ruimtelijke ordening 984.910 278.809- 706.101 1.283.720 275.400- 1.008.320 1.031.398 138.400- 892.998
Grondexploitatie (niet-bedrijventerr.) 5.533.565 4.923.401- 610.164 2.638.210 2.168.516- 469.694 2.578.999 2.183.064- 395.935
Wonen en bouwen 845.515 581.468- 264.047 1.187.981 824.380- 363.601 1.097.639 824.280- 273.359
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 7.363.989 5.783.678- 1.580.311 5.109.911 3.268.296- 1.841.615 4.708.035 3.145.744- 1.562.291
BBV2017 78.945.722 78.945.722-   76.980.942 76.980.942-   72.370.713 72.404.067- 33.354-
Programmabegroting 78.945.722 78.945.722-   76.980.942 76.980.942-   72.370.713 72.404.067- 33.354-

Bijlagenboek

Specificatie vaste activa

  BW 01-01-21 Afschrijvingen Mutaties BW 31-12-21 Rente Kapitaallasten
Immateriële vaste activa            
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 442.418,23 148.832,66 0,00 293.585,57 4.424,18 153.256,84
Bijdragen aan activa in eigendommen derden 3.067.127,84 255.866,23 0,00 2.811.261,61 30.671,26 286.537,49
Materiële vaste activa            
Investeringen met een economisch nut 60.462.981,50 2.606.157,54 0,00 57.856.823,96 604.629,83 3.210.787,37
Investeringen met een economisch nut (heffing) 26.876.242,77 955.609,46 0,00 25.920.633,31 268.762,43 1.224.371,89
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 18.478.419,01 1.244.996,84 0,00 17.233.422,17 184.784,21 1.429.781,05
Financiële vaste activa            
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 128.442,50 0,00 0,00 128.442,50 1.284,43 1.284,43
Ov. langlopende geldleningen u/g 3.441.664,53 0,00 -70.792,80 3.370.871,73 22.114,03 22.114,03
Totaal vaste activa 112.897.296,38 5.211.462,73 -70.792,80 107.615.040,85 1.116.670,37 6.328.133,10

 

Reserves en voorzieningen

Staat D Saldo 1-1-2021 voor bestedingsvoorstel Best.voorstel '20 Saldo 1-1-2021 na bestedingsvoorstel Mutaties 2021 Saldo 31-12-21 voor bestedingsvoorstel
1. Algemene reserves          
Algemene Reserve 12.611.707,96 0,00 12.611.707,96 0,00 12.611.707,96
Algemene Reserves 12.611.707,96 0,00 12.611.707,96 0,00 12.611.707,96
2. Bestemmingsreserves          
Volkshuisvesting 523.284,00 0,00 523.284,00 0,00 523.284,00
Stimuleringsfonds 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
Reconstructie buitengebied 1.569.577,73 0,00 1.569.577,73 198.789,29 1.768.367,02
Plankosten 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
Gemeentehuis 9.377.761,91 0,00 9.377.761,91 -364.916,70 9.012.845,21
Mobiliteitsfonds 49.492,00 0,00 49.492,00 -2.905,00 46.587,00
Kunst 20.366,05 0,00 20.366,05 0,00 20.366,05
Wegen 20.028,00 0,00 20.028,00 -2.519,00 17.509,00
Reserve duurzaamheid 82.464,48 0,00 82.464,48 11.030,82 93.495,30
Reserve Sociaal Domein 2.325.749,00 0,00 2.325.749,00 0,00 2.325.749,00
Reserve Toegankelijk maken acc. 395.581,00 0,00 395.581,00 -17.675,00 377.906,00
Reserve Hoogkoor Kapitaallasten 3.580.105,53 0,00 3.580.105,53 -97.115,61 3.482.989,92
Reserve Hoogkoor 567.016,00 0,00 567.016,00 0,00 567.016,00
Blijversleningen 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
Dekking kapitaallasten IVS 1.103.143,00 0,00 1.103.143,00 0,00 1.103.143,00
Bestedingsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Huisvesting onderwijs 1.871.201,60 0,00 1.871.201,60 76.851,91 1.948.053,51
Bestemmingsreserves 23.395.770,30 0,00 23.395.770,30 -198.459,29 23.197.311,01
Totaal Reserves (1 + 2) 36.007.478,26 0,00 36.007.478,26 -198.459,29 35.809.018,97
3. Voorzieningen          
Egalisatie-voorzieningen:          
Openbare verlichting 217.753,30 0,00 217.753,30 45.000,00 262.753,30
Onderhoud Gemeentehuis 199.785,49 0,00 199.785,49 140.000,00 339.785,49
Landschapsfonds 143.791,37 0,00 143.791,37 0,00 143.791,37
Bomenfonds 36.510,70 0,00 36.510,70 0,00 36.510,70
  597.840,86 0,00 597.840,86 185.000,00 782.840,86
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden:          
Riolering 1.208.358,43 0,00 1.208.358,43 -187.399,99 1.020.958,44
Reiniging (egalisatie) 135.238,52 0,00 135.238,52 0,00 135.238,52
  1.343.596,95 0,00 1.343.596,95 -187.399,99 1.156.196,96
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:          
Pensioenaanspr.(oud wethouders) 4.184.642,99 0,00 4.184.642,99 -120.153,63 4.064.489,36
Voorziening grond en opstalexploitatie 186.863,00 0,00 186.863,00 0,00 186.863,00
Voorziening (ex-)werknemers 418.180,00 0,00 418.180,00 0,00 418.180,00
  4.789.685,99 0,00 4.789.685,99 -120.153,63 4.669.532,36
Voorzieningen (3) 6.731.123,80 0,00 6.731.123,80 -122.553,62 6.608.570,18
4. Reserve/voorzieningen Grondbedrijf          
Algemene bedrijfsreserve 257.091,00 0,00 257.091,00 0,00 257.091,00
Reserves & voorzieningen (1-4)
42.995.693,06 0,00 42.995.693,06 -321.012,91 42.674.680,15

Staat van langlopende leningen

Nr. Oorspronkelijk bedrag   Datum besluit Laatste jaar aflossing Rente% Restantbedrag begin boekjaar Rente Aflossing Restantbedrag einde boekjaar Aflossing volgend jaar Langlopend deel einde boekjaar
183 680.670 12-12-91 2032 3,300 2.268.901 74.874 0 2.268.901 0 2.268.901
188 1.815.121 02-01-96 2021 6,790 72.605 14 72.605 0 0 0
206 2.722.681 02-11-98 2023 4,870 326.722 14.954 108.907 217.815 108.907 108.907
208 1.815.121 09-02-99 2024 4,460 290.419 10.047 72.605 217.815 72.605 145.210
210 2.268.901 28-04-99 2024 4,580 363.024 13.821 90.756 272.268 90.756 181.512
211 2.722.681 06-02-01 2026 5,600 653.444 31.002 108.907 544.536 108.907 435.629
212 5.000.000 23-12-02 2022 4,630 500.000 23.150 250.000 250.000 250.000 0
213 4.000.000 27-05-04 2029 4,770 1.440.000 64.151 160.000 1.280.000 160.000 1.120.000
214 5.500.000 01-02-05 2030 3,945 2.200.000 78.762 220.000 1.980.000 220.000 1.760.000
215 6.800.000 08-02-06 2031 3,845 2.992.000 105.659 272.000 2.720.000 272.000 2.448.000
218 6.000.000 09-03-10 2025 3,830 3.600.000 130.833 240.000 3.360.000 240.000 3.120.000
219 6.500.000 09-03-10 2030 3,980 3.900.000 147.287 260.000 3.640.000 260.000 3.380.000
220 6.500.000 09-03-10 2030 4,020 3.900.000 148.767 260.000 3.640.000 260.000 3.380.000
222 5.000.000 09-03-10 2022 var. 5.000.000 3.000 0 5.000.000 5.000.000 0
223 15.000.000 28-02-12 2022 2,550 3.000.000 44.433 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0
226 10.000.000 21-05-14 2024 1,505 4.000.000 51.003 1.000.000 3.000.000 1.000.000 2.000.000
227 10.000.000 21-05-14 2029 1,995 6.000.000 111.572 666.667 5.333.333 666.667 4.666.667
228 5.000.000 01-07-15 2025 0,904 2.500.000 20.340 500.000 2.000.000 500.000 1.500.000
229 7.500.000 10-05-16 2036 1,200 6.000.000 68.900 375.000 5.625.000 375.000 5.250.000
230 10.000.000 21-01-19 2039 1,217 9.500.000 109.868 500.000 9.000.000 500.000 8.500.000
231 10.000.000 18-07-19 2039 0,448 9.500.000 41.552 500.000 9.000.000 500.000 8.500.000
  124.825.176       68.007.115 1.293.988 7.157.447 60.849.668 12.084.842 48.764.826
  Aflossingsverplichting volgend jaar   7.157.447     12.084.842    
Totaal         60.849.668 1.293.988 7.157.447 48.764.826 12.084.842 48.764.826

Meerjarige balans

Activa Rekening 2019 Begroting 01-01-21 Begroting 01-01-22 Begroting 01-01-23 Begroting 01-01-24 Begroting 01-01-25
Vaste activa            
Immateriële vaste activa        3.683.217       3.509.546         3.104.848         2.699.509         2.297.605         2.118.441
-Kosten geldleningen en disagio                     -                     -                     -                     -                     -                     -
-Kosten van onderzoek en ontwikkeling           631.256           442.418           293.586           144.753                     -                     -
-Bijdragen aan activa in eigendommen derden        3.051.961         3.067.128         2.811.262         2.554.756         2.297.605         2.118.441
             
Materiële vaste activa     85.846.317    105.817.642    101.010.878       96.417.742       92.019.930       87.769.406
-Investeringen met een economisch nut     54.655.911       60.462.980       57.856.823       55.394.072       53.059.626       50.834.178
-Investeringen met een economisch nut (heffing)     15.941.528       26.876.243       25.920.633       24.965.024       24.009.414       23.053.805
-Investeringen in de openbare ruimte met een maats. nut     15.248.878       18.478.419       17.233.422       16.058.646       14.950.890       13.881.423
             
Financiële vaste activa        3.410.137         3.570.108         3.499.315         3.426.842         3.352.608         3.276.527
-Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen           135.113           128.443           128.443           128.443           128.443           128.443
-Leningen aan woningcoöperaties                     -                     -                     -                     -                     -                     -
-Overige langlopende geldleningen u/g        3.193.493         3.441.665         3.370.872         3.298.399         3.224.165         3.148.084
-Overige uitzettingen rentetypische looptijd             81.531                     -                     -                     -                     -                     -
Totaal vaste activa     92.939.671    112.897.296    107.615.041    102.544.093       97.670.143       93.164.374
             
Vlottende activa            
             
Voorraden     29.456.020       26.845.317       23.447.463       21.754.603       19.673.764       17.665.376
             
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar     16.412.203         6.150.000         6.150.000         6.150.000         6.150.000         6.150.000
-Vorderingen op openbare lichamen        4.545.812         4.000.000         4.000.000         4.000.000         4.000.000         4.000.000
-Uitzettingen in 's Rijks schatkist        9.227.126                     -                     -                     -                     -                     -
-Overige vorderingen        1.967.289         1.500.000         1.500.000         1.500.000         1.500.000         1.500.000
-Rekening-courant met niet financiële instellingen           671.976           650.000           650.000           650.000           650.000           650.000
             
Liquide middelen            319.458                    150                    150                    150                    150                    150
-Kassaldo                 150                 150                 150                 150                 150                 150
-Banksaldi           319.308                     -                     -                     -                     -                     -
             
Overlopende activa        1.372.003         1.000.000         1.000.000         1.000.000         1.000.000         1.000.000
             
Totaal vlottende activa     47.559.684      33.995.467       30.597.613       28.904.753       26.823.914       24.815.526
             
Totaal generaal  140.499.355    146.892.763    138.212.654    131.448.846    124.494.057    117.979.900
Passiva Rekening 2019 Begroting 01-01-21 Begroting 01-01-22 Begroting 01-01-23 Begroting 01-01-24 Begroting 01-01-25
Vaste passiva            
Eigen vermogen       40.496.237       36.264.569       36.066.110       35.890.561       35.779.762       35.713.602
-Algemene reserve       13.720.813       12.868.799       12.868.799       12.868.799       12.868.799       12.868.799
-Bestemmingsreserves       23.112.452       23.395.770       23.197.311       23.021.762       22.910.963       22.844.803
-Gerealiseerd resultaat / begroot resultaat       3.662.972                     -                     -                     -                     -                     -
             
Voorzieningen         7.084.412         6.731.124         6.608.570         6.506.335         6.416.648         6.340.880
-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's         4.823.403         4.789.686         4.669.532         4.543.393         4.417.253         4.291.113
-Egalisatie-voorzieningen           384.676           597.841           782.841           967.841       1.152.841       1.337.841
-Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden       1.876.333       1.343.597       1.156.197           995.102           846.554           711.926
             
Vaste schulden looptijd > 1 jaar    84.004.562    91.746.921 83.315.901 76.758.962 69.933.773 63.490.849
Onderhandse leningen van:            
-Binnenlandse banken / overige financiële instellingen    84.004.562    68.007.115    60.849.668   48.764.826    43.429.984    38.204.049
-Binnenlandse banken / overige financiële instellingen (begroot) - 23.739.806 22.466.233 27.994.136 26.503.789 25.286.800
             
Totaal vaste passiva  131.585.211 134.742.614 125.990.581 119.155.858 112.130.183 105.545.331
             
Vlottende passiva            
Netto vlottende schulden looptijd < 1 jaar        3.495.999 7.150.149 7.222.073 7.292.988 7.363.874 7.434.569
-Kasgeldleningen                     -       5.000.000        5.000.000       5.000.000       5.000.000        5.000.000
-Banksaldi                     - - - - - -
-Overige schulden        3.495.999        2.150.149        2.222.073       2.292.988       2.363.874        2.434.569
             
Overlopende passiva        5.418.145        5.000.000        5.000.000       5.000.000       5.000.000        5.000.000
             
Totaal vlottende passiva        8.914.144 12.150.149 12.222.073 12.292.988 12.363.874 12.434.569
             
Totaal generaal  140.499.355  146.892.763  138.212.654  131.448.846  124.494.057  117.979.900

EMU Saldo

 
    Vragenlijst
  Centraal Bureau voor de Statistiek   Berekening EMU-saldo
  www.cbs.nl/kredo   Gemeente Boxmeer (0756)
  Algemene gegevens:            
  Overheidslaag: Gemeente
  Berichtgevernaam: Boxmeer        
  Berichtgevernummer: 0756
  Jaar: 2021
  Naam contactpersoon:  
  Telefoon:  
  E-mail:  
  Bestandsnaam: EMU210060756.XLS
               
      2020   2021   2022
  Omschrijving   x € 1000,-   x € 1000,-   x € 1000,-
    Volgens realisatie tot en met sept. 2020, aangevuld met raming resterende periode   Volgens begroting 2021   Volgens meerjarenraming in begroting 2022
     
     
     
     
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)   -2.754   -165   206
             
2. Mutatie (im)materiële vaste activa   -2.195   -5.211   -4.998
               
3. Mutatie voorzieningen   -61   -123   -102
               
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)   -1.625   -3.398   -1.693
             
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa            
             
             
Berekend EMU-saldo   1.005   8.321   6.795

Algemene Uitkering o.b.v. meicirculaire 2020

Gemeente: Boxmeer
Opgave: Meicirculaire 2020 (o.b.v. eigen basiseenheden/-waarden)
Circulaire: meicirculaire 2020 dd 29 mei 2020 (nr. 2020-0000304330)
Jaar: 2021, 2022, 2023, 2024 
Uitkeringsfactor: Constante prijzen
2021: 1,6560 / 2022: 1,6740 / 2023: 1,6750 / 2024: 1,6770
Uitgezette maatstaven: maatstafnummers: 0, 6a, 6b, 6c, 27a, 27b, 27c, 28, 30, 40, 41, 42, 43, 44  
Uitgezette maatstaven met niet-0 waarden: geen  
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven
Maatstaf 2021 2022 2023 2024
1c Waarde niet-woningen eigenaren -813.013,32 -813.013,32 -813.013,32 -813.013,32
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) -611.749,03 -611.749,03 -611.749,03 -611.749,03
1a Waarde woningen eigenaren -2.274.588,86 -2.274.588,86 -2.274.588,86 -2.274.588,86
Subtotaal -3.699.351,21 -3.699.351,21 -3.699.351,21 -3.699.351,21
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is
Maatstaf 2021 2022 2023 2024
1e OZB waarde niet-woningen 194.379,54 194.379,54 194.379,54 194.379,54
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016) 630.848,86 614.276,52 614.276,52 614.276,52
3a Eén-ouder-huishoudens 600.614,80 562.143,80 562.362,80 562.362,80
2 Inwoners 4.728.327,24 4.749.102,60 4.764.865,89 4.780.329,47
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar 711.456,48 736.444,80 761.267,00 785.908,08
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar 56.232,70 57.819,70 59.406,70 60.993,70
7 Lage inkomens 107.318,66 107.318,66 107.318,66 107.318,66
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 1.515.545,06 1.508.154,56 1.499.986,10 1.491.349,30
12 Minderheden 256.816,80 256.800,90 256.800,90 256.800,90
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016) 157.570,89 156.910,64 156.910,64 156.910,64
3b Huishoudens 1.185.410,40 1.185.410,40 1.185.410,40 1.185.410,40
3c Eenpersoonshuishoudens 186.110,56 186.002,44 185.714,12 185.353,72
8b Loonkostensubsidie 121.161,02 121.161,02 121.161,02 121.161,02
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 3.688.012,74 3.459.517,44 3.426.356,70 3.392.134,20
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico 90.784,58 82.158,28 81.390,25 80.577,32
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens -1.059.181,80 -968.026,61 -968.545,52 -968.545,52
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen -928.128,94 -848.215,33 -848.660,80 -848.660,80
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik 473.917,06 428.878,04 424.865,42 420.621,86
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen 352.835,58 322.464,18 322.636,20 322.636,20
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen 51.601,60 47.159,20 47.184,00 47.184,00
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens 105.922,66 96.800,60 96.851,44 96.851,44
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers 1.629.849,60 1.515.340,80 1.515.310,08 1.514.511,36
11c-2 Wajong 320.200,48 319.884,00 319.052,32 317.974,08
3i-2 Medicijngebruik met drempel 2.185.173,65 2.191.141,13 2.194.194,68 2.196.636,08
8e Re-integratie klassiek 115.278,54 115.227,72 115.179,59 115.129,94
4b Inwoners jonger dan 65 jaar 95.209,15 95.419,65 95.630,15 95.840,65
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar 777,86 805,41 832,96 860,51
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder 159,79 169,29 178,79 188,29
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar 10.143,20 10.143,20 10.137,00 10.137,00
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar 39.596,04 39.596,04 39.571,80 39.571,80
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder 37.300,92 37.300,92 37.278,10 37.278,10
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar 49.156,17 48.562,13 47.943,35 47.361,63
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar 115.500,89 114.107,31 112.655,49 111.288,57
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder 72.772,84 71.894,20 70.979,60 70.118,36
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar) 112.521,27 112.521,27 112.444,46 112.444,46
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar) 264.622,50 264.628,15 264.441,89 264.441,89
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder) 166.955,96 166.958,00 166.839,98 166.839,98
3j Bedden 17.961,35 17.961,35 17.961,35 17.961,35
15b Extra groei leerlingen VO 32.135,59 0 0 0
13 Klantenpotentieel lokaal 1.268.582,40 1.268.307,10 1.268.031,80 1.267.481,20
14 Klantenpotentieel regionaal 271.616,80 271.616,80 271.616,80 271.616,80
15e Leerlingen VO 800.576,40 778.939,20 755.523,60 724.698,00
15d Leerlingen (V)SO 109.195,86 109.195,86 109.195,86 109.195,86
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3 -119.871,00 -109.565,25 -109.624,50 -109.624,50
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2 -142.970,82 -130.673,64 -130.744,32 -130.744,32
38 Bedrijfsvestigingen 224.923,60 224.923,60 224.923,60 224.923,60
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 23.103,04 23.103,04 23.103,04 23.103,04
31a ISV (a) stadsvernieuwing 1.455,97 1.455,97 1.455,97 1.455,97
31b ISV (b) herstructurering 517,92 517,92 517,92 517,92
36 Kernen 117.933,01 117.933,01 117.933,01 117.933,01
37 Kernen * bodemfactor buitengebied 193.417,90 193.417,90 193.417,90 193.417,90
36a Kernen met 500 of meer adressen 361.774,74 361.746,36 361.671,90 361.575,60
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 13.665,52 13.665,52 13.665,52 13.665,52
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 17.566,42 17.626,03 17.685,64 17.745,24
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 510.362,82 514.426,34 518.581,15 522.778,88
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 211.979,17 211.979,17 211.979,17 211.979,17
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 568.466,16 568.466,16 568.466,16 568.466,16
21 Oppervlakte bebouwing 190.043,51 190.043,51 190.043,51 190.043,51
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 267.139,93 267.139,93 267.139,93 267.139,93
22a Oppervlakte bebouwing woonkern 420.432,64 420.432,64 420.432,64 420.432,64
19 Oppervlakte binnenwater 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00
16 Oppervlakte land 457.314,45 457.314,45 457.314,45 457.314,45
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 299.420,15 299.420,15 299.420,15 299.420,15
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 748.821,12 754.525,12 760.229,12 765.990,16
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 666.771,12 671.850,12 676.929,12 682.058,91
39 Vast bedrag 250.081,99 250.082,20 250.073,33 250.073,33
Subtotaal 26.234.693,14 25.935.711,16 25.921.052,06 25.896.095,65
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)
Jaren 2021 2022 2023 2024
Uitkeringsfactor 1,656 1,674 1,675 1,677
Subtotaal (B x C (=uf)) 43.444.651,84 43.416.380,48 43.417.762,20 43.427.752,40
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf 2021 2022 2023 2024
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein 28.719,00 28.719,00 28.719,00 28.719,00
Subtotaal 28.719,00 28.719,00 28.719,00 28.719,00
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf 2021 2022 2023 2024
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) 131.081,00 131.081,00 131.081,00 131.081,00
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 131.336,00 131.336,00 131.336,00 131.336,00
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 48.704,00 48.704,00 48.704,00 48.704,00
223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 85.376,00 85.376,00 85.376,00 85.376,00
274 Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) 85.080,00 85.080,00 85.080,00 85.080,00
383 Inburgering (IU) 39.279,00 87.299,00 96.040,00 96.040,00
Subtotaal 520.856,00 568.876,00 577.617,00 577.617,00
Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein
Maatstaf 2021 2022 2023 2024
260 Participatie (IU) 4.416.712,00 4.314.580,00 4.273.731,00 4.180.016,00
261 Voogdij/18+ (IU) 545.847,00 545.847,00 545.847,00 545.847,00
Subtotaal 4.962.559,00 4.860.427,00 4.819.578,00 4.725.863,00
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker
Aanvullingen v/d gebruiker 2021 2022 2023 2024
Stelpost aanpassing uitkeringsfactor constante prijzen 0 0 0 0
Facilieiten Besluit Opvang Asielzoekers 0 0 0 0
Subtotaal 0 0 0 0
 
Totaal 45.257.434,62 45.175.051,27 45.144.324,99 45.060.600,19

Overzicht personele sterkte

Overzicht personele sterkte (staat B1) Geraamde en vastgestelde formatie Geraamde en vastgestelde formatie
  Begroting 2020 Begroting 2021
Organisatie onderdeel full-time full-time
Bestuur  4,65 4,65
Griffie  2,78 2,78
Managementteam 4,00 4,00
     
Sector Ondersteuning    
Interne Dienstverlening   20,00 18,50
Financiën 14,81 14,81
Bestuursondersteuning en Communicatie 12,43 12,55
Personeel en Organisatie 5,39 5,11
Sector Ruimte    
Vergunningen, Toezicht en Handhaving 25,44 25,62
Ruimte en Economie 14,91 15,06
Openbare werken 28,51 28,56
Bedrijfsbureau 12,14 11,92
Sector Inwoners    
Welzijn en Leefbaarheid 7,24 7,24
Sociale Zaken 25,18 25,18
Burgerzaken en Receptie 18,26 17,71
Bedrijfsbureau 7,95 8,31
Totaal
203,69 202,00

Overzicht personeelslasten

Overzicht personeelslasten (staat B2) Salarissen inclusief soc. lasten  Salarissen inclusief soc. lasten 
  Begroting 2020 Begroting 2021
Raad en Commissies 302.190 330.259
College van Burgemeester en Wethouders 654.210 610.274
Griffie 236.557 175.344
Burgerzaken (trouwambtenaren) 21.000 21.000
Managementteam 559.824 535.800
     
Sector Ondersteuning    
Interne Dienstverlening 1.440.498 1.426.466
Financiën 1.248.087 1.169.012
Bestuursondersteuning en Communicatie 1.060.525 1.062.510
Personeel en Organisatie 432.867 439.462
Sector Ruimte    
Vergunningen, Toezicht en Handhaving 1.974.335 2.004.821
Ruimte en Economie 1.464.486 1.507.853
Openbare Werken 1.319.759 1.313.685
Buitendienst 693.651 698.187
Bedrijfsbureau 963.039 835.670
Sector Inwoners    
Welzijn en Leefbaarheid 633.102 594.967
Sociale Zaken 1.974.336 2.036.371
Burgerzaken en Receptie  1.208.820 1.176.016
Bedrijfsbureau 619.309 647.585
Totaal 16.806.595 16.585.283

Staat van Subsidies

Subsidiëring Maatschappelijk-, Sociaal-Cultureel-, Welzijnswerk en Sport    
           
Kostenplaats nummer Kostensoortnummer Type subsidie Naam instelling Begroting 2020 Begroting 2021 
           
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid      
           
Regionale jeugdzorg        
6.140.45.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting Slachtofferhulp Brabant Noord 7.460 7.460
6.140.45.10 4.4.3.8.99 Budgetsubsidie Halt  5.608 5.608
      Regionale jeugdzorg 13.068 13.068
           
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering      
           
Sportsubsidies,  binnensport      
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie BBC Hoogkoor 1.000 800
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie BC De Raaymeppers 700 700
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie BCB Akros 4.100 4.000
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie "BCO" Oeffelt 200 200
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie BZPC, Boxmeerse Zwem en Poloclub 5.100 5.000
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Gymnastiekvereniging de Meere 6.100 6.700
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Judovereniging Randori 2.000 1.600
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Korfbalvereniging DES 4.000 4.000
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Taekwondo "Chang-Hun"/ Taekyon 3.000 3.000
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Volleybalvereniging Avance 7.500 6.500
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vocala: Volleybal Combinatie Achilles Luctor Argos 10.500 8.500
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VC Volleybalvereniging Sportivo 300 P.M.
6.530.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Partisans Athletics 2.000 1.500
      Sportsubsidies,  binnensport 46.500 42.500
           
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties      
           
Instandhoudingssubsidies binnensport      
5.530.05.80 4.4.2.1.20 Instandhoudingssubsidie Optisport Boxmeer 204.750 223.100
5.530.05.80 4.4.2.1.20 Instandhoudingssubsidie Optisport 2e begr.wijz. 2020 9.000  
5.530.10.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Warandahal: conform beheerscontract 4.975 5.100
5.530.10.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Nog te verdelen   52.500
5.530.20.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Raayhal: conform beheerscontract 7.350 7.500
5.530.20.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Slaterthal: conform beheerscontract, 2e berap 2020 2.380 2.500
5.530.25.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Zevensprong: conform beheerscontract 5.130 5.300
5.530.30.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Rijkevoort: conform beheerscontract 2.450 2.500
5.530.35.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Meercamp: conform beheerscontract 7.600 7.800
      Instandhoudingssubsidies binnensport 243.635 306.300
           
Waarderingssubsidies buitensport      
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Mixed Hockey Club Boxmeer 8.000 7.000
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Landelijke Rijvereniging St. Joris (De Bosruiterkes) 900 900
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie PC De Vrolijke Dravers (Oeffelt) 300 300
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie PPV Boxmeer 600 500
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie AV Sporting 1.000 2.000
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie TC Loonse Duinen 1.000 1.000
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie TC Tennisvereniging Oeffelt 900 900
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie TC Tennisvereniging Sambeek 800 800
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie TC Tennisvereniging TeVeR 600 600
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie TC Tennisvereniging Top-Spin 1.300 700
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie TC Tennisverening Vierlingsbeek 500 500
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VV BSV Olympia 1918 12.500 12.500
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VV de Zwaluw 4.500 4.500
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VV Holthees 900 900
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VV Sambeek 3.800 3.000
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VV SSS'18 6.000 6.000
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VV Toxandria 3.000 3.000
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VV Vios '38 4.500 4.500
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie VV Volharding 7.500 7.000
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Watersportver.Boxmeer 350 350
      Waarderingssubsidies buitensport 58.950 56.950
           
Instandhoudingssubsidies buitensport      
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie HC MHC: uitkering privatisering  15.520 16.460
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie HC MHC: 2e kunstgrasveld 24.830 24.830
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie TV Beugen,  De Geer: uitkering privatisering 12.990 12.330
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie TV Beugen,  De Geer: uitkering privatisering,  -1.530 -1.530
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie TV Oeffelt: uitkering privatisering 14.470 14.470
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie TV Overloon, Loonse Duinen: uitk.priv. 20.940 20.940
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie TV Rijkevoort: uitkering privatisering 8.400 8.910
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie TV Sambeek: uitkering privatisering 10.620 10.080
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie TV Sambeek: korting n.a.v. bandbreedtemeting   -1.659
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie TV Vierlingsbeek: uitkering privatisering 12.710 12.710
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie VV Boxmeer, Olympia: uitkering privatisering  44.500 47.180
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie VV Beugen, VIOS ´38: uitkering privatisering  23.820 25.260
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie VV Holthees: uitkering privatisering 16.780 16.780
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie VV Oeffelt: uitkering privatisering 26.930 26.930
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie VV Overloon, SSS'18: uitkering privatisering  -3.920 -3.920
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Stichting Beheer Sportpark De Raay 39.110 39.110
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie VV Rijkevoort, Toxandria: uitk.priv. 29.550 31.330
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie VV Sambeek: uitkering privatisering  27.600 27.600
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie VV Vierlingsbeek, Volharding: uitk.priv. 76.560 81.160
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie VV Vierlingsbeek, Volharding: extra speelveld raadsbesluit 31-03-2011 12.010 12.010
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie VV Vierlingsbeek, Volharding: 1e begr.wijz. 2017 10.970 11.630
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Korfbalver. DES: uitkering privatisering 16.930 17.950
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Sportpark De Brest 10.800 11.360
6.531.10.10 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Indexering privatiseringsuitkeringen 13.760 5.189
      Instandhoudingssubsidies buitensport 464.350 467.110
           
Privatiseringsbijdragen, compensatie OZB      
6.531.10.10     Privatiseringsbijdragen, compensatie OZB, buitensport 52.000 52.000
           
      Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 818.935 829.860
           
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -particip.    
           
Combinatiefuncties        
6.480.40.80 4.4.3.8.99 Budgetsubsidie Combinatiefuncties 161.020 161.020
      Combinatiefuncties 161.020 161.020
           
Subsidies volksontwikkeling      
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie CV De Leemknèjers Oeff. 270 270
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie CV De Plekkers Vortum-Mullem 190 190
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie CV De Bliekers Maashees 190 190
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie CV De Keieschieters Vierlingsbeek 270 270
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie CV De Keavers Holthees 190 190
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie CV De Knoepers Sambeek 190 190
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie CV De Geitenbok Boxmeer 550 550
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie CV De Huibuuke Overloon 270 270
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie CV De beelebloazers van Blubberdam 200 190
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie CV De Verkeskop  Beugen 200 190
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Muziekver. Were Di, Beugen 3.500 3.500
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Boxmeersche Harmonie 18.100 15.000
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Muziekvereniging O.L. Vrouwe Gilde, Holthees 6.500 6.500
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Fanfare St. Cecilia, Maashees 12.000 12.000
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Fanfare-Tamb. Vriendenkr. Oeffelt 21.000 21.000
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Drum- en showband St.Theobaldus, Overloon 4.400 4.400
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Fanfare Vriendenkring, Overloon 23.000 23.000
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Fanfare-drumband St.Rochus, Rijkevoort 10.000 7.000
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Harmonie Semper Unitas, Sambeek 22.000 17.000
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vierlingsbeek, Harmonie de Herleving 14.500 14.500
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Fanfare St.Cornelius, Vortem Mullem 21.240 18.000
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Toneelvereniging "Kom op" Holthees 900 900
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Toneelvereniging Beugen 1.100 1.100
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Toneelvereniging "Speelgroep Boxmeer" 400 400
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Toneelvereniging Overloons Toneel 1.100 1.200
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Toneelvereniging Rijkevoort "ToVeRij" 1.500 1.500
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Toneelvereniging Vortums en Sambeeks Toneel (V.E.S.T) 1.300 1.200
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Dansgarde "de Bekse Klinkertjes" 1.800 2.000
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Dansgarde Purple Rain 800 800
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Volksdansgroep 'De Marije' 200 200
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Volksdansgroep 'Rond de Linde' 200 200
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Dans vereniging "De Bliekers" P.M. P.M.
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Actieve vrouwen Beugen  400 400
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vrouwen Vereniging Boxmeer 300 300
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vrouw Actief Rijkevoort 700 700
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie K.V.B. Sambeek 400 400
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie K.V.B. Beugen  350 350
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vrouwen van NU Boxmeer  600 600
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie K.V.O. Sambeek P.M. P.M.
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem P.M. P.M.
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vrouwenorganisatie Maashees 300 300
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Overloonse Vrouwenorganisatie 1.900 1.900
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vrouwen Organisatie Vierlingsbeek-Groeningen 1.100 1.100
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vrouwenorganisatie Holthees-Smakt 280 280
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Zangvereniging Denna Sang, Beugen 1.300 1.300
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Boxmeers Vocaal Ensemble 4.500 4.800
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Weijerkoor, Boxmeer 5.200 5.300
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Gemengde zangver.Groeningen 2.800 2.700
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie De 4e Hoedanigheid 170 170
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Smartlappenkoor Vur Sles 400 400
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Theaterkoor Leedvermaak, Oeffelt 1.300 1.300
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Smartlappenkoor Van Heure Zingen, Vierlingsbeek 800 800
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting Hart-koor 1.300 1.300
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Gemengd Zangkoor St. Cecilia Maashees P.M. P.M.
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Zangkoor St. Cecilia Oeffelt 630 630
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vocalgroup Voix La 2.700 2.700
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Zangvereniging Logeko, Overloon 3.000 3.300
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Overloon, zang- en theatergroep "Oker" 3.000 2.700
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Cantamus, Rijkevoort 2.500 2.300
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie "Evergreen", Vierlingsbeek 4.000 3.300
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vondel gemengde zangver., Vierlingsbeek 2.500 2.500
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vomuzi, Vortum Mullem 1.500 1.500
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Smartlappenkoor De Harde kern 700 700
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Zangroep Joyful 900 900
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting Cantamosa 500  
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Dweilorkest de Joekels 190 190
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Joekskapel Kuulvoer 200 200
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Rechtswinkel Boxmeer 750 750
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Werkgroep koninginnendag (Boxmeer en Sambeek) 720 720
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stg. Leefbaarheid Vierlingsbeek en Groeningen, Koningsdag 270 270
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Oranje C. Vortum-Mullem 190 200
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Oranje C. Overloon 270 270
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Oranje C. Oeffelt (p.a. Mannekino) P.M. P.M.
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Oranje C. Maashees 190 200
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Oranje C. Holthees 190 200
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stg. Boxmeer De Vaart, cultuurnota 540 540
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stg. Het Kloosterhuis, cultuurnota 1.075 1.075
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stg. Mariakapel Holthees, cultuurnota 1.075 1.075
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie De Kunst van het geloven (1 x per 2 jaar) P.M. P.M.
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Kunstroute Holthees-Smakt (1x per twee jaar) P.M. 500
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Kunstkolk 250 250
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Op de Toffel, Vierlingsbeek 2.150 2.150
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Muziekpark (vh Feestje aan de Gracht) 1.075  
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting Openluchttheater Victoriaklef Overloon 1.000 1.000
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stg. Koningskerkje, cultuurnota 1.075 1.075
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vereniging De Metworst, cultuurnota 810 810
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting Nederlands Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum  26.000 26.000
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Sinterklaas 2.000 2.000
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Heemkundeverenigingen 1.250 1.250
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Sambeekse Motoren-Tractorenvereniging 250 250
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Budgetsubsidie Stichting Omroep Land van Cuijk 16.000 16.000
6.511.80.10 4.4.3.8.99 Budgetsubsidie subsidies 1 x per twee jaren 1.250 750
      2e berap 2019 -15.000  
      Subsidies volksontwikkeling 257.860 256.555
           
Sociaal-culturele activiteiten      
6.580.20.10 4.4.3.8.99 Projectsubsidie Incidenteel sociaal Culturele subsidies 8.540 8.540
      Sociaal-culturele activiteiten 8.540 8.540
           
5.542.10.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Weijer, sportzaal  2.300 2.400
           
      Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -particip. 429.720 428.515
           
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed      
           
Waarderingssubsidies molens      
5.555.05.80 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Molenstichting Noord-Brabant    
5.555.05.80 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Martinusmolen 500 500
5.555.10.80 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Luctor et Emergo 500 500
5.555.15.80 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie De Vooruitgang 500 500
      Waarderingssubsidies molens 1.500 1.500
           
Oudheidkunde en kunst        
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Beugen, St.Anthonius-,St.Sebastianusgilde 4.050 3.750
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Boxmeer, Heilig Bloedsgilde 4.000 3.500
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Groeningen, St.Anthonius- en St.Nicolaasgilde 6.150 4.150
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Holthees, O.L. Vrouwe gilde 750 750
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Maashees, St.Joris- en St.Anthoniusgilde 1.300 1.300
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Oeffelt, Gilde Salvator Mundi 1.500 1.500
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Overloon, St. Theobaldusgilde 2.000 2.000
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Sambeek, St. Anthoniusgilde 2.500 2.500
6.541.50.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Museum Boxmeer 4.900 4.900
      Oudheidkunde en kunst 27.150 24.350
           
      Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed 28.650 25.850
Taakveld 5.6 Media         
           
Bibliotheek          
6.510.10.10 4.4.3.6.99 Budgetsubsidie BiblioPlus basis 595.768 607.568
6.510.10.10 4.4.3.6.99 Budgetsubsidie BiblioPlus taalhuis 19.500 19.500
6.510.10.10 4.4.3.6.99 Budgetsubsidie BiblioPlus voorleesexpres 4.350 4.350
6.510.10.10 4.4.3.6.99 Budgetsubsidie BiblioPlus Geheugenhuis 5.000 5.000
6.510.10.10 4.4.3.8.99 Budgetsubsidie Servicepunten  15.480 15.480
6.510.10.10 4.4.3.8.99 Budgetsubsidie Huisvestingskosten Oeffelt 1.000 1.000
      Bibliotheek 641.098 652.898
           
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie    
           
Natuur- en milieuverenigingen      
6.550.25.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie IVN: de Maasvallei 1.700 1.800
6.550.25.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Milieuvereniging Land van Cuijk 370 270
6.550.25.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Brabants Landschap 300 300
6.550.25.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Imkersvereniging Ambrosius 150 150
6.550.25.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Imkersvereniging Oeffelt e.o. 110 110
      Natuur- en milieuverenigingen 2.630 2.630
           
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie      
           
Instandhoudingssubsidies wijkaccommodaties      
5.540.05.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Buurthuis Sambeek, De Elsenhof 2.750 2.750
5.540.10.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Beugen, jeugdhuis Bougheim 20.380 20.800
5.540.15.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Gemeenschapshuis Beugen 't Kruispunt 68.550 69.700
5.540.25.80 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Jeugdhuis Mannekino 3.980 3.980
5.540.30.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Dorpshuis Rijkevoort, de Poel 78.200 79.500
5.540.45.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Joffershof Vierlingsbeek  9.100 9.100
5.540.50.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Blokhut Holthees 2.300 2.400
5.540.72.80 4.4.3.8.99 Instandhoudingssubsidie Stg. Wijkacc.Boxmeer Noord, De Driewiek 5.120 5.200
      Instandhoudingssubsidies wijkaccommodaties 190.380 193.430
           
Minderheden          
6.621.10.30 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer 7.500 7.500
      Minderheden 7.500 7.500
           
Jeugd en jongerenwerk        
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting jeugdwerk Boxmeer 3.200 2.650
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Holthees, Open ontmoetingscentrum 1.200 1.200
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting Jeugdhuis Overloon 3.600 3.600
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Rijkevoort, Zonnepitjes  1.000 1.000
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vierlingsbeek, JOC 4.500 4.000
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Open jongerenwerk Gryphus (voorheen samen met JOC) 4.000 4.000
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Overloon, Scouting 1.450 2.500
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Rijkevoort, Open Jeugdwerk 1.500 1.500
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting Jeugdwerk Sam-Sam 1.500 1.500
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vierlingsbeek, Kindervakantiewerk 700 700
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Maashees, Kindervakantiewerk 500 500
6.670.10.50 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting Jeugdhuis Vortum-Mullum 2.435 2.435
      Jeugd en jongerenwerk 25.585 25.585
           
Jeugd en jongerenwerk        
6.670.10.10 4.4.3.8.99 Budgetsubsidie Sociom: jongerenactiviteiten The Unit 19.000 19.000
6.670.10.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Technopromo 8.800 8.800
      Jeugd en jongerenwerk 27.800 27.800
           
Sociom (v.h. Stichting Radius en RMC)      
6.670.70.10 4.4.3.8.99 Budgetsubsidie Sociom  905.985 905.985
6.670.70.10 4.4.3.8.99   Sociom  75.000 75.000
      Sociom (v.h. Stichting Radius en RMC) 980.985 980.985
           
Wijk- en Dorpsraden        
6.670.35.10 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Wijk- en dorpsraden, leefbaarheidsbudget 34.120 34.120
6.670.35.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Wijk- en dorpsraden, organisatiekosten 37.120 37.120
      Wijk- en Dorpsraden 71.240 71.240
           
Zelfstandige organisaties welzijnswerk       
6.670.70.30 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Internationaal Vrouwen Centrum Boxmeer Dunya 7.900 7.900
6.670.70.30 4.4.3.8.99 Project/incidentele subsidie algemene integratieactiviteiten 3.651 3.651
      Zelfstandige organisaties welzijnswerk  11.551 11.551
           
Maatschappelijke zorg        
6.670.70.50 4.4.3.8.99   Wmo subsidies Zorg en Welzijn 27.980 27.980
      Maatschappelijke zorg 27.980 27.980
Mantelzorg          
6.670.70.55 4.4.3.8.99   Mantelzorg, Steunpunt mantelzorg 55.250 71.680
6.670.70.55 4.3.8.3.99   Mantelzorg, o.a. waarderingen 97.360 80.930
      Mantelzorg 152.610 152.610
           
Ouderenaangelegenheden        
6.670.40.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Beugen, Bond van Ouderen 1.500 1.700
6.670.40.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Boxmeer, Bond van Ouderen 7.000 6.700
6.670.40.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Oeffelt, Bond van Ouderen 2.000 1.800
6.670.40.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Rijkevoort, Bond van Ouderen 1.800 2.000
6.670.40.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Sambeek, Bond van Ouderen 1.900 1.900
6.670.40.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vortum-Mullem, Bond van Ouderen 700 700
6.670.40.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Maashees, Bond van Ouderen 900 900
6.670.40.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Holthees, Bond van Ouderen 300 300
6.670.40.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Vierlingsbeek-Groeningen, Bond van Ouderen 2.600 2.700
6.670.40.20 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Overloon, Bond van Ouderen 4.165 4.165
      Ouderenaangelegenheden 22.865 22.865
           
SWOGB          
6.670.40.25 4.4.3.8.99 Budgetsubsidie S.W.O.G.B. 132.415 132.415
      SWOGB 132.415 132.415
           
BPR          
6.670.50.10 4.3.8.3.90   Burgerparticipatieraad 21.000 21.000
      BPR 21.000 21.000
           
Gehandicaptenaangelegenheden      
6.670.70.60 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Gehandicapten Belang Boxmeer (GBB) 3.100 3.100
6.670.70.60 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie E.H.B.O. veren. Beugen 400 1.400
6.670.70.60 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie E.H.B.O. veren. Oeffelt 1.000 2.000
6.670.70.60 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie E.H.B.O. verenigingen Boxm., V.M., Samb. 1.700  
6.670.70.60 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie E.H.B.O. Overloon 1.250 1.500
6.670.70.60 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie EHBO Rijkevoort   1.200
6.670.70.60 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie E.H.B.O. Vierlingsbeek 1.500 1.550
6.670.70.60 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Stichting HartslagNu, 2e berap 2020 1.800 1.800
6.670.70.60 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie AED  8.250 8.250
      Gehandicaptenaangelegenheden 19.000 20.800
           
Wmo cliëntondersteuning        
6.671.40.20 4.4.3.6.99   MEE 132.046 132.046
6.671.40.20 4.4.3.6.99   Door en Voor 5.000 5.000
6.671.40.20 4.4.3.6.99   Stichting ons welzijn, Blink 20.000 20.000
6.671.40.20 4.4.3.6.99   GGD OGGZ 5.000 5.000
6.671.40.20 4.4.3.6.99   Buddyhulp   3.000
      Wmo cliëntondersteuning 162.046 165.046
           
           
      Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.852.957 1.860.807
           
Taakveld 6.3  Inkomensregelingen      
           
Bestaansminimumbeleid        
6.614.10.15 4.4.3.8.99 Waarderingssubsidie Voedselbank 4.500 4.500
      Bestaansminimumbeleid 4.500 4.500
           
Taakveld 7.1 Volksgezondheid      
           
Gezondheidsaangelegenheden      
6.714.10.20 4.4.3.3.99 Budgetsubsidie G.G.D.  969.785 1.006.085
6.714.10.20 4.4.3.3.99   G.G.D. Doorschuiven BTW, aanp. -9.200 -11.000
6.714.10.20 4.4.3.8.99   G.G.D. gezondheidsbeleid 2.500 2.500
      Gezondheidsaangelegenheden 963.085 997.585
           
      Totaal Generaal 4.801.143 4.910.713