Begroting in één oogopslag

BIO

Voorwoord

Met trots presenteren wij u de begroting 2021 online van de gemeente Boxmeer. Deze begroting is het volgende document in de Planning & Controlcyclus die wij niet meer in boekvorm, maar digitaal presenteren. Hiervoor is gekozen omdat we deze informatie op een transparante en duurzame wijze met u willen delen. Tevens is de begroting 2021 de laatste begroting van de gemeente Boxmeer. Via een aantal bijzondere foto's van voormalige gemeentehuizen uit de huidige gemeente Boxmeer staan wij stil bij dit bijzondere moment.

De financiële positie van de gemeente Boxmeer is evenwichtig en gezond. Wij kunnen de begroting 2021 inclusief meerjarenbegroting structureel en reëel sluitend presenteren, ondanks de nodige tegenwind en enkele grote uitdagingen waar wij de komende jaren voor staan. De tegenwind waarmee wij te maken hebben, betreffen de gevolgen van de coronacrisis en de stijgende kosten in het sociaal domein en met name de kosten voor jeugdhulpverlening en WMO. Grote uitdagingen waar wij de komende jaren voor staan zijn de herindeling met de gemeenten Cuijk, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert, het zorgdragen voor voldoende woonmogelijkheden, de klimaatopgave en de duurzaamheidsopgave. Dit alles dient gerealiseerd te worden binnen de financiële beperkte grenzen en met behoud van een gezonde meerjarenbegroting en verantwoorde belastingdruk.

Met deze begroting vragen wij voor het begrotingsjaar 2021 een hoger investeringsniveau dan afgelopen jaren. Dit wordt ingegeven door onze wens om de gemeente Boxmeer met een goed voorzieningenniveau en financieel gezond over te laten gaan naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

 

Begrotingsdag Boxmeer donderdag 5 november

Op donderdag 5 november behandelt de gemeenteraad de begroting 2021 van de gemeente Boxmeer. De begroting is hét sturingsinstrument van de gemeenteraad. Tijdens de behandeling bepaalt de gemeenteraad het beleid voor het komend jaar en de hoeveelheid geld die daarmee gemoeid is.

 

Algemene Beschouwingen

De behandeling van de begroting 2021 begint om 13.00 uur met de algemene beschouwingen van de fracties in de gemeenteraad. Vanaf 14.00 uur reageert het college van burgemeester en wethouders hierop. Om 18.00 uur is de raad weer aan de beurt. De raadsfracties nemen de antwoorden van het college mee tijdens hun tweede ronde en gaan met elkaar en met het college in discussie. De fracties kunnen dan moties en amendementen indienen. Vanaf 21.30 uur stemt de gemeenteraad over de moties, de amendementen en de begroting 2021. De agenda en andere relevante stukken vindt u onder het tabblad Raadsinformatie, Raadsvergadering, Vergadering raad 5 november 2020. U kunt deze vergadering thuis volgen. Klik daarvoor op: “Online vergadering volgen”.

 

Acties beleid 2021

Bestuur en ondersteuning

Boxmeer heeft gekozen voor een herindeling met de gemeenten Cuijk, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert per 1 januari 2022. De gemeente Grave heeft ervoor gekozen vooralsnog niet aan te sluiten. De onderhandelingen over afname van dienstverlening lopen nog. In het proces van herindeling wordt veel waarde gehecht aan de inbreng van inwoners, ondernemers en instellingen. Op 24 juni 2020 hebben de gemeenteraden het definitieve besluit genomen en inmiddels zijn de diverse werkgroepen, onder begeleiding van de stuurgroep, gestart om ervoor zorg te dragen dat de nieuwe gemeente 1 januari 2022 kan starten. Een intensief proces.

Veiligheid

Boxmeer streeft naar een veilige en gezonde omgeving voor iedereen. De inzet van de straatcoaches zal worden gecontinueerd en daar waar nodig geïntensiveerd. Inmiddels is er ook cameratoezicht in centrum Boxmeer en het Weijerpark ingezet. De plannen t.b.v. herinrichting Weijerpark zijn ook beoordeeld door de politie m.b.t. veiligheid en bestrijding criminaliteit. We zijn alert op ondermijnende activiteiten en gebruiken de Bibob instrumenten om ondermijning tegen te gaan. De gemeente Boxmeer is aangesloten bij het RIEC en van daaruit worden, samen met de ketenpartners integrale acties ingepland (4 x per jaar) om ondermijning op te sporen en te bestrijden. Voor 2021 is subsidieaanvraag gedaan bij het Ministerie van Justitie om extra toezicht en handhaving t.b.v. aanpak overlastgevende asielzoekers. In samenspraak met de ketenmariniers worden actieplannen opgesteld. Dit doen we met 4 gemeenten samen, t.w. Nijmegen, Grave, Venray en Boxmeer. Ook de inzet van BOA's is, als gevolg van Covid-19 geïntensiveerd.

Openbare Werken

De inrichting van onze leefomgeving is schoon en veilig. De verzorging van het onderhoudsniveau is op het gewenste kwaliteitsniveau. Burgerparticipatie is structureel ingebed in het WIU (Werk In Uitvoering)-proces. Ook in 2021 blijven we werken aan de kwaliteit en verkeersveiligheid van de openbare ruimte. Naast de uitvoering van de onderhoudsplannen zal extra geïnvesteerd worden in realisatie van fietspaden, reconstructie Burg. Verkuijlstraat en rotonde Koorstraat, reconstructie Sint Cornelisstraat (fase I) en het verfraaien van entrees in diverse dorpen.

Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Speerpunt is het behoud van een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen en het behoud en verbetering van de spilfunctie ten aanzien van wonen, werken, onderwijs en winkelen. Afhankelijk van de vraag worden woonmogelijkheden in alle kernen gerealiseerd voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Uitvoering wordt gegeven aan het uitvoeringsprogramma Toerisme en recreatie, met als speerpunten de Maasheggen en toeristisch Overloon.

Financiën

De financiële positie van de gemeente Boxmeer is gezond. De begroting 2021 is meerjarig structureel en reëel sluitend. De stijging van de OZB  blijft in 2021 met een inflatiecorrectie van 1,4% binnen de met de gemeenteraad afgesproken maximumstijging.

Leefbaarheid

Voorzieningen zijn van groot belang voor de leefbaarheid van de kernen. Hierin wordt ook in 2021 geïnvesteerd. Geplande projecten zijn: ver- en nieuwbouw van MFC in Sambeek, de ver-/nieuwbouw van MFA de Joffershof Vierlingsbeek, de renovatie van de sporthal in Oeffelt en de toegankelijkheid van de accommodaties. Ook staat de vervangende nieuwbouw van de basisschool Overloon op de planning.

Sociale zaken en werkgelegenheid

Met inzet van eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners, zorgen we voor een sluitend netwerk rondom (kwetsbare) burgers. Via o.a. het zorgloket willen wij zorgen voor een sluitende zorgstructuur door het bevorderen van samenwerking tussen de verschillende instellingen. Armoedebeleid blijft een prioriteit.

Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Gezien de omvang, impact en complexiteit wordt nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen gezocht, zowel regionaal als landelijk. In 2021 wordt verder uitvoering gegeven aan de doelstellingen en de geactualiseerde projecten 2019-2021 uit het duurzaamheidsplan. Speerpunten hierbij zijn stimulering vermindering gebruik fossiele brandstoffen en klimaatadaptatie. Ook wordt de klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte voortgezet.

Vergunningen, toezicht en handhaving

Gestart is met de implementatie van de Omgevingswet, welke per 1 januari 2022 in werking treedt. Bij Vergunningen, toezicht en handhaving zal een nieuwe inventarisatie worden gemaakt om aan te geven op welke wijze zowel kwantitatief als kwalitatief wordt voldaan aan de VTH Kwaliteitseisen in samenhang met de nieuwe Wet kwaliteitsborging. De uitkomsten hiervan zullen separaat worden voorgelegd.

 

Feiten en cijfers over de begroting 2021

BIO 2021