Aanbiedingsnota.

Aanbiedingsnota

Aanbiedingsnota

Conform artikel 190 van de Gemeentewet bieden wij u hierbij de ontwerpbegroting 2021 met toelichting en de meerjarenbegroting 2022-2024 aan.

De begroting 2021 is de laatste begroting van de gemeente Boxmeer. Op 24 juni 2020 heeft u besloten de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis per 1 januari 2022 samen te voegen tot één nieuwe gemeente Land van Cuijk. Dit is een memorabel moment om bij stil te staan. De begroting 2022 van gemeente Land van Cuijk zal in het voorjaar van 2022 door de nieuwe gemeenteraad worden behandeld.

Het nieuws wordt echter momenteel beheerst door de corona-pandemie. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor diverse zaken die de kwaliteit van het bestaan, niet alleen economisch, maar in de volle breedte op alle gebieden raken. De ontwikkeling van de pandemie is zeer bepalend voor de vooruitzichten op herstel, maar ook uiterst onzeker. In de augustusraming 2020-2021 van het Centraal Planbureau krimpt de economie, ervan uitgaande dat er geen grootschalige nieuwe contactbeperkingen nodig zijn, in 2020 met 5%, gevolgd door 3% groei in 2021. De werkloosheid loopt op richting 7% in 2021. Verwacht wordt dat het nog zeker vijf jaar duurt voordat de werkloosheid weer terug is op het oude niveau. https://cpb.nl/augustusraming-2020-2021

De coronacrisis heeft ook grote gevolgen voor gemeenten. De crisis en het ontstaan van de ‘anderhalvemetersamenleving’ raken bijna elk beleidsveld waarop gemeenten actief zijn. Al deze veranderingen kunnen financiële consequenties hebben. In een onderzoek van Andersson Elffers Felix in opdracht van de VNG is in kaart gebracht wat de financiële gevolgen van de coronacrisis (kunnen) zijn voor gemeenten in 2020. https://vng.nl/nieuws/zicht-op-financiele-consequenties-corona-voor-gemeenten. In het best case scenario, waarbij de coronacrisis zonder tweede piek verloopt, wordt het nadeel in 2020 voor alle gemeenten samen geraamd op € 1,48 tot € 1,83 miljard. De grootste posten zijn extra (bijzondere) bijstand, minder parkeerinkomsten en minder toeristenbelasting. De financiële effecten in 2021 en verder zijn niet onderzocht. In onze begroting 2021 is met name rekening gehouden met een stijging van bijstandskosten en kosten WMO.

Raadsprogramma

Op 13 december 2018 is door uw gemeenteraad het Raadsprogramma 2018-2022 vastgesteld met daarin opgenomen 6 thema’s als speerpunt waarover uniform een standpunt is bepaald en waar overeenstemming is om in deze raadsperiode tot verwezenlijking van onderdelen daarvan te komen. Wij hebben toegezegd de implementatie van het Raadsprogramma op te pakken en in elk document van de P&C cyclus een update te verzorgen van de stand van zaken.

De belangrijkste opgaven voor de gemeente Boxmeer voor 2021 liggen op de terreinen Jeugdzorg, WMO, Duurzaamheid, Wonen en  verkeersveiligheid. Daarnaast staan enkele grote projecten op stapel, te weten Landelijk Verbeterprogramma Overwegen, reconstructie Burgemeester Verkuijlstraat en gemeenschapsvoorziening Sambeek. Daarnaast lopen ook een aantal grote projecten door uit 2020, zoals Omgeving Hoogkoor/ Bakelgeert/ Steenstraat, Omgeving de Weijer en school Overloon. Ook de vorming van de nieuwe gemeente Land van Cuijk zal de komende periode met de benodigde zorgvuldigheid en voortvarendheid worden opgepakt met onze partnergemeenten.

Vanaf 28 oktober 2019 staat de gemeente Boxmeer van rechtswege onder preventief toezicht op grond van artikel 21 van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi). Dit toezicht is van kracht naast het reguliere financieel toezicht op basis van de Gemeentewet. Het arhi-toezicht blijft van kracht tot de ingangsdatum van de gemeentelijke herindeling.  Besluiten van de raad en het college van burgemeester en wethouders die kunnen leiden tot nieuwe uitgaven, tot verhoging van bestaande uitgaven dan wel tot verlaging van bestaande inkomsten of tot vermindering van vermogen behoeven de goedkeuring van de provincie. Het doel van dit toezicht is om te voorkomen dat besluiten van op te heffen gemeenten de financiële positie van de nieuw te vormen gemeente op onevenredige wijze beperkt.

De Kadernota 2020 is vastgesteld in de raadsvergadering van 2 juli 2020. De financiële uitgangspunten zoals geformuleerd in de Kadernota inclusief aanvullende memo over de meicirculaire 2020 zijn verwerkt in de voor u liggende begroting 2021. De belangrijkste afwijkingen willen wij hier nader toelichten (N = nadeel, V = voordeel):

 

2021

2022

2023

2024

Begrotingsresultaat meicirculaire 2020

863.437 V

1.099.673 V

1.178.661 V

1.294.334 V

Beschikbaar stellen krediet verbouwing De Kleppenburg

13.000 N

13.000 N

13.000 N

13.000 N

Gemeenteraadsverkiezingen (van 2022 naar 2021)

60.000 N

60.000 V

 

 

Vennootschapsbelasting

 

50.000 V

90.000 V

90.000 V

Herverdeling kosten jeugdzorg

702.350 N

702.350 N

702.350 N

702.350 N

Correctie stelpost Loon/prijs Sociaal Domein

150.000 V

150.000 V

150.000 V

150.000 V

Rente-aanpassingen en mutaties reserves/voorzieningen

35.021 N

252.055 N

292.541 N

57.463 N

Overige mutaties

169.711 N

11.059 N

4.768 N

135.769 N

Begrotingsresultaat

33.355 V

381.209 V

406.002 V

625.752 V

Wij zijn blij dat wij er wederom in geslaagd zijn een structureel en reëel sluitende begroting aan te kunnen bieden. Ook voor de volgende begrotingsjaren is er sprake van een batig begrotingssaldo.

 

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,

de loco-secretaris,                       de burgemeester,

 

A.J.M. Reintjes                            K.W.T. van Soest

Structureel begrotingssaldo

Structureel begrotingssaldo

De begroting 2021 inclusief meerjarenperspectief is structureel en reëel sluitend. Het onderstaande overzicht is in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording.

Omschrijving Lasten 2021 Baten 2021 Saldo 2021
Totaal van alle programma's   60.413.692  18.258.142  -42.155.550
Overzicht algemene dekkingsmiddelen     1.288.294  52.398.264    51.109.970
Overzicht Overhead   10.073.457     1.099.933     -8.973.524
Bedrag heffing vennootschapsbelasting                      -                      -                        -
Bedrag voor onvoorzien         146.000                      -        -146.000
Subtotaal programma's   71.921.443  71.756.339        -165.104
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves         449.269        647.728          198.459
Geraamd resultaat   72.370.712  72.404.067            33.355
Incidentele baten en lasten         356.911        337.838           -19.073
Structureel begrotingssaldo   72.013.801  72.066.229            52.428