Sitemap

Begroting 2020 Blz. 1
Begroting 2020 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Begroting in één oogopslag Blz. 4
BIO Blz. 5
Voorwoord Blz. 6
Begrotingsdag Boxmeer donderdag 7 november Blz. 7
Acties beleid 2020 Blz. 8
Cijfers Blz. 9
Aanbiedingsnota. Blz. 10
Aanbiedingsnota Blz. 11
Aanbiedingsnota Blz. 12
Structureel begrotingssaldo Blz. 13
Structureel begrotingssaldo Blz. 14
Begroting Blz. 15
Inleiding Blz. 16
Begroting 2020 Blz. 17
Opbouw van de begroting Blz. 18
Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 19
Gemeenschappelijke financieel toezichtskader 2020 Blz. 20
Richtlijn ramen extra middelen jeugdzorg in de begroting en meerjarenraming Blz. 21
Algemene Uitkering Blz. 22
Overzicht Programma's en Thema's 2020 Blz. 23
Overzicht doelstellingen en maatregelen Blz. 24
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 25
Programma 1 - Veiligheid Blz. 26
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 27
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 28
Programma 4 - Financiën Blz. 29
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 30
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 31
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 32
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 33
Raadsprogramma 2018-2022 Blz. 34
Aanleiding Blz. 35
Nadere toelichting Blz. 36
Leefbaarheid Blz. 37
Wat willen we bereiken? Blz. 38
Burgerinitiatieven toejuichen, stimuleren en faciliteren Blz. 39
Bij burgerinitiatieven wordt de Raad betrokken Blz. 40
De gemeente brengt verenigingen met elkaar in contact Blz. 41
De gemeente deelt haar kennis en zorgt ervoor dat inwoners bij de gemeente terecht kunnen met initiatieven en dat zij ook initiatieven zullen initiëren Blz. 42
De gemeente probeert altijd met mensen mee te werken Blz. 43
De gemeente stelt een convenant op met inwoners Blz. 44
Wijkconsulenten maken knelpunten zichtbaar Blz. 45
Streven naar evenwichtige demografische opbouw Blz. 46
De gemeente kijkt wat een evenwichtige verdeling van demografische opbouw is en houdt hierbij de realiteit voor ogen Blz. 47
De gemeente straalt gastvrijheid in haar dienstverlening uit Blz. 48
Wonen Blz. 49
Wat willen we bereiken? Blz. 50
Bouwen in alle kernen met alternatieve woonvormen (voor jong en oud) en kwalitatief goede woonomgeving Blz. 51
De gemeente geeft ruimte aan verschillende woonvormen. Hierbij moet gedacht worden aan Tiny Houses, hofjes, pre-mantelzorgwoningen, ouderproof wonen Blz. 52
De gemeente onderzoekt op welke manieren zij soepeler om kan gaan met procedures in bestemmingsplannen en hierbij buiten de kaders durft te denken Blz. 53
Meer huurwoningen in alle kernen Blz. 54
De afspraken met de woningbouwvereniging moeten beter nageleefd worden en strenger gecontroleerd worden (ook door de Raad) Blz. 55
Er moet meer gebouwd worden, zowel op het gebied van huur als koop Blz. 56
Kernendemocratie Blz. 57
Wat wilen we bereiken? Blz. 58
Lokaal doen wat kan, bovenlokaal wat moet Blz. 59
Bij initiatieven van inwoners wordt ook de representativiteit ervan meegenomen Blz. 60
De gemeente krijgt één centraal aanspreekpunt in de persoon van de coördinator dorps- en wijkraden Blz. 61
Er wordt bij inwoners gepeild op welke manier en waarover zij inspraak willen hebben in de gemeente Blz. 62
Er wordt een wegwijzer gemaakt waarin de verschillende procedures voor burgerparticipatie helder worden weergegeven Blz. 63
Inwoners worden vroegtijdig in een proces ingelicht over de gang van zaken Blz. 64
Meer vraaggericht (van onder naar boven) dan aanbodgericht Blz. 65
Er moet een evenwichtige vertegenwoordiging van de dorpen zijn. Dit kan onder andere door bijvoorbeeld het democratisch legitiem maken van dorpsraden Blz. 66
Er wordt een jongerenforum opgericht Blz. 67
Er wordt een prijsvraag voor het beste burgerinitiatief georganiseerd Blz. 68
Ook binnen de gemeentelijke organisatie wordt de omslag gemaakt om meer vraaggericht te werken dan aanbodgericht Blz. 69
Toezicht en Handhaving Blz. 70
Wat willen we bereiken? Blz. 71
Flexibeler prioriteren en zorgen voor maatwerk Blz. 72
Er wordt een roadmap handhaving opgesteld en besproken in de Raad, zodat de Raad vanuit een visie keuzes kan maken ten aanzien van handhaving. Hierbij is horeca in het buitengebied een expliciet aandachtspunt Blz. 73
Ga met bewoners in gesprek over de benodigde prioriteiten voordat een roadmap wordt opgesteld Blz. 74
Het uitvoeringsprogramma wordt met de Raad gedeeld en geëvalueerd Blz. 75
Veel voorkomende overtredingen (excessen) worden duidelijk zichtbaar gemaakt in rapportages, zodat er sneller op geacteerd kan worden Blz. 76
Toezicht beter berusten Blz. 77
Bij inzet van externen voor toezicht moet wel gewerkt worden vanuit de gemeentelijke visie Blz. 78
De gehele buitendienst moet ingezet worden voor toezicht: iedereen kan dienen als ogen & oren voor handhaving. Het is niet alleen de taak van de BOA’s Blz. 79
Toezicht wordt qua menskracht uitgebreid Blz. 80
Zorg voor goed opgeleide, professionele toezichthouders en houd de expertise up-to-date Blz. 81
Zorg voor meer voorlichting Blz. 82
Zorg voor stevige handhaving, dat werkt ook preventief Blz. 83
Duurzaamheid Blz. 84
Wat willen we bereiken? Blz. 85
Duurzaamheid wordt integraal in beleid opgenomen en daaraan wordt getoetst Blz. 86
Aan elk hoofdstuk van de begroting wordt een paragraaf duurzaamheid toegevoegd Blz. 87
In alle Raadsvoorstellen wordt een duurzaamheidsparagraaf opgenomen Blz. 88
Meer duurzaamheid is hard nodig Blz. 89
De gemeente maakt zich hard voor beter openbaar vervoer en stimuleert het gebruik hiervan Blz. 90
De gemeente richt een informatiecentrum in Blz. 91
De gemeente stelt een lange termijnagenda duurzaamheid op Blz. 92
Duurzaamheidsplannen van innovatieve bedrijven worden ter inspiratie opgehaald en gepresenteerd Blz. 93
Er komt een plan Verduurzaming Buitengebied Blz. 94
Inrichten van een warmtekrachtcentrale Blz. 95
Mogelijk maken van toiletten met regenwatervoorziening Blz. 96
Oprichten van een energiecoöperatie naar Overloons model Blz. 97
Plaatsen van zonnecellen op platte bedrijfsdaken Blz. 98
Stimuleren en faciliteiten van duurzaamheidsmaatregelen door inwoners en verenigingen Blz. 99
Verkeersveiligheid Blz. 100
Wat willen we bereiken? Blz. 101
Actievere inventarisatie, prioritering en uitvoering met terugkoppeling naar de Raad Blz. 102
Bij aanpak van verkeerssituaties wordt ook rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen op en nabij de betreffende locatie Blz. 103
De Raad ontvangt ieder kwartaal een rapportage Blz. 104
Er worden meer snelheid beperkende maatregelen genomen. We wachten niet tot er sprake is van excessen Blz. 105
Onwenselijke verkeerssituaties worden niet alleen door dorpsraden geïnventariseerd, maar ook door inwoners. Hiertoe wordt jaarlijks een oproep aan inwoners gedaan Blz. 106
Afstemming en inrichting beleid is primair gericht op fietsers en voetgangers Blz. 107
Bij verkeersplannen moet onderscheid gemaakt worden naar verschillende verkeersstromen: scholen/recreatie/fietsroutes Blz. 108
Fiets- en voetpaden worden zoveel mogelijk gescheiden Blz. 109
Kwetsbare deelnemers/langzaam verkeer heeft altijd voorrang Blz. 110
Zorg voor goede verlichting Blz. 111
Knelpunten direct aanpakken Blz. 112
Algemeen erkende knelpunten worden zo snel mogelijk opgepakt, ook zonder dat er ongevallen hebben plaatsgevonden. Hiertoe wordt een knelpuntenlijst opgesteld Blz. 113
Bij het uitvoeren van eenvoudige maatregelen worden inwoners betrokken Blz. 114
De gemeente onderzoekt of de mogelijkheden voor ‘mijngemeente-app’ kunnen worden uitgebreid, zodanig dat onveilige situaties of knelpunten laagdrempelig kunnen worden gemeld Blz. 115
Eenvoudige maatregelen worden direct uitgevoerd. Hiervoor wordt een specifiek budget in de begroting gereserveerd Blz. 116
Er wordt zo snel mogelijk gezorgd voor fietspadverlichting op de Molenweg Blz. 117
Vervolg Blz. 118
Vervolg Blz. 119
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 120
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 121
Thema Bestuurszaken Blz. 122
Wat willen we bereiken? Blz. 123
Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Deze stip komt in 2020 steeds dichterbij en wordt meer en meer werkelijkheid. Blz. 124
In 2020 zullen, na positieve besluitvorming, diverse werkgroepen opstarten om het proces naar herindeling soepel te laten verlopen. Blz. 125
In samenspraak met de samenleving, de dorps- en wijkraden zullen er stappen gezet worden naar innovatieve vormen van kernendemocratie. Blz. 126
Verder participeert de gemeente in regionale samenwerkingsverbanden zoals het Land van Cuijk en de Regio Noordoost Brabant Blz. 127
Wat mag het kosten? Blz. 128
Thema Burgerzaken en Verkiezingen Blz. 129
Wat willen we bereiken? Blz. 130
Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen. Blz. 131
Correcte en passende beantwoording en behandeling van vragen van klanten. Blz. 132
Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen Blz. 133
Organisatie van de benodigde verkiezingen / uitvoering geven aan het draaiboek verkiezingen. Blz. 134
Wat mag het kosten? Blz. 135
Thema Bedrijfsvoering Blz. 136
Wat willen we bereiken? Blz. 137
Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer. Blz. 138
We gaan verder op de reeds ingeslagen weg, waarbij volgens de laatste inzichten werkprocessen, afspraken, controle-momenten en planning en control ingezet worden om het totaal te kunnen sturen en beheersen. Blz. 139
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 140
Wat mag het kosten? Blz. 141
Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie Blz. 142
Wat willen we bereiken? Blz. 143
Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën. Blz. 144
Wij gaan naar de inwoners toe en inventariseren waar de inwoners van wijken en dorpen behoefte aan hebben. Blz. 145
Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering. Blz. 146
Wij geven ruimte aan inwoners om mee te doen. Blz. 147
Wij kiezen voor een thematische benadering. Blz. 148
Wat mag het kosten? Blz. 149
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 0 Blz. 150
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 0 Blz. 151
Verbonden partijen - Programma 0 Blz. 152
AgriFood Capital Blz. 153
Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Blz. 154
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Blz. 155
Euregio Rijn-Waal Blz. 156
Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) Blz. 157
Beleidsindicatoren - Programma 0 Blz. 158
Beleidsindicatoren - Programma 0 Blz. 159
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 0 Blz. 160
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 0 Blz. 161
Programma 1 - Veiligheid Blz. 162
Programma 1 - Veiligheid Blz. 163
Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning Blz. 164
Wat willen we bereiken? Blz. 165
Een veilige en gezonde omgeving voor iedereen Blz. 166
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 167
Keurmerk Veilig Ondernemen Blz. 168
Toepassing van de wet BIBOB, daar waar dit wenselijk is. Blz. 169
Wat mag het kosten? Blz. 170
Thema Brandweer en crisisbestrijding Blz. 171
Wat willen we bereiken? Blz. 172
Een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van hulpverlening in de gemeente. Blz. 173
De crisisorganisatie regionaal als lokaal op peil houden, zodat er bij eventuele calamiteiten adequaat gehandeld kan worden. Blz. 174
Wat mag het kosten? Blz. 175
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 1 Blz. 176
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 1 Blz. 177
Verbonden partijen - Programma 1 Blz. 178
Veiligheidsregio Brabant-Noord Blz. 179
Beleidsindicatoren - Programma 1 Blz. 180
Beleidsindicatoren - Programma 1 Blz. 181
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 1 Blz. 182
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 1 Blz. 183
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 184
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 185
Thema Werk in uitvoering Blz. 186
Wat willen we bereiken? Blz. 187
De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. Blz. 188
Aandacht voor toegankelijke en levensloopbestendige openbare ruimte. Blz. 189
Burgerparticipatie/wijk- en dorpsraden structureel inbedden in WIU-proces gekoppeld aan de P&C-cyclus. Blz. 190
De inwoner merkt dat er op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt gewerkt en dat de kwaliteit en veiligheid van de wegen en groen verbetert. Blz. 191
De openbare ruimte wordt onderhouden op beeldkwaliteit B. Blz. 192
Fietsveiligheid maasbrug Oeffelt-Gennep. Betreft lobby naar provincies Limburg en Noord-Brabant. Blz. 193
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Maatregelen overweg St. Anthonisweg deels spoorverdubbeling en omleggen fietsroute Schilderspad. Blz. 194
Opstellen nieuw Verkeersveiligheidsplan en uitvoering geven aan verkeersveiligheidsmaatregelen. Blz. 195
Optimaliseren verkeersveiligheid waarbij extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Daarbij te denken aan projecten zoals fietsvoorzieningen en rotonde Burg. Verkuijlstraat, Maasstraat en Molenweg. Blz. 196
Realisatie maatregelen in de openbare ruimte om invulling te geven aan de veranderde klimaatomstandigheden. Blz. 197
Revitalisering openbare ruimte. Groot deel van de openbare ruimte is zo oud dat deze versleten is en niet meer aansluit op de gebruiksbehoefte. Blz. 198
Speelruimtebeleidsplan actualiseren. Blz. 199
Uitvoering projecten Toerisme en Recreatie gekoppeld aan o.a. natuur en bosbeheer. Blz. 200
Verder verduurzamen wagenpark van de gehele gemeente. Blz. 201
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 202
Wat mag het kosten? Blz. 203
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 2 Blz. 204
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 2 Blz. 205
Beleidsindicatoren - Programma 2 Blz. 206
Beleidsindicatoren - Programma 2 Blz. 207
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 2 Blz. 208
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 2 Blz. 209
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 210
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 211
Thema Economie en Vestigingsklimaat Blz. 212
Wat willen we bereiken? Blz. 213
Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen. Blz. 214
Centrummanagement Blz. 215
Contacten bedrijven en bedrijfsacquisitie Blz. 216
Innovatieve hotspot Land van Cuijk Blz. 217
Provinciaal beleid bedrijventerreinen Blz. 218
Participatie in economische structuurversterkende projecten. Blz. 219
Deelname Ruimte in diverse projecten Land van Cuijk, Regio Noord-Oost Brabant, Agrifood Capital, Euregio en Interreg Blz. 220
Wat mag het kosten? Blz. 221
Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Blz. 222
Wat willen we bereiken? Blz. 223
De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod. Blz. 224
Implementatie Omgevingswet Blz. 225
Interbestuurlijke Programma (IBP) Blz. 226
Klimaatbestendig Blz. 227
Regionale woningmarktstrategie Blz. 228
Wat mag het kosten? Blz. 229
Thema Recreatie en Toerisme Blz. 230
Wat willen we bereiken? Blz. 231
Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon. Blz. 232
Deltaprogramma Maas Blz. 233
Koploper Blz. 234
Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei Blz. 235
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie Blz. 236
Unesco Maasheggen Blz. 237
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 238
Wat mag het kosten? Blz. 239
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 3 Blz. 240
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 3 Blz. 241
Beleidsindicatoren - Programma 3 Blz. 242
Beleidsindicatoren - Programma 3 Blz. 243
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 3 Blz. 244
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 3 Blz. 245
Programma 4 - Financiën Blz. 246
Programma 4 - Financiën Blz. 247
Thema Planning en Control Blz. 248
Wat willen we bereiken? Blz. 249
Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief. Blz. 250
Het optimaliseren en het verder doorontwikkelen van de planning & controlcyclus in overleg met de Auditcommissie. Blz. 251
Instemmen met de Grondnota en de daarin voorgestelde maatregelen tot stimulering van de verkoop van bouwgrond. Blz. 252
Wij gaan de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau brengen door de verkoop van bouwgrond en door het investeringsprogramma te beheersen. Blz. 253
Wij willen de reservepositie stabiliseren en zo nodig versterken door in de begroting ruimte vrij te maken voor sparen en mogelijke rekeningoverschotten te reserveren. Blz. 254
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 255
Wat mag het kosten? Blz. 256
Thema WOZ/Belastingen Blz. 257
Wat willen we bereiken? Blz. 258
De lokale belastingdruk blijft in lijn met het inflatiepercentage. Blz. 259
We maken een kritische analyse van de kostendekkendheid van leges en tarieven. Blz. 260
Wat mag het kosten? Blz. 261
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 4 Blz. 262
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 4 Blz. 263
Beleidsindicatoren - Programma 4 Blz. 264
Beleidsindicatoren - Programma 4 Blz. 265
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 4 Blz. 266
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 4 Blz. 267
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 268
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 269
Thema Onderwijs Blz. 270
Wat willen we bereiken? Blz. 271
Een doorlopende leerlijn voor alle (leerplichtige) inwoners die passend en bereikbaar is. Blz. 272
Goed georganiseerd leerlingenvervoer Blz. 273
Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen Blz. 274
Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk Blz. 275
Voorkomen van voortijdig schoolverlaten... Blz. 276
Wat mag het kosten? Blz. 277
Thema Welzijn Blz. 278
Wat willen we bereiken? Blz. 279
Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties. Blz. 280
Het toekomstbestendig maken van de MFA's en het bijstellen en actualiseren van het meerjarig onderhoudsplan (MOP) voor alle gemeentelijk accommodaties. Blz. 281
Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren Blz. 282
De gemeente schept goede randvoorwaarden om mensen te stimuleren zich vrijwillig in te zetten en onbetaald actief te zijn voor de samenleving. Blz. 283
Instandhouden vrijwilligerssteunpunt en het bieden van een goede vrijwilligersverzekering. Blz. 284
Integrale samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties, maatjesprojecten en zorgaanbieders. Blz. 285
Vrijwilligerswerk en burenhulp wordt zo veel mogelijk wijkgericht aangepakt. De vraag vormt het vertrekpunt en gestimuleerd wordt dat het aanbod laagdrempelig en in de directe woonomgeving wordt opgepakt. Blz. 286
Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger. Blz. 287
Het geactualiseerde mantelzorgbeleid Land van Cuijk zal in 2020 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Blz. 288
Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren waarbij “wederkerigheid” een belangrijker begrip zal worden. Blz. 289
Er zullen meer buurtverbinders worden geworven waarbij het uitgangspunt is twee per dorpskern. Blz. 290
Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen. Blz. 291
Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en daar waar nodig gefaciliteerd. Blz. 292
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 293
Het gebiedsteam van Sociom is werkzaam in dorpskernen en wijken dicht bij de burger en werkt samen met andere maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties en gebiedsteams. Blz. 294
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 295
Wat mag het kosten? Blz. 296
Thema Sport Blz. 297
Wat willen we bereiken? Blz. 298
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen. Blz. 299
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met sportverenigingen. Blz. 300
Participatie in het regionale loket Uniek Sporten voor Boxmeer/Land van Cuijk uitgevoerd door Stichting Doejemee. Blz. 301
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (sport). Blz. 302
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 303
Wat mag het kosten? Blz. 304
Thema Kunst en Cultuur Blz. 305
Wat willen we bereiken? Blz. 306
Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners. Blz. 307
Met BiblioPlus zijn voor de periode 2017-2020 afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk in de gemeente Boxmeer, Blz. 308
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven. Blz. 309
Deelname aan het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit. Blz. 310
Ondersteunen Stichting Omroep Land van Cuijk. Blz. 311
Ontsluiten van Boxmeers verleden via een openbare museale voorziening. Blz. 312
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met cultuurverenigingen. Blz. 313
Uitvoering geven aan de Nota CultuurRijk Boxmeer. Blz. 314
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (kunst en cultuur). Blz. 315
Waarderings- en incidentele subsidies kunst en cultuur. Blz. 316
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 317
Wat mag het kosten? Blz. 318
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 5 Blz. 319
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 5 Blz. 320
Verbonden partijen - Programma 5 Blz. 321
Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs Blz. 322
GGD Hart voor Brabant Blz. 323
Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Noordoost Brabant Blz. 324
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Blz. 325
Beleidsindicatoren - Programma 5 Blz. 326
Beleidsindicatoren - Programma 5 Blz. 327
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 5 Blz. 328
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 5 Blz. 329
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 330
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 331
Thema Jeugd Blz. 332
Wat willen we bereiken? Blz. 333
Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen. Blz. 334
Het sociaal wijknetwerk verder ontwikkelen. Blz. 335
Jeugdhulp realiseren door het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk. Blz. 336
Project Jong in de Buurt, intensief overleg met jongerenwerk, politie, jeugdpreventiewerk en gemeente. Blz. 337
Zorgloket Blz. 338
Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving. Blz. 339
Het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk biedt daar waar nodig passende hulp aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben en kan daartoe doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp. Blz. 340
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 341
Het Basisteam Jeugd en Gezin en het gebiedsteam van Sociom werken samen met andere maatschappelijke organisaties en bieden daar waar nodig hulp zo nodig via doorverwijzing naar een 2e lijnsvoorziening. Blz. 342
Wat mag het kosten? Blz. 343
Thema Inkomensvoorzieningen Blz. 344
Wat willen we bereiken? Blz. 345
Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid. Blz. 346
Bij effectieve inkomensondersteuning hoort goede voorlichting over het beleid. We informeren structureel via het blad NieuwsZaken en de folder Ken uw rechten. Blz. 347
De koopkracht van de meest kwetsbare burgers op peil houden via de bijzondere bijstand, individuele toeslagen, minimaregelingen, schuldhulpverlening en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Blz. 348
Schuldhulpverlening is goed bereikbaar en aanmeldingen kunnen onder andere digitaal via de website plaatsvinden. Blz. 349
Ter voorkoming van armoede en maatschappelijk isolement bij kinderen zetten we middelen in via Stichting Leergeld en Stichting DoeJeMee. Blz. 350
We betrekken de maatschappelijke organisaties (inclusief georganiseerde vrijwilligers) bij het voorkomen van schulden (preventie) en richten ons op vroegsignalering van (geld)problemen. Blz. 351
Wat mag het kosten? Blz. 352
Thema Participatie Blz. 353
Wat willen we bereiken? Blz. 354
Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft. Blz. 355
Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname. Blz. 356
Het bieden van een passende werkomgeving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. Blz. 357
Social Return intensief inzetten als arbeidsmarktinstrument zodat opdrachtnemers worden gestimuleerd om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Blz. 358
Uitstroom d.m.v. re-integratie oftewel een persoon weer laten functioneren met inzet van maatregelen zodat hij weer kan terugkeren in het arbeidsproces. Blz. 359
Uitvoering geven aan de pilot ‘Lerend Werken’ door de mogelijkheden van de deelnemers aan te spreken om op deze wijze uit dagbesteding door te stromen naar een beschutte werkplek of loonvormende arbeid. Blz. 360
Zelfstandig verwerven van inkomen bevorderen zodat men in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Blz. 361
Wat mag het kosten? Blz. 362
Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Blz. 363
Wat willen we bereiken? Blz. 364
In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 365
Afstemmen van het Wmo-beleid met de regiogemeenten. Blz. 366
Burgers kunnen een beroep (blijven) doen op de in augustus 2018 vastgestelde Verordening Blijverslening. Blz. 367
De Centrumgemeente heeft in afstemming met de regiogemeenten een inkoopplan voor Wmo-ondersteuning voor 2020 en 2021 vastgesteld. Blz. 368
De cliënt heeft de keuzevrijheid uit minimaal 3 leveranciers bij een beroep op hulpmiddelen en voorzieningen. Ook zijn er soms mogelijkheden voor hulpmiddelen via het lokale midden- en kleinbedrijf. Blz. 369
De gemeente faciliteert kwetsbare burgers door het bieden van een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke verzorging. Blz. 370
De gemeenteraad wordt periodiek (via kwartaalnieuwsbrieven) geïnformeerd over actuele zaken, aantallen en financiën in de Wmo. Blz. 371
Er zal een verdere doorontwikkeling plaatsvinden op het gebied van Wmo-begeleiding. Hierbij is aandacht voor integraliteit met Jeugd en de Participatiewet. Blz. 372
Het iWmo-berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders is verder ontwikkeld en zorgt voor een optimale communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met relatief weinig administratieve lasten. Blz. 373
Het optimaal uitvoering geven aan de uitgangspunten van de nieuwe Wmo op basis van de visie waarbij de ondersteuning gericht is op zelfredzaamheid en participatie. Blz. 374
Het zorgloket optimaal inzetten. Eventueel aansluitend op de inzet van een wijk-netwerk. Blz. 375
In 2020 hebben we de overeenkomsten met zorgaanbieders voor HV getoetst aan de AMvB (reële kostprijs Wmo-diensten) en zo nodig hiervoor passende contractafspraken gemaakt. Blz. 376
In 2020 hebben we door ervaringen in pilots meer kennis van mogelijke combinaties van (arbeidsmatige) dagbesteding en re-integratie-trajecten gericht op (beschut) werk. Blz. 377
In 2020 hebben we uitvoering gegeven aan de implementatie van het abonnementstarief, de standaard administratieprotocollen en de Wmo-verordening hierop aangepast. Blz. 378
In 2020 Uitvoering geven (via centrumgemeente Oss) aan de nieuwe koersnota Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke opvang (MO), het bevorderen van doorstroom en het beperken van instroom door middel van preventie in samenwerking met sociale partners Blz. 379
In 2020 wordt het Wmo-beleid getoetst aan de uitgangspunten in het nieuw vastgestelde beleidskader "Transformeren en doorontwikkelen 2020-2023". Blz. 380
In 2020 wordt in het kader van de Regiotaxi een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Provincie gesloten. We gaan de bestuurlijke Visie Doelgroepenvervoer actualiseren Blz. 381
In 2020 wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe (verlengde) Centrumregeling via de Centrumgemeente Oss voor de periode 2020-2023. Tevens wordt het tweejarig (2020-2021) inkoopplan uitgevoerd. Blz. 382
In 2020 wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe uitvoeringsafspraken voor het organiseren van een meldpunt en verkennend onderzoek. Wanneer er sprake is van een acute crisis dan zorgen we er ook voor dat de betrokkene wordt gehoord. Blz. 383
Welzijn, zorg en wonen in de ondersteuningsbehoefte optimaal combineren en organiseren. De Wmo op een gekantelde manier uitvoeren. Blz. 384
Wmo-burgerinitiatieven worden gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde Wmo-beleid en een heldere toetsingshandreiking. Blz. 385
Wat mag het kosten? Blz. 386
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 6 Blz. 387
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 6 Blz. 388
Verbonden partijen - Programma 6 Blz. 389
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost (Regiotaxi) Blz. 390
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Blz. 391
Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost Blz. 392
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant Blz. 393
Beleidsindicatoren - Programma 6 Blz. 394
Beleidsindicatoren - Programma 6 Blz. 395
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 6 Blz. 396
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 6 Blz. 397
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 398
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 399
Thema Duurzaamheid en Milieu Blz. 400
Wat willen we bereiken? Blz. 401
Duurzaam en energieneutraal Blz. 402
Duurzaamheidsplan Projecten 2019-2021 Blz. 403
Energieneutraal in 2045 Blz. 404
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 405
Wat mag het kosten? Blz. 406
Thema Klimaat en Riolering Blz. 407
Wat willen we bereiken? Blz. 408
Klimaatbestendig Blz. 409
Actualisering VGRP Land van Cuijk met herzien kostendekkingsplan klimaatopgave Blz. 410
Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 Blz. 411
Masterplan Water Blz. 412
Samenwerking waterketen en klimaat in de regio/Land van Cuijk Blz. 413
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 414
Wat mag het kosten? Blz. 415
Thema Afval en Circulaire economie Blz. 416
Wat willen we bereiken? Blz. 417
Nederland Circulair in 2050 Blz. 418
Bestuurscommissie afval Land van Cuijk met o.a. het aansluiten op Rijksbrede programma Circulaire Economie Blz. 419
Onderzoek optimaliseren dienstverlening BCA Blz. 420
Wat mag het kosten? Blz. 421
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 7 Blz. 422
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 7 Blz. 423
Verbonden partijen - Programma 7 Blz. 424
Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Blz. 425
Beleidsindicatoren - Programma 7 Blz. 426
Beleidsindicatoren - Programma 7 Blz. 427
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 7 Blz. 428
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 7 Blz. 429
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 430
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 431
Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht Blz. 432
Wat willen we bereiken? Blz. 433
De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen. Blz. 434
Adequaat in behandeling nemen van aanvragen omgevingsvergunningen/ ontheffingen, verzoeken om quickscan, inclusief informatie verstrekken en voorlichting geven. Blz. 435
Implementatie alsmede uitvoering conform de ‘Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht gemeente Boxmeer 2016’ Blz. 436
Wat mag het kosten? Blz. 437
Thema Implementatie Omgevingswet Blz. 438
Wat willen we bereiken? Blz. 439
Implementatie Omgevingswet Blz. 440
Het inzichtelijk maken van de gevolgen m.b.t. de invoering van de Omgevingswet en starten met implementatie daar waar nodig/mogelijk. (Invoerdatum naar verwachting 2021). Blz. 441
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 8 Blz. 442
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 8 Blz. 443
Verbonden partijen - Programma 8 Blz. 444
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) Blz. 445
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 8 Blz. 446
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 8 Blz. 447
Paragrafen Blz. 448
Overzicht lokale heffingen Blz. 449
Algemeen Blz. 450
Ongebonden Lokale Heffingen Blz. 451
Gebonden Heffingen Blz. 452
Leges en overige Heffingen Blz. 453
Beleid Blz. 454
Tarieven en Leges Blz. 455
Belastingdruk Blz. 456
Kwijtschelding Blz. 457
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 458
Aanwezige risico's Blz. 459
1 Financiële gevolgen Decentralisaties in het Sociale domein 2020 Blz. 460
WMO Blz. 461
Jeugdzorg Blz. 462
Participatiewet Blz. 463
2. Klimaatadaptatie Blz. 464
3. Informatievoorziening Blz. 465
4. Lagere Algemene Uitkering Blz. 466
5. Personeel Blz. 467
6. Rampenbestrijding, crisisbeheersing Blz. 468
7. Contractenbeheer Blz. 469
8. Treasury Blz. 470
9. Grondvoorraad Blz. 471
10. Juridische Claims Blz. 472
Totaal van de top 10 risico's Blz. 473
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 474
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 475
Kengetallen financiële positie Blz. 476
Beoordeling financiële positie Blz. 477
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 478
Algemeen Blz. 479
Wegen Blz. 480
Openbare verlichting Blz. 481
Groen Blz. 482
Riolering / Water Blz. 483
Gebouwen Blz. 484
Financiering Blz. 485
Algemeen Blz. 486
Financieringsbeleid Blz. 487
Schatkistbankieren Blz. 488
Rente ontwikkelingen Blz. 489
Risicobeheer Blz. 490
Koersrisico's Blz. 491
Kredietrisico Blz. 492
Renterisico’s Blz. 493
Renteschema Blz. 494
Kasgeldlimiet Blz. 495
Verstrekte geldleningen Blz. 496
Opgenomen geldleningen Blz. 497
Relatiebeheer Blz. 498
Bedrijfsvoering Blz. 499
Algemeen Blz. 500
Personeel Blz. 501
Dienstverlening Blz. 502
Taakveld 0.4 Overhead Blz. 503
Verbonden partijen Blz. 504
Algemeen Blz. 505
Overzicht verbonden partijen Blz. 506
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) Blz. 507
Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Blz. 508
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Blz. 509
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Blz. 510
GGD Hart voor Brabant Blz. 511
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Blz. 512
Euregio Rijn-Waal Blz. 513
Veiligheidsregio Brabant-Noord Blz. 514
Bank Nederlandse Gemeenten Blz. 515
Brabant Water N.V. Blz. 516
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost Blz. 517
Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs Blz. 518
Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Blz. 519
Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Blz. 520
AgriFood Capital Blz. 521
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant Blz. 522
Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost- oost Blz. 523
Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) Blz. 524
Grondbeleid Blz. 525
Algemeen Blz. 526
Grondnota Blz. 527
Financiële positie Blz. 528
Voorzieningen Blz. 529
Risicoafdekking Blz. 530
Worst-case scenario’s Blz. 531
Verlaging grondprijzen Blz. 532
Financiële begroting Blz. 533
Financiële begroting 2020 Blz. 534
Begrotingsuitgangspunten Blz. 535
Financieel overzicht Blz. 536
Investeringsprogramma Blz. 537
Incidentele baten en lasten Blz. 538
Reservepositie Blz. 539
Arbeidsgerelateerde kosten Blz. 540
EMU-saldo Blz. 541
Specificatie taakveld 0.8 Overige baten en lasten Blz. 542
Specificatie taakveld 0.10 Mutaties reserves Blz. 543
Reëel sluitende begroting Blz. 544
Financiële tabel o.b.v. thema's Blz. 545
Bijlagenboek Blz. 546
Investeringsprogramma 2020-2023 Blz. 547
Specificatie vaste activa Blz. 548
Reserves en voorzieningen Blz. 549
Staat van langlopende leningen Blz. 550
Meerjarige balans Blz. 551
EMU Saldo Blz. 552
Algemene Uitkering o.b.v. meicirculaire 2019 Blz. 553
Overzicht personele sterkte Blz. 554
Overzicht personeelslasten Blz. 555
Staat van Subsidies Blz. 556
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap