Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Begroting 2020 Blz. 1  
Begroting 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Begroting in één oogopslag Blz. 4  
BIO Blz. 5  
Voorwoord Blz. 6  
Begrotingsdag Boxmeer donderdag 7 november Blz. 7  
Acties beleid 2020 Blz. 8  
Cijfers Blz. 9  
Aanbiedingsnota. Blz. 10  
Aanbiedingsnota Blz. 11  
Aanbiedingsnota Blz. 12  
Structureel begrotingssaldo Blz. 13  
Structureel begrotingssaldo Blz. 14  
Begroting Blz. 15  
Inleiding Blz. 16  
Begroting 2020 Blz. 17  
Opbouw van de begroting Blz. 18  
Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 19  
Gemeenschappelijke financieel toezichtskader 2020 Blz. 20  
Richtlijn ramen extra middelen jeugdzorg in de begroting en meerjarenraming Blz. 21  
Algemene Uitkering Blz. 22  
Overzicht Programma's en Thema's 2020 Blz. 23  
Overzicht doelstellingen en maatregelen Blz. 24  
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 25  
Programma 1 - Veiligheid Blz. 26  
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 27  
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 28  
Programma 4 - Financiën Blz. 29  
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 30  
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 31  
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 32  
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 33  
Raadsprogramma 2018-2022 Blz. 34  
Aanleiding Blz. 35  
Nadere toelichting Blz. 36  
Leefbaarheid Blz. 37  
Wat willen we bereiken? Blz. 38  
Burgerinitiatieven toejuichen, stimuleren en faciliteren Blz. 39  
Bij burgerinitiatieven wordt de Raad betrokken Blz. 40  
De gemeente brengt verenigingen met elkaar in contact Blz. 41  
De gemeente deelt haar kennis en zorgt ervoor dat inwoners bij de gemeente terecht kunnen met initiatieven en dat zij ook initiatieven zullen initiëren Blz. 42  
De gemeente probeert altijd met mensen mee te werken Blz. 43  
De gemeente stelt een convenant op met inwoners Blz. 44  
Wijkconsulenten maken knelpunten zichtbaar Blz. 45  
Streven naar evenwichtige demografische opbouw Blz. 46  
De gemeente kijkt wat een evenwichtige verdeling van demografische opbouw is en houdt hierbij de realiteit voor ogen Blz. 47  
De gemeente straalt gastvrijheid in haar dienstverlening uit Blz. 48  
Wonen Blz. 49  
Wat willen we bereiken? Blz. 50  
Bouwen in alle kernen met alternatieve woonvormen (voor jong en oud) en kwalitatief goede woonomgeving Blz. 51  
De gemeente geeft ruimte aan verschillende woonvormen. Hierbij moet gedacht worden aan Tiny Houses, hofjes, pre-mantelzorgwoningen, ouderproof wonen Blz. 52  
De gemeente onderzoekt op welke manieren zij soepeler om kan gaan met procedures in bestemmingsplannen en hierbij buiten de kaders durft te denken Blz. 53  
Meer huurwoningen in alle kernen Blz. 54  
De afspraken met de woningbouwvereniging moeten beter nageleefd worden en strenger gecontroleerd worden (ook door de Raad) Blz. 55  
Er moet meer gebouwd worden, zowel op het gebied van huur als koop Blz. 56  
Kernendemocratie Blz. 57  
Wat wilen we bereiken? Blz. 58  
Lokaal doen wat kan, bovenlokaal wat moet Blz. 59  
Bij initiatieven van inwoners wordt ook de representativiteit ervan meegenomen Blz. 60  
De gemeente krijgt één centraal aanspreekpunt in de persoon van de coördinator dorps- en wijkraden Blz. 61  
Er wordt bij inwoners gepeild op welke manier en waarover zij inspraak willen hebben in de gemeente Blz. 62  
Er wordt een wegwijzer gemaakt waarin de verschillende procedures voor burgerparticipatie helder worden weergegeven Blz. 63  
Inwoners worden vroegtijdig in een proces ingelicht over de gang van zaken Blz. 64  
Meer vraaggericht (van onder naar boven) dan aanbodgericht Blz. 65  
Er moet een evenwichtige vertegenwoordiging van de dorpen zijn. Dit kan onder andere door bijvoorbeeld het democratisch legitiem maken van dorpsraden Blz. 66  
Er wordt een jongerenforum opgericht Blz. 67  
Er wordt een prijsvraag voor het beste burgerinitiatief georganiseerd Blz. 68  
Ook binnen de gemeentelijke organisatie wordt de omslag gemaakt om meer vraaggericht te werken dan aanbodgericht Blz. 69  
Toezicht en Handhaving Blz. 70  
Wat willen we bereiken? Blz. 71  
Flexibeler prioriteren en zorgen voor maatwerk Blz. 72  
Er wordt een roadmap handhaving opgesteld en besproken in de Raad, zodat de Raad vanuit een visie keuzes kan maken ten aanzien van handhaving. Hierbij is horeca in het buitengebied een expliciet aandachtspunt Blz. 73  
Ga met bewoners in gesprek over de benodigde prioriteiten voordat een roadmap wordt opgesteld Blz. 74  
Het uitvoeringsprogramma wordt met de Raad gedeeld en geëvalueerd Blz. 75  
Veel voorkomende overtredingen (excessen) worden duidelijk zichtbaar gemaakt in rapportages, zodat er sneller op geacteerd kan worden Blz. 76  
Toezicht beter berusten Blz. 77  
Bij inzet van externen voor toezicht moet wel gewerkt worden vanuit de gemeentelijke visie Blz. 78  
De gehele buitendienst moet ingezet worden voor toezicht: iedereen kan dienen als ogen & oren voor handhaving. Het is niet alleen de taak van de BOA’s Blz. 79  
Toezicht wordt qua menskracht uitgebreid Blz. 80  
Zorg voor goed opgeleide, professionele toezichthouders en houd de expertise up-to-date Blz. 81  
Zorg voor meer voorlichting Blz. 82  
Zorg voor stevige handhaving, dat werkt ook preventief Blz. 83  
Duurzaamheid Blz. 84  
Wat willen we bereiken? Blz. 85  
Duurzaamheid wordt integraal in beleid opgenomen en daaraan wordt getoetst Blz. 86  
Aan elk hoofdstuk van de begroting wordt een paragraaf duurzaamheid toegevoegd Blz. 87  
In alle Raadsvoorstellen wordt een duurzaamheidsparagraaf opgenomen Blz. 88  
Meer duurzaamheid is hard nodig Blz. 89  
De gemeente maakt zich hard voor beter openbaar vervoer en stimuleert het gebruik hiervan Blz. 90  
De gemeente richt een informatiecentrum in Blz. 91  
De gemeente stelt een lange termijnagenda duurzaamheid op Blz. 92  
Duurzaamheidsplannen van innovatieve bedrijven worden ter inspiratie opgehaald en gepresenteerd Blz. 93  
Er komt een plan Verduurzaming Buitengebied Blz. 94  
Inrichten van een warmtekrachtcentrale Blz. 95  
Mogelijk maken van toiletten met regenwatervoorziening Blz. 96  
Oprichten van een energiecoöperatie naar Overloons model Blz. 97  
Plaatsen van zonnecellen op platte bedrijfsdaken Blz. 98  
Stimuleren en faciliteiten van duurzaamheidsmaatregelen door inwoners en verenigingen Blz. 99  
Verkeersveiligheid Blz. 100  
Wat willen we bereiken? Blz. 101  
Actievere inventarisatie, prioritering en uitvoering met terugkoppeling naar de Raad Blz. 102  
Bij aanpak van verkeerssituaties wordt ook rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen op en nabij de betreffende locatie Blz. 103  
De Raad ontvangt ieder kwartaal een rapportage Blz. 104  
Er worden meer snelheid beperkende maatregelen genomen. We wachten niet tot er sprake is van excessen Blz. 105  
Onwenselijke verkeerssituaties worden niet alleen door dorpsraden geïnventariseerd, maar ook door inwoners. Hiertoe wordt jaarlijks een oproep aan inwoners gedaan Blz. 106  
Afstemming en inrichting beleid is primair gericht op fietsers en voetgangers Blz. 107  
Bij verkeersplannen moet onderscheid gemaakt worden naar verschillende verkeersstromen: scholen/recreatie/fietsroutes Blz. 108  
Fiets- en voetpaden worden zoveel mogelijk gescheiden Blz. 109  
Kwetsbare deelnemers/langzaam verkeer heeft altijd voorrang Blz. 110  
Zorg voor goede verlichting Blz. 111  
Knelpunten direct aanpakken Blz. 112  
Algemeen erkende knelpunten worden zo snel mogelijk opgepakt, ook zonder dat er ongevallen hebben plaatsgevonden. Hiertoe wordt een knelpuntenlijst opgesteld Blz. 113  
Bij het uitvoeren van eenvoudige maatregelen worden inwoners betrokken Blz. 114  
De gemeente onderzoekt of de mogelijkheden voor ‘mijngemeente-app’ kunnen worden uitgebreid, zodanig dat onveilige situaties of knelpunten laagdrempelig kunnen worden gemeld Blz. 115  
Eenvoudige maatregelen worden direct uitgevoerd. Hiervoor wordt een specifiek budget in de begroting gereserveerd Blz. 116  
Er wordt zo snel mogelijk gezorgd voor fietspadverlichting op de Molenweg Blz. 117  
Vervolg Blz. 118  
Vervolg Blz. 119  
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 120  
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning Blz. 121  
Thema Bestuurszaken Blz. 122  
Wat willen we bereiken? Blz. 123  
Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Deze stip komt in 2020 steeds dichterbij en wordt meer en meer werkelijkheid. Blz. 124  
In 2020 zullen, na positieve besluitvorming, diverse werkgroepen opstarten om het proces naar herindeling soepel te laten verlopen. Blz. 125  
In samenspraak met de samenleving, de dorps- en wijkraden zullen er stappen gezet worden naar innovatieve vormen van kernendemocratie. Blz. 126  
Verder participeert de gemeente in regionale samenwerkingsverbanden zoals het Land van Cuijk en de Regio Noordoost Brabant Blz. 127  
Wat mag het kosten? Blz. 128  
Thema Burgerzaken en Verkiezingen Blz. 129  
Wat willen we bereiken? Blz. 130  
Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen. Blz. 131  
Correcte en passende beantwoording en behandeling van vragen van klanten. Blz. 132  
Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen Blz. 133  
Organisatie van de benodigde verkiezingen / uitvoering geven aan het draaiboek verkiezingen. Blz. 134  
Wat mag het kosten? Blz. 135  
Thema Bedrijfsvoering Blz. 136  
Wat willen we bereiken? Blz. 137  
Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer. Blz. 138  
We gaan verder op de reeds ingeslagen weg, waarbij volgens de laatste inzichten werkprocessen, afspraken, controle-momenten en planning en control ingezet worden om het totaal te kunnen sturen en beheersen. Blz. 139  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 140  
Wat mag het kosten? Blz. 141  
Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie Blz. 142  
Wat willen we bereiken? Blz. 143  
Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën. Blz. 144  
Wij gaan naar de inwoners toe en inventariseren waar de inwoners van wijken en dorpen behoefte aan hebben. Blz. 145  
Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering. Blz. 146  
Wij geven ruimte aan inwoners om mee te doen. Blz. 147  
Wij kiezen voor een thematische benadering. Blz. 148  
Wat mag het kosten? Blz. 149  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 0 Blz. 150  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 0 Blz. 151  
Verbonden partijen - Programma 0 Blz. 152  
AgriFood Capital Blz. 153  
Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Blz. 154  
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Blz. 155  
Euregio Rijn-Waal Blz. 156  
Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) Blz. 157  
Beleidsindicatoren - Programma 0 Blz. 158  
Beleidsindicatoren - Programma 0 Blz. 159  
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 0 Blz. 160  
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 0 Blz. 161  
Programma 1 - Veiligheid Blz. 162  
Programma 1 - Veiligheid Blz. 163  
Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning Blz. 164  
Wat willen we bereiken? Blz. 165  
Een veilige en gezonde omgeving voor iedereen Blz. 166  
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 167  
Keurmerk Veilig Ondernemen Blz. 168  
Toepassing van de wet BIBOB, daar waar dit wenselijk is. Blz. 169  
Wat mag het kosten? Blz. 170  
Thema Brandweer en crisisbestrijding Blz. 171  
Wat willen we bereiken? Blz. 172  
Een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van hulpverlening in de gemeente. Blz. 173  
De crisisorganisatie regionaal als lokaal op peil houden, zodat er bij eventuele calamiteiten adequaat gehandeld kan worden. Blz. 174  
Wat mag het kosten? Blz. 175  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 1 Blz. 176  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 1 Blz. 177  
Verbonden partijen - Programma 1 Blz. 178  
Veiligheidsregio Brabant-Noord Blz. 179  
Beleidsindicatoren - Programma 1 Blz. 180  
Beleidsindicatoren - Programma 1 Blz. 181  
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 1 Blz. 182  
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 1 Blz. 183  
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 184  
Programma 2 - Openbare Werken Blz. 185  
Thema Werk in uitvoering Blz. 186  
Wat willen we bereiken? Blz. 187  
De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. Blz. 188  
Aandacht voor toegankelijke en levensloopbestendige openbare ruimte. Blz. 189  
Burgerparticipatie/wijk- en dorpsraden structureel inbedden in WIU-proces gekoppeld aan de P&C-cyclus. Blz. 190  
De inwoner merkt dat er op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt gewerkt en dat de kwaliteit en veiligheid van de wegen en groen verbetert. Blz. 191  
De openbare ruimte wordt onderhouden op beeldkwaliteit B. Blz. 192  
Fietsveiligheid maasbrug Oeffelt-Gennep. Betreft lobby naar provincies Limburg en Noord-Brabant. Blz. 193  
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Maatregelen overweg St. Anthonisweg deels spoorverdubbeling en omleggen fietsroute Schilderspad. Blz. 194  
Opstellen nieuw Verkeersveiligheidsplan en uitvoering geven aan verkeersveiligheidsmaatregelen. Blz. 195  
Optimaliseren verkeersveiligheid waarbij extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Daarbij te denken aan projecten zoals fietsvoorzieningen en rotonde Burg. Verkuijlstraat, Maasstraat en Molenweg. Blz. 196  
Realisatie maatregelen in de openbare ruimte om invulling te geven aan de veranderde klimaatomstandigheden. Blz. 197  
Revitalisering openbare ruimte. Groot deel van de openbare ruimte is zo oud dat deze versleten is en niet meer aansluit op de gebruiksbehoefte. Blz. 198  
Speelruimtebeleidsplan actualiseren. Blz. 199  
Uitvoering projecten Toerisme en Recreatie gekoppeld aan o.a. natuur en bosbeheer. Blz. 200  
Verder verduurzamen wagenpark van de gehele gemeente. Blz. 201  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 202  
Wat mag het kosten? Blz. 203  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 2 Blz. 204  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 2 Blz. 205  
Beleidsindicatoren - Programma 2 Blz. 206  
Beleidsindicatoren - Programma 2 Blz. 207  
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 2 Blz. 208  
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 2 Blz. 209  
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 210  
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 211  
Thema Economie en Vestigingsklimaat Blz. 212  
Wat willen we bereiken? Blz. 213  
Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen. Blz. 214  
Centrummanagement Blz. 215  
Contacten bedrijven en bedrijfsacquisitie Blz. 216  
Innovatieve hotspot Land van Cuijk Blz. 217  
Provinciaal beleid bedrijventerreinen Blz. 218  
Participatie in economische structuurversterkende projecten. Blz. 219  
Deelname Ruimte in diverse projecten Land van Cuijk, Regio Noord-Oost Brabant, Agrifood Capital, Euregio en Interreg Blz. 220  
Wat mag het kosten? Blz. 221  
Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Blz. 222  
Wat willen we bereiken? Blz. 223  
De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod. Blz. 224  
Implementatie Omgevingswet Blz. 225  
Interbestuurlijke Programma (IBP) Blz. 226  
Klimaatbestendig Blz. 227  
Regionale woningmarktstrategie Blz. 228  
Wat mag het kosten? Blz. 229  
Thema Recreatie en Toerisme Blz. 230  
Wat willen we bereiken? Blz. 231  
Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon. Blz. 232  
Deltaprogramma Maas Blz. 233  
Koploper Blz. 234  
Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei Blz. 235  
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie Blz. 236  
Unesco Maasheggen Blz. 237  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 238  
Wat mag het kosten? Blz. 239  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 3 Blz. 240  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 3 Blz. 241  
Beleidsindicatoren - Programma 3 Blz. 242  
Beleidsindicatoren - Programma 3 Blz. 243  
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 3 Blz. 244  
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 3 Blz. 245  
Programma 4 - Financiën Blz. 246  
Programma 4 - Financiën Blz. 247  
Thema Planning en Control Blz. 248  
Wat willen we bereiken? Blz. 249  
Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en meerjarenperspectief. Blz. 250  
Het optimaliseren en het verder doorontwikkelen van de planning & controlcyclus in overleg met de Auditcommissie. Blz. 251  
Instemmen met de Grondnota en de daarin voorgestelde maatregelen tot stimulering van de verkoop van bouwgrond. Blz. 252  
Wij gaan de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau brengen door de verkoop van bouwgrond en door het investeringsprogramma te beheersen. Blz. 253  
Wij willen de reservepositie stabiliseren en zo nodig versterken door in de begroting ruimte vrij te maken voor sparen en mogelijke rekeningoverschotten te reserveren. Blz. 254  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 255  
Wat mag het kosten? Blz. 256  
Thema WOZ/Belastingen Blz. 257  
Wat willen we bereiken? Blz. 258  
De lokale belastingdruk blijft in lijn met het inflatiepercentage. Blz. 259  
We maken een kritische analyse van de kostendekkendheid van leges en tarieven. Blz. 260  
Wat mag het kosten? Blz. 261  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 4 Blz. 262  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 4 Blz. 263  
Beleidsindicatoren - Programma 4 Blz. 264  
Beleidsindicatoren - Programma 4 Blz. 265  
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 4 Blz. 266  
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 4 Blz. 267  
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 268  
Programma 5 - Leefbaarheid Blz. 269  
Thema Onderwijs Blz. 270  
Wat willen we bereiken? Blz. 271  
Een doorlopende leerlijn voor alle (leerplichtige) inwoners die passend en bereikbaar is. Blz. 272  
Goed georganiseerd leerlingenvervoer Blz. 273  
Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen Blz. 274  
Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk Blz. 275  
Voorkomen van voortijdig schoolverlaten... Blz. 276  
Wat mag het kosten? Blz. 277  
Thema Welzijn Blz. 278  
Wat willen we bereiken? Blz. 279  
Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties. Blz. 280  
Het toekomstbestendig maken van de MFA's en het bijstellen en actualiseren van het meerjarig onderhoudsplan (MOP) voor alle gemeentelijk accommodaties. Blz. 281  
Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren Blz. 282  
De gemeente schept goede randvoorwaarden om mensen te stimuleren zich vrijwillig in te zetten en onbetaald actief te zijn voor de samenleving. Blz. 283  
Instandhouden vrijwilligerssteunpunt en het bieden van een goede vrijwilligersverzekering. Blz. 284  
Integrale samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties, maatjesprojecten en zorgaanbieders. Blz. 285  
Vrijwilligerswerk en burenhulp wordt zo veel mogelijk wijkgericht aangepakt. De vraag vormt het vertrekpunt en gestimuleerd wordt dat het aanbod laagdrempelig en in de directe woonomgeving wordt opgepakt. Blz. 286  
Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger. Blz. 287  
Het geactualiseerde mantelzorgbeleid Land van Cuijk zal in 2020 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Blz. 288  
Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren waarbij “wederkerigheid” een belangrijker begrip zal worden. Blz. 289  
Er zullen meer buurtverbinders worden geworven waarbij het uitgangspunt is twee per dorpskern. Blz. 290  
Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen. Blz. 291  
Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en daar waar nodig gefaciliteerd. Blz. 292  
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 293  
Het gebiedsteam van Sociom is werkzaam in dorpskernen en wijken dicht bij de burger en werkt samen met andere maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties en gebiedsteams. Blz. 294  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 295  
Wat mag het kosten? Blz. 296  
Thema Sport Blz. 297  
Wat willen we bereiken? Blz. 298  
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen. Blz. 299  
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met sportverenigingen. Blz. 300  
Participatie in het regionale loket Uniek Sporten voor Boxmeer/Land van Cuijk uitgevoerd door Stichting Doejemee. Blz. 301  
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (sport). Blz. 302  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 303  
Wat mag het kosten? Blz. 304  
Thema Kunst en Cultuur Blz. 305  
Wat willen we bereiken? Blz. 306  
Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners. Blz. 307  
Met BiblioPlus zijn voor de periode 2017-2020 afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk in de gemeente Boxmeer, Blz. 308  
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven. Blz. 309  
Deelname aan het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit. Blz. 310  
Ondersteunen Stichting Omroep Land van Cuijk. Blz. 311  
Ontsluiten van Boxmeers verleden via een openbare museale voorziening. Blz. 312  
Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking komen met cultuurverenigingen. Blz. 313  
Uitvoering geven aan de Nota CultuurRijk Boxmeer. Blz. 314  
Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (kunst en cultuur). Blz. 315  
Waarderings- en incidentele subsidies kunst en cultuur. Blz. 316  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 317  
Wat mag het kosten? Blz. 318  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 5 Blz. 319  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 5 Blz. 320  
Verbonden partijen - Programma 5 Blz. 321  
Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs Blz. 322  
GGD Hart voor Brabant Blz. 323  
Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Noordoost Brabant Blz. 324  
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Blz. 325  
Beleidsindicatoren - Programma 5 Blz. 326  
Beleidsindicatoren - Programma 5 Blz. 327  
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 5 Blz. 328  
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 5 Blz. 329  
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 330  
Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid Blz. 331  
Thema Jeugd Blz. 332  
Wat willen we bereiken? Blz. 333  
Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen. Blz. 334  
Het sociaal wijknetwerk verder ontwikkelen. Blz. 335  
Jeugdhulp realiseren door het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk. Blz. 336  
Project Jong in de Buurt, intensief overleg met jongerenwerk, politie, jeugdpreventiewerk en gemeente. Blz. 337  
Zorgloket Blz. 338  
Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving. Blz. 339  
Het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk biedt daar waar nodig passende hulp aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben en kan daartoe doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp. Blz. 340  
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers. Blz. 341  
Het Basisteam Jeugd en Gezin en het gebiedsteam van Sociom werken samen met andere maatschappelijke organisaties en bieden daar waar nodig hulp zo nodig via doorverwijzing naar een 2e lijnsvoorziening. Blz. 342  
Wat mag het kosten? Blz. 343  
Thema Inkomensvoorzieningen Blz. 344  
Wat willen we bereiken? Blz. 345  
Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid. Blz. 346  
Bij effectieve inkomensondersteuning hoort goede voorlichting over het beleid. We informeren structureel via het blad NieuwsZaken en de folder Ken uw rechten. Blz. 347  
De koopkracht van de meest kwetsbare burgers op peil houden via de bijzondere bijstand, individuele toeslagen, minimaregelingen, schuldhulpverlening en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Blz. 348  
Schuldhulpverlening is goed bereikbaar en aanmeldingen kunnen onder andere digitaal via de website plaatsvinden. Blz. 349  
Ter voorkoming van armoede en maatschappelijk isolement bij kinderen zetten we middelen in via Stichting Leergeld en Stichting DoeJeMee. Blz. 350  
We betrekken de maatschappelijke organisaties (inclusief georganiseerde vrijwilligers) bij het voorkomen van schulden (preventie) en richten ons op vroegsignalering van (geld)problemen. Blz. 351  
Wat mag het kosten? Blz. 352  
Thema Participatie Blz. 353  
Wat willen we bereiken? Blz. 354  
Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft. Blz. 355  
Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname. Blz. 356  
Het bieden van een passende werkomgeving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. Blz. 357  
Social Return intensief inzetten als arbeidsmarktinstrument zodat opdrachtnemers worden gestimuleerd om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Blz. 358  
Uitstroom d.m.v. re-integratie oftewel een persoon weer laten functioneren met inzet van maatregelen zodat hij weer kan terugkeren in het arbeidsproces. Blz. 359  
Uitvoering geven aan de pilot ‘Lerend Werken’ door de mogelijkheden van de deelnemers aan te spreken om op deze wijze uit dagbesteding door te stromen naar een beschutte werkplek of loonvormende arbeid. Blz. 360  
Zelfstandig verwerven van inkomen bevorderen zodat men in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Blz. 361  
Wat mag het kosten? Blz. 362  
Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Blz. 363  
Wat willen we bereiken? Blz. 364  
In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 365  
Afstemmen van het Wmo-beleid met de regiogemeenten. Blz. 366  
Burgers kunnen een beroep (blijven) doen op de in augustus 2018 vastgestelde Verordening Blijverslening. Blz. 367  
De Centrumgemeente heeft in afstemming met de regiogemeenten een inkoopplan voor Wmo-ondersteuning voor 2020 en 2021 vastgesteld. Blz. 368  
De cliënt heeft de keuzevrijheid uit minimaal 3 leveranciers bij een beroep op hulpmiddelen en voorzieningen. Ook zijn er soms mogelijkheden voor hulpmiddelen via het lokale midden- en kleinbedrijf. Blz. 369  
De gemeente faciliteert kwetsbare burgers door het bieden van een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke verzorging. Blz. 370  
De gemeenteraad wordt periodiek (via kwartaalnieuwsbrieven) geïnformeerd over actuele zaken, aantallen en financiën in de Wmo. Blz. 371  
Er zal een verdere doorontwikkeling plaatsvinden op het gebied van Wmo-begeleiding. Hierbij is aandacht voor integraliteit met Jeugd en de Participatiewet. Blz. 372  
Het iWmo-berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders is verder ontwikkeld en zorgt voor een optimale communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met relatief weinig administratieve lasten. Blz. 373  
Het optimaal uitvoering geven aan de uitgangspunten van de nieuwe Wmo op basis van de visie waarbij de ondersteuning gericht is op zelfredzaamheid en participatie. Blz. 374  
Het zorgloket optimaal inzetten. Eventueel aansluitend op de inzet van een wijk-netwerk. Blz. 375  
In 2020 hebben we de overeenkomsten met zorgaanbieders voor HV getoetst aan de AMvB (reële kostprijs Wmo-diensten) en zo nodig hiervoor passende contractafspraken gemaakt. Blz. 376  
In 2020 hebben we door ervaringen in pilots meer kennis van mogelijke combinaties van (arbeidsmatige) dagbesteding en re-integratie-trajecten gericht op (beschut) werk. Blz. 377  
In 2020 hebben we uitvoering gegeven aan de implementatie van het abonnementstarief, de standaard administratieprotocollen en de Wmo-verordening hierop aangepast. Blz. 378  
In 2020 Uitvoering geven (via centrumgemeente Oss) aan de nieuwe koersnota Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke opvang (MO), het bevorderen van doorstroom en het beperken van instroom door middel van preventie in samenwerking met sociale partners Blz. 379  
In 2020 wordt het Wmo-beleid getoetst aan de uitgangspunten in het nieuw vastgestelde beleidskader "Transformeren en doorontwikkelen 2020-2023". Blz. 380  
In 2020 wordt in het kader van de Regiotaxi een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Provincie gesloten. We gaan de bestuurlijke Visie Doelgroepenvervoer actualiseren Blz. 381  
In 2020 wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe (verlengde) Centrumregeling via de Centrumgemeente Oss voor de periode 2020-2023. Tevens wordt het tweejarig (2020-2021) inkoopplan uitgevoerd. Blz. 382  
In 2020 wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe uitvoeringsafspraken voor het organiseren van een meldpunt en verkennend onderzoek. Wanneer er sprake is van een acute crisis dan zorgen we er ook voor dat de betrokkene wordt gehoord. Blz. 383  
Welzijn, zorg en wonen in de ondersteuningsbehoefte optimaal combineren en organiseren. De Wmo op een gekantelde manier uitvoeren. Blz. 384  
Wmo-burgerinitiatieven worden gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde Wmo-beleid en een heldere toetsingshandreiking. Blz. 385  
Wat mag het kosten? Blz. 386  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 6 Blz. 387  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 6 Blz. 388  
Verbonden partijen - Programma 6 Blz. 389  
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost (Regiotaxi) Blz. 390  
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Blz. 391  
Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost Blz. 392  
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant Blz. 393  
Beleidsindicatoren - Programma 6 Blz. 394  
Beleidsindicatoren - Programma 6 Blz. 395  
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 6 Blz. 396  
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 6 Blz. 397  
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 398  
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie Blz. 399  
Thema Duurzaamheid en Milieu Blz. 400  
Wat willen we bereiken? Blz. 401  
Duurzaam en energieneutraal Blz. 402  
Duurzaamheidsplan Projecten 2019-2021 Blz. 403  
Energieneutraal in 2045 Blz. 404  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 405  
Wat mag het kosten? Blz. 406  
Thema Klimaat en Riolering Blz. 407  
Wat willen we bereiken? Blz. 408  
Klimaatbestendig Blz. 409  
Actualisering VGRP Land van Cuijk met herzien kostendekkingsplan klimaatopgave Blz. 410  
Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 Blz. 411  
Masterplan Water Blz. 412  
Samenwerking waterketen en klimaat in de regio/Land van Cuijk Blz. 413  
Baten en lasten nieuw beleid Blz. 414  
Wat mag het kosten? Blz. 415  
Thema Afval en Circulaire economie Blz. 416  
Wat willen we bereiken? Blz. 417  
Nederland Circulair in 2050 Blz. 418  
Bestuurscommissie afval Land van Cuijk met o.a. het aansluiten op Rijksbrede programma Circulaire Economie Blz. 419  
Onderzoek optimaliseren dienstverlening BCA Blz. 420  
Wat mag het kosten? Blz. 421  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 7 Blz. 422  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 7 Blz. 423  
Verbonden partijen - Programma 7 Blz. 424  
Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Blz. 425  
Beleidsindicatoren - Programma 7 Blz. 426  
Beleidsindicatoren - Programma 7 Blz. 427  
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 7 Blz. 428  
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 7 Blz. 429  
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 430  
Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving Blz. 431  
Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht Blz. 432  
Wat willen we bereiken? Blz. 433  
De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen. Blz. 434  
Adequaat in behandeling nemen van aanvragen omgevingsvergunningen/ ontheffingen, verzoeken om quickscan, inclusief informatie verstrekken en voorlichting geven. Blz. 435  
Implementatie alsmede uitvoering conform de ‘Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht gemeente Boxmeer 2016’ Blz. 436  
Wat mag het kosten? Blz. 437  
Thema Implementatie Omgevingswet Blz. 438  
Wat willen we bereiken? Blz. 439  
Implementatie Omgevingswet Blz. 440  
Het inzichtelijk maken van de gevolgen m.b.t. de invoering van de Omgevingswet en starten met implementatie daar waar nodig/mogelijk. (Invoerdatum naar verwachting 2021). Blz. 441  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 8 Blz. 442  
Beleidskaders / richtlijnen - Programma 8 Blz. 443  
Verbonden partijen - Programma 8 Blz. 444  
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) Blz. 445  
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 8 Blz. 446  
Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 8 Blz. 447  
Paragrafen Blz. 448  
Overzicht lokale heffingen Blz. 449  
Algemeen Blz. 450  
Ongebonden Lokale Heffingen Blz. 451  
Gebonden Heffingen Blz. 452  
Leges en overige Heffingen Blz. 453  
Beleid Blz. 454  
Tarieven en Leges Blz. 455  
Belastingdruk Blz. 456  
Kwijtschelding Blz. 457  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 458  
Aanwezige risico's Blz. 459  
1 Financiële gevolgen Decentralisaties in het Sociale domein 2020 Blz. 460  
WMO Blz. 461  
Jeugdzorg Blz. 462  
Participatiewet Blz. 463  
2. Klimaatadaptatie Blz. 464  
3. Informatievoorziening Blz. 465  
4. Lagere Algemene Uitkering Blz. 466  
5. Personeel Blz. 467  
6. Rampenbestrijding, crisisbeheersing Blz. 468  
7. Contractenbeheer Blz. 469  
8. Treasury Blz. 470  
9. Grondvoorraad Blz. 471  
10. Juridische Claims Blz. 472  
Totaal van de top 10 risico's Blz. 473  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 474  
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 475  
Kengetallen financiële positie Blz. 476  
Beoordeling financiële positie Blz. 477  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 478  
Algemeen Blz. 479  
Wegen Blz. 480  
Openbare verlichting Blz. 481  
Groen Blz. 482  
Riolering / Water Blz. 483  
Gebouwen Blz. 484  
Financiering Blz. 485  
Algemeen Blz. 486  
Financieringsbeleid Blz. 487  
Schatkistbankieren Blz. 488  
Rente ontwikkelingen Blz. 489  
Risicobeheer Blz. 490  
Koersrisico's Blz. 491  
Kredietrisico Blz. 492  
Renterisico’s Blz. 493  
Renteschema Blz. 494  
Kasgeldlimiet Blz. 495  
Verstrekte geldleningen Blz. 496  
Opgenomen geldleningen Blz. 497  
Relatiebeheer Blz. 498  
Bedrijfsvoering Blz. 499  
Algemeen Blz. 500  
Personeel Blz. 501  
Dienstverlening Blz. 502  
Taakveld 0.4 Overhead Blz. 503  
Verbonden partijen Blz. 504  
Algemeen Blz. 505  
Overzicht verbonden partijen Blz. 506  
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) Blz. 507  
Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Blz. 508  
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Blz. 509  
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Blz. 510  
GGD Hart voor Brabant Blz. 511  
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Blz. 512  
Euregio Rijn-Waal Blz. 513  
Veiligheidsregio Brabant-Noord Blz. 514  
Bank Nederlandse Gemeenten Blz. 515  
Brabant Water N.V. Blz. 516  
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost Blz. 517  
Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs Blz. 518  
Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Blz. 519  
Ambtelijke Samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Blz. 520  
AgriFood Capital Blz. 521  
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant Blz. 522  
Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost- oost Blz. 523  
Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) Blz. 524  
Grondbeleid Blz. 525  
Algemeen Blz. 526  
Grondnota Blz. 527  
Financiële positie Blz. 528  
Voorzieningen Blz. 529  
Risicoafdekking Blz. 530  
Worst-case scenario’s Blz. 531  
Verlaging grondprijzen Blz. 532  
Financiële begroting Blz. 533  
Financiële begroting 2020 Blz. 534  
Begrotingsuitgangspunten Blz. 535  
Financieel overzicht Blz. 536  
Investeringsprogramma Blz. 537  
Incidentele baten en lasten Blz. 538  
Reservepositie Blz. 539  
Arbeidsgerelateerde kosten Blz. 540  
EMU-saldo Blz. 541  
Specificatie taakveld 0.8 Overige baten en lasten Blz. 542  
Specificatie taakveld 0.10 Mutaties reserves Blz. 543  
Reëel sluitende begroting Blz. 544  
Financiële tabel o.b.v. thema's Blz. 545  
Bijlagenboek Blz. 546  
Investeringsprogramma 2020-2023 Blz. 547  
Specificatie vaste activa Blz. 548  
Reserves en voorzieningen Blz. 549  
Staat van langlopende leningen Blz. 550  
Meerjarige balans Blz. 551  
EMU Saldo Blz. 552  
Algemene Uitkering o.b.v. meicirculaire 2019 Blz. 553  
Overzicht personele sterkte Blz. 554  
Overzicht personeelslasten Blz. 555  
Staat van Subsidies Blz. 556