Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Terug

De gemeente maakt zich hard voor beter openbaar vervoer en stimuleert het gebruik hiervan

De gemeente maakt zich hard voor beter openbaar vervoer en stimuleert het gebruik hiervan

Openbaar vervoer (1.4):  Het is voor het college niet duidelijk welk beeld de Raad hier van openbaar vervoer heeft: De Maaslijn? Die kent zo zijn eigen dynamiek. Waarbij de gemeente Boxmeer zich inderdaad hard maakt en de verantwoordelijke instanties aanspreekt voor het oplossen van knelpunten c.a. De rol van de gemeente om het gebruik te stimuleren is beperkt. Wat hier binnen wel past is het vergroten van de P&R-capaciteit bij het station. We zouden verder nog kunnen nadenken over het verder verbeteren van fietsroutes naar de stations. We gaan er vanuit dat er voorlopig voldoende stallingsplaatsen voor fietsen zijn. Of gaat het de Raad om het busvervoer? Hierbij moet worden gewaakt voor overdreven verwachtingen. De provincie heeft in samenspraak met deskundigen en reizigers een nieuwe OV-visie opgesteld, die in december 2018 door Provinciale Staten is vastgesteld. Deze visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’ speelt in op de opkomst van mobiliteit als dienst en de nieuwe technieken die het mogelijk maken om eenvoudiger, anders en flexibel te reizen. Het delen van voertuigen wordt meer gemeengoed, e-bikes zijn in toenemende mate een alternatief voor vervoer naar werk of school en gebruik van data maakt dat vervoer steeds meer op maat verzorgd kan worden. In de nieuwe visie zet de provincie de kaders uiteen voor de ontwikkeling van gedeelde mobiliteit. Dit is het huidig openbaar vervoer, maar ook nieuwe vormen zoals deelsystemen, flexconcepten, meerijden, enzovoorts. Slimme oplossingen in de dunner bevolkte gebieden. Het OV in die gebieden staat onder druk. https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-vervoer/openbaar-vervoer/vernieuwing-ov. Als de gemeente Boxmeer het gebruik van het OV echt wil stimuleren, kan ook worden gedacht aan push-maatregelen om het autogebruik te ontmoedigen. Het college ziet nog meer kansen bij de uitwerking van het aspect mobiliteit vanuit duurzaamheid. In principe valt hier meer te halen, vanuit de 4 V’s: voorkomen (van verplaatsingen), verkorten, vervangen (auto door fiets bijv.), verschonen (van de auto). Wat kan de gemeente als werkgever zelf doen (voorbeeldgedrag voor een werkgeversaanpak)?