Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Raadsprogramma 2018-2022

Inhoud

Aanleiding

De Raad van Boxmeer heeft een raadsprogramma opgesteld om vanuit een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor de inwoners aan de slag te gaan en zoveel als mogelijk gezamenlijk op te trekken. Op 25 en 26 oktober 2018 is door de raadsleden tijdens een interactieve werkconferentie hiermee een start gemaakt. Tijdens deze bijeenkomst zijn onderstaande thema’s door de groep als geheel geselecteerd. Basis daarvoor vormden de verkiezingsprogramma’s van de verschillende in de Raad vertegenwoordigde partijen, het coalitieakkoord van mei 2018 en de handreiking global goals van de VNG 2018.

Nadere toelichting

In de werkconferentie zijn zes thema’s als speerpunt benoemd waarover uniform een standpunt is bepaald en waar ook overeenstemming is, om in deze raadsperiode tot verwezenlijking van onderdelen daarvan te komen. De bijbehorende stippen op de horizon zijn door ter plekke samengestelde groepjes geformuleerd. Per stip is een aantal acties geformuleerd waarmee uitvoering gegeven wordt aan het benoemde streven. De acties zijn geprioriteerd, belangrijkste acties staan bovenaan. Aan het college is een reactie gevraagd en op basis daarvan zijn de thema’s en acties nader uitgewerkt. Waar mogelijk is door het college een voorstel van tijdstip en wijze van oppakken toegevoegd per actiepunt.

Natuurlijk komt een Raadsprogramma niet in een vacuüm tot stand. Bij sommige thema’s is er sprake van al langer lopend beleid, soms heeft het college al een voorstel over benoemde thema’s in voorbereiding en soms worden zaken vanuit de landelijke overheid verplicht, waar dat eerder nog niet het geval was. Met dit Raadsprogramma spreekt de Raad van Boxmeer uit welke thema’s hij de komende jaren zo belangrijk vindt dat hij die nauwgezet gaat volgen.

In de commissievergadering d.d. 20 juni 2019 is aangegeven een verdieping te doen per onderdeel en aan te geven of en wanneer uitvoering plaatsvindt dan wel dat het een permanent proces is.

Verkeersveiligheid

Wat willen we bereiken?

Vervolg

Het college begrijpt dat alle benoemde thema’s, thema’s zijn waarin de voltallige raad zich kon en kan vinden. Vanzelfsprekend kunnen de diverse fracties hun eigen prioriteiten stellen. Het college heeft de door de raad benoemde zaken verder uitgewerkt en waar mogelijk voorzien van acties en maatregelen.

Er zullen door de raad de nog keuzes gemaakt moeten worden, waardoor de prioritering aangepast kan of moet worden. Reden waarom het college er voor gekozen heeft het raadsprogramma te verwerken in deze begroting. In deze nota komen ambities en financiën samen en is het aan de raad, als vertegenwoordiging van onze inwoners, daar de juiste afweging in te maken. Er valt wat te kiezen!

Het college zal, vanzelfsprekend en met plezier, de raadsbesluiten uitvoeren.