Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving

Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving

Portefeuillehouder: P.I.M.H. Stevens

Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht

Wat willen we bereiken?

De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten 2.413.898 2.395.627 2.524.067 2.527.301 2.527.215 2.522.316
Baten 897.261 849.505 849.504 849.504 849.504 849.504

Thema Implementatie Omgevingswet

Wat willen we bereiken?

Implementatie Omgevingswet

Wat gaan we daarvoor doen?

Verbonden partijen - Programma 8

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Doel:      

De ODBN zorgt voor een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst.

Realisatie doel:

De omgevingsdienst is door de deelnemers opgericht om met hen de kerntaak- het waarborgen van een schone en veilige leefomgeving voor mens, dier en plant- te bereiken. In de visie 2020 zijn drie functies toegekend:

 1. Signalering;
 2. Draagvlak creëren / informeren;
 3. Financieel perspectief.

Ontwikkelingen:

Onderstaande ontwikkelingen zijn gebaseerd op de kadernota 2020 van de ODBN.

 • Wet natuurbescherming (Wnb): Afstemmen natuurbeleid gemeenten en provincie;
 • Verbod op asbestdaken vanaf 2024;
 • Overdracht bodemtaken van provincie naar gemeenten;
 • Verbeteren uitvoering energietaken ODBN;
 • Uitvoeringsconsequenties en beleidsmatige ontwikkelingen Transitie Zorgvuldige Veehouderij:
 • Externe veiligheid;
 • Ontwikkeling programma collectieve taken;
 • Omgevingswet;
 • Circulaire economie;
 • Toezicht in het groen;
 • Proceskwaliteit; Regionaal Operationeel Kader VTH (ROK-VTH);
 • Resultaatgericht en informatie-gedreven werken.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 8

Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 8

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Thema VTH Omgevingsrecht 2.413.898 2.395.627 2.524.067 2.527.301 2.527.215 2.522.316
Baten
Thema VTH Omgevingsrecht 897.261 849.505 849.504 849.504 849.504 849.504