Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Portefeuillehouders: B.A.M. de Bruin - van Vught en M.W.G. Verstraaten

Thema Duurzaamheid en Milieu

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2020 2020 2021 2022 2023
Uitvoering Duurzaamheidsplan PM        
Totaal PM        

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten 162.377 288.718 157.944 157.569 157.322 157.076
Baten 3.434 0 1 1 1 1

Thema Klimaat en Riolering

Wat willen we bereiken?

Klimaatbestendig

Wat gaan we daarvoor doen?

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2020 2020 2021 2022 2023
Klimaatadaptatie omgeving De Weijer 2.432.500        
Klimaatbestendige inrichting openbare ruimte 525.000        
Riolering 3.123.930        
Totaal 6.081.430
       

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten 2.213.503 2.040.505 2.078.036 2.081.299 2.073.986 2.064.320
Baten 3.187.286 3.050.024 3.105.404 3.106.828 3.095.081 3.084.906

Thema Afval en Circulaire economie

Wat willen we bereiken?

Nederland Circulair in 2050

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten 2.067.925 2.009.902 1.937.820 1.962.400 1.987.273 1.987.273
Baten 2.689.717 2.692.181 2.642.693 2.666.160 2.688.909 2.681.948

Verbonden partijen - Programma 7

Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

Doel:      

De gemeenschappelijke regeling zorgt voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval, inclusief het kunststof verpakkingsmateriaal, in het Land van Cuijk en de gemeente Boekel.

Realisatie doel:

Het exploiteren van de milieustraten, glasinzameling, inzameling van bruin- en witgoed, KCA, textiel en papier.

Ontwikkelingen:

 • Door de Raamovereenkomst verpakkingen en afspraken tussen VNG, Nedvang en de rijksoverheid neemt de vergoeding voor de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval dat gerecycled wordt ten opzichte van 2019 met € 66 per ton af;
 • De individuele gemeenten ontvangen in totaal € 136.000 minder aan inzamelvergoeding van Stichting Afvalfonds. De inkomsten voor de gemeenten nemen hierdoor af met € 136.000. De gemeenten zetten daardoor minder door aan de BCA. Per consequentie neemt de inwonersbijdrage hierdoor toe;
 • De overeenkomsten voor afvalinzameling en verwerking die per 1 februari 2017 operationeel zijn geworden worden per 1 januari 2020 geïndexeerd op basis van de CBS-index (consumentenprijsindex (CPI) conform de eisen in de aanbestedingsleidraden (bestekken);
 • Vrijwel alle overeenkomsten eindigen van rechtswege op 31 december 2019. Derhalve wordt in 2019, indien de BCA daartoe besluit, een aantal overeenkomsten (Europees) aanbesteed;
 • De verwachting is dat de hoeveelheid restafval in blauwe tariefzakken 2020 licht afneemt. Daarentegen is de verwachting dat de ingezamelde hoeveelheid PMD licht toeneemt en de hoeveelheid gft-afval verder toeneemt. De afname van de hoeveelheid restafval heeft een effect op de inkomsten uit de verkoop van tariefzakken;
 • Per 1 januari 2020 treedt de nieuwe gemeenschappelijke regeling in werking en wordt de BCA afgesplitst van de ODBN;
 • Per 1 augustus 2019 is het tarief voor tuinafval bij milieustraten afgeschaft;
 • In de begroting 2020 BCA worden risico’s vermeld (o.a. gevolgen nieuw beleid tariefinvoering en verhoging milieustraten) die ten opzichte van de begroting 2020 een verhoging van de deelnemersbijdrage tot gevolg kan hebben.

Beleidsvoornemens:

De strategie van het afvalbeleid sluit aan bij het landelijke, provinciale en regionale beleid en wordt bepaald door de ”ladder van Lansink”. Daarbij hanteert het principe de vervuiler betaalt, dit vertaalt zich in:

 • Dat de meeste recyclebare grondstoffen gratis aangeboden kunnen worden (zoals een 0-tarief voor GFT-afval);
 • Tariefzakken voor restafval;
 • Het tegen betaling aanbieden van grof huishoudelijk restafval, dakleer, A-, B en C-hout, gips, harde kunststoffen, grond en puin op de milieustraat Haps en restafval en C-hout op de milieustraat Boekel en hout, puin en tuinafval op alle mini-milieustraten.

Naast beleid ten aanzien van de preventie en het scheiden verschillende afvalstromen, wordt aandacht besteed aan het flankerend beleid; voorlichting en zwerfafval.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren - Programma 7

Beleidsindicatoren - Programma 7

Indicator

Bron

Eenheid

Periode

Gemeente Boxmeer

Nederland

Hernieuwbare elektriciteit

Klimaatmonitor

%

2017

2,7

16,9

Hernieuwbare warmte Klimaatmonitor

%

2017

5,8

5,8

Fijn restafval

CBS

per inw

2017

33

181

Grof restafval

CBS

per inw

2017

12

30

Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 7

Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 7

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Thema Afval en Circulaire economie 2.067.925 2.009.902 1.937.820 1.962.400 1.987.273 1.987.273
Thema Duurzaamheid en Milieu 162.377 288.718 157.944 157.569 157.322 157.076
Thema Klimaat en Riolering 2.213.503 2.040.505 2.078.036 2.081.299 2.073.986 2.064.320
Totaal Lasten 4.443.805 4.339.125 4.173.799 4.201.268 4.218.581 4.208.669
Baten
Thema Afval en Circulaire economie 2.689.717 2.692.181 2.642.693 2.666.160 2.688.909 2.681.948
Thema Duurzaamheid en Milieu 3.434 0 1 1 1 1
Thema Klimaat en Riolering 3.187.286 3.050.024 3.105.404 3.106.828 3.095.081 3.084.906
Totaal Baten 5.880.438 5.742.205 5.748.098 5.772.989 5.783.992 5.766.855