Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks - van Haren

Thema Jeugd

Wat willen we bereiken?

Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten 6.487.143 7.332.853 7.175.489 7.175.489 7.175.489 7.175.489
Baten 48.935 0 0 0 0 0

Thema Inkomensvoorzieningen

Wat willen we bereiken?

Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten 6.249.556 7.057.776 6.911.540 6.911.540 6.911.540 6.911.540
Baten 5.239.418 5.529.074 5.340.481 5.340.481 5.340.481 5.340.481

Thema Participatie

Wat willen we bereiken?

Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten 5.502.607 5.314.765 5.100.484 4.918.128 4.831.755 4.828.941
Baten 3.911 0 0 0 0 0

Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Wat willen we bereiken?

In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten 6.761.404 7.576.211 7.820.744 7.786.722 7.786.882 7.787.093
Baten 428.824 358.750 355.750 355.750 355.750 355.750

Beleidskaders / richtlijnen - Programma 6

Beleidskaders / richtlijnen - Programma 6

Verordeningen / beleid

Wettelijke grondslag

Verbonden partijen - Programma 6

Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost (Regiotaxi)

Doel:

De GR verricht diensten voor de aangesloten gemeenten en Provincie, overeenkomstig de gekregen opdrachten. De diensten betreffen verschillende vormen van personenvervoer die in opdracht van overheden worden verricht. De werkzaamheden bestaan uit contractbeheer, ontwikkeling binnen aangegeven kaders en ondersteuning van het bestuur. Geredeneerd vanuit de visie en de doelstellingen van de partners, leidt bundeling van vervoerstromen met soortgelijke eigenschappen tot regionaal voordeel.

Realisatie doel:

De uitvoering van collectief vervoer gebeurt binnen de financiële en kwalitatieve kaders.

Ontwikkelingen:

  • De Provincie heeft medio 2018 een bindend OV-advies ingevoerd om te bewerkstelligen dat de vrije reiziger meer met het Openbaar Vervoer gaat reizen of uitstroomt naar het gemeentelijke deel: het Wmo-vervoer. Het effect voor gemeenten moet nog in beeld worden gebracht.
  • Per 2020 wordt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Provincie gesloten.
  • De provincie laat een terugtrekkende beweging zien als het gaat om inzet van openbaar vervoer, vooral bij onrendabele lijnen bij plattelandsgebieden. Dit geeft onzekerheid voor de bereikbaarheid van de kleine kernen.

Beleidsvoornemens:

In 2015 is een Bestuurlijke Visie Doelgroepenvervoer geformuleerd. In 2020 wordt deze visie geactualiseerd.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Doel:

Het voortzetten van een gemeenschappelijke regeling ter uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening evenals andere vormen van gesubsidieerde arbeid. 

Realisatie doel:

In afstemming met de deelnemende gemeenten zijn kwalitatieve en kwantitatieve afspraken gemaakt met IBN over de uitvoering van de Wsw.

Ontwikkelingen:

Punten van aandacht blijven ontwikkelingen met betrekking tot de Wsw en andere regelgeving van werk en inkomen, waaronder de Participatiewet. In samenwerking met de deelnemende gemeenten wordt gekomen tot afstemming en coördinatie van activiteiten op het gebied van gemeentelijk arbeidsmarktbeleid. Verdere punten van aandacht blijven de samenwerking en communicatie met UWV en gemeenten.

Met het aangaan van een partnership gaan de 11 gemeenten voor de jaren 2017 tot en met 2020, samen met IBN vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap, de krimpende Wsw uitvoeren. De focus van het partnership ligt op de uitvoering van beschut werk én op de ontwikkeling van mensen met een loonwaarde van 30 tot 80%, zodat doorstroom naar regulier werk (met behulp van het instrument loonkostensubsidie) tot de mogelijkheden gaat behoren.

Beleidsvoornemens:

  • In het kader van het partnership van IBN en gemeenten zijn de activiteiten gericht op duurzame plaatsingen (structureel dienstverband) bij IBN of andere werkgevers tegen zo laag mogelijke kosten (vergoeding voor traject- of begeleidingskosten wordt zo laag mogelijk gehouden);
  • Het plaatsen van een deel van de doelgroep van de Participatiewet met een loonwaarde van 30 tot 80% met de intentie om doorstroom naar regulier werk te realiseren;
  • Uitvoering geven aan de participatievoorziening beschut werk conform artikel 10b van de Participatiewet.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost

Doel:

De regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de gemeenten in de regio Brabant Noordoost-oost op het gebied van de doelmatige inkoop van ondersteuning in het kader van de Wmo volgens het systeem van bestuurlijk aanbesteden. Het gaat om de inkoop van de gedecentraliseerde taken individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf. Beschermd wonen valt financieel onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Oss en is hiermee onderdeel van de Centrumregeling.

Realisatie doel:

Met het oog op een goede uitvoering van de taken en opdracht zorgt de centrumgemeente Oss voor een regionaal Inkoopplan met uitgangspunten en doelstellingen.

Ontwikkelingen:

De samenwerking is verlengd voor de duur van 4 jaar (2020 - 2023).

Beleidsvoornemens:

Sinds 2015 zijn gemeenten ook verantwoordelijk geworden voor de begeleidingstaken. Om deze taken efficiënt en effectief uit te voeren hebben de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis en Uden gekozen voor een regionale samenwerking in de centrumregeling Wmo Brabant-Noordoost-oost. Deze centrumregeling loopt formeel op 1 januari 2024 af. Vanaf 2021 worden zowel de middelen Beschermd Wonen als Maatschappelijke Opvang gedecentraliseerd naar de regiogemeenten. Hierover worden gezamenlijke afspraken gemaakt.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant

Doel:

De regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de gemeenten op het gebied van de doelmatige inkoop van de individuele voorzieningen jeugdhulp, volgens het systeem van bestuurlijk aanbesteden.     

Realisatie doel:

Met het oog op een goede uitvoering van de taken en opdracht zorgt de centrumgemeente voor een jaarplan Inkoop met uitgangspunten en doelstellingen.

Ontwikkelingen:

Op 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor bijna alle vormen van jeugdhulp. De basis van een duurzaam stelsel voor jeugdhulp is bij uitstek een lokale aangelegenheid van iedere afzonderlijke gemeente. Op het niveau van de regio Brabant Noordoost is besloten tot gezamenlijke inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp.

Op 28 maart 2019 heeft de raad toestemming verleent aan het college tot het aangaan van de Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2020. Het betreft de periode 2020-2024.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren - Programma 6

Beleidsindicatoren - Programma 6

Indicator

Bron

Eenheid

Periode

Gemeente Boxmeer

Nederland

Banen

LISA

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

2018

859,1

774

Jongeren met een delict voor de rechter

Verwey Jonker Instituut

% 12 t/m 21 jarigen

2015

0.67

1.45

Kinderen in uitkeringsgezin

Verwey Jonker Instituut

% kinderen tot 18 jaar

2015

3,02

6,58

Netto arbeidsparticipatie

CBS

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

2018

68,9

67,8

Werkloze jongeren

Verwey Jonker Instituut

% 16 t/m 22 jarigen

2015

0,81

1,52

 

Personen met een bijstandsuitkering

CBS

per 1.000 inw. 18 jaar en ouder

 

eerste halfjaar 2018

19,1

40,1

Re-integratievoorzieningen

CBS

personen per 1.000 inw. 15-65 jaar

 

eerste halfjaar 2018

11,4

30,5

 

Jongeren met jeugdhulp

CBS

% van alle jongeren tot 18 jaar

tweede halfjaar 2018 10,4

10,4

Jongeren met jeugdbescherming

CBS

% van alle jongeren tot 18 jaar

tweede halfjaar 2018

1

1,1

Jongeren met jeugdreclassering

CBS

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

tweede halfjaar 2017

0,3

0,4

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

CBS

Aantal per 1.000 inwoners

tweede halfjaar 2018

*

60

Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 6

Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 6

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Thema Inkomensvoorzieningen 6.249.556 7.057.776 6.911.540 6.911.540 6.911.540 6.911.540
Thema Jeugd 6.487.143 7.332.853 7.175.489 7.175.489 7.175.489 7.175.489
Thema Participatie 5.502.607 5.314.765 5.100.484 4.918.128 4.831.755 4.828.941
Thema WMO 6.761.404 7.576.211 7.820.744 7.786.722 7.786.882 7.787.093
Totaal Lasten 25.000.710 27.281.604 27.008.257 26.791.879 26.705.667 26.703.063
Baten
Thema Inkomensvoorzieningen 5.239.418 5.529.074 5.340.481 5.340.481 5.340.481 5.340.481
Thema Jeugd 48.935 0 0 0 0 0
Thema Participatie 3.911 0 0 0 0 0
Thema WMO 428.824 358.750 355.750 355.750 355.750 355.750
Totaal Baten 5.721.087 5.887.824 5.696.231 5.696.231 5.696.231 5.696.231