Programma 5 - Leefbaarheid

Programma 5 - Leefbaarheid

Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks - van Haren

Thema Onderwijs

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten 3.071.859 3.536.322 2.701.574 2.687.661 2.670.724 2.611.947
Baten 145.872 303.682 108.800 108.800 108.800 108.800

Thema Welzijn

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren

Wat gaan we daarvoor doen?

Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger.

Wat gaan we daarvoor doen?

Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren waarbij “wederkerigheid” een belangrijker begrip zal worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2020 2020 2021 2022 2023
MFC Sambeek            252.500        
Toegankelijkheid accommodaties 101.000        
Totaal         353.500        

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten 2.108.335 2.163.667 2.149.165 2.297.776 2.296.248 2.291.653
Baten 220.457 221.334 219.414 219.414 219.414 219.414

Thema Sport

Wat willen we bereiken?

Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2020 2020 2021 2022 2023
Renovatie sporthal de Meercamp Oeffelt            353.500        
Totaal         353.500        

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten 1.438.127 1.650.093 1.591.795 1.453.779 1.451.166 1.448.454
Baten 48.124 53.369 53.368 53.368 53.368 53.368

Thema Kunst en Cultuur

Wat willen we bereiken?

Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen?

Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Baten en lasten nieuw beleid

  Krediet 2020 2020 2021 2022 2023
Restauratie monumenten            101.000        
Totaal         101.000
       

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten 1.471.601 1.468.261 1.462.352 1.402.335 1.379.408 1.376.084
Baten 62.014 44.228 44.228 44.228 44.228 44.228

Beleidskaders / richtlijnen - Programma 5

Beleidskaders / richtlijnen - Programma 5

Verbonden partijen - Programma 5

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onderwijs

Doel:

Het gemeenschappelijk orgaan coördineert en oefent de bevoegdheden uit als bedoeld in artikel 48 Wet primair onderwijs en in de statuten van de stichting, met uitzondering van de opheffing van de scholen.   

Ontwikkelingen:

De gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs is in 2016 aangepast aan de op 1 januari 2015 gewijzigde gemeenschappelijke regeling. Artikel 13 van de per 1 januari 2015 gewijzigde WGR bepaalde het volgende: “Het algemeen bestuur van een openbaar lichaam, ingesteld bij een regeling die uitsluitend is getroffen door raden, bestaat uit leden die door de raad uit zijn midden, met uitzondering van de voorzitter, worden aangewezen. En artikel 15 bepaalde vervolgens dat dit artikel op de samenstelling van het gemeenschappelijk orgaan van overeenkomstige toepassing is. Dit leidde er toe dat wethouders met ingang van 1 januari 2016 geen deel meer mochten uitmaken van het gemeenschappelijk orgaan en dat dit gemeenschappelijk orgaan nog uitsluitend gevormd kon worden door raadsleden. De gemeenschappelijke regeling moest dus worden aangepast. Binnen de Wet Gemeenschappelijke Regeling is gezocht naar een manier om de zeggenschap van gemeenten te behouden met daarbij een zo min mogelijke wijziging van de huidige constructie omdat de jaren hiervoor hebben bewezen dat dit voor zowel de Stichting Invitare openbaar onderwijs als de gemeenten een goed werkbare oplossing is, mede omdat wethouders “dicht” bij de materie zitten. De deelnemende gemeenten hebben gekozen voor het aanwijzen van een centrumgemeente (gemeente Cuijk) met een adviserende rol voor de wethouders.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

GGD Hart voor Brabant

Doel

De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg.

Realisatie doel:

De activiteiten van de GGD bestaan uit een basispakket en plustaken. Het basispakket bestaat uit de wettelijk verplichte taken uit de Wet publieke gezondheid en daarnaast is er ruimte voor het maken keuzes voor lokale accenten per gemeente. De plustaken zijn extra taken die een gemeente af kan nemen boven het basispakket. De Inspectie voor de Gezondheidszorg toetst het beleid van de gemeenten en GGD en het aanbod en bereik van hun interventies. Daarnaast kijkt zij naar de adviesrol van de GGD bij gemeentelijke besluiten en het gezondheidsbeleid.

Ontwikkelingen:

Gemeenten zijn tevreden over de regionale indeling van de GGD-organisatie: de GGD is echt dichterbij gekomen. Het contact en de samenwerking is verder verbeterd, met gemeenten en met partners. De GGD zal deze voordelen versterken door de regiomanagers een nog steviger rol te geven in dat contact.

Beleidsvoornemens:

De speerpunten voor 2020 blijven: de klant centraal, verbinden met het veld en vernieuwen.

De GGD werkt vanuit het concept Positieve Gezondheid, waarbij gezondheid betekent: zelf de regie voeren en je aanpassen aan de uitdagingen van het leven.  Variaties van contact (persoonlijk, digitaal, telefonisch) zodat mensen zelf kunnen kiezen wat het beste bij hen past. Meer concreet werkt de GGD aan de volgende doelen en resultaten voor 2020:

Preventie

  • Het bevorderen van gezondheid van kwetsbare groepen.

Gezonde omgeving

  • Actueel blijft de gezondheidsbescherming en het in de gaten houden van zichtbare én onzichtbare risico's. Denk hierbij aan zoönosen of nieuwe infectieziekten.
  • Speciale aandacht is er voor de Omgevingswet. Hoe neem je gezondheid vanaf het begin mee in ruimtelijke plannen en hoe betrek je daarbij de bewoner en gebruiker van die omgeving.

Inzicht

  • ledere inwoner is regisseur van zijn eigen gezondheid en welzijn. Daarom worden inwoners meer betrokken bij onderzoeken en krijgen terugkoppeling van de resultaten.
  • Het combineren van gegevens voor betere dienstverlening en kennis over gezondheid voor inwoners en gemeenten, onder andere in de Brabantscan en de Brabantse omgevingsscan.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Noordoost Brabant

Doel:

Uitvoering van de Leerplichtwet en de wettelijke aanpak van voortijdige schoolverlaten. Vanaf 1 augustus 2016 heeft het RBL BNO ook een signalerende taak voor jongeren die niet in staat zijn een startkwalificatie te halen.

Realisatie doel:

Het RBL BNO heeft in de afgelopen jaren goede resultaten bereikt. Landelijk gezien behoort RBL BNO tot de regio’s met het laagste percentage voortijdig schoolverlaters. Dit komt mede door de geïntegreerde aanpak van leerplicht en voortijdig schoolverlaten, de systematische aandacht voor professionalisering en scholing van medewerkers en de goede samenwerking met scholen en andere ketenpartners.

Ontwikkelingen:

RBL BNO heeft tot taak om voortijdig schoolverlaten zonder startkwalificatie (= diploma op minimaal niveau MBO-2) te voorkomen. In 2016 is daar een taak aan toegevoegd. RBL BNO monitort jongeren waarvoor een startkwalificatie niet haalbaar is (met name binnen VSO of praktijkonderwijs), en faciliteert ketenpartners om een passende plek voor deze jongeren te vinden op de arbeidsmarkt of in dagbesteding. In 2017-2018 is de methodische aanpak schoolverzuim (MAS) geïmplementeerd. Een aanpak waarbij een stappenplan wordt doorlopen, waarbij zorg de eerste prioriteit heeft. Handhaving is altijd het uiterste middel. In februari 2018 zijn d e afspraken omtrent de regionale samenwerking tussen de elf deelnemende gemeenten geactualiseerd in de Centrumregeling Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Regio Brabant Noord Oost (Regio 36b).

Beleidsvoornemens:

In het Beleidsplan 2017-2020 is de missie van het RBL BNO vertaald in drie hoofdlijnen:

  1. Regio heeft landelijk gezien het laagste percentage nieuwe schoolverlaters;
  2. Geen enkel leerplichtig kind zit langer dan drie maanden thuis zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg;
  3. Alle jongeren die niet in staat zijn een startkwalificatie te behalen zijn in beeld en hebben een werkplek, dagbesteding of volgen traject naar werk of zorg.

Het RBL BNO wil vroegtijdig oorzaken van verzuim signaleren en vertalen naar verbeterpunten voor zichzelf, het onderwijs en andere ketenpartners.

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Doel:

Het openbaar lichaam heeft tot doel het leveren van ambulancezorg.

Realisatie doel:

Het bovengenoemde doel wordt binnen de wettelijke normen gehaald.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens:

Formeel is de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) nu nog een gemeenschappelijke regeling en daarom moet de RAV volgens de Wet van de Gemeenschappelijke regelingen de begroting en de jaarrekening voorleggen aan de deelnemende gemeenten. De RAV voert echter sinds 2013 geen gemeentelijke taak meer uit en ontvangt ook geen middelen van de gemeenten.  

De Tijdelijke Wet ambulancezorg, ingegaan in 2013, is van kracht tot 1 januari 2021. Zeggenschap over beleid en financiering is daarmee belegd bij de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport en bij de zorgverzekeraars. De nieuwe wetgeving zou eerst in 2018 ingaan, maar vanwege de complexiteit is dit uitgesteld tot 2021. In principe is 2020 het laatste jaar dat de RAV een gemeenschappelijke regeling is.  

Ga naar "Paragraaf Verbonden Partijen"

Beleidsindicatoren - Programma 5

Beleidsindicatoren - Programma 5

 

Indicator

Bron

Eenheid

Periode

Gemeente Boxmeer

Nederland

 

Absoluut verzuim

DUO/Ingrado

Aantal per 1.000 inw. 5-18 jr

2017

1,62

1,82

 

Relatief verzuim

DUO/Ingrado

Aantal per 1.000 inw. 5-18 jr

2017

6,48

26,58

 

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

DUO/Ingrado

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

2016-2017

0,9

1,9

 

 Niet-wekelijkse sporters

 

Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)

 

%

2016

41,2

48,7

 

Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 5

Recapitulatie Begroting 2020 - Programma 5

Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Thema Kunst en Cultuur 1.471.601 1.468.261 1.462.352 1.402.335 1.379.408 1.376.084
Thema Onderwijs 3.071.859 3.536.322 2.701.574 2.687.661 2.670.724 2.611.947
Thema Sport 1.438.127 1.650.093 1.591.795 1.453.779 1.451.166 1.448.454
Thema Welzijn 2.108.335 2.163.667 2.149.165 2.297.776 2.296.248 2.291.653
Totaal Lasten 8.089.921 8.818.344 7.904.886 7.841.550 7.797.547 7.728.139
Baten
Thema Kunst en Cultuur 62.014 44.228 44.228 44.228 44.228 44.228
Thema Onderwijs 145.872 303.682 108.800 108.800 108.800 108.800
Thema Sport 48.124 53.369 53.368 53.368 53.368 53.368
Thema Welzijn 220.457 221.334 219.414 219.414 219.414 219.414
Totaal Baten 476.467 622.613 425.810 425.810 425.810 425.810